Złóż skargę
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI !!! Miasto i gmina Gąbin położone są w południowej części powiatu płockiego. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny rolnicze i leśne Nieruchomość zlokalizowana w odległości ok. 30 km od dróg krajowych nr 50 i 60. Do Warszawy odległość z Konstantynowa wynosi ok. 100 km. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki, o powierzchni 66,36 ha oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie: - budynku technicznego o powierzchni użytkowej 1630 m - budynku magazynowego z garażami o powierzchni użytkowej 763 m - budynku techniczno- magazynowego o powierzchni użytkowej 27 m - budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 33,04 m - budynku wartowni o powierzchni użytkowej 96,2 m - wiaty śmietnikowej o powierzchni 8 m - budowle: basen pożarowy, dwie wieżyczki obserwacyjne, studnia głębinowa, oczyszczalnia ścieków - budynku antenowego. Wjazd na nieruchomość możliwy jest bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie: instalacja wodno-kanalizacyjna z oczyszczalnią ścieków, instalacja energetyczna Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr 219/XXXI/2005 Rady Gminy Gąbin z dnia 23 maja 2005 r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1U usługi, P produkcja. Przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające: budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty i urządzenia niezbędne do prawidłowego działania funkcji podstawowej. Polecam i zachęcam do oglądania !!! Kontakt: Marcin Zakrzewski Specjalista ds. sprzedaży Tel: 513-401-901 *** Numer oferty w biurze: 568/1969/OOS Oferta opublikowana przez program Trimo
Gąbin , Zachodnie powiaty
2557 m²
3 650 000 zł
16.11.2018
2557 m²16.11.2018
Więcejgumtree.pl
Gąbin , Zachodnie powiaty
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI !!! Miasto i gmina Gąbin położone są w południowej części powiatu płockiego. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny rolnicze i leśne Nieruchomość zlokalizowana w odległości ok. 30 km od dróg krajowych nr 50 i 60. Do Warszawy odległość z Konstantynowa wynosi ok. 100 km. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki, o powierzchni 66,36 ha oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie: - budynku technicznego o powierzchni użytkowej 1630 m - budynku magazynowego z garażami o powierzchni użytkowej 763 m - budynku techniczno- magazynowego o powierzchni użytkowej 27 m - budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 33,04 m - budynku wartowni o powierzchni użytkowej 96,2 m - wiaty śmietnikowej o powierzchni 8 m - budowle: basen pożarowy, dwie wieżyczki obserwacyjne, studnia głębinowa, oczyszczalnia ścieków - budynku antenowego. Wjazd na nieruchomość możliwy jest bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie: instalacja wodno-kanalizacyjna z oczyszczalnią ścieków, instalacja energetyczna Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr 219/XXXI/2005 Rady Gminy Gąbin z dnia 23 maja 2005 r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1U usługi, P produkcja. Przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające: budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty i urządzenia niezbędne do prawidłowego działania funkcji podstawowej. Polecam i zachęcam do oglądania !!! Kontakt: Marcin Zakrzewski Specjalista ds. sprzedaży Tel: 513-401-901 *** Numer oferty w biurze: 568/1969/OOS Oferta opublikowana przez program Trimo
Złóż skargę
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w województwie mazowieckim, powiecie płockim, gminie Gąbin, w miejscowości Karolew, stanowiącej działkę o numerze ewid. 34/8 o powierzchni 937 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1G/00041205/2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 4.713,36 zł (słownie: cztery tysiące siedemset trzynaście złotych i 36/100) brutto, w tym podatek VAT według stawki 23%. Oferty należy składać do dnia 7 stycznia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu na biuro podawcze tutejszego Sądu). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. o numerze: 36 1750 0009 0000 0000 3841 9013, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt X GUp 699/17 dot. PL1G/00041205/2” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 9 stycznia 2019 r. o godzinie 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali nr 14. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Operat szacunkowy z dnia 12 lutego 2018 roku sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Tadeusza Jaszewskiego oraz szczegółowe warunki przetargu są udostępnione do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy o sygn. akt: X GUp 699/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne również na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com.
Gąbin , Zachodnie powiaty
4 713 zł
15.11.2018
15.11.2018
Więcejgumtree.pl
Gąbin , Zachodnie powiaty
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w województwie mazowieckim, powiecie płockim, gminie Gąbin, w miejscowości Karolew, stanowiącej działkę o numerze ewid. 34/8 o powierzchni 937 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1G/00041205/2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 4.713,36 zł (słownie: cztery tysiące siedemset trzynaście złotych i 36/100) brutto, w tym podatek VAT według stawki 23%. Oferty należy składać do dnia 7 stycznia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu na biuro podawcze tutejszego Sądu). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. o numerze: 36 1750 0009 0000 0000 3841 9013, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt X GUp 699/17 dot. PL1G/00041205/2” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 9 stycznia 2019 r. o godzinie 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali nr 14. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Operat szacunkowy z dnia 12 lutego 2018 roku sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Tadeusza Jaszewskiego oraz szczegółowe warunki przetargu są udostępnione do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy o sygn. akt: X GUp 699/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne również na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com.
Złóż skargę
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w województwie mazowieckim, powiecie płockim, gminie Gąbin, w miejscowości Karolew, stanowiącej działkę o numerze ewid. 20/1 o powierzchni 3.100 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1G/00006239/2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 19.903,86 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzy złote i 86/100) brutto, w tym podatek VAT według stawki 23%. Oferty należy składać do dnia 7 stycznia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu na biuro podawcze tutejszego Sądu). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. o numerze: 36 1750 0009 0000 0000 3841 9013, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt X GUp 699/17 dot. PL1G/00006239/2” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 9 stycznia 2019 r. o godzinie 12:30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali nr 14. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Operat szacunkowy z dnia 12 lutego 2018 roku sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Tadeusza Jaszewskiego oraz szczegółowe warunki przetargu są udostępnione do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy o sygn. akt: X GUp 699/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne również na stronie internetowej Syndyka www. saltarski. com.
Gąbin , Zachodnie powiaty
19 903 zł
15.11.2018
15.11.2018
Więcejgumtree.pl
Gąbin , Zachodnie powiaty
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w województwie mazowieckim, powiecie płockim, gminie Gąbin, w miejscowości Karolew, stanowiącej działkę o numerze ewid. 20/1 o powierzchni 3.100 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1G/00006239/2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 19.903,86 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzy złote i 86/100) brutto, w tym podatek VAT według stawki 23%. Oferty należy składać do dnia 7 stycznia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu na biuro podawcze tutejszego Sądu). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. o numerze: 36 1750 0009 0000 0000 3841 9013, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt X GUp 699/17 dot. PL1G/00006239/2” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 9 stycznia 2019 r. o godzinie 12:30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali nr 14. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Operat szacunkowy z dnia 12 lutego 2018 roku sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Tadeusza Jaszewskiego oraz szczegółowe warunki przetargu są udostępnione do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy o sygn. akt: X GUp 699/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne również na stronie internetowej Syndyka www. saltarski. com.
