OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 59 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała Oznaczenie nieruchomości dz. 289/12, dz. 289/13 obj. (...) Pokaż więcej OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 59 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała Oznaczenie nieruchomości dz. 289/12, dz. 289/13 obj. Kw BB1B/00056820/8 obręb Żywieckie Przedmieście dz. 289/16, dz. 289/18 obj. Kw BB1B/00148173/9 obręb Żywieckie Przedmieście Łączna powierzchnia nieruchomości 6438 m2 Przeznaczenie nieruchomości funkcja usługowa (z preferencją usług gastronomicznych) i działalność sportowa (korty tenisowe) Cena wywoławcza nieruchomości 2.625.000,00 zł w tym: grunt (dz. 289/12, dz. 289/13) 412.500,00 zł grunt (dz. 289/16, dz. 289/18) 975.000,00 zł zabudowania 1.220.644,50 zł składnik roślinny 16.855,50 zł Wysokość wadium 263.000,00 zł 1. Dla terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej ww. nieruchomości znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem U, tj. obszar koncentracji funkcji usługowej oraz w strefie ochrony elementów. Budynek położony przy ul. Partyzantów 59 posiada cechy obiektu zabytkowego i objęty jest ochroną konserwatorską ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bielska-Białej oraz wpisany był do Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Bielsko-Biała na lata 2014-2017. Budynek wolnostojący o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z częściowym podpiwniczeniem. Od strony północnej, na parterze znajduje się weranda, z której możliwe jest zejście na teren kortów tenisowych, a od strony południowej parking oraz teren porośnięty drzewami. Powierzchnia użytkowa budynku usługowego wynosi 709,59 m2, budynku gospodarczego wynosi 14,61 m2 (łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 724,20 m2). Budynek wyposażony jest w instalacje: wod-kan., c.o. z możliwością podłączenia do sieci miejskiej, gazową, elektryczną siły i światła. Na terenie działki 289/13 usytuowane są sieci ciepłownicze będące własnością P.K. Therma : - bezkanałowa magistralna sieć ciepłownicza 2 x DN 600 z kablem telemetrycznym ułożonym pomiędzy rurociągami, - nieczynne kanałowe wodne sieci ciepłownicze. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. I przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzono w dniu 1 grudnia 2017 r. 2. Ustala się harmonogram przeprowadzenia remontu konserwatorskiego budynku następujących terminach i zakresie: - remont dachu i elewacji do 2 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej, - pozostałe prace remontowo-konserwatorskie do 3 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Zakres prac remontowo-konserwatorskich i terminy ich wykonania nabywca określi w harmonogramie prac, który będzie stanowił element umowy notarialnej. Terminy przeprowadzenia remontu podlegają ujawnieniu w dziale III Księgi wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości. 3. Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia na cele: - związane z działalnością sportową - korty tenisowe dz. 289/16, dz. 289/18, - usługowe (z preferencją usług gastronomicznych) dz. 289/12, dz. 289/13. 4. Pisemna oferta powinna zawierać: a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, b) datę sporządzenia oferty, c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, d) oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty (w przypadku ustalenia odrębnie cen zabudowań, gruntu oraz składnia roślinnego, należy przyjąć proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej), e) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu określonych w specyfikacji, tj. koncepcję zagospodarowania i użytkowania budynku (program użytkowy) oraz termin wykonania remontu obiektu wraz z harmonogramem prac, który będzie stanowił element umowy notarialnej, f) kopię dowodu wniesienia wadium. 5. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem i adresem oferenta lub nazwą albo firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna w terminie do 21 maja 2018 r. w sekretariacie Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Na kopercie należy zamieścić oznaczenie i adres nieruchomości. 6. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. 7. Nieruchomość można obejrzeć 19 kwietnia 2018 r. oraz 10 maja 2018 r. w godz. 10:00 10:30. 8. Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 21 maja 2018 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. 9. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. 10. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego działek nr: 289/12, 289/13 wynosić będą 6 % od ustalonej w drodze przetargu ceny gruntu, stosownie do Uchwały Nr XV/347/07 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 września 2007 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/635/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r., z tym że pierwsza opłata za oddanie ww. nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wynosić będzie 25 % tej ceny zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.0050.2231.2017.MGR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 maja 2017 r. 11. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego działek nr: 289/16, 289/18 wynosić będą 1 % od ustalonej w drodze przetargu ceny gruntu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), z tym że pierwsza opłata za oddanie ww. nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wynosić będzie 15 % tej ceny zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.0050.2231.2017.MGR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 maja 2017 r. 12. Do ww. opłat zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) sprzedaż ww. budynku oraz składnika roślinnego podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. 13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. 14. Zaoferowaną kwotę za składnik budowlany i roślinny oraz pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste powiększoną o podatek VAT należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. 15. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok bez wezwania. Od nieuiszczonych w terminie opłat naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę. Co do wskazanych obowiązków płatniczych nabywca zobowiązany jest do złożenia w akcie notarialnym oświadczenia o poddaniu się egzekucji z art. 777 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. 16. Użytkownik wieczysty gruntu oraz właściciel zabudowań i składnika roślinnego będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z nabytą nieruchomością. 17. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych w harmonogramie terminów remontu budynku Gmina może zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalić dodatkowe opłaty. 18. W przypadku niedotrzymania terminów remontu budynku oraz w razie użytkowania nieruchomości w sposób oczywiście sprzeczny z jej przeznaczeniem zbywcy przysługuje prawo żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego. 19. W przypadku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego z przyczyn leżących po stronie nabywcy, Gmina zobowiązana będzie do zwrotu jedynie kwoty faktycznie poniesionej z tytułu nabycia budynku oraz składnika roślinnego oraz udokumentowanych nakładów koniecznych, poczynionych przez nabywcę na nieruchomość, zgodnych ze sporządzoną i zatwierdzoną dokumentacją remontu konserwatorskiego. 20. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu stosownie do art. 593 Kodeksu cywilnego, które podlega ujawnieniu w księdze wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości. 21. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. 22. Z dodatkowymi warunkami przetargu ujętymi w specyfikacji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 23. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów. 24. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Specyfikacja istotnych warunków przetargu: Kontakt: Urząd Miasta Bielsko-Biała tel: Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Partyzantów, Bielsko-Biała, śląskie
724.2 m²
2 625 000
22.03.2018
Więcejnieruchomosci-online.pl
Otrzymuj powiadomienia na e-mail dla wyszukiwania:
Bielsko-Biała, Partyzantów, Dom sprzedaż
**** UMOWA NA WYŁĄCZNOŚĆ **** Oferujemy do sprzedaży w centrum Bielska-Białej lokal o pow. użytkowej 593 m2 znajdujący się na drugim piętrze trzykondygnacyjnego budynku handlowo-usługowego. Lokal wymaga kapitalnego remontu. Lokal typu openspace, co pozwala na dowolną aranżację pomieszczeń czy nawet podział na kilka mniejszych lokali. Idealne miejsce na działalność biurową, handlową (duże przeszklone okna) usługową (np siłownia, klub fitness, gabinety lekarskie itp). Wysokość pomieszczeń powyżej 3 m. Sam budynek posiada solidną konstrukcję szkieletową (elementami nośnymi są solidne słupy żelbetowe), wymaga obecnie remontu elewacji (ale jest zgodność wszystkich współwłaścicieli części wspólnych). Do lokalu prowadzą szerokie wygodne schody. Istnieje też możliwość techniczna by zainstalować w razie potrzeby windę. Budynek posiada podłączenie do sieci energetycznej, gazowniczej, wody i kanalizacji. Dużym atutem jest usytuowanie w centrum miasta tuż przy głównej drodze przelotowej na rogu ulic Partyzantów i PCK, co sprawia, że dojazd do budynku jest łatwy zarówno samochodem jak i komunikacją miejską (przystanek MZK ok 100m). W niewielkiej odległości znajdują się min. stacja benzynowa ok. 200m, restauracje np McDonald 200m, park ok 300m. Do ścisłego centrum (ratusz, CH Sfera) ok 1,5 km. Budynek położony jest na działce o pow. ok. 3300m 2, co daje duże możliwości parkowania samochodów. Do każdego lokalu po zaadoptowaniu działki przynależeć może nawet 15 miejsc parkingowych bezpośrednio przy budynku. Świetna lokalizacja budynku powoduje łatwy dojazd przez potencjalnych klientów. Idealna oferta na inwestycję pod wynajem z wysoką stopą zwrotu z kapitału. CENA: 620 000 zł. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI. SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PREZENTACJE. Licencja osoby odpowiedzialnej zawodowo : nr 5497. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. ::DANE BIURA KANON Nieruchomości Barlickiego 25 43-300 Bielsko-Biała 33/8 pokaż telefon www.kanon.nieruchomosci.pl Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Robert Waluś (licencja nr: 5497) Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
śląskie,Bielsko-Biała,Centrum,-
