Nic nie znaleziono
Otrzymuj powiadomienia na e-mail dla wyszukiwania:
Gdańsk, Rzeźnicka, Dom wynajem
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONEJ W SŁUPSKU PRZY UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 28-31. (Tabela w zdjeciu) Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Morcinka” w Słupsku, zatwierdzony uchwałą Nr LIV/717/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2014 roku, działki nr 312/45 i nr 312/42 znajdują się na terenie oznaczonym w planie symbolem 03.7.MW,U – tereny mieszkaniowe wielorodzinne, tereny usług. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków; na nieruchomości znajdują się obiekty wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków: budynek oddziału laryngologii i okulistyki wraz z podjazdem (posadowiony na działce nr 312/42). Warunki przetargu: 1. Umowa najmu będzie zawarta na czas oznaczony 7 lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania najmu, który będzie jednak trwał nie dłużej niż 7 lat. 2. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości. 3. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność miesięcznego czynszu brutto (z VAT), obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. 4. Dopuszczalny sposób wykorzystania nieruchomości obejmuje wyłącznie następujące funkcje: usługi administracyjno - biurowe, oświatowe, edukacyjne, handlowe, gastronomiczne, magazynowe i usługi zbiorowego zakwaterowania. 5. Niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty za media na podstawie odrębnych umów zawartych przez Najemcę z gestorami sieci. (z wyłączeniem opłaty za odprowadzenie ścieków dla budynku na działce nr 312/45, opłatę za odprowadzanie ścieków do czasu wybudowania nowego przyłącza kanalizacyjnego Najemca będzie płacił na podstawie oddzielnych faktur wystawianych przez właściciela nieruchomości). 6. Budynki wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz w system ogrzewania. 7. Czynsz wnoszony w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni. 8. Najemca zobowiązany będzie w szczególności do: 1) ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miejskiej Słupsk, 2) prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz poddawania budynku i obiektów kontrolom, o których mowa w art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia i uzupełnić braki, 3) dokonywania na własny koszt wszelkich napraw, prac remontowych i konserwacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu najmu, zwłaszcza utrzymania go w stanie niepogorszonym. 4) wykonania prawidłowego podłączenia przedmiotu najmu do istniejących instalacji, weryfikacji wewnętrznych instalacji i w razie konieczności wykonania remontu i dostosowania do własnych potrzeb oraz do dokonywania na własny koszt ich napraw i konserwacji, w tym niezwłoczne usuwanie awarii, w szczególności ich niedrożności. Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r. dla pozycji nr 1 w tabeli o godzinie 10:00, dla pozycji nr 2 w tabeli o godzinie 10:30 w pokoju nr 1.08, na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58. Wadium płatne przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa ( pokaż numer ) Gdańsk w terminie do 14 maja 2018 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu. Dodatkowe informacje na temat przetargu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji, ul. Rzeźnicka 58, Gdańsk, e-mail: , nr tel. ( pokaż numer ) , ( pokaż numer ) . Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: ( pokaż numer ) Cena 5 800 zł Powierzchnia 496 m² Piętro: parter Przeznaczenie lokalu: biurowy
Słupsk, Mikołaja Kopernika
496 m²
5 800
25.04.2018
Więcejotodom.pl
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONEJ W SŁUPSKU PRZY UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 28-31. (Tabela w zdjeciu) Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Morcinka” w Słupsku, zatwierdzony uchwałą Nr LIV/717/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2014 roku, działki nr 312/45 i nr 312/42 znajdują się na terenie oznaczonym w planie symbolem 03.7.MW,U – tereny mieszkaniowe wielorodzinne, tereny usług. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków; na nieruchomości znajdują się obiekty wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków: budynek oddziału laryngologii i okulistyki wraz z podjazdem (posadowiony na działce nr 312/42). Warunki przetargu: 1. Umowa najmu będzie zawarta na czas oznaczony 7 lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania najmu, który będzie jednak trwał nie dłużej niż 7 lat. 2. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości. 3. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność miesięcznego czynszu brutto (z VAT), obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. 4. Dopuszczalny sposób wykorzystania nieruchomości obejmuje wyłącznie następujące funkcje: usługi administracyjno - biurowe, oświatowe, edukacyjne, handlowe, gastronomiczne, magazynowe i usługi zbiorowego zakwaterowania. 5. Niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty za media na podstawie odrębnych umów zawartych przez Najemcę z gestorami sieci. (z wyłączeniem opłaty za odprowadzenie ścieków dla budynku na działce nr 312/45, opłatę za odprowadzanie ścieków do czasu wybudowania nowego przyłącza kanalizacyjnego Najemca będzie płacił na podstawie oddzielnych faktur wystawianych przez właściciela nieruchomości). 6. Budynki wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz w system ogrzewania. 