Nic nie znaleziono
Complain
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż udziału 700/1000 części nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy pl. Rynek 20 zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 29.12.2107 r. udziału działki stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała Oznaczenie nieruchomości dz. 310 obj. Kw BB1B/00123527/5 obręb Bielsko Miasto Powierzchnia nieruchomości 246 m2 Powierzchnia użytkowa części budynku przeznaczona do sprzedaży 319,79 m2 Przeznaczenie nieruchomości budynek usługowo-mieszkalny Cena wywoławcza części nieruchomości 794.252,00 zł w tym: udział w gruncie 158.217,00 zł udział w budynku 636.035,00 zł Wysokość wadium 79.000,00 zł Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) sprzedaż ww. budynku podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług). Do pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste oraz opłat rocznych zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego *** Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro pok. 213, tel. 33 4701 231). OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż udziału 700/1000 części nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy pl. Rynek 20 zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 29.12.2107 r. udziału parceli stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała Oznaczenie nieruchomości dz. 310 obj. Kw BB1B/00123527/5 obręb Bielsko Miasto Powierzchnia nieruchomości 246 m2 Przeznaczenie nieruchomości budynek usługowo-mieszkalny Cena wywoławcza części nieruchomości 794.252,00 zł w tym: udział w gruncie 158.217,00 zł udział w budynku 636.035,00 zł Wysokość wadium 79.000,00 zł 1. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) uchwałą Nr LXIII/850/98 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 czerwca 1998r. oraz uchwałą Nr LV/1758/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 marca 2006r. – cena udziału budynku osiągnięta w przetargu zostanie obniżona o 30 %. Do pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste oraz opłat rocznych zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ww. opłaty (netto) zostaną obniżone o 50%. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) sprzedaż ww. budynku podlega zwolnienia z podatku od towarów i usług. 2. Budynek usytuowany na nieruchomości to kamienica mieszczańska z I połowy XVIII wieku. Budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony, z poddaszem mieszczącym niski strych, w zabudowie zwartej z małym podwórzem. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 457,29 m2, w tym powierzchnia przeznaczona do sprzedaży 319,79 m2. W skład udziału 700/1000 części nieruchomości wchodzą następujące lokale: parter – lokal użytkowy nr 5 o łącznej pow. 47,49 m2, lokal użytkowy nr 6 o pow. 99,03 m2, piwnice: lokal użytkowy nr 4 o łącznej pow. 64,85 m2, piętro – lokal mieszkalny nr 3 o pow. łącznej 47,70 m2, strych (pomieszczenie strychu) – lokal użytkowy nr 7 o pow. łącznej 60,72 m2. Część nieruchomości przeznaczona do zbycia jest wolna od obciążeń. Dnia 29 grudnia 2008 r. gmina zbyła lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem 300/1000 części w prawie własności budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu – w trybie pierwszeństwa przysługującego najemcom w nabyciu lokalu mieszkalnego – stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – art. 34 ust. 1 pkt 3 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.). Właściciel lokalu zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.) zobowiązany jest do przeprowadzenia w określonym terminie niezbędnych prac konserwatorskich, obejmujących remont dachu i elewacji w ciągu 1,5 roku oraz ukończenia pozostałych prac remontowych w ciągu 3 lat, przy czym bieg terminu zakończenia powyższych prac liczy się od daty zawarcia umowy notarialnej, dotyczącej zbycia udziału 700/1000 cz. w drodze przetargu i w ten sposób będzie ujednolicony. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Bielskiej Starówki przyjętym uchwałą Nr LIII/749/98 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce ozn. symbolem: „C 5 U, M” – ogólne przeznaczenie – funkcja usługowo-mieszkalna. Strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Obiekt stanowi zabytek o wartości historycznej i kulturalnej wpisany do rejestru zabytków województwa katowickiego pod Nr 116/60 na podstawie orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Kultury Wojewódzki Konserwator Zabytków Nr L.KL.III-Z-116/60 z daty Katowice, dnia 26 lutego 1960 r. – podlega szczególnej ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.) oraz ujawnieniu zabytkowego charakteru nieruchomości w księdze wieczystej. Nieruchomość stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 sierpnia 1976 r. L.dz. KL.IV.5340/1/76 pod poz. A-1/76 oraz objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Bielskiej Starówki, na podstawie Uchwały Nr LIII/749/98 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 lutego 1998 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej pismem Nr B-NR-JK/4161/1093/365/06 z dnia 30 czerwca 2006r. wyraził zgodę na zbycie nieruchomości – Pozwolenie nr 419/2006. 3. Ustala się harmonogram przeprowadzenia remontu budynku w następujących terminach i zakresie: - remont dachu i elewacji do 1,5 roku od dnia zawarcia umowy notarialnej - pozostałe roboty remontowo-konserwatorskie do 3 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. 4. Pisemna oferta powinna zawierać: a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, b) datę sporządzenia oferty, c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, e) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu określonych w specyfikacji tj. koncepcję zagospodarowania i użytkowania budynku (program użytkowy) wraz z harmonogramem przeprowadzonych prac. f) kopię dowodu wniesienia wadium. 5. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć ofertę (wraz z załącznikami wymienionymi w pkt 4) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem oferenta lub nazwą albo firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna, z określeniem nieruchomości – w terminie do 10 grudnia 2018 r. w sekretariacie Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. 6. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. 7. Nieruchomość można obejrzeć 30 października 2018 r. (wtorek) w godz. 10:00-10:30 oraz 28 listopada 2018 r. (środa) w godz. 13:00-13:30. 8. Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 10 grudnia 2018 r. przelewem na konto Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. 9. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. 10. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosić będą 6 % od ustalonej w drodze przetargu ceny gruntu, stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XV/347/07 z dnia 18 września 2007 r. z tym że pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wynosić będzie 25 % tej ceny. Do ww. opłat zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ww. opłaty (netto) zostaną obniżone o 50 %. Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. 11. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok bez wezwania. Od nieuiszczonych w terminie opłat naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę. Co do wskazanych obowiązków płatniczych nabywca zobowiązany jest do złożenia w akcie notarialnym oświadczenia o poddaniu się egzekucji z art.777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. 12. Zaoferowaną kwotę za budynek oraz pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, powiększoną o podatek VAT (po uwzględnieniu stosownych bonifikat), należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. 