620 000
Wczoraj o 1:35
Więcejdomiporta.pl
**** UMOWA NA WYŁĄCZNOŚĆ **** Oferujemy do sprzedaży w centrum Bielska-Białej lokal o pow. użytkowej 593 m2 znajdujący się na drugim piętrze trzykondygnacyjnego budynku handlowo-usługowego. Lokal wymaga kapitalnego remontu. Lokal typu openspace, co pozwala na dowolną aranżację pomieszczeń czy nawet podział na kilka mniejszych lokali. Idealne miejsce na działalność biurową, handlową (duże przeszklone okna) usługową (np siłownia, klub fitness, gabinety lekarskie itp). Wysokość pomieszczeń powyżej 3 m. Sam budynek posiada solidną konstrukcję szkieletową (elementami nośnymi są solidne słupy żelbetowe), wymaga obecnie remontu elewacji (ale jest zgodność wszystkich współwłaścicieli części wspólnych). Do lokalu prowadzą szerokie wygodne schody. Istnieje też możliwość techniczna by zainstalować w razie potrzeby windę. Budynek posiada podłączenie do sieci energetycznej, gazowniczej, wody i kanalizacji. Dużym atutem jest usytuowanie w centrum miasta tuż przy głównej drodze przelotowej na rogu ulic Partyzantów i PCK, co sprawia, że dojazd do budynku jest łatwy zarówno samochodem jak i komunikacją miejską (przystanek MZK ok 100m). W niewielkiej odległości znajdują się min. stacja benzynowa ok. 200m, restauracje np McDonald 200m, park ok 300m. Do ścisłego centrum (ratusz, CH Sfera) ok 1,5 km. Budynek położony jest na działce o pow. ok. 3300m 2, co daje duże możliwości parkowania samochodów. Do każdego lokalu po zaadoptowaniu działki przynależeć może nawet 15 miejsc parkingowych bezpośrednio przy budynku. Świetna lokalizacja budynku powoduje łatwy dojazd przez potencjalnych klientów. Idealna oferta na inwestycję pod wynajem z wysoką stopą zwrotu z kapitału. CENA: 620 000 zł. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI. SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PREZENTACJE. Licencja osoby odpowiedzialnej zawodowo : nr 5497. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. ::DANE BIURA KANON Nieruchomości Barlickiego 25 43-300 Bielsko-Biała 33/8 pokaż telefon www.kanon.nieruchomosci.pl Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Robert Waluś (licencja nr: 5497) Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
śląskie,Bielsko-Biała,Centrum,-
620 000
17.04.2018
Więcejdomiporta.pl
OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 59 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała Oznaczenie nieruchomości dz. 289/12, dz. 289/13 obj. Kw BB1B/ ( pokaż numer ) obręb Żywieckie Przedmieście dz. 289/16, dz. 289/18 obj. Kw BB1B/ ( pokaż numer ) obręb Żywieckie Przedmieście Łączna powierzchnia nieruchomości 6438 m2 Przeznaczenie nieruchomości funkcja usługowa (z preferencją usług gastronomicznych) i działalność sportowa (korty tenisowe) Cena wywoławcza nieruchomości 2.625.000,00 zł w tym: grunt (dz. 289/12, dz. 289/13) 412.500,00 zł grunt (dz. 289/16, dz. 289/18) 975.000,00 zł zabudowania 1.220.644,50 zł składnik roślinny 16.855,50 zł Wysokość wadium 263.000,00 zł 1. Dla terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej – ww. nieruchomości znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem U, tj. obszar koncentracji funkcji usługowej oraz w strefie ochrony elementów. Budynek położony przy ul. Partyzantów 59 posiada cechy obiektu zabytkowego i objęty jest ochroną konserwatorską – ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bielska-Białej oraz wpisany był do Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Bielsko-Biała na lata 2014-2017. Budynek wolnostojący o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z częściowym podpiwniczeniem. Od strony północnej, na parterze znajduje się weranda, z której możliwe jest zejście na teren kortów tenisowych, a od strony południowej parking oraz teren porośnięty drzewami. Powierzchnia użytkowa budynku usługowego wynosi 709,59 m2, budynku gospodarczego wynosi 14,61 m2 (łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 724,20 m2). Budynek wyposażony jest w instalacje: wod-kan., c.o. z możliwością podłączenia do sieci miejskiej, gazową, elektryczną siły i światła. Na terenie działki 289/13 usytuowane są sieci ciepłownicze będące własnością P.K. „Therma”: - bezkanałowa magistralna sieć ciepłownicza 2 x DN 600 z kablem telemetrycznym ułożonym pomiędzy rurociągami, - nieczynne kanałowe wodne sieci ciepłownicze. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. I przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzono w dniu 1 grudnia 2017 r. 2. Ustala się harmonogram przeprowadzenia remontu konserwatorskiego budynku następujących terminach i zakresie: - remont dachu i elewacji – do 2 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej, - pozostałe prace remontowo-konserwatorskie – do 3 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Zakres prac remontowo-konserwatorskich i terminy ich wykonania nabywca określi w harmonogramie prac, który będzie stanowił element umowy notarialnej. Terminy przeprowadzenia remontu podlegają ujawnieniu w dziale III Księgi wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości. 3. Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia na cele: - związane z działalnością sportową - korty tenisowe – dz. 289/16, dz. 289/18, - usługowe (z preferencją usług gastronomicznych) – dz. 289/12, dz. 289/13. 4. Pisemna oferta powinna zawierać: a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, b) datę sporządzenia oferty, c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, d) oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty (w przypadku ustalenia odrębnie cen zabudowań, gruntu oraz składnia roślinnego, należy przyjąć proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej), e) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu określonych w specyfikacji, tj. koncepcję zagospodarowania i użytkowania budynku (program użytkowy) oraz termin wykonania remontu obiektu wraz z harmonogramem prac, który będzie stanowił element umowy notarialnej, f) kopię dowodu wniesienia wadium. 5. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem i adresem oferenta lub nazwą albo firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna – w terminie do 21 maja 2018 r. w sekretariacie Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Na kopercie należy zamieścić oznaczenie i adres nieruchomości. 6. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. 7. Nieruchomość można obejrzeć 19 kwietnia 2018 r. oraz 10 maja 2018 r. w godz. 10:00 – 10:30. 8. Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 21 maja 2018 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. 9. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. 10. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego działek nr: 289/12, 289/13 wynosić będą 6 % od ustalonej w drodze przetargu ceny gruntu, stosownie do Uchwały Nr XV/347/07 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 września 2007 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/635/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r., z tym że pierwsza opłata za oddanie ww. nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wynosić będzie 25 % tej ceny – zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.0050.2231.2017.MGR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 maja 2017 r. 11. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego działek nr: 289/16, 289/18 wynosić będą 1 % od ustalonej w drodze przetargu ceny gruntu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), z tym że pierwsza opłata za oddanie ww. nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wynosić będzie 15 % tej ceny – zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.0050.2231.2017.MGR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 maja 2017 r. 12. Do ww. opłat zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) sprzedaż ww. budynku oraz składnika roślinnego podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. 13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. 14. Zaoferowaną kwotę za składnik budowlany i roślinny oraz pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste powiększoną o podatek VAT należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. 15. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok bez wezwania. Od nieuiszczonych w terminie opłat naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę. Co do wskazanych obowiązków płatniczych nabywca zobowiązany jest do złożenia w akcie notarialnym oświadczenia o poddaniu się egzekucji z art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. 16. Użytkownik wieczysty gruntu oraz właściciel zabudowań i składnika roślinnego będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z nabytą nieruchomością. 17. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych w harmonogramie terminów remontu budynku Gmina może – zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami – ustalić dodatkowe opłaty. 