346 m²
15,570
2017-4-6
Budynek biurowy Centromor oferuje typową powierzchnię biurową wyposażona jest m.in.w instalacje elektryczne i teletechniczne, klimatyzację, sieć strukturalną, wykładzinę, system ochrony oraz kontroli dostępu. W budynku znajduje się winda panoramiczna, dwupoziomowy garaż podziemny. W pobliżu budynku przebiegają liczne linie autobusowe i tramwajowe, natomiast w odległości ok. 0,5 km znajdują się dworce PKP, PKS oraz Szybkiej Kolei Miejskiej stanowiącej główny środek transportu miejskiego w obrębie Trójmiasta. monitoring / ochrona
Więcejotodom.pl
Otrzymuj powiadomienia na e-mail dla wyszukiwania:
Dom do wynajęcia Gdańsk ulica Okopowa

Budynek użytkowy Rdestowa

Rdestowa, Gdynia, pomorskie
755.57 m²
8,300
2017-10-24
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ BUDYNKU WRAZ Z GRUNTEM STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONYCH W GDYNI PRZY UL. RDESTOWEJ (tabela w zdjęciach) Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr XXVII/659/16 Rady Miasta Gdyni a dnia 21 grudnia 2016 r. (...) Pokaż więcej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ BUDYNKU WRAZ Z GRUNTEM STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONYCH W GDYNI PRZY UL. RDESTOWEJ (tabela w zdjęciach) Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr XXVII/659/16 Rady Miasta Gdyni a dnia 21 grudnia 2016 r. działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem P, U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowa usługowa Warunki przetargu: 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony 5 lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący zastrzega możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy najmu, który będzie jednak trwał nie dłużej niż okres, na który zostanie zawarta umowa. 2. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości. 3. Czynsz wnoszony w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni. 4. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność miesięcznego czynszu brutto (z VAT ), obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. 5. Najemca zobowiązany będzie w szczególności do: 1) ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miejskiej w Gdyni, 2) ponoszenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dostawy energii cieplnej, 3) dokonywania na własny koszt wszelkich napraw, prac remontowych i konserwacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu najmu, zwłaszcza utrzymania go w stanie niepogorszonym. 6. Według potrzeb najemca jest zobowiązany do zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej. Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. dla pozycji nr 1 w tabeli o godzinie 10:00, dla pozycji nr 2 w tabeli o godzinie 10:20, w pokoju nr 1.08, na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, Wadium płatne przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk w terminie do 20 października 2017 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu. Dodatkowe informacje na temat przetargu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji, ul. Rzeźnicka 58, Gdańsk, e-mail: , nr tel. . Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Więcejnieruchomosci-online.pl

Budynek użytkowy Strzelino

Strzelino, pomorskie
9,000
2017-10-20