Złóż skargę
Oferuję do wynajęcia powierzchnię magazynową w hali produkcyjno-magazynowej, o powierzchni 215m2, na Teofilowie A. Obecnie podzielona jest ściankami działowymi i utworzone jest dodatkowo biuro, szatnia i pomieszczenia sanitarne. Obiekt wolny od zaraz Propozycje wykorzystania w obecnym stanie: produkcja, hala magazynowa Droga utwardzona: Tak Dojazd TIR: Tak plac manewrowy: Tak Parking: Tak Dostęp do lokalu: z terenu zakładu. Liczba kondygnacji: parterowy Kondygnacja na, której znajduje się lokal: Parter OPIS TECHNICZNY Konstrukcja budynku: murowany Stan techniczny budynku: b. dobry Media: Przyłącza elektryczne: Tak Instalacja elektryczna: Tak Instalacja siłowa: Tak Przyłącze wodne: Tak Ogrzewanie miejskie cena: 16 zł za m2 plus media według zużycia. Należy doliczyć podatek 23%VAT. LOKALIZACJA: Dobry dojazd drogą asfaltową. W bliskiej odległości duże osiedle mieszkaniowe, które jest b. dobrze skomunikowane z Centrum. W pobliżu dworzec PKP Łódź-Żabieniec, stacja paliw. Lokal można przeznaczyć np. na biura, gabinety medyczne czy psychologiczne oraz jednostki oświatowo-kulturalne. serdecznie polecamy i zapraszamy do oglądania! ::KONTAKT DO AGENTA Luiza Koneczna- *** Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Luiza Koneczna (licencja nr: 8221) -------------------------- HOME PARK - gwarancja pewności transakcji, licencjonowani pośrednicy i zarządcy nieruchomości. Naszym klientom zapewniamy pomoc w zakresie: doradztwa kredytowego, ubezpieczeń nieruchomości, nadzorów budowlanych, doradztwa prawnego, remontów, przeprowadzek. Gwarantujemy konkurencyjne i preferencyjne warunki u naszych partnerów. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Bałuty, Teofilów, łódzkie, Łódź
215 m²
4 232 zł
19.11.2018
215 m²19.11.2018
Więcejregiodom.pl
Bałuty, Teofilów, łódzkie, Łódź
Oferuję do wynajęcia powierzchnię magazynową w hali produkcyjno-magazynowej, o powierzchni 215m2, na Teofilowie A. Obecnie podzielona jest ściankami działowymi i utworzone jest dodatkowo biuro, szatnia i pomieszczenia sanitarne. Obiekt wolny od zaraz Propozycje wykorzystania w obecnym stanie: produkcja, hala magazynowa Droga utwardzona: Tak Dojazd TIR: Tak plac manewrowy: Tak Parking: Tak Dostęp do lokalu: z terenu zakładu. Liczba kondygnacji: parterowy Kondygnacja na, której znajduje się lokal: Parter OPIS TECHNICZNY Konstrukcja budynku: murowany Stan techniczny budynku: b. dobry Media: Przyłącza elektryczne: Tak Instalacja elektryczna: Tak Instalacja siłowa: Tak Przyłącze wodne: Tak Ogrzewanie miejskie cena: 16 zł za m2 plus media według zużycia. Należy doliczyć podatek 23%VAT. LOKALIZACJA: Dobry dojazd drogą asfaltową. W bliskiej odległości duże osiedle mieszkaniowe, które jest b. dobrze skomunikowane z Centrum. W pobliżu dworzec PKP Łódź-Żabieniec, stacja paliw. Lokal można przeznaczyć np. na biura, gabinety medyczne czy psychologiczne oraz jednostki oświatowo-kulturalne. serdecznie polecamy i zapraszamy do oglądania! ::KONTAKT DO AGENTA Luiza Koneczna- *** Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Luiza Koneczna (licencja nr: 8221) -------------------------- HOME PARK - gwarancja pewności transakcji, licencjonowani pośrednicy i zarządcy nieruchomości. Naszym klientom zapewniamy pomoc w zakresie: doradztwa kredytowego, ubezpieczeń nieruchomości, nadzorów budowlanych, doradztwa prawnego, remontów, przeprowadzek. Gwarantujemy konkurencyjne i preferencyjne warunki u naszych partnerów. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Złóż skargę
Gąbin, płocki, Mazowieckie
2 000 000 zł
7.11.2018
7.11.2018
Więcejolx.pl
Gąbin, płocki, Mazowieckie
Złóż skargę
| Na sprzedaż siedmio-hektarowe gospodarstwo, zlokalizowane 20 km od Płocka, w miejscowości Troszyn Polski. Nieruchomość to trzy działki rolne o łącznej powierzchni 70.400 m2, w skład której wchodzą: - Budynek mieszkalny z lat osiemdziesiątych, parterowy o pow. użytkowej 110m2, w skład którego wchodzą trzy pokoje, duża kuchnia i łazienka z wc. Dom całkowicie podpiwniczony (w piwnicy garaż, kotłownia i skład opału). Wylany strop umożliwia zaadaptowanie strychu na część mieszkalną. Siedem lat temu przeprowadzono remont budynku, łącznie z wymianą okien. - Budynek gospodarczy, podzielony na trzy części: stodołę, oborę i tzw. kuchnię letnią. - Zarybiony staw o pow. około 50 m2 - Piwnica, tzw. "ziemianka" - Studnia głębinowa (woda przeszła badania na zdatność do picia) Grunty w ciągłej uprawie, a płaskie ukształtowanie terenu i okolica umożliwia zrealizowanie wielu pomysłów związanych z agroturystyką. Serdecznie zapraszamy na prezentację. Cena do negocjacji. Oferta wyłącznie w naszym biurze. ::DODATKOWE INFORMACJE | Prąd: jest | Woda: tak - miejska | Dojazd: droga utwardzona | Otoczenie: działki niezabudowane | Ogrzewanie: CO węglowe | Kanalizacja: szambo | Okna: PCV | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: inny | Pokrycie dachu: eternit | Pozwolenie na użytkowanie: tak | Powierzchnia użytkowa [m2]: 110 | Stan budynku: do zamieszkania | Podpiwniczenie: tak | Garaż: w budynku | Rok budowy: 1980 | Wysokość pomieszczeń [m]: 2,7500 | ::LINK DO STRONY | *** ::KONTAKT DO AGENTA | Małgorzata Nowaczuk | +48 6 pokaż telefon | malgorzatan skontaktuj się ::DANE BIURA | Aspect Nieruchomości - Płock | "Prospecto" Małgorzata Nowaczuk | Sienkiewicza 36/11 | 09-400 Płock | 24 pokaż telefon | www.plock.aspect.info.pl -------------------------- www.plock.aspect.info.pl aktualna oferta na www.aspect.info.pl | Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
mazowieckie,Gąbin,Troszyn Polski,-
520 000 zł
5.11.2018
5.11.2018
Więcejdomiporta.pl
mazowieckie,Gąbin,Troszyn Polski,-
| Na sprzedaż siedmio-hektarowe gospodarstwo, zlokalizowane 20 km od Płocka, w miejscowości Troszyn Polski. Nieruchomość to trzy działki rolne o łącznej powierzchni 70.400 m2, w skład której wchodzą: - Budynek mieszkalny z lat osiemdziesiątych, parterowy o pow. użytkowej 110m2, w skład którego wchodzą trzy pokoje, duża kuchnia i łazienka z wc. Dom całkowicie podpiwniczony (w piwnicy garaż, kotłownia i skład opału). Wylany strop umożliwia zaadaptowanie strychu na część mieszkalną. Siedem lat temu przeprowadzono remont budynku, łącznie z wymianą okien. - Budynek gospodarczy, podzielony na trzy części: stodołę, oborę i tzw. kuchnię letnią. - Zarybiony staw o pow. około 50 m2 - Piwnica, tzw. "ziemianka" - Studnia głębinowa (woda przeszła badania na zdatność do picia) Grunty w ciągłej uprawie, a płaskie ukształtowanie terenu i okolica umożliwia zrealizowanie wielu pomysłów związanych z agroturystyką. Serdecznie zapraszamy na prezentację. Cena do negocjacji. Oferta wyłącznie w naszym biurze. ::DODATKOWE INFORMACJE | Prąd: jest | Woda: tak - miejska | Dojazd: droga utwardzona | Otoczenie: działki niezabudowane | Ogrzewanie: CO węglowe | Kanalizacja: szambo | Okna: PCV | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: inny | Pokrycie dachu: eternit | Pozwolenie na użytkowanie: tak | Powierzchnia użytkowa [m2]: 110 | Stan budynku: do zamieszkania | Podpiwniczenie: tak | Garaż: w budynku | Rok budowy: 1980 | Wysokość pomieszczeń [m]: 2,7500 | ::LINK DO STRONY | *** ::KONTAKT DO AGENTA | Małgorzata Nowaczuk | +48 6 pokaż telefon | malgorzatan skontaktuj się ::DANE BIURA | Aspect Nieruchomości - Płock | "Prospecto" Małgorzata Nowaczuk | Sienkiewicza 36/11 | 09-400 Płock | 24 pokaż telefon | www.plock.aspect.info.pl -------------------------- www.plock.aspect.info.pl aktualna oferta na www.aspect.info.pl | Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Złóż skargę
Gąbin, płocki, Mazowieckie
175 000 zł
12.11.2018
12.11.2018
Więcejolx.pl
Gąbin, płocki, Mazowieckie
Złóż skargę