13. W przypadku niedotrzymania terminów remontu budynku Gmina może zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (teks jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) ustalić dodatkowe opłaty. 14. W przypadku niedotrzymania terminów remontu budynku oraz w razie użytkowania nieruchomości w sposób oczywiście sprzeczny z jej przeznaczeniem zbywcy przysługuje prawo żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego. 15. W przypadku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego z przyczyn leżących po stronie nabywcy Gmina zobowiązana będzie do zwrotu jedynie kwoty faktycznie poniesionej z tytułu nabycia budynku oraz udokumentowanych nakładów koniecznych, poczynionych przez nabywcę na nieruchomość, zgodnych ze sporządzoną i zatwierdzoną dokumentacją remontu konserwatorskiego. 16. Gminie przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które podlega ujawnieniu w księdze wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości. 17. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. 18. Z dodatkowymi warunkami przetargu ujętymi w specyfikacji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej (Biuro Obsługi Interesanta - budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa - budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro tel. 33 4701 231 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 19. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów. 20. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Kontakt: Urząd Miasta Bielsko-Biała tel: 33-4971-806 Zapytaj o Ofertę Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Bielsko-Biała, Rynek Rynek,Bielsko-Biała
319.79 m²
794 252 zł
13.10.2018
Więcejtabelaofert.pl
Complain
NORBERT DYDYŃSKI Agent prowadzący Tel: ( pokaż numer ) e-mail: Witam serdecznie Na sprzedaż wyjątkowa kamienica w samym centrum Bielska-Białej przy ul.Mickiewicza 21B.Budynek jest zaprojektowany przez znanego bielskiego architekta - Emanuela Rosta i przez wiele lat pozostawał w rękach jego córki. Jest to dom z historią, dla osób które chcą mieszkać w centrum miasta i mieć własne miejsca parkingowe oraz garaż. Widok na zamek Sułkowskich oraz własny ogród są bezcenne. Powierzchnia użytkowa budynku to 337 mkw + garaż 36 mkw. Powierzchnia działki 561 mkw. Budynek nadaje się do prowadzenie działalności gospodarczej, na parterze są pomieszczenia biurowe nieuwzględnione w spacerze wirtualnym oraz na rzutach.Te pomieszczenia są wynajmowane przez firmę. Stan budynku jest bardzo dobry, nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Proszę telefonować po więcej informacji. Pozdrawiam RE/MAX Invest ul. Wyzwolenia 1 43-300 Bielsko-Biała Tel: ( pokaż numer ) e-mail: CAŁOŚĆ KOSZTÓW POŚREDNICTWA POKRYWA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI- KUPUJĄCY NIE PŁACI WYNAGRODZENIA AGENCJI. Informacja przekazywana przez agenta / właściciela biura uważana jest za dokładną i rzetelną, ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie sprawdzona. W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości. Cena 1 290 000 zł 3 583 zł/m² Powierzchnia 360 m² Powierzchnia działki 561 m² Liczba pięter 2 piętra Rynek: wtórny Liczba pokoi: 10 Rok budowy: 1930 asfaltowy
Bielsko-Biała,Dom na sprzedaż,Bielsko-Biała
2 pokoje
360 m²
1 290 000 zł
8.10.2018
Więcejotodom.pl
Complain