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONEJ W STRZELINIE, GM. SŁUPSK Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w miejscowości Strzelino, gmina Słupsk oznaczona w ewidencji gruntów jako: zabudowana działka nr 170/2 o pow. (...) Pokaż więcej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONEJ W STRZELINIE, GM. SŁUPSK Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w miejscowości Strzelino, gmina Słupsk oznaczona w ewidencji gruntów jako: zabudowana działka nr 170/2 o pow. 20 300 m2 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00097931/0, zabudowane działki nr 170/6 o pow. 1 889 m2 i nr 170/7 o pow. 749 m2, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr SL1S/00097188/6 Przedmiot najmu: Działka nr 170/2 o powierzchni 20 300 m2 zabudowana jest : - budynkiem administracyjno- biurowym pałac o pow. użytkowej 1 028,10 m2, - budynkiem garażowo- magazynowym o pow. użytkowej 347,20, -budynkiem garażu o pow. użytkowej 33,80 m2 - budynkiem tzw. inte z kotłownią o pow. użytkowej 255 m2, - szklarnia o pow. użytkowej 77 m2. Działka nr 170/6 o pow. 1 889 m2 zabudowana jest wiatą pawilonu wystawowego o pow. użytkowej 440 m2. Działka nr 170/7 o powierzchni 749 m2 zabudowana jest budynkiem byłego magazynu chemicznego o pow. użytkowej 106,8 m2. Miesięczna stawka czynszu wywoławczego brutto: 9 000 zł Dodatkowe ustalenia: Przez okres pierwszych 12 miesięcy trwania umów najmu czynsz pobierany będzie w wysokości 1/2 stawek ustalonych w wyniku przetargu Wysokość wadium: 450 zł Minimalne postąpienie: 100 zł Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Słupsk nr XXIII/278/2016 z dnia 8 listopada 2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo- Strzelino, gmina Słupsk. Zgodnie z powyższą uchwałą działki nr 170/2 i 170/7 znajdują się na terenie zieleni parkowej oznaczonej symbolem ZP, natomiast działka nr 170/6 znajduje się na terenie zabudowy usługowej oznaczonej symbolem U. Warunki przetargu: 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony 5 lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania najmu, który będzie jednak trwał nie dłużej niż okres na który zostanie zawarta umowa. 2. Dopuszczalny sposób wykorzystania nieruchomości obejmuje wyłączenie następujące usługi: w zakresie handlu, żywienia, kultury i rozrywki, oświaty a także usługi związane z obsługą terenów przemysłowych, których uzupełnieniem mogą być usługi administracji , finansów zarządzania, łączności oraz zagospodarowanie jako tereny zielone o charakterze parkowym. 3. Czynsz wnoszony w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni. 4. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości. 5. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność miesięcznego czynszu brutto ( z VAT ), obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. 6. Niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty za media na podstawie odrębnych umów zawartych przez Najemcę z gestorami sieci. 7. Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Gminy, Gminy Słupsk. Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. w pokoju nr 1.08, na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, o godzinie 10:20 Wadium płatne przelewem bankowym na konto PKO Bank Polski S.A. nr Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk w terminie do 27 listopada 2017 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu. Dodatkowe informacje na temat przetargu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji, ul. Rzeźnicka 58, Gdańsk, e-mail: , nr tel. . Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Więcejnieruchomosci-online.pl