Osoba prowadząca Rafał- Najemca nie traci prowizji !!! Do wynajęcia biuro o pow. ponad 400 m 2 na Sadybie , w kameralnym budynku , w otoczeniu niskiej zabudowy willowej . Spokojna i bezpieczna okolica , z dobrym dojazdem od głównych arterii komunikacyjnych . Idealna propozycja na przedstawicielstwo handlowe , kancelaria , agencji reklamowej Bezpośrednie sąsiedztwo , to liczne placówki dyplomatyczne , firmy , zabudowa jednorodzinna mieszkaniowa, tereny zielone . Lokalizacja między dużymi arteriami komunikacyjnymi ul.Sobieskiego i Powsińskiej . Dobry dojazd komunikacją miejska z Centrum ok 30 minut . Przystanki autobusowe w odległości ok 300 m od obiektu .Szybki dojazd do mostu Świętokrzyskiego . Kameralny obiekt na terenie ogrodzonym , wejście z videofonem . Obiekt monitorowany . Rozprowadzona instalacja alarmowa . Lokal na parterze i 1 piętrze . Parter ; składa się z open space oraz czterech samodzielnych gabinetów, dwie toalety, aneksu kuchennego oraz reprezentacyjnego tarasu. Open space o pow.65 m 2 , gabinety pow. 10,5 m 2 , 10,7 m 2 , 22 m 2 , 22 m 2 . Aneks kuchenny w zabudowie z lodówką i zmywarką . Piętro , podobny układ pomieszczeń ; duża sala i cztery gabinety o zbliżonych powierzchniach Lokal jest w stanie gotowym do wprowadzenia . Wykończony zostały w wysokim standardzie przy użyciu wysokiej jakości materiałów. Na podłodze znajduje się dębowy parkiet . Pomieszczenia klimatyzowane . Oświetlenie rastrowe , rozprowadzona infrastruktura teleinformatyczna. Wokół budynku znajdują się darmowe miejsca postojowe . Cena najmu 20850 zł netto plus opłata serwisowa 2085 zł netto . Ogrzewanie gazowe ( opłata ujęta w opłatach serwisowych ) Wymagana kaucja . Operator internetowy Orange . Osoba prowadząca Rafał- . BRANDT NIERUCHOMOŚCI Twój partner w obrocie nieruchomościami NIERUCHOMOSCI.NET Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB Instalacje w lokalu: wentylacja, klimatyzacja, komputerowa, instalacja przeciwpożarowa, ogrzewanie
MOKOTÓW, SADYBA, mazowieckie, WARSZAWA
407 m²
20 850 zł
12.11.2018
407 m²12.11.2018
Więcejregiodom.pl
MOKOTÓW, SADYBA, mazowieckie, WARSZAWA
Osoba prowadząca Rafał- Najemca nie traci prowizji !!! Do wynajęcia biuro o pow. ponad 400 m 2 na Sadybie , w kameralnym budynku , w otoczeniu niskiej zabudowy willowej . Spokojna i bezpieczna okolica , z dobrym dojazdem od głównych arterii komunikacyjnych . Idealna propozycja na przedstawicielstwo handlowe , kancelaria , agencji reklamowej Bezpośrednie sąsiedztwo , to liczne placówki dyplomatyczne , firmy , zabudowa jednorodzinna mieszkaniowa, tereny zielone . Lokalizacja między dużymi arteriami komunikacyjnymi ul.Sobieskiego i Powsińskiej . Dobry dojazd komunikacją miejska z Centrum ok 30 minut . Przystanki autobusowe w odległości ok 300 m od obiektu .Szybki dojazd do mostu Świętokrzyskiego . Kameralny obiekt na terenie ogrodzonym , wejście z videofonem . Obiekt monitorowany . Rozprowadzona instalacja alarmowa . Lokal na parterze i 1 piętrze . Parter ; składa się z open space oraz czterech samodzielnych gabinetów, dwie toalety, aneksu kuchennego oraz reprezentacyjnego tarasu. Open space o pow.65 m 2 , gabinety pow. 10,5 m 2 , 10,7 m 2 , 22 m 2 , 22 m 2 . Aneks kuchenny w zabudowie z lodówką i zmywarką . Piętro , podobny układ pomieszczeń ; duża sala i cztery gabinety o zbliżonych powierzchniach Lokal jest w stanie gotowym do wprowadzenia . Wykończony zostały w wysokim standardzie przy użyciu wysokiej jakości materiałów. Na podłodze znajduje się dębowy parkiet . Pomieszczenia klimatyzowane . Oświetlenie rastrowe , rozprowadzona infrastruktura teleinformatyczna. Wokół budynku znajdują się darmowe miejsca postojowe . Cena najmu 20850 zł netto plus opłata serwisowa 2085 zł netto . Ogrzewanie gazowe ( opłata ujęta w opłatach serwisowych ) Wymagana kaucja . Operator internetowy Orange . Osoba prowadząca Rafał- . BRANDT NIERUCHOMOŚCI Twój partner w obrocie nieruchomościami NIERUCHOMOSCI.NET Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB Instalacje w lokalu: wentylacja, klimatyzacja, komputerowa, instalacja przeciwpożarowa, ogrzewanie
Złóż skargę
Sprzedam dom drewniany z bala sosnowego 0,14x0,14. Budynek jest połozony w miejscowości Gabin, 25 km. od Płocka,100 km. od Warszawy i około 100 km od Łodzi. Działka o powierzchni 1047m2, ogrodzona położona przy samym lesie 2 km do jeziora. Budynek jest podpiwniczony na całej powierzchni, parterowy z użytkowym poddaszem. Na parterze duży salon połączony z kuchnią, łazienka, mały pokój, przedpokój, garderoba, na poddaszu 3 pokoje, łazienka, garderoba, piwnica,garaż, kotłownia, 2 pomieszczenia. Dom do zamieszkania.Możliwość obejrzenia domu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
Gąbin
5 pokoi
220 m²
295 000 zł
14.11.2018
5 pokoi220 m²14.11.2018
Więcejoglaszamy24.pl
Gąbin
Sprzedam dom drewniany z bala sosnowego 0,14x0,14. Budynek jest połozony w miejscowości Gabin, 25 km. od Płocka,100 km. od Warszawy i około 100 km od Łodzi. Działka o powierzchni 1047m2, ogrodzona położona przy samym lesie 2 km do jeziora. Budynek jest podpiwniczony na całej powierzchni, parterowy z użytkowym poddaszem. Na parterze duży salon połączony z kuchnią, łazienka, mały pokój, przedpokój, garderoba, na poddaszu 3 pokoje, łazienka, garderoba, piwnica,garaż, kotłownia, 2 pomieszczenia. Dom do zamieszkania.Możliwość obejrzenia domu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
Złóż skargę
Szukasz nowego domu w atrakcyjnej lokalizacji i niskimi kosztami utrzymania ? Świetnym wyborem będzie dom w Wójtowie przy ul. Bukowej 3. Wójtowo to miejscowość oddalona o 9 km od centrum Olsztyna w gminie Barczewo. Bliskość lasów oraz szybki dojazd do centrum czyni to miejsce wyjątkowym. Dom wolnostojący o powierzchni użytkowej 138,92 m2, usytuowany jest na działce o powierzchni 1368 m2 , do której dojedziemy drogą utwardzoną. Działka z urokliwymi nasadzeniami ogrodzona jest siatką . Na działce usytuowano drewutnię oraz domek narzędziowy. Wchodząc do domu znajdziemy się w hollu, gdzie zostawimy swoje obuwie oraz nakrycie. Z tego miejsca możemy przejść do pomieszczenia gospodarczego (kotłownia), a dalej do jednostanowiskowego garażu . Garaż w bryle budynku o pow. 18,33 m2. Idąc prosto przez holl dojdziemy do części dziennej, gdzie znajdziemy przestronny salon z kominkiem oraz z wyjściem na urokoliwy ogród, otwartą kuchnię wyposażoną w drewniane meble i niezbędny sprzęt AGD, WC oraz pokój pełniący funkcję gabinetu. A jeżeli chcesz wypić poranną kawę lub wyciszyć się po całym dniu pracy to idealnym miejscem będzie do tego taras. Na poddasze dostaniemy się drewnianymi ażurowymi schodami. Znajduje się tu część sypialniana składająca się z 3 pokoi ( jedne pełniący funkcję sypialni, drugi pokoju dziecka, a trzeci garderoby) oraz przestronną łazienkę z wydzielonym pomieszczeniem na tzw. pokój kąpielowy. Zarówno łazienka, jak i salon kąpielowy wyposażone są w ogrzewanie podłogowe. Na podłogach znajduje się parkiet drewniany oraz terakota. Drzwi wewnętrzne drewniane sosonowe. Okna PCV. Nieruchomość oddana do użytkowania w 2011r., wybudowana z z bloczków wapienno-piaskowych SILKA gr.18cm, ocieplona styropianem o gr. 12 cm. Dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną, ocieplony wełną o łącznej gr. 22cm. Stropy ocieplone wełną gr 3cm. Budynek podłączony do sieci wodociągu gminnego. Kanalizacja podłączona również do sieci gminnej. Nieruchomość ogrzewana przez dwufunkcyjny piec gazowy. To wszystko sprawia, że koszty utrzymania nieruchomości są naprawdę niskie. W 2019r. planowane jest wykonanie utwardzonego dojazd do nieruchomości, a budowana obwodnica zapewni jeszcze lepsze połączenie z Olsztynem oraz innymi miastami. Nieruchomość idealna dla rozwojowej rodziny. Więcej zdjęć w galerii zewnętrznej: *** Zainteresowany? Zadzwoń i umów się na prezentację zanim oferta zniknie z rynku, dzień pokazowy odbywa się we WTOREK. Ta oferta objęta jest programem \"Współpracuję\", co oznacza że jest udostępniona innym agencjom nieruchomości. Polecam i zapraszam do kontaktu. Pomagamy w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Kontakt: Anna Szczerba tel.- *** Zapraszam do naszego biura, które mieści się przy ul. Mickiewicza 21/23 piętro IV w Olsztynie Odwiedź naszą stronę: www.freedom-nieruchomosci.pl Szukasz NOWEJ nieruchomości, a jeszcze nie sprzedałeś starej? Możemy Ci w tym szybko i sprawnie pomóc! Zapytaj doradcę albo wejdź na stronę nanowe[kropka]pl \"Właścicielem ogłoszenia wraz z jej elementami jest Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmioty współpracujące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.\" Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB Instalacje w domu: elektryczna, gazowa Dodatkowe zalety: taras
WÓJTOWO, warmińsko-mazurskie, ul. Bukowa
5 pokoi
659 000 zł
9.11.2018
5 pokoi9.11.2018
Więcejregiodom.pl
WÓJTOWO, warmińsko-mazurskie, ul. Bukowa