7. Czynsz wnoszony w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni. 8. Najemca zobowiązany będzie w szczególności do: 1) ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miejskiej Słupsk, 2) prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz poddawania budynku i obiektów kontrolom, o których mowa w art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia i uzupełnić braki, 3) dokonywania na własny koszt wszelkich napraw, prac remontowych i konserwacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu najmu, zwłaszcza utrzymania go w stanie niepogorszonym. 4) wykonania prawidłowego podłączenia przedmiotu najmu do istniejących instalacji, weryfikacji wewnętrznych instalacji i w razie konieczności wykonania remontu i dostosowania do własnych potrzeb oraz do dokonywania na własny koszt ich napraw i konserwacji, w tym niezwłoczne usuwanie awarii, w szczególności ich niedrożności. Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r. dla pozycji nr 1 w tabeli o godzinie 10:00, dla pozycji nr 2 w tabeli o godzinie 10:30 w pokoju nr 1.08, na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58. Wadium płatne przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 18 pokaż telefon Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/2 pokaż telefon Gdańsk w terminie do 14 maja 2018 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu. Dodatkowe informacje na temat przetargu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji, ul. Rzeźnicka 58, Gdańsk, e-mail: dmg@p skontaktuj się , nr tel. 59 8 pokaż telefon , 58 3 pokaż telefon . Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: 58 3 pokaż telefon dmw@p skontaktuj się
Pomorskie,Słupsk,Mikołaja Kopernika
5 800
24.04.2018
Więcejdomiporta.pl
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONEJ W SŁUPSKU PRZY UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 28-31. (Tabela w zdjeciu) Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Morcinka w Słupsku, zatwierdzony uchwałą Nr LIV/717/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 (...) Pokaż więcej OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONEJ W SŁUPSKU PRZY UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 28-31. (Tabela w zdjeciu) Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Morcinka w Słupsku, zatwierdzony uchwałą Nr LIV/717/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2014 roku, działki nr 312/45 i nr 312/42 znajdują się na terenie oznaczonym w planie symbolem 03.7.MW,U tereny mieszkaniowe wielorodzinne, tereny usług. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków; na nieruchomości znajdują się obiekty wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków: budynek oddziału laryngologii i okulistyki wraz z podjazdem (posadowiony na działce nr 312/42). Warunki przetargu: 1. Umowa najmu będzie zawarta na czas oznaczony 7 lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania najmu, który będzie jednak trwał nie dłużej niż 7 lat. 2. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości. 3. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność miesięcznego czynszu brutto (z VAT), obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. 4. Dopuszczalny sposób wykorzystania nieruchomości obejmuje wyłącznie następujące funkcje: usługi administracyjno - biurowe, oświatowe, edukacyjne, handlowe, gastronomiczne, magazynowe i usługi zbiorowego zakwaterowania. 5. Niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty za media na podstawie odrębnych umów zawartych przez Najemcę z gestorami sieci. (z wyłączeniem opłaty za odprowadzenie ścieków dla budynku na działce nr 312/45, opłatę za odprowadzanie ścieków do czasu wybudowania nowego przyłącza kanalizacyjnego Najemca będzie płacił na podstawie oddzielnych faktur wystawianych przez właściciela nieruchomości). 6. Budynki wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz w system ogrzewania. 7. Czynsz wnoszony w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni. 8. Najemca zobowiązany będzie w szczególności do: 1) ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miejskiej Słupsk, 2) prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz poddawania budynku i obiektów kontrolom, o których mowa w art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia i uzupełnić braki, 3) dokonywania na własny koszt wszelkich napraw, prac remontowych i konserwacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu najmu, zwłaszcza utrzymania go w stanie niepogorszonym. 4) wykonania prawidłowego podłączenia przedmiotu najmu do istniejących instalacji, weryfikacji wewnętrznych instalacji i w razie konieczności wykonania remontu i dostosowania do własnych potrzeb oraz do dokonywania na własny koszt ich napraw i konserwacji, w tym niezwłoczne usuwanie awarii, w szczególności ich niedrożności. Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r. dla pozycji nr 1 w tabeli o godzinie 10:00, dla pozycji nr 2 w tabeli o godzinie 10:30 w pokoju nr 1.08, na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58. Wadium płatne przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk w terminie do 14 maja 2018 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu. Dodatkowe informacje na temat przetargu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji, ul. Rzeźnicka 58, Gdańsk, e-mail: , nr tel. . Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Kopernika, Słupsk, pomorskie
496 m²
5 800
24.04.2018
Więcejnieruchomosci-online.pl