Budynek użytkowy Lotha

Lotha, Słupsk, pomorskie
22,000
2017-10-20
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONEJ W SŁUPSKU PRZY UL. LOTHA 26 Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w Słupsku, oznaczona w ewidencji gruntów jako: zabudowana działka nr 205, o pow. 5205 m2, przy ul. (...) Pokaż więcej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONEJ W SŁUPSKU PRZY UL. LOTHA 26 Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w Słupsku, oznaczona w ewidencji gruntów jako: zabudowana działka nr 205, o pow. 5205 m2, przy ul. Lotha 26 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SL1S/00018884/8 Budynek: Budynek główny o pow. użytkowej 1313 m2 Miesięczna stawka czynszu wywoławczego brutto: 22 000 zł Wysokość wadium: 1 100 zł Minimalne postąpienie: 250 zł Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa działka jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego Obrońców Wybrzeża w Słupsku- uchwała nr XLIVI/679/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 2009 r. działka nr 205 znajduje się w strefie oznaczonej symbolem U- tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej. Warunki przetargu: 1. Umowa najmu będzie zawarta na czas oznaczony 5 lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania najmu, który będzie jednak trwał nie dłużej niż 5 lat. 2. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości. 3. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność miesięcznego czynszu brutto (z VAT), obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. 4. Dopuszczalny sposób wykorzystania nieruchomości obejmuje wyłącznie następujące funkcje: administracyjno-biurowe, oświatowe, edukacyjne, handlowe, gastronomiczne, magazynowe oraz usługi związane z obiektami zbiorowego zakwaterowania. 5. Niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty za media na podstawie odrębnych umów zawartych przez Najemcę z gestorami sieci. 6. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, oraz w system ogrzewania. 7. Czynsz wnoszony w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni. 8. Najemca zobowiązany będzie w szczególności do: 1) ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miejskiej Słupsk, 2) prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz poddawania budynku i obiektów kontrolom, o których mowa w art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia i uzupełnić braki, 3) dokonywania na własny koszt wszelkich napraw, prac remontowych i konserwacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu najmu, zwłaszcza utrzymania go w stanie niepogorszonym. 4) wykonania prawidłowego podłączenia przedmiotu najmu do istniejących instalacji, weryfikacji wewnętrznych instalacji i w razie konieczności wykonania remontu i dostosowania do własnych potrzeb oraz do dokonywania na własny koszt ich napraw i konserwacji, w tym niezwłoczne usuwanie awarii, w szczególności ich niedrożności, 9. Dostawa energii cieplnej z sieci miejskiej, z uwagi na połączoną sieć, będzie wymagała uzgodnienia z Przychodnią w Słupsku przy ul. Lelewela 58 (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie). Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. w pokoju nr 1.08, na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, o godzinie 10:00 Wadium płatne przelewem bankowym na konto PKO Bank Polski S.A. nr Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk w terminie do 27 listopada 2017 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu. Dodatkowe informacje na temat przetargu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji, ul. Rzeźnicka 58, Gdańsk, e-mail: , nr tel. . Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Więcejnieruchomosci-online.pl
4 pokoje
98 m²
520,000
2017-9-3
OKOLICA: mieszkanie znajduje się w gdańskiej dzielnicy Śródmieście. Na wyciągnięcie ręki mamy wszystko to, co oferuje ta część miasta, jak również położone tuż za pobliską Motławą Stare Miasto: urokliwe ulice, fontanny, liczne bary, puby, restauracje, teatry, kina, sklepy, imprezy pod gołym niebem i wiele innych atrakcji. Zaledwie kilka minut na pieszo od fontanny Neptuna! Ponadto szkoły, przedszkola, apteki, banki, sklepy, poczta itp. KOMUNIKACJA: nieruchomość znajduje się w miejscu, które doskonale skomunikowane jest z resztą miasta. Dostępne są linie autobusowe i tramwajowe. BUDYNEK: przepiękna, 4-piętrowa kamienica z czerwonej cegły. Budynek pod ochroną konserwatora zabytków. W kamienicy wykonano wszelkie niezbędne prace remontowe, łącznie z dachem oraz robiącą wrażenie klatką schodową. MIESZKANIE: lokal do kapitalnego remontu, powierzchnia całkowita 98,2m2. Wysokość pomieszczeń: ponad 3 metry. Posiada ogromne możliwości aranżacyjne. Idealny zarówno pod wynajem dobowy jak i do zamieszkania. Do mieszkania doprowadzony jest gaz. Ogrzewanie: piece kaflowe. Właściciel oferty: Justyna Niezabitowska KUP Z NAMI - KORZYSTNIE, SZYBKO I BEZPIECZNIE! - 0% prowizji od kupującego i żadnych dodatkowych kosztów - gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji - oferujemy bezpłatną i skuteczną pomoc w uzyskaniu kredytu Więcej podobnych ofert znajdziesz na naszej stronie www.partnerzy.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB Kontakt: Numer telefonu: Adres email: Numer licencji pośrednika: 2121
Więcejkrn.pl