Szukasz nowego domu w atrakcyjnej lokalizacji i niskimi kosztami utrzymania ? Świetnym wyborem będzie dom w Wójtowie przy ul. Bukowej 3. Wójtowo to miejscowość oddalona o 9 km od centrum Olsztyna w gminie Barczewo. Bliskość lasów oraz szybki dojazd do centrum czyni to miejsce wyjątkowym. Dom wolnostojący o powierzchni użytkowej 138,92 m2, usytuowany jest na działce o powierzchni 1368 m2 , do której dojedziemy drogą utwardzoną. Działka z urokliwymi nasadzeniami ogrodzona jest siatką . Na działce usytuowano drewutnię oraz domek narzędziowy. Wchodząc do domu znajdziemy się w hollu, gdzie zostawimy swoje obuwie oraz nakrycie. Z tego miejsca możemy przejść do pomieszczenia gospodarczego (kotłownia), a dalej do jednostanowiskowego garażu . Garaż w bryle budynku o pow. 18,33 m2. Idąc prosto przez holl dojdziemy do części dziennej, gdzie znajdziemy przestronny salon z kominkiem oraz z wyjściem na urokoliwy ogród, otwartą kuchnię wyposażoną w drewniane meble i niezbędny sprzęt AGD, WC oraz pokój pełniący funkcję gabinetu. A jeżeli chcesz wypić poranną kawę lub wyciszyć się po całym dniu pracy to idealnym miejscem będzie do tego taras. Na poddasze dostaniemy się drewnianymi ażurowymi schodami. Znajduje się tu część sypialniana składająca się z 3 pokoi ( jedne pełniący funkcję sypialni, drugi pokoju dziecka, a trzeci garderoby) oraz przestronną łazienkę z wydzielonym pomieszczeniem na tzw. pokój kąpielowy. Zarówno łazienka, jak i salon kąpielowy wyposażone są w ogrzewanie podłogowe. Na podłogach znajduje się parkiet drewniany oraz terakota. Drzwi wewnętrzne drewniane sosonowe. Okna PCV. Nieruchomość oddana do użytkowania w 2011r., wybudowana z z bloczków wapienno-piaskowych SILKA gr.18cm, ocieplona styropianem o gr. 12 cm. Dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną, ocieplony wełną o łącznej gr. 22cm. Stropy ocieplone wełną gr 3cm. Budynek podłączony do sieci wodociągu gminnego. Kanalizacja podłączona również do sieci gminnej. Nieruchomość ogrzewana przez dwufunkcyjny piec gazowy. To wszystko sprawia, że koszty utrzymania nieruchomości są naprawdę niskie. W 2019r. planowane jest wykonanie utwardzonego dojazd do nieruchomości, a budowana obwodnica zapewni jeszcze lepsze połączenie z Olsztynem oraz innymi miastami. Nieruchomość idealna dla rozwojowej rodziny. Więcej zdjęć w galerii zewnętrznej: *** Zainteresowany? Zadzwoń i umów się na prezentację zanim oferta zniknie z rynku, dzień pokazowy odbywa się we WTOREK. Ta oferta objęta jest programem \"Współpracuję\", co oznacza że jest udostępniona innym agencjom nieruchomości. Polecam i zapraszam do kontaktu. Pomagamy w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Kontakt: Anna Szczerba tel.- *** Zapraszam do naszego biura, które mieści się przy ul. Mickiewicza 21/23 piętro IV w Olsztynie Odwiedź naszą stronę: www.freedom-nieruchomosci.pl Szukasz NOWEJ nieruchomości, a jeszcze nie sprzedałeś starej? Możemy Ci w tym szybko i sprawnie pomóc! Zapytaj doradcę albo wejdź na stronę nanowe[kropka]pl \"Właścicielem ogłoszenia wraz z jej elementami jest Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmioty współpracujące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.\" Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB Instalacje w domu: elektryczna, gazowa Dodatkowe zalety: taras
Złóż skargę
250 000 zł
12.11.2018
12.11.2018
Więcejolx.pl
Dwikozy, sandomierski, Świętokrzyskie
Złóż skargę
| Na sprzedaż siedmio-hektarowe gospodarstwo, zlokalizowane 20 km od Płocka, w miejscowości Troszyn Polski. Nieruchomość to trzy działki rolne o łącznej powierzchni 70.400 m2, w skład której wchodzą: - Budynek mieszkalny z lat osiemdziesiątych, parterowy o pow. użytkowej 110m2, w skład którego wchodzą trzy pokoje, duża kuchnia i łazienka z wc. Dom całkowicie podpiwniczony (w piwnicy garaż, kotłownia i skład opału). Wylany strop umożliwia zaadaptowanie strychu na część mieszkalną. Siedem lat temu przeprowadzono remont budynku, łącznie z wymianą okien. - Budynek gospodarczy, podzielony na trzy części: stodołę, oborę i tzw. kuchnię letnią. - Zarybiony staw o pow. około 50 m2 - Piwnica, tzw. "ziemianka" - Studnia głębinowa (woda przeszła badania na zdatność do picia) Grunty w ciągłej uprawie, a płaskie ukształtowanie terenu i okolica umożliwia zrealizowanie wielu pomysłów związanych z agroturystyką. Serdecznie zapraszamy na prezentację. Cena do negocjacji. Oferta wyłącznie w naszym biurze. ::DODATKOWE INFORMACJE | Prąd: jest | Woda: tak - miejska | Dojazd: droga utwardzona | Otoczenie: działki niezabudowane | Ogrzewanie: CO węglowe | Kanalizacja: szambo | Okna: PCV | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: inny | Pokrycie dachu: eternit | Pozwolenie na użytkowanie: tak | Powierzchnia użytkowa [m2]: 110 | Stan budynku: do zamieszkania | Podpiwniczenie: tak | Garaż: w budynku | Rok budowy: 1980 | Wysokość pomieszczeń [m]: 2,7500 | ::LINK DO STRONY | x?id=844173 ::KONTAKT DO AGENTA | Małgorzata Nowaczuk || malgorzatanowaczuk@aspect. ::DANE BIURA | Aspect Nieruchomości - Płock | "Prospecto" Małgorzata Nowaczuk | Sienkiewicza 36/11 | 09-400 Płock || aktualna oferta na
Płocki, Gąbin, Troszyn Polski,Gąbin
110 m²
520 000 zł
1.11.2018
110 m²1.11.2018
Więcejmorizon.pl
Płocki, Gąbin, Troszyn Polski,Gąbin
| Na sprzedaż siedmio-hektarowe gospodarstwo, zlokalizowane 20 km od Płocka, w miejscowości Troszyn Polski. Nieruchomość to trzy działki rolne o łącznej powierzchni 70.400 m2, w skład której wchodzą: - Budynek mieszkalny z lat osiemdziesiątych, parterowy o pow. użytkowej 110m2, w skład którego wchodzą trzy pokoje, duża kuchnia i łazienka z wc. Dom całkowicie podpiwniczony (w piwnicy garaż, kotłownia i skład opału). Wylany strop umożliwia zaadaptowanie strychu na część mieszkalną. Siedem lat temu przeprowadzono remont budynku, łącznie z wymianą okien. - Budynek gospodarczy, podzielony na trzy części: stodołę, oborę i tzw. kuchnię letnią. - Zarybiony staw o pow. około 50 m2 - Piwnica, tzw. "ziemianka" - Studnia głębinowa (woda przeszła badania na zdatność do picia) Grunty w ciągłej uprawie, a płaskie ukształtowanie terenu i okolica umożliwia zrealizowanie wielu pomysłów związanych z agroturystyką. Serdecznie zapraszamy na prezentację. Cena do negocjacji. Oferta wyłącznie w naszym biurze. ::DODATKOWE INFORMACJE | Prąd: jest | Woda: tak - miejska | Dojazd: droga utwardzona | Otoczenie: działki niezabudowane | Ogrzewanie: CO węglowe | Kanalizacja: szambo | Okna: PCV | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: inny | Pokrycie dachu: eternit | Pozwolenie na użytkowanie: tak | Powierzchnia użytkowa [m2]: 110 | Stan budynku: do zamieszkania | Podpiwniczenie: tak | Garaż: w budynku | Rok budowy: 1980 | Wysokość pomieszczeń [m]: 2,7500 | ::LINK DO STRONY | x?id=844173 ::KONTAKT DO AGENTA | Małgorzata Nowaczuk || malgorzatanowaczuk@aspect. ::DANE BIURA | Aspect Nieruchomości - Płock | "Prospecto" Małgorzata Nowaczuk | Sienkiewicza 36/11 | 09-400 Płock || aktualna oferta na
Złóż skargę
| Na sprzedaż siedmio-hektarowe gospodarstwo, zlokalizowane 20 km od Płocka, w miejscowości Troszyn Polski. Nieruchomość to trzy działki rolne o łącznej powierzchni 70.400 m2, w skład której wchodzą: - Budynek mieszkalny z lat osiemdziesiątych, parterowy o pow. użytkowej 110m2, w skład którego wchodzą trzy pokoje, duża kuchnia i łazienka z wc. Dom całkowicie podpiwniczony (w piwnicy garaż, kotłownia i skład opału). Wylany strop umożliwia zaadaptowanie strychu na część mieszkalną. Siedem lat temu przeprowadzono remont budynku, łącznie z wymianą okien. - Budynek gospodarczy, podzielony na trzy części: stodołę, oborę i tzw. kuchnię letnią. - Zarybiony staw o pow. około 50 m2 - Piwnica, tzw. "ziemianka" - Studnia głębinowa (woda przeszła badania na zdatność do picia) Grunty w ciągłej uprawie, a płaskie ukształtowanie terenu i okolica umożliwia zrealizowanie wielu pomysłów związanych z agroturystyką. Serdecznie zapraszamy na prezentację. Cena do negocjacji. Oferta wyłącznie w naszym biurze. ::DODATKOWE INFORMACJE | Prąd: jest | Woda: tak - miejska | Dojazd: droga utwardzona | Otoczenie: działki niezabudowane | Ogrzewanie: CO węglowe | Kanalizacja: szambo | Okna: PCV | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: inny | Pokrycie dachu: eternit | Pozwolenie na użytkowanie: tak | Powierzchnia użytkowa [m2]: 110 | Stan budynku: do zamieszkania | Podpiwniczenie: tak | Garaż: w budynku | Rok budowy: 1980 | Wysokość pomieszczeń [m]: 2,7500 | ::LINK DO STRONY | ::KONTAKT DO AGENTA | Małgorzata Nowaczuk | ( pokaż numer ) | ::DANE BIURA | Aspect Nieruchomości - Płock | Prospecto" Małgorzata Nowaczuk | Sienkiewicza 36/11 | 09-400 Płock | ( pokaż numer ) | - aktualna oferta na | Mieszko.my Cena 520 000 zł Powierzchnia 110 m² kanalizacja woda utwardzony
Gąbin, płocki, mazowieckie,Gąbin
110 m²
520 000 zł