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZENIA BUDYNKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONEGO W GDYNI, PRZY UL. RDESTOWEJ Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w Gdyni, oznaczona w ewidencji gruntów jako zabudowana działka nr 1057 o pow. 4 171 m2 przy ul. Rdestowej 71, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/ 000 pokaż telefon , zabudowana budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 427 m2 Przedmiot najmu: pomieszczenie o funkcji administracyjno- socjalnej o powierzchni użytkowej 120,43 m2 Pow. użytkowa w m2: 120,43 Miesięczna stawka czynszu wywoławczego brutto: 2 000 zł Wysokość wadium: 100 zł Minimalne postąpienie: 50 zł Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwała nr XXVII/659/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem P, U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowa usługowa Warunki przetargu: 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony 5-ciu lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący zastrzega możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy najmu. 2. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości. 3. Czynsz wnoszony w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni. 4. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność miesięcznego czynszu brutto (z VAT), obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. 5. Najemca zobowiązany będzie w szczególności do: 1) ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miejskiej w Gdyni, 2) ponoszenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dostawy energii cieplnej, 3) zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej według własnych potrzeb, 4) dokonywania na własny koszt wszelkich napraw, prac remontowych i konserwacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu najmu, zwłaszcza utrzymania go w stanie niepogorszonym. Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godz. 09:00, w pokoju nr 1.08, na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, Wadium płatne przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 18 pokaż telefon Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/2 pokaż telefon Gdańsk w terminie do 6 kwietnia 2018 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu. Dodatkowe informacje na temat przetargu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji, ul. Rzeźnicka 58, Gdańsk, e-mail: dmg@p skontaktuj się , nr tel. 58 3 pokaż telefon Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: 58 3 pokaż telefon dmw@p skontaktuj się
Pomorskie, Gdynia, Rdestowa
2 000
9.03.2018
Więcejdomiporta.pl
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONEJ W STRZELINIE, GM. SŁUPSK (tabela w zdjęciach) Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Słupsk (...) Pokaż więcej ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONEJ W STRZELINIE, GM. SŁUPSK (tabela w zdjęciach) Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Słupsk nr XXIII/278/2016 z dnia 8 listopada 2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo- Strzelino, gmina Słupsk. Zgodnie z powyższą uchwałą działki nr 170/2 i 170/7 znajdują się na terenie zieleni parkowej oznaczonej symbolem ZP, natomiast działka nr 170/6 znajduje się na terenie zabudowy usługowej oznaczonej symbolem U. Warunki przetargu: 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony 5 lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania najmu, który będzie jednak trwał nie dłużej niż okres na który zostanie zawarta umowa. 2. Dopuszczalny sposób wykorzystania nieruchomości obejmuje wyłączenie następujące usługi: w zakresie handlu, żywienia, kultury i rozrywki, oświaty a także usługi związane z obsługą terenów przemysłowych, których uzupełnieniem mogą być usługi administracji , finansów zarządzania, łączności oraz zagospodarowanie jako tereny zielone o charakterze parkowym. 3. Czynsz wnoszony w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni. 4. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości. 5. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność miesięcznego czynszu brutto ( z VAT ), obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. 6. Niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty za media na podstawie odrębnych umów zawartych przez Najemcę z gestorami sieci. 7. Najemca zobowiązany będzie w szczególności do: 1) ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Gminy Gminy Słupsk, 2) dokonywania na własny koszt wszelkich napraw, prac remontowych i konserwacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu najmu, zwłaszcza utrzymania go w stanie niepogorszonym, 3) dokonywania na własny koszt kontroli, konserwacji i wszelkich napraw i remontów, w tym dachu, orynnowania, 4) poddawania budynku i obiektów kontrolom i przeglądom okresowym oraz w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, 5) wykonania prawidłowego podłączenia przedmiotu najmu do istniejących instalacji, weryfikacji wewnętrznych instalacji i w razie konieczności wykonania remontu i dostosowania do własnych potrzeb oraz do dokonywania na własny koszt ich napraw i konserwacji, w tym niezwłoczne usuwanie awarii, w szczególności ich niedrożności. Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. w pokoju nr 1.08, na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, o godzinie 10:00 Wadium płatne przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk w terminie do 19 kwietnia 2018 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu. Dodatkowe informacje na temat przetargu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji, ul. Rzeźnicka 58, Gdańsk, e-mail: , nr tel. lub . Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Strzelino, pomorskie
8 500
21.03.2018
Więcejnieruchomosci-online.pl