Mieszkanie na sprzedaż 98,20 m², Okopowa, Gdańsk Śródmieście

Mieszkanie na sprzedaż 98,20 m², Okopowa, Gdańsk Śródmieście
4 pokoje
98.2 m²
520,000
2017-7-21
OKOLICA: mieszkanie znajduje się w gdańskiej dzielnicy Śródmieście. Na wyciągnięcie ręki mamy wszystko to, co oferuje ta część miasta, jak również położone tuż za pobliską Motławą Stare Miasto: urokliwe ulice, fontanny, liczne bary, puby, restauracje, teatry, kina, sklepy, imprezy pod gołym niebem i wiele innych atrakcji. Zaledwie kilka minut na pieszo od fontanny Neptuna! Ponadto szkoły, przedszkola, apteki, banki, sklepy, poczta itp. KOMUNIKACJA: nieruchomość znajduje się w miejscu, które doskonale skomunikowane jest z resztą miasta. Dostępne są linie autobusowe i tramwajowe. BUDYNEK: przepiękna, 4-piętrowa kamienica z czerwonej cegły. Budynek pod ochroną konserwatora zabytków. W kamienicy wykonano wszelkie niezbędne prace remontowe, łącznie z dachem oraz robiącą wrażenie klatką schodową. MIESZKANIE: lokal do kapitalnego remontu, powierzchnia całkowita 98,2m2. Wysokość pomieszczeń: ponad 3 metry. Posiada ogromne możliwości aranżacyjne. Idealny zarówno pod wynajem dobowy jak i do zamieszkania. Do mieszkania doprowadzony jest gaz. Ogrzewanie: piece kaflowe. Właściciel oferty: Justyna Niezabitowska KUP Z NAMI - KORZYSTNIE, SZYBKO I BEZPIECZNIE! - 0% prowizji od kupującego i żadnych dodatkowych kosztów - gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji - oferujemy bezpłatną i skuteczną pomoc w uzyskaniu kredytu Więcej podobnych ofert znajdziesz na naszej stronie www.partnerzy.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Więcejtabelaofert.pl
4 pokoje
98.2 m²
520,000
2017-7-17
OKOLICA: mieszkanie znajduje się w gdańskiej dzielnicy Śródmieście. Na wyciągnięcie ręki mamy wszystko to, co oferuje ta część miasta, jak również położone tuż za pobliską Motławą Stare Miasto: urokliwe ulice, fontanny, liczne bary, puby, restauracje, teatry, kina, sklepy, imprezy pod gołym niebem i wiele innych atrakcji. Zaledwie kilka minut na pieszo od fontanny Neptuna! Ponadto szkoły, przedszkola, apteki, banki, sklepy, poczta itp. KOMUNIKACJA: nieruchomość znajduje się w miejscu, które doskonale skomunikowane jest z resztą miasta. Dostępne są linie autobusowe i tramwajowe. BUDYNEK: przepiękna, 4-piętrowa kamienica z czerwonej cegły. Budynek pod ochroną konserwatora zabytków. W kamienicy wykonano wszelkie niezbędne prace remontowe, łącznie z dachem oraz robiącą wrażenie klatką schodową. MIESZKANIE: lokal do kapitalnego remontu, powierzchnia całkowita 98,2m2. Wysokość pomieszczeń: ponad 3 metry. Posiada ogromne możliwości aranżacyjne. Idealny zarówno pod wynajem dobowy jak i do zamieszkania. Do mieszkania doprowadzony jest gaz. Ogrzewanie: piece kaflowe. Właściciel oferty: Justyna Niezabitowska KUP Z NAMI - KORZYSTNIE, SZYBKO I BEZPIECZNIE! - 0% prowizji od kupującego i żadnych dodatkowych kosztów - gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji - oferujemy bezpłatną i skuteczną pomoc w uzyskaniu kredytu Więcej podobnych ofert znajdziesz na naszej stronie meble piwnica
Więcejotodom.pl
4 pokoje
98.2 m²
520,000
2017-6-30
OKOLICA: mieszkanie znajduje się w gdańskiej dzielnicy Śródmieście. Na wyciągnięcie ręki mamy wszystko to, co oferuje ta część miasta, jak również położone tuż za pobliską Motławą Stare Miasto: urokliwe ulice, fontanny, liczne bary, puby, restauracje, teatry, kina, sklepy, imprezy pod gołym niebem i wiele innych atrakcji. Zaledwie kilka minut na pieszo od fontanny Neptuna! Ponadto szkoły, przedszkola, apteki, banki, sklepy, poczta itp. KOMUNIKACJA: nieruchomość znajduje się w miejscu, które doskonale skomunikowane jest z resztą miasta. Dostępne są linie autobusowe i tramwajowe. BUDYNEK: przepiękna, 4-piętrowa kamienica z czerwonej cegły. Budynek pod ochroną konserwatora zabytków. W kamienicy wykonano wszelkie niezbędne prace remontowe, łącznie z dachem oraz robiącą wrażenie klatką schodową. MIESZKANIE: lokal do kapitalnego remontu, powierzchnia całkowita 98,2m2. Wysokość pomieszczeń: ponad 3 metry. Posiada ogromne możliwości aranżacyjne. Idealny zarówno pod wynajem dobowy jak i do zamieszkania. Do mieszkania doprowadzony jest gaz. Ogrzewanie: piece kaflowe. Właściciel oferty: Justyna Niezabitowska KUP Z NAMI - KORZYSTNIE, SZYBKO I BEZPIECZNIE! - 0% prowizji od kupującego i żadnych dodatkowych kosztów - gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji - oferujemy bezpłatną i skuteczną pomoc w uzyskaniu kredytu Więcej podobnych ofert znajdziesz na naszej stronie www.partnerzy.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Więcejgratka.pl