31.10.2018
110 m²31.10.2018
Więcejotodom.pl
Gąbin, płocki, mazowieckie,Gąbin
| Na sprzedaż siedmio-hektarowe gospodarstwo, zlokalizowane 20 km od Płocka, w miejscowości Troszyn Polski. Nieruchomość to trzy działki rolne o łącznej powierzchni 70.400 m2, w skład której wchodzą: - Budynek mieszkalny z lat osiemdziesiątych, parterowy o pow. użytkowej 110m2, w skład którego wchodzą trzy pokoje, duża kuchnia i łazienka z wc. Dom całkowicie podpiwniczony (w piwnicy garaż, kotłownia i skład opału). Wylany strop umożliwia zaadaptowanie strychu na część mieszkalną. Siedem lat temu przeprowadzono remont budynku, łącznie z wymianą okien. - Budynek gospodarczy, podzielony na trzy części: stodołę, oborę i tzw. kuchnię letnią. - Zarybiony staw o pow. około 50 m2 - Piwnica, tzw. "ziemianka" - Studnia głębinowa (woda przeszła badania na zdatność do picia) Grunty w ciągłej uprawie, a płaskie ukształtowanie terenu i okolica umożliwia zrealizowanie wielu pomysłów związanych z agroturystyką. Serdecznie zapraszamy na prezentację. Cena do negocjacji. Oferta wyłącznie w naszym biurze. ::DODATKOWE INFORMACJE | Prąd: jest | Woda: tak - miejska | Dojazd: droga utwardzona | Otoczenie: działki niezabudowane | Ogrzewanie: CO węglowe | Kanalizacja: szambo | Okna: PCV | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: inny | Pokrycie dachu: eternit | Pozwolenie na użytkowanie: tak | Powierzchnia użytkowa [m2]: 110 | Stan budynku: do zamieszkania | Podpiwniczenie: tak | Garaż: w budynku | Rok budowy: 1980 | Wysokość pomieszczeń [m]: 2,7500 | ::LINK DO STRONY | ::KONTAKT DO AGENTA | Małgorzata Nowaczuk | ( pokaż numer ) | ::DANE BIURA | Aspect Nieruchomości - Płock | Prospecto" Małgorzata Nowaczuk | Sienkiewicza 36/11 | 09-400 Płock | ( pokaż numer ) | - aktualna oferta na | Mieszko.my Cena 520 000 zł Powierzchnia 110 m² kanalizacja woda utwardzony
Złóż skargę
Dom o ciekawej, nietuzinkowej architekturze, funkcjonalnym wnętrzu i niepowtarzalnym charakterze. Poziom PARTERU (104 m2) stanowi atrakcyjną, otwartą i przestronną część mieszkalną, którą rozpoczyna wiatrołap (2,5 m2), przedpokój (4 m2) z przejściem do garażu (18,3 m2). Strefa ta płynnie łączy się z salonem (35 m2) i kuchnią (6,4 m2) tworząc klimatyczne, doskonałe doświetlone wnętrze, ułatwiając interakcję pomiędzy domownikami. Atutem salonu są duże przeszklenia powiększające optycznie dom na otaczającą go naturę. W bocznej części salonu jest przejście do w pałni urządzonej, stylowej łazienki (3,7 m2), sypialni (9,7 m2), pokoju (13,2 m2) oraz części gospodarczej, którą stanowi pomieszczenie gospodarcze (8,6 m2) oraz garaż. W projekcie uwzględniono również miejsce na kominek będące idealnym uzupełnieniem całości. Dopełniającym elementem architektury są schody, które stanowią jego efektowną dekorację. Spełniają swoją funkcję łącząc dolną kondygnację z antresolą (27,5 m2), gdzie umiejscowiono otwartą część gabinetową, dużą łaziankę (9,0 m2), pokój (20 m2) oraz miejsce na garderobę. Wnętrza zaprojektowano z myślą o wygodzie przyszłych mieszkańców. Powierzchnia przeznaczona na strefę odpoczynku, ustawne pokoje, garaż odbiegają od przyjętych standardów. Dom jest nietypowy i bajeczny. Zaskakuje niebanalnymi rozwiązaniami, meblami ręcznie robionymi, wieloma ciekawymi ozdobami, ciepłymi barwami. Duże drewniane okna w pełni wykorzystują światło słoneczne dając jednocześnie wrażenie otwartej przestrzeni. Dom jest wybudowany w technice szkieletowej. Między zewnętrznymi, a węwnetrznymi ścianami budynku wygospodarowana jest dodatkowa powierzchnia użytkowa, w której rozprowadzone są instalacje i gdzie można przechowywać rzeczy. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem otynkowane. Dwuspadowy dach pokryty gontem drewnianym. Od strony ogrodowej znajduje się wyłożony deskami taras o powierzchni ok. 20 m2. Dom posadowiony na zadbanej działce 1700 m2. Estetyczne i funkcjonalnie urządzone otoczenie domu, urozmaicony ogród składający się z części ozdobnej, użytkowej i wypoczynkowej zachwyca wyglądem a zarazem jest łatwy w pielęgnacji. Teren wypełniony kwiatami, krzewami i owocowymi drzewami (orzech, jabłonie, wiśnie) tworzy enklawę relaksu. Urzeźbienie ogrodu przez szpaler zieleni tworzy prywatną strefę chroniąc prywatność mieszkańców. Tu każdy domownik znajdzie miejsce dla siebie. Idealny dla ludzi którym znudziło się życie w zatłoczonej aglomeracji. Rębiechowo to niewielka miejscowość granicząca z Gdańskiem Matarnia, z drugiej strony z bardzo rozwiniętym pod względem usług i handlu - Baniniem, gdzie znaleźć można Biedronkę, nowoczesną szkołę podstawową, liczne przedszkola, miejsca rozrywki dla całej rodziny. Drogę do Centrum Gdańska pokonamy w 20 min a tylko 5-7 min dzieli od Parku Handlowego Matarnia. Do obwodnicy 5 min a stąd już szybko i sprawnie dotrzeć można do każdej części Trójmiasta. Niezmotoryzowanych zadowoli wiadomość o bliskości Kolei Metropolitalnej i linii 126 komunikacji miejskiej.Link do oferty: *** OPIEKUN OFERTY: --------------------Patryk Grabowski ------------------- ZADZWOŃ JUŻ TERAZ I ZAPYTAJ MNIE O SZCZEGÓŁY!
Rębiechowo, pomorskie, Rębiechowo, ul. Jesionowa
3 pokoje
131.3 m²
649 000 zł
9.11.2018
3 pokoje131.3 m²9.11.2018
Więcejregiodom.pl
Rębiechowo, pomorskie, Rębiechowo, ul. Jesionowa
Dom o ciekawej, nietuzinkowej architekturze, funkcjonalnym wnętrzu i niepowtarzalnym charakterze. Poziom PARTERU (104 m2) stanowi atrakcyjną, otwartą i przestronną część mieszkalną, którą rozpoczyna wiatrołap (2,5 m2), przedpokój (4 m2) z przejściem do garażu (18,3 m2). Strefa ta płynnie łączy się z salonem (35 m2) i kuchnią (6,4 m2) tworząc klimatyczne, doskonałe doświetlone wnętrze, ułatwiając interakcję pomiędzy domownikami. Atutem salonu są duże przeszklenia powiększające optycznie dom na otaczającą go naturę. W bocznej części salonu jest przejście do w pałni urządzonej, stylowej łazienki (3,7 m2), sypialni (9,7 m2), pokoju (13,2 m2) oraz części gospodarczej, którą stanowi pomieszczenie gospodarcze (8,6 m2) oraz garaż. W projekcie uwzględniono również miejsce na kominek będące idealnym uzupełnieniem całości. Dopełniającym elementem architektury są schody, które stanowią jego efektowną dekorację. Spełniają swoją funkcję łącząc dolną kondygnację z antresolą (27,5 m2), gdzie umiejscowiono otwartą część gabinetową, dużą łaziankę (9,0 m2), pokój (20 m2) oraz miejsce na garderobę. Wnętrza zaprojektowano z myślą o wygodzie przyszłych mieszkańców. Powierzchnia przeznaczona na strefę odpoczynku, ustawne pokoje, garaż odbiegają od przyjętych standardów. Dom jest nietypowy i bajeczny. Zaskakuje niebanalnymi rozwiązaniami, meblami ręcznie robionymi, wieloma ciekawymi ozdobami, ciepłymi barwami. Duże drewniane okna w pełni wykorzystują światło słoneczne dając jednocześnie wrażenie otwartej przestrzeni. Dom jest wybudowany w technice szkieletowej. Między zewnętrznymi, a węwnetrznymi ścianami budynku wygospodarowana jest dodatkowa powierzchnia użytkowa, w której rozprowadzone są instalacje i gdzie można przechowywać rzeczy. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem otynkowane. Dwuspadowy dach pokryty gontem drewnianym. Od strony ogrodowej znajduje się wyłożony deskami taras o powierzchni ok. 20 m2. Dom posadowiony na zadbanej działce 1700 m2. Estetyczne i funkcjonalnie urządzone otoczenie domu, urozmaicony ogród składający się z części ozdobnej, użytkowej i wypoczynkowej zachwyca wyglądem a zarazem jest łatwy w pielęgnacji. Teren wypełniony kwiatami, krzewami i owocowymi drzewami (orzech, jabłonie, wiśnie) tworzy enklawę relaksu. Urzeźbienie ogrodu przez szpaler zieleni tworzy prywatną strefę chroniąc prywatność mieszkańców. Tu każdy domownik znajdzie miejsce dla siebie. Idealny dla ludzi którym znudziło się życie w zatłoczonej aglomeracji. Rębiechowo to niewielka miejscowość granicząca z Gdańskiem Matarnia, z drugiej strony z bardzo rozwiniętym pod względem usług i handlu - Baniniem, gdzie znaleźć można Biedronkę, nowoczesną szkołę podstawową, liczne przedszkola, miejsca rozrywki dla całej rodziny. Drogę do Centrum Gdańska pokonamy w 20 min a tylko 5-7 min dzieli od Parku Handlowego Matarnia. Do obwodnicy 5 min a stąd już szybko i sprawnie dotrzeć można do każdej części Trójmiasta. Niezmotoryzowanych zadowoli wiadomość o bliskości Kolei Metropolitalnej i linii 126 komunikacji miejskiej.Link do oferty: *** OPIEKUN OFERTY: --------------------Patryk Grabowski ------------------- ZADZWOŃ JUŻ TERAZ I ZAPYTAJ MNIE O SZCZEGÓŁY!