Nowe mieszkanie z balkonem i poddaszem, 4 pokoje 94m2, dwupoziomowe, czynsz 0zł, osobne wejście i własna klatka schodowa, własny ogródek, Sprzedaż/Zamiana - możliwość przyjęcia w rozliczeniu : stary dom lub działka przy ruchliwej ulicy Bielsko-Biała, Kozy ul.Krakowska, Tychy, Pszczyna, Katowice, okolice Budynek powstał w Kozach 7km od centrum Bielska-Białej, u podnóża gór, blisko las , kilka metrów od budynku znajduje się przystanek autobusowy z którego dojadą państwo bezpośrednio do Bielska-Białej. Ta oferta dotyczy mieszkania na piętrze: - 66.78 m2 w stanie developerskim z kompletnym C.O. ( piec gazowy, grzejniki, inst. podłogowa ) tj: salon z kuchnią, dwie sypialnie, łazienka, przedpokój, klatka schodowa, - 27m2 poddasze : poddasze mieszkalne 69m2 w tym pow. użytkowa =27m2 ( do wykończenia ) W skład mieszkania wchodzą : 1. Parter KLATKA SCHODOWA 7.28 m2 ( przynależy tylko do tego mieszkania, indywidualne wejście z zewnątrz, pod schodami pomieszczenie np: na rzeczy posezonowe ) 2. Piętro KLATKA SCHODOWA 2.77 m2 3. PRZEDPOKÓJ 7.67 m2 4. POKÓJ 10.26 m2 5. SALON+ANEKS KUCH. 21.83 m2 6. POKÓJ 11.83 m2 7. ŁAZIENKA 5.15 m2 8. PODDASZE 69m2 w tym 27m2 powierzchni użytkowej które można zaadoptować na np: dodatkowe 2 pokoje Co wyróżnia nasze mieszkania ?- - Atrakcyjna cena 2712,77zł za 1 m2 - bez pośredników - bez podatku PCC - okna 3 szyby - do każdego z mieszkań zaprojektowano osobne wejście, brak wspólnej klatki schodowej jak w bloku - mieszkanie całkowicie bezczynszowe, 0zł czynszu , za podobne mieszkanie w oddalonym o zaledwie 7km Bielsku-Białej czynsz miesięczny do spółdzielni wynosi 550-700zł/mc - do każdego z mieszkań w naszym budynku przynależy fragment działki ( ogródek) . Na podstawie notarialnego roszczenia o prawo wyłącznego korzystania z danego fragmentu działki , wydzielony ogródek na zawsze będzie tylko do państwa dyspozycji. - NOWE ( rynek pierwotny ) - świetna lokalizacja - pomiędzy stropami mieszkań sąsiednich zostanie zastosowany styropian akustyczny - ogrzewanie podłogowe w przedpokoju, salonie, kuchni i łazience Budynek zostanie oddany do użytku jesienią 2018r,
Kozy, bielski, Śląskie
4 pokoje
94 m²
255 000 zł
8.10.2018
Więcejolx.pl
Complain
CENA DO NEGOCJACJI!!! BIELSKO BIAŁA - WAPIENICA Mam przyjemność zaprezentować Państwu ekskluzywną nieruchomość - dom jednorodzinny z garażem dwustanowiskowym, usytuowany w zielonej dzielnicy miasta, wśród luźnej zabudowy domów jednorodzinnych, z jednoczesnym szybkim dojazdem do centrum miasta. Nieruchomość o powierzchni użytkowej ok. 270 mkw położona jest na nasłonecznionej działce o powierzchni 863 mkw z odrębnym garażem. ZAGOSPODAROWANIE TERENU: Teren bardzo ładnie zagospodarowany, z różnego rodzaju nasadzeniami. Chodniki, taras oraz parking wybrukowany. Teren odrodzony częściowo ogrodzony siatką. OPIS NIERUCHOMOŚCI: Budynek wybudowany w 2008r., z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wykończony w bardzo wysokim standardzie. - technologia murowana z ceramiki Porotherm, ocieplenie 10 cm- styropian, elewacja tynk akrylowy - na terenie posesji parking na 2 samochody oraz garaż 2 stanowiskowy - wolnostojący - dach pokryty dachówką ceramiczną - stolarka okienna PCV Instalacje: * grzewcza- c.o. gazowe. Na parterze oraz w łazienkach ogrzewanie podłogowe, na piętrze grzejnikowe. W salonie kominek z płaszczem wodnym. * wodociągowa, * kanalizacyjna, * elektryczna, * gazowa, * alarmowa. Parter : - hol z fontanną skąd wiodą schody na pierwszą kondygnację wykończone elegancką balustradą - otwarta kuchnia z wyspą połączona z częścią jadalną - salon dzienny z salonem kominkowym, kominek obłożony granitem, sufity zdobione sztukaterią - łazienka z wanną - sypialnia - kotłownia Piętro: - hol z wyjściem na obszerny balkon - 4 sypialnie - salon łazienkowy z wanną z hydromasażem, toaletą i bidetem, - łazienka - z wyprowadzonymi mediami - do wyposażenia ( obecnie pełni funkcję pralni) DZIĘKI NOWOCZESNYM TECHNOLOGIOM BARDZO NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA Lokalizacja: W sąsiedztwie pełna infrastruktura: przystanki, sklepy, szkoły, przedszkola, przychodnie, tereny rekreacyjne, trasy rowerowe i spacerowe, szlaki górskie. Osoba