TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała Infolinia: Adres do korespondencji: ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała Spółka TAURON Dystrybucja S.A. (...) Pokaż więcej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała Infolinia: Adres do korespondencji: ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała Spółka TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Bielsku-Białej ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała NIP , REGON , wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa -Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy ,96 PLN wniesiony w całości Zaprasza do złożenia oferty zakupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Bielsku-Białej przy ul. Czechowickiej 27, obręb 0038 - Stare Bielsko, oznaczonej nr 4103/1 o powierzchni 0,0989ha wraz z odrębnym prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej działce tj. budynku administracyjnego, budynku garażu z zapleczem socjalnym, placu, ogrodzenia, kanalizacji ściekowej i kanalizacji deszczowej. Dla przedmiotowej nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą nr BB1B/00145734/9. Wraz ze sprzedażą nieruchomości zostaną ustanowione nieodpłatnie i bezterminowo służebności: 1. przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na działce nr 4103/1, 2. gruntowej dla odcinka sieci kanalizacji ściekowej posadowionej na dz. nr 4103/1 służącej wyłącznie na potrzeby pozostałych nieruchomości TAURON Dystrybucja S.A. Oferty składane są w cenach netto. Cena podana w ofercie nie może być niższa niż 512 000,00 zł (słownie: pięćset dwanaście tysięcy złotych 00/100). W przypadku złożenia oferty poniżej ceny wskazanej powyżej lub gdy co najmniej dwie oferty zawierają taką sama cenę Sprzedający zastrzega sobie prawo prowadzenia bezpośrednich negocjacji (rokowań) z oferentem/ami, celem uzyskania możliwej do przyjęcia wyższej ceny sprzedaży. Do 68,61% zaoferowanej ceny netto będzie doliczony podatek VAT ze stawką 23%. Warunkiem przystąpienia do postępowania w trybie ofertowym jest wniesienie wadium w wysokości 51 200,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 00/100). 1. Wadium (przelew wyłącznie z rachunku oferenta) należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 19.06.2018r. na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej w mBank: z dopiskiem: Wadium sprzedaż nieruchomości Bielsko-Biała ul. Czechowicka 27 . 2. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego. 3. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości. Kwota ta staje się zaliczką i zostanie wystawiona faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone na rachunki bankowe przez nich wskazane, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia protokołu przez Dyrektora Oddziału. Zwracane wadium zostanie powiększone o odsetki wynikające z umowy o prowadzenie rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, a pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew. 5. Oferty, pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie w języku polskim należy składać w dni robocze, do dnia 22.06.2018r. do godz. 14.00 w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. Filarowa 18 Kancelaria Główna w zaklejonych kopertach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) oferenta z dopiskiem na kopercie Oferta zakupu nieruchomości w Bielsku-Białej przy ul. Czechowickiej 27 dostarczyć do Wydziału Organizacji i Administracji. 6. Złożenie oferty w innym miejscu niż wyżej podane, może skutkować nie dotarciem oferty do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Kupującego. Oferta taka, jako złożona po terminie, nie będzie brała udziału w postępowaniu przetargowym. 7. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku podjęcia bezpośrednich negocjacji (rokowań) z oferentem, bieg terminu związania z ofertą przez okres 90 dni rozpoczyna się z dniem złożenia przez oferenta pisemnego oświadczenia zawierającego potwierdzenie ostatecznej ceny nabycia nieruchomości. 9. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości uzyskać można pod nr tel.: lub , a oglądać nieruchomość można w dni robocze w terminie do dnia 19.06.2018r. w godz. od 8.00 do 12.00, po uprzednim skontaktowaniu się pod nr tel.: lub . 10. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. Oferta powinna zawierać: a. dane oferenta - imię, nazwisko PESEL, (oraz nr NIP, jeśli posiada) lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę firmy); b. datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta, a w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli; c. oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie); d. potwierdzenie wpłaty wadium; e. w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub pisemne oświadczenia o rozdzielczości majątkowej; f. w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie o wpisie do CEIDG; g. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń; h. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami złożenia oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Wymaga się aby oferent dołączył do swojej oferty, warunki złożenia oferty podpisane przez niego; i. w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pisemne oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT; j. informację o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium; k. opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości. 11. Przystępujący do postępowania w trybie ofertowym cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. 2016 poz. 1061 z późn. zm.) zobowiązany jest przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem składania oferty, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. 12. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i podpisane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną, a Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 13. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. 14. Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać, jeżeli uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane w zamkniętą kopertę i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE . 15. Sprzedawca w terminie 21 dni zakończenia postępowania zawiadomi oferenta, który wygrał, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 16. Pozostałą część wylicytowanej ceny netto wraz z należnym podatkiem VAT (zgodnie z zastrzeżeniem na wstępie) należy wpłacić na konto: PKO BP nie później, niż na dwa dni robocze przed datą zawarcia umowy dotyczącą przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku sprzedającego. 