Nic nie znaleziono

Budynek użytkowy Strzelino

Strzelino, pomorskie
9,000
2017-10-20
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONEJ W STRZELINIE, GM. SŁUPSK Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w miejscowości Strzelino, gmina Słupsk oznaczona w ewidencji gruntów jako: zabudowana działka nr 170/2 o pow. (...) Pokaż więcej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONEJ W STRZELINIE, GM. SŁUPSK Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w miejscowości Strzelino, gmina Słupsk oznaczona w ewidencji gruntów jako: zabudowana działka nr 170/2 o pow. 20 300 m2 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00097931/0, zabudowane działki nr 170/6 o pow. 1 889 m2 i nr 170/7 o pow. 749 m2, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr SL1S/00097188/6 Przedmiot najmu: Działka nr 170/2 o powierzchni 20 300 m2 zabudowana jest : - budynkiem administracyjno- biurowym pałac o pow. użytkowej 1 028,10 m2, - budynkiem garażowo- magazynowym o pow. użytkowej 347,20, -budynkiem garażu o pow. użytkowej 33,80 m2 - budynkiem tzw. inte z kotłownią o pow. użytkowej 255 m2, - szklarnia o pow. użytkowej 77 m2. Działka nr 170/6 o pow. 1 889 m2 zabudowana jest wiatą pawilonu wystawowego o pow. użytkowej 440 m2. Działka nr 170/7 o powierzchni 749 m2 zabudowana jest budynkiem byłego magazynu chemicznego o pow. użytkowej 106,8 m2. Miesięczna stawka czynszu wywoławczego brutto: 9 000 zł Dodatkowe ustalenia: Przez okres pierwszych 12 miesięcy trwania umów najmu czynsz pobierany będzie w wysokości 1/2 stawek ustalonych w wyniku przetargu Wysokość wadium: 450 zł Minimalne postąpienie: 100 zł Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Słupsk nr XXIII/278/2016 z dnia 8 listopada 2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo- Strzelino, gmina Słupsk. Zgodnie z powyższą uchwałą działki nr 170/2 i 170/7 znajdują się na terenie zieleni parkowej oznaczonej symbolem ZP, natomiast działka nr 170/6 znajduje się na terenie zabudowy usługowej oznaczonej symbolem U. Warunki przetargu: 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony 5 lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania najmu, który będzie jednak trwał nie dłużej niż okres na który zostanie zawarta umowa. 2. Dopuszczalny sposób wykorzystania nieruchomości obejmuje wyłączenie następujące usługi: w zakresie handlu, żywienia, kultury i rozrywki, oświaty a także usługi związane z obsługą terenów przemysłowych, których uzupełnieniem mogą być usługi administracji , finansów zarządzania, łączności oraz zagospodarowanie jako tereny zielone o charakterze parkowym. 3. Czynsz wnoszony w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni. 4. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości. 5. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność miesięcznego czynszu brutto ( z VAT ), obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. 6. Niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty za media na podstawie odrębnych umów zawartych przez Najemcę z gestorami sieci. 7. Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Gminy, Gminy Słupsk. Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. w pokoju nr 1.08, na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, o godzinie 10:20 Wadium płatne przelewem bankowym na konto PKO Bank Polski S.A. nr Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk w terminie do 27 listopada 2017 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu. Dodatkowe informacje na temat przetargu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji, ul. Rzeźnicka 58, Gdańsk, e-mail: , nr tel. . Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Więcejnieruchomosci-online.pl
9,900
2017-6-5
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZELINO GM. SŁUPSK (Tabela w zdjeciu) Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Słupsk nr XXIII/278/2016 z dnia 8 listopada 2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo- Strzelino, gmina Słupsk. Zgodnie z powyższą uchwałą działki nr 170/2 i 170/7 znajdują się na terenie zieleni parkowej oznaczonej symbolem ZP, natomiast działka nr 170/6 znajduje się na terenie zabudowy usługowej oznaczonej symbolem U. Warunki przetargu: 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony 8 lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania najmu, który będzie jednak trwał nie dłużej niż okres na który zostanie zawarta umowa. 2. Dopuszczalny sposób wykorzystania nieruchomości obejmuje wyłączenie następujące usługi: w zakresie handlu, żywienia, kultury i rozrywki, oświaty a także usługi związane z obsługą terenów przemysłowych, których uzupełnieniem mogą być usługi administracji, finansów zarządzania, łączności oraz zagospodarowanie jako tereny zielone o charakterze parkowym. 3. Czynsz wnoszony w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni. 4. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości. 5. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność miesięcznego czynszu brutto ( z VAT ), obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. 6. Niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty za media na podstawie odrębnych umów zawartych przez Najemcę z gestorami sieci. 7. Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Gminy w Słupsku. Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00 w pokoju nr 1.08, na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, Wadium płatne przelewem bankowym na konto PekaO S.A. nr Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk w terminie do 16 czerwca_2017 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu. Dodatkowe informacje na temat przetargu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji, ul. Rzeźnicka 58, Gdańsk, e-mail: , nr tel. . Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Więcejnieruchomosci-online.pl