Złóż skargę
| Zapraszam do zainteresowania się ofertą działki zlokalizowanej bezpośrednio przy drodze krajowej 575 w miejscowości Jordanów Gmina Gąbin. Działka o powierzchni 7111 mkw w odległości 8 km od Płocka, 100 km od centrum Warszawy. Nieruchomość według Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy Gąbin znajduje się na terenie MnU- zabudowa jednorodzinna oraz usługowa nie wykraczająca poza granice działki. Plan zakłada również możliwość podziału nieruchomości na działki o powierzchni nie mniejszej niż 1000 mkw i szerokości minimum 20 m, oraz odstęp od wału 10 m. W opracowaniu Gminy Gąbin jest projekt poprowadzenia gazu . W drodze wodociąg, energia,telefon. Zapraszam na prezentację. ::KONTAKT DO AGENTA | Łukasz Plichta | 24 367 33 77 | 516 000 802 | Zapytaj o Ofertę -------------------------- Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości zamieszczone przez Emmerson nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dokładamy najwyższej staranności, aby przedmiotowe informacje były zaprezentowane możliwe najbardziej szczegółowo i wyczerpująco, jednak wobec faktu, że pochodzą one od innych osób, Emmerson nie ponosi odpowiedzialności za ich szczegółowość i dokładność. Emmerson Mazowsze Sp. z o. o. | Twój Partner w Nieruchomościach
Gąbin, Jordanów,Jordanów
280 000 zł
26.10.2018
26.10.2018
Więcejtabelaofert.pl
Gąbin, Jordanów,Jordanów
| Zapraszam do zainteresowania się ofertą działki zlokalizowanej bezpośrednio przy drodze krajowej 575 w miejscowości Jordanów Gmina Gąbin. Działka o powierzchni 7111 mkw w odległości 8 km od Płocka, 100 km od centrum Warszawy. Nieruchomość według Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy Gąbin znajduje się na terenie MnU- zabudowa jednorodzinna oraz usługowa nie wykraczająca poza granice działki. Plan zakłada również możliwość podziału nieruchomości na działki o powierzchni nie mniejszej niż 1000 mkw i szerokości minimum 20 m, oraz odstęp od wału 10 m. W opracowaniu Gminy Gąbin jest projekt poprowadzenia gazu . W drodze wodociąg, energia,telefon. Zapraszam na prezentację. ::KONTAKT DO AGENTA | Łukasz Plichta | 24 367 33 77 | 516 000 802 | Zapytaj o Ofertę -------------------------- Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości zamieszczone przez Emmerson nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dokładamy najwyższej staranności, aby przedmiotowe informacje były zaprezentowane możliwe najbardziej szczegółowo i wyczerpująco, jednak wobec faktu, że pochodzą one od innych osób, Emmerson nie ponosi odpowiedzialności za ich szczegółowość i dokładność. Emmerson Mazowsze Sp. z o. o. | Twój Partner w Nieruchomościach
Złóż skargę
| Na sprzedaż siedmio-hektarowe gospodarstwo, zlokalizowane 20 km od Płocka, w miejscowości Troszyn Polski. Nieruchomość to trzy działki rolne o łącznej powierzchni 70.400 m2, w skład której wchodzą: - Budynek mieszkalny z lat osiemdziesiątych, parterowy o pow. użytkowej 110m2, w skład którego wchodzą trzy pokoje, duża kuchnia i łazienka z wc. Dom całkowicie podpiwniczony (w piwnicy garaż, kotłownia i skład opału). Wylany strop umożliwia zaadaptowanie strychu na część mieszkalną. Siedem lat temu przeprowadzono remont budynku, łącznie z wymianą okien. - Budynek gospodarczy, podzielony na trzy części: stodołę, oborę i tzw. kuchnię letnią. - Zarybiony staw o pow. około 50 m2 - Piwnica, tzw. ziemianka - Studnia głębinowa (woda przeszła badania na zdatność do picia) Grunty w ciągłej uprawie, a płaskie ukształtowanie terenu i okolica umożliwia zrealizowanie wielu pomysłów związanych z agroturystyką. Serdecznie zapraszamy na prezentację. Cena do negocjacji. Oferta wyłącznie w naszym biurze. ::DODATKOWE INFORMACJE | Prąd: jest | Woda: tak - miejska | Dojazd: droga utwardzona | Otoczenie: działki niezabudowane | Ogrzewanie: CO węglowe | Kanalizacja: szambo | Okna: PCV | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: inny | Pokrycie dachu: eternit | Pozwolenie na użytkowanie: tak | Powierzchnia użytkowa [m2]: 110 | Stan budynku: do zamieszkania | Podpiwniczenie: tak | Garaż: w budynku | Rok budowy: 1980 | Wysokość pomieszczeń [m]: 2,7500 | ::LINK DO STRONY | *** ::KONTAKT DO AGENTA | Małgorzata Nowaczuk | +48 607 467 484 | *** ::DANE BIURA | Aspect Nieruchomości - Płock | \"Prospecto\" Małgorzata Nowaczuk | Sienkiewicza 36/11 | 09-400 Płock | 24 2626111 | www.plock.aspect.info.pl -------------------------- www.plock.aspect.info.pl aktualna oferta na www.aspect.info.pl | Numer oferty w biurze: APO-GS-32333 Oferta opublikowana przez program Trimo
Gąbin , Zachodnie powiaty
520 000 zł
1.11.2018
1.11.2018
Więcejgumtree.pl
Gąbin , Zachodnie powiaty
| Na sprzedaż siedmio-hektarowe gospodarstwo, zlokalizowane 20 km od Płocka, w miejscowości Troszyn Polski. Nieruchomość to trzy działki rolne o łącznej powierzchni 70.400 m2, w skład której wchodzą: - Budynek mieszkalny z lat osiemdziesiątych, parterowy o pow. użytkowej 110m2, w skład którego wchodzą trzy pokoje, duża kuchnia i łazienka z wc. Dom całkowicie podpiwniczony (w piwnicy garaż, kotłownia i skład opału). Wylany strop umożliwia zaadaptowanie strychu na część mieszkalną. Siedem lat temu przeprowadzono remont budynku, łącznie z wymianą okien. - Budynek gospodarczy, podzielony na trzy części: stodołę, oborę i tzw. kuchnię letnią. - Zarybiony staw o pow. około 50 m2 - Piwnica, tzw. ziemianka - Studnia głębinowa (woda przeszła badania na zdatność do picia) Grunty w ciągłej uprawie, a płaskie ukształtowanie terenu i okolica umożliwia zrealizowanie wielu pomysłów związanych z agroturystyką. Serdecznie zapraszamy na prezentację. Cena do negocjacji. Oferta wyłącznie w naszym biurze. ::DODATKOWE INFORMACJE | Prąd: jest | Woda: tak - miejska | Dojazd: droga utwardzona | Otoczenie: działki niezabudowane | Ogrzewanie: CO węglowe | Kanalizacja: szambo | Okna: PCV | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: inny | Pokrycie dachu: eternit | Pozwolenie na użytkowanie: tak | Powierzchnia użytkowa [m2]: 110 | Stan budynku: do zamieszkania | Podpiwniczenie: tak | Garaż: w budynku | Rok budowy: 1980 | Wysokość pomieszczeń [m]: 2,7500 | ::LINK DO STRONY | *** ::KONTAKT DO AGENTA | Małgorzata Nowaczuk | +48 607 467 484 | *** ::DANE BIURA | Aspect Nieruchomości - Płock | \"Prospecto\" Małgorzata Nowaczuk | Sienkiewicza 36/11 | 09-400 Płock | 24 2626111 | www.plock.aspect.info.pl -------------------------- www.plock.aspect.info.pl aktualna oferta na www.aspect.info.pl | Numer oferty w biurze: APO-GS-32333 Oferta opublikowana przez program Trimo
Złóż skargę
| Zapraszany do zapoznania się ze ofertą sprzedaży domu w malowniczej, leśnej okolicy w Ludwikowie, w pobliżu Jeziora Zdworskiego. Dom znajduje się w ogrodzonym kompleksie, na działce o powierzchni 705 m2. Budynek ma powierzchnię 110 m2. Do działki jest doprowadzona woda oraz prąd. Na parterze znajdziemy 65 m2 powierzchni użytkowej (2 pokoje, kuchnia, łazienka i salon). Poddasze niepodzielone z możliwością własnej aranżacji. Dach pokryto blachodachówką z zamontowanymi oknami połaciowymi. W bryle budynku jest usytuowany garaż oraz kotłownia. Salon z wyjściem na taras od strony południowej. Z nieruchomości w 13 minut dojedziemy do Gąbina, natomiast w 20 minut dotrzemy do Płocka. Zapraszamy na prezentację. Możliwość negocjacji ceny. ::DODATKOWE INFORMACJE | Wymiary działki : 29,70x23,70 | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: prostokąt | Rodzaj domu: wolnostojący | Stan wybudowania: Stan surowy otwarty | Podst. materiał budowlany: suporex | Pokrycie dachu: blachodachówka | Stan budynku: do wykończenia | Podpiwniczenie: nie | Garaż: w budynku | Ogrodzenie działki: brak | Liczba pokoi: 3 | Pow. każdej kondyg. : 45 | ::LINK DO STRONY | *** ::KONTAKT DO AGENTA | Agnieszka Kasprzak | 732 737 190 | Zapytaj o Ofertę ::DANE BIURA | Aspect Nieruchomości - Płock | "Prospecto" Małgorzata Nowaczuk | Sienkiewicza 36/11 | 09-400 Płock | 24 2626111 | www.plock.aspect.info.pl -------------------------- www.plock.aspect.info.pl aktualna oferta na www.aspect.info.pl | Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Gąbin, Ludwików,Ludwików