do kontaktu: Barbara Jelec tel: ( pokaż numer ) , e-mail: ::DODATKOWE INFORMACJE Prąd: jest Gaz: jest Woda: tak - miejska Dojazd: asfalt Otoczenie: działki zabudowane Ogrzewanie: własne gazowe - kocioł 2-funkcyjny Kanalizacja: miejska Alarm: TAK Komunikacja publ.: autobus miejski, autobus podmiejski Drzwi antywłamaniowe: TAK Teren ogrodzony: TAK Okna: PCV Instalacje: nowe Balkon: duży Liczba balkonów: 1 Tarasy: taras duży Liczba tarasów: 1 Zagosp. działki: zagospodarowana Ukształtowanie działki: płaska Kształt działki: prostokat Rodzaj domu: dworek Stan wybudowania: Pod klucz Typ elewacji: tynk szlachetny Podst. materiał budowlany: murowana, porotherm, pustaki ceramiczne Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna Pozwolenie na użytkowanie: tak Powierzchnia użytkowa [m2]: 270 Stan budynku: do zamieszkania Podpiwniczenie: nie Garaż: na dwa samochody Ogrodzenie działki: siatka Rok budowy: 2008 Liczba pokoi: 6 Liczba sypialni: 5 Podłogi pokoi: gres, panele Typ kuchni: aneks kuchenny - połączony z jadalnią Rodzaj kuchni: z zabudową kuchenną Podłoga kuchni: gres Typ łazienki: razem z wc, z oknem Liczba łazienek: 2 Podłoga łazienki: płytki Wyposażenie łazienki: wanna, wanna z hydromasażem, bidet, WC Liczba przedpokoi: 2 ::LINK DO STRONY ::KONTAKT DO AGENTA Barbara Jelec BBN EFEKT Nieruchomości ( pokaż numer ) ( pokaż numer ) ::DANE BIURA Bielskie Biuro Nieruchomości EFEKT- Krzysztof Filipek Cieszyńska 132 43-300 Bielsko-Biała ( pokaż numer ) Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Paweł Walaszek (licencja nr: 14352) Mieszko.my Cena 1 100 000 zł 3 667 zł/m² Powierzchnia 300 m² Powierzchnia działki 863 m² Liczba pięter parterowy Rynek: wtórny Liczba pokoi: 6 Rodzaj zabudowy: dworek/pałac Rok budowy: 2008 Pokrycie dachu: dachówka Stan wykończenia: do zamieszkania Okna: plastikowe siatka kanalizacja woda asfaltowy garaż
Bielsko-Biała, Wapienica,Wapienica,Bielsko-Biała
300 m²
1 100 000 zł
4.10.2018
Więcejotodom.pl
Complain
Polecam Państwu dom w Palczowicach przy ul. Krakowskiej 36. Parter wybudowany w 1960 roku, piętro dobudowane w 2003 roku. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 200m2, natomiast działka ma ponad 13 arów. Numer działki 293/7. Budynek posiada dwa niezależne mieszkania ze wspólną klatką schodową. Rozkład pomieszczeń jest bardzo wygodny i funkcjonalny. Na parterze jak i na piętrze znajduje się jasna kuchnia, łazienka oraz trzy przestronne pokoje. Dodatkowe zalety: -dach - kryty blachą w 2003 roku -materiał budowlany - pustak -drzwi wejściowe - antywłamaniowe -piec zasypowy (eko groszek) – wymiana w 2015 rok -media: woda, prąd(siła), gaz, szambo -cały teren ogrodzony Dojazd: -odbywa się asfaltowa drogą krajową 44 -ok. 2 km do Zatora -ok. 15 km do Wadowic -ok. 45 km do Krakowa -ok. 20 km do Oświęcimia Ładna okolica z pobliżu zabudową jednorodzinną, stawami oraz łąkami w pobliżu. IDEALNA NIERUCHOMOŚĆ NA DOM MIESZKALNY LUB NA INWESTYCJE. Serdecznie zapraszam do prezentacji. Agentów nieruchomości zainteresowanych tą ofertą dla swojego klienta, proszę o kontakt. Chętnie uzgodnię warunki współpracy przy sprzedaży. Koszty pośrednictwa RE/MAX ponosi TYLKO strona sprzedająca. Agent prowadzący Monika Mlak Tel: ( pokaż numer ) e-mail: CAŁOŚĆ PROWIZJI POKRYWA TYLKO STRONA SPRZEDAJĄCA! Nr licencji zawodowej 13 560 RE/MAX Home Professional ul. Lipnicka 4 43-300 Bielsko-Biała tel. ( pokaż numer ) e-mail: W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości. Cena 410 000 zł Powierzchnia 200 m² Rynek: wtórny
Palczowice, małopolskie,małopolskie,Palczowice
200 m²
410 000 zł
5.10.2018
Więcejotodom.pl
Complain