17. Kupujący ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej min. podatki, opłaty sądowe i inne związane z podpisaniem umowy notarialnej. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, z dniem wydania przechodzą na nabywcę korzyści i ciężary. 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy i zatrzymania wpłaconego przez oferenta wadium, gdy ten pomimo powiadomienia o wyborze jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie dokonał zapłaty ceny w oznaczonym terminie. 19. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania w trybie ofertowym, a także zamknięcia postępowania w trybie ofertowym, bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny w każdym czasie. 20. Wyłączeni ze składania ofert jako oferenci są: a. członkowie organów zarządzających i nadzorczych Spółki, osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu/postępowania w trybie ofertowym, b. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo i powinowaci osób, o których mowa w pkt. 1 i 2, c. osoby, które pozostają ze Sprzedającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że ich udział w przetargu/postępowaniu w trybie ofertowym może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Sprzedającego, d. pracownicy Spółki, których działalność w organizacjach, stowarzyszeniach oraz zrzeszeniach jest w sprzeczności z prowadzonym przez Sprzedającego przetargiem/postępowaniem w trybie ofertowym. 21. Otwarcie ofert odbędzie się w Bielsku-Białej przy ul. Batorego 17a, w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Bielsku-Białej w Budynku A sala nr 331A w dniu 26.06.2018r. o godz. 10.30 z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty. 22. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów. 23. Komisja Przetargowa może wezwać oferentów do uzupełnienia lub poprawienia złożonych dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie. 24. Za najkorzystniejszą ofertę należy uznać tą, która zawiera najwyższą cenę nabycia nieruchomości. 25. Komisja odrzuca oferty: a. nieodpowiadające warunkom przetargu w szczególności co do ceny, niezawierające ceny lub podpisu osób uprawnionych do reprezentacji, b. niezawierające ceny lub podpisu osób uprawnionych do reprezentacji, c. złożone bez wymaganych dokumentów lub oświadczeń, które nie zostały przez oferenta uzupełnione w wyznaczonym terminie, d. które mimo złożenia przez oferenta wyjaśnień lub w sytuacji ich niezłożenia w wyznaczonym terminie pozostają nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści. 26. Oferentom z tytułu odrzucenia oferty nie przysługuje wobec Sprzedającego żadne roszczenie finansowe lub prawne. Warunki postępowania w trybie ofertowym: Wypis z rejestru gruntów i budynków: Kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej: Kontakt: TAURON Dystrybucja S.A. tel: Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Czechowicka, Bielsko-Biała, śląskie
378.5 m²
512 000
Dziś o 9:27
Więcejnieruchomosci-online.pl
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała Infolinia: Adres do korespondencji: ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała Spółka TAURON Dystrybucja S.A. (...) Pokaż więcej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała Infolinia: Adres do korespondencji: ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała Spółka TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Bielsku-Białej ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała NIP , REGON , wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa -Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy ,96 PLN wniesiony w całości Zaprasza do złożenia oferty zakupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Bielsku-Białej przy ul. Czechowickiej 27, obręb 0038 - Stare Bielsko, oznaczonej nr 4103/1 o powierzchni 0,0989ha wraz z odrębnym prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej działce tj. budynku administracyjnego, budynku garażu z zapleczem socjalnym, placu, ogrodzenia, kanalizacji ściekowej i kanalizacji deszczowej. Dla przedmiotowej nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą nr BB1B/00145734/9. Wraz ze sprzedażą nieruchomości zostaną ustanowione nieodpłatnie i bezterminowo służebności: 1. przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na działce nr 4103/1, 2. gruntowej dla odcinka sieci kanalizacji ściekowej posadowionej na dz. nr 4103/1 służącej wyłącznie na potrzeby pozostałych nieruchomości TAURON Dystrybucja S.A. Oferty składane są w cenach netto. Cena podana w ofercie nie może być niższa niż 512 000,00 zł (słownie: pięćset dwanaście tysięcy złotych 00/100). W przypadku złożenia oferty poniżej ceny wskazanej powyżej lub gdy co najmniej dwie oferty zawierają taką sama cenę Sprzedający zastrzega sobie prawo prowadzenia bezpośrednich negocjacji (rokowań) z oferentem/ami, celem uzyskania możliwej do przyjęcia wyższej ceny sprzedaży. Do 68,61% zaoferowanej ceny netto będzie doliczony podatek VAT ze stawką 23%. Warunkiem przystąpienia do postępowania w trybie ofertowym jest wniesienie wadium w wysokości 51 200,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 00/100). 1. Wadium (przelew wyłącznie z rachunku oferenta) należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 17.04.2018r. na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej w mBank: z dopiskiem: Wadium sprzedaż nieruchomości Bielsko-Biała ul. Czechowicka 27 . 2. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego. 3. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości. Kwota ta staje się zaliczką i zostanie wystawiona faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone na rachunki bankowe przez nich wskazane, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia protokołu przez Dyrektora Oddziału. Zwracane wadium zostanie powiększone o odsetki wynikające z umowy o prowadzenie rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, a pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew. 5. Oferty, pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie w języku polskim należy składać w dni robocze, do dnia 20.04.2018r. do godz. 14.00 w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. Filarowa 18 Kancelaria Główna w zaklejonych kopertach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) oferenta z dopiskiem na kopercie Oferta zakupu nieruchomości w Bielsku-Białej przy ul. Czechowickiej 27 dostarczyć do Wydziału Organizacji i Administracji. 