Lokal użytkowy, 102 m², Gdańsk

Gdańsk, Śródmieście, OKOPOWA
102 m²
4,998
2017-7-1
Gdańsk Śródmieście - Lokal na wynajem - 131m2. Do wynajmu jedno duże pomieszczenie typu open space (możliwość postawienia ścianek działowych) + pokój i duże archiwum. Cena: 49 zł netto za m kw + koszty eksploatacyjne 12.5 zł netto/ m kw + media(prąd, co, woda), miejsce parkingowe 270 zł netto. Do ceny należy doliczyć 23% VAT. Minimalny okres wynajmu 3 lata. Dwa poziomy garaży podziemnych, winda, recepcja, całodobowa ochrona. Możliwość podzielenia lokalu na dwa mniejsze! Świetna oferta. Zapraszam na prezentacje. "POSIADAMY LICENCJE PAŃSTWOWE I POLISY UBEZPIECZENIOWE. TRANSAKCJE NADZORUJĄ PRAWNICY. JESTEŚMY OD 24 LAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI" Nr licencji zawodowej: 776
Więcejotodom.pl
102 m²
4,998
2017-7-9
Gdańsk Śródmieście - Lokal na wynajem - 131m2. Do wynajmu jedno duże pomieszczenie typu open space (możliwość postawienia ścianek działowych) + pokój i duże archiwum. Cena: 49 zł netto za m kw + koszty eksploatacyjne 12.5 zł netto/ m kw + media(prąd, co, woda), miejsce parkingowe 270 zł netto. Do ceny należy doliczyć 23% VAT. Minimalny okres wynajmu 3 lata. Dwa poziomy garaży podziemnych, winda, recepcja, całodobowa ochrona. Możliwość podzielenia lokalu na dwa mniejsze! Świetna oferta. Zapraszam na prezentacje. "POSIADAMY LICENCJE PAŃSTWOWE I POLISY UBEZPIECZENIOWE. TRANSAKCJE NADZORUJĄ PRAWNICY. JESTEŚMY OD 24 LAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI"
Więcejgratka.pl
293 m²
1,250
2017-7-6
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONYCH W SŁUPSKU PRZY UL. KOPERNIKA Opis nieruchomości Lp. Budynek Pow. użytkowa budynku w m2 Miesięczna stawka czynszu wywoławczego brutto Dodatkowe ustalenia Wysokość wadium Minimalne postąpienie Nieruchomość położona w Słupsku, oznaczona w ewidencji gruntów jako: zabudowana działka nr 312/40, o pow. 3533 m2 położona przy ul. Kopernika w Słupsku (KW nr SL1S/00019841/2) 1 Budynek warsztatowo-magazynowy wraz z gruntem o pow. ok. 835 m2 293 1 250 zł Przez okres pierwszych 12 miesięcy trwania umów najmu czynsz pobierany będzie w wysokości 1/2 stawek ustalonych w wyniku przetargu 65 zł 20 zł 2 Budynek magazynowy wraz z gruntem o pow. ok. 900 m2 329 1 400 zł 70 zł 20 zł Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 312/40 znajduje się w strefie oznaczonej symbolem MW.U tereny mieszkaniowe wielorodzinne, tereny usług. Warunki przetargu: 1. Umowa najmu będzie zawarta na czas oznaczony 5 lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania najmu, który będzie jednak trwał nie dłużej niż 5 lat. 2. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości. 3. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność miesięcznego czynszu brutto (z VAT), obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. 4. Dopuszczalny sposób wykorzystania nieruchomości obejmuje wyłącznie następujące funkcje: administracyjno-biurowe, oświatowe, edukacyjne, handlowe, gastronomiczne i magazynowe. 5. Niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty za media. 6. Najemca zobowiązany będzie w szczególności do: 1) ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miejskiej Słupsk, 2) dokonywania na własny koszt wszelkich napraw, prac remontowych i konserwacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu najmu, zwłaszcza utrzymania go w stanie niepogorszonym, 3) dokonywania na własny koszt kontroli, konserwacji, wszelkich napraw i remontów, w tym dachu i orynnowania, 4) wykonania prawidłowego podłączenia przedmiotu najmu do instalacji wodno-kanalizacyjnej, weryfikacji wewnętrznej instalacji i w razie konieczności wykonania remontu i dostosowania do własnych potrzeb oraz do dokonywania na własny koszt napraw i konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej zasilającej przedmiot najmu, w tym niezwłoczne usuwanie awarii, w szczególności jej niedrożności, 5) wykonania remontu wewnętrznej sieci instalacji e.e. celem dokonania przez niego prawidłowego podłączenia do instalacji, 6) prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz poddawania budynku i obiektów kontrolom, o których mowa w art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia i uzupełnić braki, 7. W przedmiocie najmu brak jest ogrzewania. Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2017 r. dla pozycji nr 1 w tabeli o godzinie 10:00, dla pozycji nr 2 w tabeli o godzinie 10:20, w pokoju nr 1.08, na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, Wadium płatne przelewem bankowym na konto PekaO S.A. nr Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk w terminie do 30 czerwca 2017 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu. Dodatkowe informacje na temat przetargu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji, ul. Rzeźnicka 58, Gdańsk, e-mail: , nr tel. . Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Więcejnieruchomosci-online.pl