18. W przypadku niedotrzymania terminów remontu budynku oraz w razie użytkowania nieruchomości w sposób oczywiście sprzeczny z jej przeznaczeniem zbywcy przysługuje prawo żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego. 19. W przypadku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego z przyczyn leżących po stronie nabywcy, Gmina zobowiązana będzie do zwrotu jedynie kwoty faktycznie poniesionej z tytułu nabycia budynku oraz składnika roślinnego oraz udokumentowanych nakładów koniecznych, poczynionych przez nabywcę na nieruchomość, zgodnych ze sporządzoną i zatwierdzoną dokumentacją remontu konserwatorskiego. 20. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu stosownie do art. 593 Kodeksu cywilnego, które podlega ujawnieniu w księdze wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości. 21. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. 22. Z dodatkowymi warunkami przetargu ujętymi w specyfikacji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. ( pokaż numer ) ) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. ( pokaż numer ) ) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 23. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów. 24. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Specyfikacja istotnych warunków przetargu: Kontakt: Urząd Miasta Bielsko-Biała tel: ( pokaż numer ) Cena 2 625 000 zł Powierzchnia 724,20 m² Rynek: wtórny Piętro: 2 Przeznaczenie lokalu: usługowy
Bielsko-Biała, Partyzantów
724.2 m²
2 625 000
22.03.2018
Więcejotodom.pl
OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 59 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała Oznaczenie nieruchomości dz. 289/12, dz. 289/13 obj. Kw BB1B/ 000 pokaż telefon obręb Żywieckie Przedmieście dz. 289/16, dz. 289/18 obj. Kw BB1B/ 001 pokaż telefon obręb Żywieckie Przedmieście Łączna powierzchnia nieruchomości 6438 m2 Przeznaczenie nieruchomości funkcja usługowa (z preferencją usług gastronomicznych) i działalność sportowa (korty tenisowe) Cena wywoławcza nieruchomości 2.625.000,00 zł w tym: grunt (dz. 289/12, dz. 289/13) 412.500,00 zł grunt (dz. 289/16, dz. 289/18) 975.000,00 zł zabudowania 1.220.644,50 zł składnik roślinny 16.855,50 zł Wysokość wadium 263.000,00 zł 1. Dla terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej – ww. nieruchomości znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem U, tj. obszar koncentracji funkcji usługowej oraz w strefie ochrony elementów. Budynek położony przy ul. Partyzantów 59 posiada cechy obiektu zabytkowego i objęty jest ochroną konserwatorską – ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bielska-Białej oraz wpisany był do Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Bielsko-Biała na lata 2014-2017. Budynek wolnostojący o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z częściowym podpiwniczeniem. Od strony północnej, na parterze znajduje się weranda, z której możliwe jest zejście na teren kortów tenisowych, a od strony południowej parking oraz teren porośnięty drzewami. Powierzchnia użytkowa budynku usługowego wynosi 709,59 m2, budynku gospodarczego wynosi 14,61 m2 (łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 724,20 m2). Budynek wyposażony jest w instalacje: wod-kan., c.o. z możliwością podłączenia do sieci miejskiej, gazową, elektryczną siły i światła. Na terenie działki 289/13 usytuowane są sieci ciepłownicze będące własnością P.K. „Therma”: - bezkanałowa magistralna sieć ciepłownicza 2 x DN 600 z kablem telemetrycznym ułożonym pomiędzy rurociągami, - nieczynne kanałowe wodne sieci ciepłownicze. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. I przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzono w dniu 1 grudnia 2017 r. 2. Ustala się harmonogram przeprowadzenia remontu konserwatorskiego budynku następujących terminach i zakresie: - remont dachu i elewacji – do 2 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej, - pozostałe prace remontowo-konserwatorskie – do 3 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Zakres prac remontowo-konserwatorskich i terminy ich wykonania nabywca określi w harmonogramie prac, który będzie stanowił element umowy notarialnej. Terminy przeprowadzenia remontu podlegają ujawnieniu w dziale III Księgi wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości. 3. Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia na cele: - związane z działalnością sportową - korty tenisowe – dz. 289/16, dz. 289/18, - usługowe (z preferencją usług gastronomicznych) – dz. 289/12, dz. 289/13. 4. Pisemna oferta powinna zawierać: a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, b) datę sporządzenia oferty, c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, d) oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty (w przypadku ustalenia odrębnie cen zabudowań, gruntu oraz składnia roślinnego, należy przyjąć proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej), e) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu określonych w specyfikacji, tj. koncepcję zagospodarowania i użytkowania budynku (program użytkowy) oraz termin wykonania remontu obiektu wraz z harmonogramem prac, który będzie stanowił element umowy notarialnej, f) kopię dowodu wniesienia wadium. 5. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem i adresem oferenta lub nazwą albo firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna – w terminie do 21 maja 2018 r. w sekretariacie Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Na kopercie należy zamieścić oznaczenie i adres nieruchomości. 6. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. 7. Nieruchomość można obejrzeć 19 kwietnia 2018 r. oraz 10 maja 2018 r. w godz. 10:00 – 10:30. 8. Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 21 maja 2018 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 41 pokaż telefon Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. 9. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. 10. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego działek nr: 289/12, 289/13 wynosić będą 6 % od ustalonej w drodze przetargu ceny gruntu, stosownie do Uchwały Nr XV/347/07 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 września 2007 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/635/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r., z tym że pierwsza opłata za oddanie ww. nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wynosić będzie 25 % tej ceny – zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.0050.2231.2017.MGR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 maja 2017 r. 11. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego działek nr: 289/16, 289/18 wynosić będą 1 % od ustalonej w drodze przetargu ceny gruntu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), z tym że pierwsza opłata za oddanie ww. nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wynosić będzie 15 % tej ceny – zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.0050.2231.2017.MGR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 maja 2017 r. 12. Do ww. opłat zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) sprzedaż ww. budynku oraz składnika roślinnego podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. 13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. 14. Zaoferowaną kwotę za składnik budowlany i roślinny oraz pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste powiększoną o podatek VAT należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. 15. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok bez wezwania. Od nieuiszczonych w terminie opłat naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę. Co do wskazanych obowiązków płatniczych nabywca zobowiązany jest do złożenia w akcie notarialnym oświadczenia o poddaniu się egzekucji z art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. 16. Użytkownik wieczysty gruntu oraz właściciel zabudowań i składnika roślinnego będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z nabytą nieruchomością. 17. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych w harmonogramie terminów remontu budynku Gmina może – zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami – ustalić dodatkowe opłaty. 18. W przypadku niedotrzymania terminów remontu budynku oraz w razie użytkowania nieruchomości w sposób oczywiście sprzeczny z jej przeznaczeniem zbywcy przysługuje prawo żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego. 19. W przypadku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego z przyczyn leżących po stronie nabywcy, Gmina zobowiązana będzie do zwrotu jedynie kwoty faktycznie poniesionej z tytułu nabycia budynku oraz składnika roślinnego oraz udokumentowanych nakładów koniecznych, poczynionych przez nabywcę na nieruchomość, zgodnych ze sporządzoną i zatwierdzoną dokumentacją remontu konserwatorskiego. 20. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu stosownie do art. 593 Kodeksu cywilnego, które podlega ujawnieniu w księdze wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości. 21. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. 22. Z dodatkowymi warunkami przetargu ujętymi w specyfikacji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 33 pokaż telefon ) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 pokaż telefon ) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 23. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów. 24. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Specyfikacja istotnych warunków przetargu: *** Kontakt: Urząd Miasta Bielsko-Biała tel: 33- pokaż telefon informacj skontaktuj się
Śląskie,Bielsko-Biała,Partyzantów
2 625 000
23.03.2018
Więcejdomiporta.pl
OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 59 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała Oznaczenie nieruchomości dz. 289/12, dz. 289/13 obj. Kw BB1B/00056820/8 obręb Żywieckie Przedmieście dz. 289/16, dz. 289/18 obj. Kw BB1B/00148173/9 obręb Żywieckie Przedmieście Łączna powierzchnia nieruchomości 6438 m2 Przeznaczenie nieruchomości funkcja usługowa (z preferencją usług gastronomicznych) i działalność sportowa (korty tenisowe) Cena wywoławcza nieruchomości 2.625.000,00 zł w tym: grunt (dz. 289/12, dz. 289/13) 412.500,00 zł grunt (dz. 289/16, dz. 289/18) 975.000,00 zł zabudowania 1.220.644,50 zł składnik roślinny 16.855,50 zł Wysokość wadium 263.000,00 zł 1. Dla terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej - ww. nieruchomości znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem U, tj. obszar koncentracji funkcji usługowej oraz w strefie ochrony elementów. Budynek położony przy ul. Partyzantów 59 posiada cechy obiektu zabytkowego i objęty jest ochroną konserwatorską - ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bielska-Białej oraz wpisany był do Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Bielsko-Biała na lata 2014-2017. Budynek wolnostojący o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z częściowym podpiwniczeniem. Od strony północnej, na parterze znajduje się weranda, z której możliwe jest zejście na teren kortów tenisowych, a od strony południowej parking oraz teren porośnięty drzewami. Powierzchnia użytkowa budynku usługowego wynosi 709,59 m2, budynku gospodarczego wynosi 14,61 m2 (łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 724,20 m2). Budynek wyposażony jest w instalacje: wod-kan., c.o. z możliwością podłączenia do sieci miejskiej, gazową, elektryczną siły i światła. Na terenie działki 289/13 usytuowane są sieci ciepłownicze będące własnością P.K. „Therma”: - bezkanałowa magistralna sieć ciepłownicza 2 x DN 600 z kablem telemetrycznym ułożonym pomiędzy rurociągami, - nieczynne kanałowe wodne sieci ciepłownicze. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. I przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzono w dniu 1 grudnia 2017 r. 2. Ustala się harmonogram przeprowadzenia remontu konserwatorskiego budynku następujących terminach i zakresie: - remont dachu i elewacji - do 2 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej, - pozostałe prace remontowo-konserwatorskie - do 3 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Zakres prac remontowo-konserwatorskich i terminy ich wykonania nabywca określi w harmonogramie prac, który będzie stanowił element umowy notarialnej. Terminy przeprowadzenia remontu podlegają ujawnieniu w dziale III Księgi wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości. 3. Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia na cele: - związane z działalnością sportową - korty tenisowe - dz. 289/16, dz. 289/18, - usługowe (z preferencją usług gastronomicznych) - dz. 289/12, dz. 289/13. 4. Pisemna oferta powinna zawierać: a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, b) datę sporządzenia oferty, c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, d) oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty (w przypadku ustalenia odrębnie cen zabudowań, gruntu oraz składnia roślinnego, należy przyjąć proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej), e) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu określonych w specyfikacji, tj. koncepcję zagospodarowania i użytkowania budynku (program użytkowy) oraz termin wykonania remontu obiektu wraz z harmonogramem prac, który będzie stanowił element umowy notarialnej, f) kopię dowodu wniesienia wadium. 5. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem i adresem oferenta lub nazwą albo firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna - w terminie do 21 maja 2018 r. w sekretariacie Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Na kopercie należy zamieścić oznaczenie i adres nieruchomości. 6. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. 7. Nieruchomość można obejrzeć 19 kwietnia 2018 r. oraz 10 maja 2018 r. w godz. 10:00 - 10:30. 8. Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 21 maja 2018 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. 9. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. 10. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego działek nr: 289/12, 289/13 wynosić będą 6 % od ustalonej w drodze przetargu ceny gruntu, stosownie do Uchwały Nr XV/347/07 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 września 2007 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/635/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r., z tym że pierwsza opłata za oddanie ww. nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wynosić będzie 25 % tej ceny - zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.0050.2231.2017.MGR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 maja 2017 r. 11. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego działek nr: 289/16, 289/18 wynosić będą 1 % od ustalonej w drodze przetargu ceny gruntu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), z tym że pierwsza opłata za oddanie ww. nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wynosić będzie 15 % tej ceny - zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.0050.2231.2017.MGR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 maja 2017 r. 12. Do ww. opłat zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) sprzedaż ww. budynku oraz składnika roślinnego podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. 