IZABELA POŁATYŃSKA-JANIK Agent prowadzący +48 501 345 068 *** Na sprzedaż nieruchomość gruntowa obejmująca działkę o powierzchni 6.190 m2 zabudowaną budynkami o funkcji usługowo-przemysłowej o łącznej powierzchni użytkowej 6.031 m2 (6.760 m2 wliczając wiaty stalowe) znajdujące się w ścisłym centrum Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 24. Zabudowania składają się z budynku produkcyjnego, dawnej przędzalni, o kształcie prostokąta, wraz z przylegającymi budynkami kotłowni, przewiązki i stolarni oraz dwuczłonowego budynku administracyjno – produkcyjnego o nieregularnym kształcie i lekkim łukiem przylegającego do ul. 1 Maja. W chwili obecnej przebiega remont i komercjalizacja, powierzchnie częściowo wynajmowane są przez najemców. OPIS: Obiekt produkcyjny składa się z głównego budynku dwukondygnacyjnego, do którego od strony południowej przylega dobudówka (przewiązka) z podpiwniczeniem. Pomieszczenia przewiązki nie łączą się z budynkiem głównym i posiadają niezależne oddzielne wejście. Do budynku przewiązki przylega budynek kotłowni oraz wiata stalowa. Druga wiata stalowa, wolnostojąca, znajduje się po południowej stronie budynku. Obiekt administracyjno – produkcyjny składa się z dwóch członów. Część administracyjna składa się z dwóch budynków wyższego, o trzech kondygnacjach, i niższego, dwukondygnacyjnego. Oba połączone są wspólnym korytarzem i stanowią pod względem funkcjonalnym i użytkowym jeden budynek o charakterze administracyjno-biurowym, który pod częścią trzykondygnacyjną jest podpiwniczony. Od strony północnej dobudowany jest budynek produkcyjny, trzykondygnacyjny, wyposażony w windę towarową. Do budynku produkcyjnego przylega wiata stalowa. W części niezabudowanej nieruchomość stanowi parking oraz plac manewrowy, utwardzony asfaltem i kostką trylinką, idealny i dla najemców oraz ich klientów. Teren położony jest w śródmiejskiej części miasta, płaski. Dojazd bezpośredni do nieruchomości z ulicy 1 Maja o nawierzchni asfaltowej. MEDIA: Nieruchomość uzbrojona w wodociąg miejski, kanalizację miejską, sieć gazową, sieć ciepłowniczą, teletechnikę i energię elektryczną. CENA : 10,000,000 zł + VAT Powierzchnia działki:6.190 m2 Powierzchnia użytkowa budynków 6.031 m2 - budynek admin.-produkcyjny 3.442 m2 - budynek produkcyjny2.589 m2 Powierzchnia użytkowa wszystkich wiat stalowych 729,70 m2 Większość działek składających się na nieruchomość w użytkowaniu wieczystym. Budynki są do kupienia osobno lub jako całość. PLAN ZAGOSPODAROWANIA: Obszar działek objęty jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bielsko-Biała, zgodnie z którym tereny, na których znajdują się nieruchomości oznaczone są symbolem S, co obejmuje następujące wytyczne w zakresie przeznaczenia terenów: - usługi centrotwórcze - zabudowa śródmiejska o funkcji usługowej, usługowo-mieszkalnej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej -usługi podstawowe dla mieszkańców śródmieścia - zieleń towarzysząca terenom zabudowanym -zakaz lokalizacji usług uciążliwych i funkcji produkcyjno-składowych LOKALIZACJA: Nieruchomość położona w śródmiejskiej części miasta Bielsko-Biała, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo śródmiejskiej i usługowo handlowej o dużej gęstości zabudowy, natomiast w dalszej odległości znajduje się Teatr Polski, zamek, rynek, dworzec PKP Bielsko-Biała Lipnik. Lokalizacja na obecny trend bardzo atrakcyjna, korzystna i modna. Agent nieruchomości zainteresowany tą ofertą dla swojego klienta proszony jest o kontakt. Chętnie uzgodnimy warunki współpracy z RE/MAX przy sprzedaży. RE/MAX Invest ul. Wyzwolenia 1 43-300 Bielsko-Biała 33 821 90 05 *** CAŁOŚĆ KOSZTÓW POŚREDNICTWA POKRYWA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI- KUPUJĄCY NIE PŁACI WYNAGRODZENIA AGENCJI. Informacja przekazywana przez agenta / właściciela biura uważana jest za dokładną i rzetelną, ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie sprawdzona. W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości.