6. Złożenie oferty w innym miejscu niż wyżej podane, może skutkować nie dotarciem oferty do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Kupującego. Oferta taka, jako złożona po terminie, nie będzie brała udziału w postępowaniu przetargowym. 7. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku podjęcia bezpośrednich negocjacji (rokowań) z oferentem, bieg terminu związania z ofertą przez okres 90 dni rozpoczyna się z dniem złożenia przez oferenta pisemnego oświadczenia zawierającego potwierdzenie ostatecznej ceny nabycia nieruchomości. 9. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości uzyskać można pod nr tel.: lub , a oglądać nieruchomość można w dni robocze w terminie do dnia 16.04.2018r. w godz. od 8.00 do 12.00, po uprzednim skontaktowaniu się pod nr tel.: lub . 10. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. Oferta powinna zawierać: a. dane oferenta - imię, nazwisko PESEL, (oraz nr NIP, jeśli posiada) lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę firmy); b. datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta, a w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli; c. oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie); d. potwierdzenie wpłaty wadium; e. w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub pisemne oświadczenia o rozdzielczości majątkowej; f. w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie o wpisie do CEIDG; g. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń; h. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami złożenia oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Wymaga się aby oferent dołączył do swojej oferty, warunki złożenia oferty podpisane przez niego; i. w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pisemne oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT; j. informację o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium; k. opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości. 11. Przystępujący do postępowania w trybie ofertowym cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. 2016 poz. 1061 z późn. zm.) zobowiązany jest przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem składania oferty, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. 12. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i podpisane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną, a Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 13. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. 14. Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać, jeżeli uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane w zamkniętą kopertę i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE . 15. Sprzedawca w terminie 21 dni zakończenia postępowania zawiadomi oferenta, który wygrał, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 16. Pozostałą część wylicytowanej ceny netto wraz z należnym podatkiem VAT (zgodnie z zastrzeżeniem na wstępie) należy wpłacić na konto: PKO BP nie później, niż na dwa dni robocze przed datą zawarcia umowy dotyczącą przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku sprzedającego. 17. Kupujący ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej min. podatki, opłaty sądowe i inne związane z podpisaniem umowy notarialnej. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, z dniem wydania przechodzą na nabywcę korzyści i ciężary. 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy i zatrzymania wpłaconego przez oferenta wadium, gdy ten pomimo powiadomienia o wyborze jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie dokonał zapłaty ceny w oznaczonym terminie. 19. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania w trybie ofertowym, a także zamknięcia postępowania w trybie ofertowym, bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny w każdym czasie. 20. Wyłączeni ze składania ofert jako oferenci są: a. członkowie organów zarządzających i nadzorczych Spółki, osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu/postępowania w trybie ofertowym, b. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo i powinowaci osób, o których mowa w pkt. 1 i 2, c. osoby, które pozostają ze Sprzedającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że ich udział w przetargu/postępowaniu w trybie ofertowym może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Sprzedającego, d. pracownicy Spółki, których działalność w organizacjach, stowarzyszeniach oraz zrzeszeniach jest w sprzeczności z prowadzonym przez Sprzedającego przetargiem/postępowaniem w trybie ofertowym. 21. Otwarcie ofert odbędzie się w Bielsku-Białej przy ul. Batorego 17a, w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Bielsku-Białej w Budynku A sala nr 331A w dniu 24.04.2018r. o godz. 10.30 z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty. 22. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów. 23. Komisja Przetargowa może wezwać oferentów do uzupełnienia lub poprawienia złożonych dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie. 24. Za najkorzystniejszą ofertę należy uznać tą, która zawiera najwyższą cenę nabycia nieruchomości. 25. Komisja odrzuca oferty: a. nieodpowiadające warunkom przetargu w szczególności co do ceny, niezawierające ceny lub podpisu osób uprawnionych do reprezentacji, b. niezawierające ceny lub podpisu osób uprawnionych do reprezentacji, c. złożone bez wymaganych dokumentów lub oświadczeń, które nie zostały przez oferenta uzupełnione w wyznaczonym terminie, d. które mimo złożenia przez oferenta wyjaśnień lub w sytuacji ich niezłożenia w wyznaczonym terminie pozostają nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści. 26. Oferentom z tytułu odrzucenia oferty nie przysługuje wobec Sprzedającego żadne roszczenie finansowe lub prawne. Wypis z rejestru gruntów i budynków: Kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej: Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Czechowicka, Bielsko-Biała, śląskie
378.5 m²
512 000
22.03.2018
Więcejnieruchomosci-online.pl
Otrzymuj powiadomienia na e-mail dla wyszukiwania:
Bielsko-Biała, Czechowicka, Dom sprzedaż