3 pokoje
110 m²
185 000 zł
25.10.2018
3 pokoje110 m²25.10.2018
Więcejtabelaofert.pl
Gąbin, Ludwików,Ludwików
| Zapraszany do zapoznania się ze ofertą sprzedaży domu w malowniczej, leśnej okolicy w Ludwikowie, w pobliżu Jeziora Zdworskiego. Dom znajduje się w ogrodzonym kompleksie, na działce o powierzchni 705 m2. Budynek ma powierzchnię 110 m2. Do działki jest doprowadzona woda oraz prąd. Na parterze znajdziemy 65 m2 powierzchni użytkowej (2 pokoje, kuchnia, łazienka i salon). Poddasze niepodzielone z możliwością własnej aranżacji. Dach pokryto blachodachówką z zamontowanymi oknami połaciowymi. W bryle budynku jest usytuowany garaż oraz kotłownia. Salon z wyjściem na taras od strony południowej. Z nieruchomości w 13 minut dojedziemy do Gąbina, natomiast w 20 minut dotrzemy do Płocka. Zapraszamy na prezentację. Możliwość negocjacji ceny. ::DODATKOWE INFORMACJE | Wymiary działki : 29,70x23,70 | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: prostokąt | Rodzaj domu: wolnostojący | Stan wybudowania: Stan surowy otwarty | Podst. materiał budowlany: suporex | Pokrycie dachu: blachodachówka | Stan budynku: do wykończenia | Podpiwniczenie: nie | Garaż: w budynku | Ogrodzenie działki: brak | Liczba pokoi: 3 | Pow. każdej kondyg. : 45 | ::LINK DO STRONY | *** ::KONTAKT DO AGENTA | Agnieszka Kasprzak | 732 737 190 | Zapytaj o Ofertę ::DANE BIURA | Aspect Nieruchomości - Płock | "Prospecto" Małgorzata Nowaczuk | Sienkiewicza 36/11 | 09-400 Płock | 24 2626111 | www.plock.aspect.info.pl -------------------------- www.plock.aspect.info.pl aktualna oferta na www.aspect.info.pl | Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Złóż skargę
Mam do sprzedania 6 działek budowlanych położonych w Gąbin ulica Słoneczna województwo mazowieckie koło Płocka nie daleko jest biedronka szkoła podstawowa oraz żłobek
Gąbin
85 zł
4.11.2018
4.11.2018
Więcejlento.pl
Gąbin
Mam do sprzedania 6 działek budowlanych położonych w Gąbin ulica Słoneczna województwo mazowieckie koło Płocka nie daleko jest biedronka szkoła podstawowa oraz żłobek
Złóż skargę
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 66,36 ha w jednym kawałku, 42 ha łąk i 12 ha lasu, oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie: budynku technicznego o powierzchni użytkowej 1630 m² , budynku magazynowego z garażami o powierzchni użytkowej 763 m², budynku techniczno- magazynowego o powierzchni użytkowej 27 m² , budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 33,04 m², budynku wartowni o powierzchni (...) Pokaż więcej Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 66,36 ha w jednym kawałku, 42 ha łąk i 12 ha lasu, oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie: budynku technicznego o powierzchni użytkowej 1630 m² , budynku magazynowego z garażami o powierzchni użytkowej 763 m², budynku techniczno- magazynowego o powierzchni użytkowej 27 m² , budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 33,04 m², budynku wartowni o powierzchni użytkowej 96,2 m², wiaty śmietnikowej o powierzchni 8 m², budowle: basen pożarowy, dwie wieżyczki obserwacyjne, studnia głębinowa, oczyszczalnia ścieków. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny rolnicze i leśne. Wjazd na nieruchomość możliwy jest bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość zlokalizowana w odległości ok. 30 km od dróg krajowych nr 50 i 60. Do Warszawy ok. 100 km. 50 km do autostrady A1. Dojazd Tirów Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1U - usługi, P - produkcja. Przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające: budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty i urządzenia niezbędne do prawidłowego działania funkcji podstawowej. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Niniejsze ogłoszenie jest informacją handlową i nie może być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Gąbin, mazowieckie
3 650 000 zł
4.11.2018
4.11.2018
Więcejnieruchomosci-online.pl
Gąbin, mazowieckie
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 66,36 ha w jednym kawałku, 42 ha łąk i 12 ha lasu, oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie: budynku technicznego o powierzchni użytkowej 1630 m² , budynku magazynowego z garażami o powierzchni użytkowej 763 m², budynku techniczno- magazynowego o powierzchni użytkowej 27 m² , budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 33,04 m², budynku wartowni o powierzchni (...) Pokaż więcej Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 66,36 ha w jednym kawałku, 42 ha łąk i 12 ha lasu, oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie: budynku technicznego o powierzchni użytkowej 1630 m² , budynku magazynowego z garażami o powierzchni użytkowej 763 m², budynku techniczno- magazynowego o powierzchni użytkowej 27 m² , budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 33,04 m², budynku wartowni o powierzchni użytkowej 96,2 m², wiaty śmietnikowej o powierzchni 8 m², budowle: basen pożarowy, dwie wieżyczki obserwacyjne, studnia głębinowa, oczyszczalnia ścieków. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny rolnicze i leśne. Wjazd na nieruchomość możliwy jest bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość zlokalizowana w odległości ok. 30 km od dróg krajowych nr 50 i 60. Do Warszawy ok. 100 km. 50 km do autostrady A1. Dojazd Tirów Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1U - usługi, P - produkcja. Przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające: budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty i urządzenia niezbędne do prawidłowego działania funkcji podstawowej. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Niniejsze ogłoszenie jest informacją handlową i nie może być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Złóż skargę
250 000 zł
13.11.2018
13.11.2018
Więcejolx.pl
Dwikozy, sandomierski, Świętokrzyskie
Złóż skargę
| Na sprzedaż siedmio-hektarowe gospodarstwo, zlokalizowane 20 km od Płocka, w miejscowości Troszyn Polski. Nieruchomość to trzy działki rolne o łącznej powierzchni 70.400 m2, w skład której wchodzą: - Budynek mieszkalny z lat osiemdziesiątych, parterowy o pow. użytkowej 110m2, w skład którego wchodzą trzy pokoje, duża kuchnia i łazienka z wc. Dom całkowicie podpiwniczony (w piwnicy garaż, kotłownia i skład opału). Wylany strop umożliwia zaadaptowanie strychu na część mieszkalną. Siedem lat temu przeprowadzono remont budynku, łącznie z wymianą okien. - Budynek gospodarczy, podzielony na trzy części: stodołę, oborę i tzw. kuchnię letnią. - Zarybiony staw o pow. około 50 m2 - Piwnica, tzw. "ziemianka" - Studnia głębinowa (woda przeszła badania na zdatność do picia) Grunty w ciągłej uprawie, a płaskie ukształtowanie terenu i okolica umożliwia zrealizowanie wielu pomysłów związanych z agroturystyką. Serdecznie zapraszamy na prezentację. Cena do negocjacji. Oferta wyłącznie w naszym biurze. ::DODATKOWE INFORMACJE | Prąd: jest | Woda: tak - miejska | Dojazd: droga utwardzona | Otoczenie: działki niezabudowane | Ogrzewanie: CO węglowe | Kanalizacja: szambo | Okna: PCV | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: inny | Pokrycie dachu: eternit | Pozwolenie na użytkowanie: tak | Powierzchnia użytkowa : 110 | Stan budynku: do zamieszkania | Podpiwniczenie: tak | Garaż: w budynku | Rok budowy: 1980 | Wysokość pomieszczeń : 2,7500 | ::LINK DO STRONY | *** ::KONTAKT DO AGENTA | Małgorzata Nowaczuk | +48 607 467 484 | Zapytaj o Ofertę ::DANE BIURA | Aspect Nieruchomości - Płock | "Prospecto" Małgorzata Nowaczuk | Sienkiewicza 36/11 | 09-400 Płock | 24 2626111 | www.plock.aspect.info.pl -------------------------- www.plock.aspect.info.pl aktualna oferta na www.aspect.info.pl | Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Gąbin, Troszyn Polski,Troszyn Polski