Bielsko-Biała
10 000 000 zł
17.10.2018
Więcejmorizon.pl
Complain
IZABELA POŁATYŃSKA-JANIK Agent prowadzący Tel: +48 5 pokaż telefon e-mail: izabela.polat skontaktuj się Na sprzedaż nieruchomość gruntowa obejmująca działkę o powierzchni ok. 5.000 m2 zabudowaną budynkami o funkcji usługowo-przemysłowej o łącznej powierzchni użytkowej 2.589 m2 znajdujące się w ścisłym centrum Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 24. Zabudowania składają się z budynku produkcyjnego, dawnej przędzalni, o kształcie prostokąta, oraz przylegających budynków kotłowni, przewiązki i stolarni. W chwili obecnej przebiega remont i komercjalizacja, częściowo powierzchnie wynajmowane są przez najemców. OPIS: Obiekt składa się z głównego budynku dwukondygnacyjnego, do którego od strony południowej przylega dobudówka (przewiązka) z podpiwniczeniem. Pomieszczenia przewiązki nie łączą się z budynkiem głównym i posiadają niezależne oddzielne wejście. Do budynku przewiązki przylega budynek kotłowni oraz wiata stalowa. Druga wiata stalowa, wolnostojąca, znajduje się po południowej stronie budynku. W części niezabudowanej nieruchomość stanowi parking oraz plac manewrowy, utwardzony asfaltem i kostką trylinką, idealny i dla najemców oraz ich klientów. Teren położony jest w śródmiejskiej części miasta, płaski. Dojazd bezpośredni do nieruchomości z ulicy 1 Maja o nawierzchni asfaltowej. MEDIA: Nieruchomość uzbrojona w wodociąg miejski, kanalizację miejską, sieć gazową, sieć ciepłowniczą, teletechnikę i energię elektryczną. CENA : 5,500,000 zł + VAT Powierzchnia działki: ok. 5.000 m2 Powierzchnia użytkowa budynków 2.589 m2 - parter bez przewiązki 1.222,20 m2 - I piętro 1.057,80 m2 - przewiązka, stolarnia, kotłownia 309 m2 Powierzchnia użytkowa wszystkich wiat stalowych 397,2 m2 Większość działek składających się na nieruchomość w użytkowaniu wieczystym. Istnieje możliwość dokupienia również drugiego budynku administracyjno-produkcyjnego o powierzchni użytkowej 3.442 m2 z wiatami stalowymi położonego po sąsiedzku. Budynki są do kupienia osobno lub jako całość. Na niektórych zdjęciach zaznaczony jest cały kompleks budynków i wiat o łącznej pow. użytkowej 6.760 mkw. PLAN ZAGOSPODAROWANIA: Obszar działek objęty jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bielsko-Biała, zgodnie z którym tereny, na których znajdują się nieruchomości oznaczone są symbolem S, co obejmuje następujące wytyczne w zakresie przeznaczenia terenów: - usługi centrotwórcze - zabudowa śródmiejska o funkcji usługowej, usługowo-mieszkalnej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej -usługi podstawowe dla mieszkańców śródmieścia - zieleń towarzysząca terenom zabudowanym -zakaz lokalizacji usług uciążliwych i funkcji produkcyjno-składowych LOKALIZACJA: Nieruchomość położona w śródmiejskiej części miasta Bielsko-Biała, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo śródmiejskiej i usługowo handlowej o dużej gęstości zabudowy, natomiast w dalszej odległości znajduje się Teatr Polski, zamek, rynek, dworzec PKP Bielsko-Biała Lipnik. Lokalizacja na obecny trend bardzo atrakcyjna, korzystna i modna. Agent nieruchomości zainteresowany tą ofertą dla swojego klienta proszony jest o kontakt. Chętnie uzgodnimy warunki współpracy z RE/MAX przy sprzedaży. RE/MAX Invest ul. Wyzwolenia 1 43-300 Bielsko-Biała Tel: 33 8 pokaż telefon e-mail: invest@ skontaktuj się www.remax-invest.pl CAŁOŚĆ KOSZTÓW POŚREDNICTWA POKRYWA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI- KUPUJĄCY NIE PŁACI WYNAGRODZENIA AGENCJI. Informacja przekazywana przez agenta / właściciela biura uważana jest za dokładną i rzetelną, ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie sprawdzona. W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Śląskie,Bielsko-Biała