13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. 14. Zaoferowaną kwotę za składnik budowlany i roślinny oraz pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste powiększoną o podatek VAT należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. 15. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok bez wezwania. Od nieuiszczonych w terminie opłat naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę. Co do wskazanych obowiązków płatniczych nabywca zobowiązany jest do złożenia w akcie notarialnym oświadczenia o poddaniu się egzekucji z art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. 16. Użytkownik wieczysty gruntu oraz właściciel zabudowań i składnika roślinnego będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z nabytą nieruchomością. 17. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych w harmonogramie terminów remontu budynku Gmina może - zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalić dodatkowe opłaty. 18. W przypadku niedotrzymania terminów remontu budynku oraz w razie użytkowania nieruchomości w sposób oczywiście sprzeczny z jej przeznaczeniem zbywcy przysługuje prawo żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego. 19. W przypadku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego z przyczyn leżących po stronie nabywcy, Gmina zobowiązana będzie do zwrotu jedynie kwoty faktycznie poniesionej z tytułu nabycia budynku oraz składnika roślinnego oraz udokumentowanych nakładów koniecznych, poczynionych przez nabywcę na nieruchomość, zgodnych ze sporządzoną i zatwierdzoną dokumentacją remontu konserwatorskiego. 20. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu stosownie do art. 593 Kodeksu cywilnego, które podlega ujawnieniu w księdze wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości. 21. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. 22. Z dodatkowymi warunkami przetargu ujętymi w specyfikacji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. ) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. ) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 23. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów. 24. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Specyfikacja istotnych warunków przetargu: Kontakt: Urząd Miasta Bielsko-Biała tel:
woj. śląskie,Bielsko-Biała,Partyzantów
1 pokój
724 m²
2 625 000
23.03.2018
Więcejszybko.pl
**** UMOWA NA WYŁĄCZNOŚĆ **** Oferujemy do sprzedaży w centrum Bielska-Białej lokal o pow. użytkowej 593 m2 znajdujący się na drugim piętrze trzykondygnacyjnego budynku handlowo-usługowego. Lokal wymaga kapitalnego remontu. Lokal typu openspace, co pozwala na dowolną aranżację pomieszczeń czy nawet podział na kilka mniejszych lokali. Idealne miejsce na działalność biurową, handlową (duże przeszklone okna) usługową (np siłownia, klub fitness, gabinety lekarskie itp). Wysokość pomieszczeń powyżej 3 m. Sam budynek posiada solidną konstrukcję szkieletową (elementami nośnymi są solidne słupy żelbetowe), wymaga obecnie remontu elewacji (ale jest zgodność wszystkich współwłaścicieli części wspólnych). Do lokalu prowadzą szerokie wygodne schody. Istnieje też możliwość techniczna by zainstalować w razie potrzeby windę. Budynek posiada podłączenie do sieci energetycznej, gazowniczej, wody i kanalizacji. Dużym atutem jest usytuowanie w centrum miasta tuż przy głównej drodze przelotowej na rogu ulic Partyzantów i PCK, co sprawia, że dojazd do budynku jest łatwy zarówno samochodem jak i komunikacją miejską (przystanek MZK ok 100m). W niewielkiej odległości znajdują się min. stacja benzynowa ok. 200m, restauracje np McDonald 200m, park ok 300m. Do ścisłego centrum (ratusz, CH Sfera) ok 1,5 km. Budynek położony jest na działce o pow. ok. 3300m 2, co daje duże możliwości parkowania samochodów. Do każdego lokalu po zaadoptowaniu działki przynależeć może nawet 15 miejsc parkingowych bezpośrednio przy budynku. Świetna lokalizacja budynku powoduje łatwy dojazd przez potencjalnych klientów. Idealna oferta na inwestycję pod wynajem z wysoką stopą zwrotu z kapitału. CENA: 620 000 zł. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI. SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PREZENTACJE. Licencja osoby odpowiedzialnej zawodowo : nr 5497. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. ::DANE BIURA KANON Nieruchomości Barlickiego 25 43-300 Bielsko-Biała 33/8 pokaż telefon www.kanon.nieruchomosci.pl Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Robert Waluś (licencja nr: 5497) Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
śląskie, Bielsko-Biała, Centrum, -
620 000
7.03.2018
Więcejdomiporta.pl