110 m²
520 000 zł
2.11.2018
110 m²2.11.2018
Więcejtabelaofert.pl
Gąbin, Troszyn Polski,Troszyn Polski
| Na sprzedaż siedmio-hektarowe gospodarstwo, zlokalizowane 20 km od Płocka, w miejscowości Troszyn Polski. Nieruchomość to trzy działki rolne o łącznej powierzchni 70.400 m2, w skład której wchodzą: - Budynek mieszkalny z lat osiemdziesiątych, parterowy o pow. użytkowej 110m2, w skład którego wchodzą trzy pokoje, duża kuchnia i łazienka z wc. Dom całkowicie podpiwniczony (w piwnicy garaż, kotłownia i skład opału). Wylany strop umożliwia zaadaptowanie strychu na część mieszkalną. Siedem lat temu przeprowadzono remont budynku, łącznie z wymianą okien. - Budynek gospodarczy, podzielony na trzy części: stodołę, oborę i tzw. kuchnię letnią. - Zarybiony staw o pow. około 50 m2 - Piwnica, tzw. "ziemianka" - Studnia głębinowa (woda przeszła badania na zdatność do picia) Grunty w ciągłej uprawie, a płaskie ukształtowanie terenu i okolica umożliwia zrealizowanie wielu pomysłów związanych z agroturystyką. Serdecznie zapraszamy na prezentację. Cena do negocjacji. Oferta wyłącznie w naszym biurze. ::DODATKOWE INFORMACJE | Prąd: jest | Woda: tak - miejska | Dojazd: droga utwardzona | Otoczenie: działki niezabudowane | Ogrzewanie: CO węglowe | Kanalizacja: szambo | Okna: PCV | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: inny | Pokrycie dachu: eternit | Pozwolenie na użytkowanie: tak | Powierzchnia użytkowa : 110 | Stan budynku: do zamieszkania | Podpiwniczenie: tak | Garaż: w budynku | Rok budowy: 1980 | Wysokość pomieszczeń : 2,7500 | ::LINK DO STRONY | *** ::KONTAKT DO AGENTA | Małgorzata Nowaczuk | +48 607 467 484 | Zapytaj o Ofertę ::DANE BIURA | Aspect Nieruchomości - Płock | "Prospecto" Małgorzata Nowaczuk | Sienkiewicza 36/11 | 09-400 Płock | 24 2626111 | www.plock.aspect.info.pl -------------------------- www.plock.aspect.info.pl aktualna oferta na www.aspect.info.pl | Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Złóż skargę
Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 3362 m 2 w miejscowości Gąbin - zaledwie 4 km od Kowalewa, dojazd drogą asfaltową. Na działkę wydane warunki zabudowy na dwa domy jednorodzinne do dwóch kondygnacji naziemnych z dopuszczeniem podpiwniczenia (do 170 m 2 powierzchni zabudowy każdy, z dachem dwu- lub wielospadowym od 20 do 50 st., o szerokości elewacji frontowej od 8 do 15 m, o wysokości od 4 do 9 m). Grunt płaski w kształcie prostokąta. Działka nieogrodzona, front od strony północnej o szerokości 70 m, (możliwość dalszego podziału na dwie działki). Infrastruktura: woda i prąd w ulicy, przy działce, do podłączenia. Bezpośrednie sąsiedztwo - nowy, bardzo ładny dom, oraz kolejna rozpoczęta budowa. Jezioro Gąbińskie w odległości 300 m. Polecam nieruchomość z uwagi na wyjątkowo spokojną lokalizację - tylko 8 km od granicy Szubina , a jednocześnie bezpiecznie w stosunku do projektowanej drogi ekspresowej S5 (w odległości 3 km). Ostateczna cena do rozmowy !!! Kontakt i prezentacja: Alicja 881 431 611 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Alicja (licencja nr: 8791) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Szubin, Gąbin,Gąbin
59 000 zł
7.11.2018
7.11.2018
Więcejtabelaofert.pl
Szubin, Gąbin,Gąbin
Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 3362 m 2 w miejscowości Gąbin - zaledwie 4 km od Kowalewa, dojazd drogą asfaltową. Na działkę wydane warunki zabudowy na dwa domy jednorodzinne do dwóch kondygnacji naziemnych z dopuszczeniem podpiwniczenia (do 170 m 2 powierzchni zabudowy każdy, z dachem dwu- lub wielospadowym od 20 do 50 st., o szerokości elewacji frontowej od 8 do 15 m, o wysokości od 4 do 9 m). Grunt płaski w kształcie prostokąta. Działka nieogrodzona, front od strony północnej o szerokości 70 m, (możliwość dalszego podziału na dwie działki). Infrastruktura: woda i prąd w ulicy, przy działce, do podłączenia. Bezpośrednie sąsiedztwo - nowy, bardzo ładny dom, oraz kolejna rozpoczęta budowa. Jezioro Gąbińskie w odległości 300 m. Polecam nieruchomość z uwagi na wyjątkowo spokojną lokalizację - tylko 8 km od granicy Szubina , a jednocześnie bezpiecznie w stosunku do projektowanej drogi ekspresowej S5 (w odległości 3 km). Ostateczna cena do rozmowy !!! Kontakt i prezentacja: Alicja 881 431 611 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Alicja (licencja nr: 8791) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Złóż skargę
Działki budowlane o pow. 1100-1300m2 usytuowane w Korzeniówce Starej - przy trasie Płock - Iłów -Warszawa. Wokół lasy, cicha okolica. Media to rozprowadzony wodociąg i prąd do każdej z działek. Cena 40zł/m2
Gąbin
44 000 zł
30.10.2018
30.10.2018
Więcejlento.pl
Gąbin
Działki budowlane o pow. 1100-1300m2 usytuowane w Korzeniówce Starej - przy trasie Płock - Iłów -Warszawa. Wokół lasy, cicha okolica. Media to rozprowadzony wodociąg i prąd do każdej z działek. Cena 40zł/m2
Złóż skargę
| Posiadamy do sprzedania działkę budowlaną o powierzchni 2337 m 2, zlokalizowaną w pobliżu Płocka, w gminie Gąbin z pięknym widokiem na panoramę miasta. Działka położona jest w zacisznym i spokojnym miejscu, w bliskości lasów i jezior. W pobliżu znajduje się sklep, szkoła i węzeł komunikacyjny. Do nieruchomości jest doprowadzona energia elektryczna. Zapraszamy na prezentację. ::DODATKOWE INFORMACJE | Zagosp. działki: niezagospodarowana | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: prostokat | Warunki zabudowy: są aktualne warunki zabudowy | ::LINK DO STRONY | *** ::KONTAKT DO AGENTA | Agnieszka Kasprzak | 732 737 190 | *** ::DANE BIURA | Aspect Nieruchomości - Płock | \"Prospecto\" Małgorzata Nowaczuk | Sienkiewicza 36/11 | 09-400 Płock | 24 2626111 | www.plock.aspect.info.pl -------------------------- www.plock.aspect.info.pl aktualna oferta na www.aspect.info.pl | Numer oferty w biurze: APO-GS-31963 Oferta opublikowana przez program Trimo
Gąbin , Zachodnie powiaty
143 000 zł
19.10.2018
19.10.2018
Więcejgumtree.pl
Gąbin , Zachodnie powiaty
| Posiadamy do sprzedania działkę budowlaną o powierzchni 2337 m 2, zlokalizowaną w pobliżu Płocka, w gminie Gąbin z pięknym widokiem na panoramę miasta. Działka położona jest w zacisznym i spokojnym miejscu, w bliskości lasów i jezior. W pobliżu znajduje się sklep, szkoła i węzeł komunikacyjny. Do nieruchomości jest doprowadzona energia elektryczna. Zapraszamy na prezentację. ::DODATKOWE INFORMACJE | Zagosp. działki: niezagospodarowana | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: prostokat | Warunki zabudowy: są aktualne warunki zabudowy | ::LINK DO STRONY | *** ::KONTAKT DO AGENTA | Agnieszka Kasprzak | 732 737 190 | *** ::DANE BIURA | Aspect Nieruchomości - Płock | \"Prospecto\" Małgorzata Nowaczuk | Sienkiewicza 36/11 | 09-400 Płock | 24 2626111 | www.plock.aspect.info.pl -------------------------- www.plock.aspect.info.pl aktualna oferta na www.aspect.info.pl | Numer oferty w biurze: APO-GS-31963 Oferta opublikowana przez program Trimo
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Dowiedz się więcej