5 500 000 zł
16.10.2018
Więcejdomiporta.pl
Complain
IZABELA POŁATYŃSKA-JANIK Agent prowadzący +48 501 345 068 *** Na sprzedaż nieruchomość gruntowa obejmująca działkę o powierzchni ok. 5.000 m2 zabudowaną budynkami o funkcji usługowo-przemysłowej o łącznej powierzchni użytkowej 2.589 m2 znajdujące się w ścisłym centrum Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 24. Zabudowania składają się z budynku produkcyjnego, dawnej przędzalni, o kształcie prostokąta, oraz przylegających budynków kotłowni, przewiązki i stolarni. W chwili obecnej przebiega remont i komercjalizacja, częściowo powierzchnie wynajmowane są przez najemców. OPIS: Obiekt składa się z głównego budynku dwukondygnacyjnego, do którego od strony południowej przylega dobudówka (przewiązka) z podpiwniczeniem. Pomieszczenia przewiązki nie łączą się z budynkiem głównym i posiadają niezależne oddzielne wejście. Do budynku przewiązki przylega budynek kotłowni oraz wiata stalowa. Druga wiata stalowa, wolnostojąca, znajduje się po południowej stronie budynku. W części niezabudowanej nieruchomość stanowi parking oraz plac manewrowy, utwardzony asfaltem i kostką trylinką, idealny i dla najemców oraz ich klientów. Teren położony jest w śródmiejskiej części miasta, płaski. Dojazd bezpośredni do nieruchomości z ulicy 1 Maja o nawierzchni asfaltowej. MEDIA: Nieruchomość uzbrojona w wodociąg miejski, kanalizację miejską, sieć gazową, sieć ciepłowniczą, teletechnikę i energię elektryczną. CENA : 5,500,000 zł + VAT Powierzchnia działki:ok. 5.000 m2 Powierzchnia użytkowa budynków 2.589 m2 - parter bez przewiązki1.222,20 m2 - I piętro1.057,80 m2 - przewiązka, stolarnia, kotłownia 309 m2 Powierzchnia użytkowa wszystkich wiat stalowych 397,2 m2 Większość działek składających się na nieruchomość w użytkowaniu wieczystym. Istnieje możliwość dokupienia również drugiego budynku administracyjno-produkcyjnego o powierzchni użytkowej 3.442 m2 z wiatami stalowymi położonego po sąsiedzku. Budynki są do kupienia osobno lub jako całość. Na niektórych zdjęciach zaznaczony jest cały kompleks budynków i wiat o łącznej pow. użytkowej 6.760 mkw. PLAN ZAGOSPODAROWANIA: Obszar działek objęty jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bielsko-Biała, zgodnie z którym tereny, na których znajdują się nieruchomości oznaczone są symbolem S, co obejmuje następujące wytyczne w zakresie przeznaczenia terenów: - usługi centrotwórcze - zabudowa śródmiejska o funkcji usługowej, usługowo-mieszkalnej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej -usługi podstawowe dla mieszkańców śródmieścia - zieleń towarzysząca terenom zabudowanym -zakaz lokalizacji usług uciążliwych i funkcji produkcyjno-składowych LOKALIZACJA: Nieruchomość położona w śródmiejskiej części miasta Bielsko-Biała, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo śródmiejskiej i usługowo handlowej o dużej gęstości zabudowy, natomiast w dalszej odległości znajduje się Teatr Polski, zamek, rynek, dworzec PKP Bielsko-Biała Lipnik. Lokalizacja na obecny trend bardzo atrakcyjna, korzystna i modna. Agent nieruchomości zainteresowany tą ofertą dla swojego klienta proszony jest o kontakt. Chętnie uzgodnimy warunki współpracy z RE/MAX przy sprzedaży. RE/MAX Invest ul. Wyzwolenia 1 43-300 Bielsko-Biała 33 821 90 05 *** CAŁOŚĆ KOSZTÓW POŚREDNICTWA POKRYWA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI- KUPUJĄCY NIE PŁACI WYNAGRODZENIA AGENCJI. Informacja przekazywana przez agenta / właściciela biura uważana jest za dokładną i rzetelną, ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie sprawdzona. W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości.
Bielsko-Biała
5 500 000 zł
17.10.2018
Więcejmorizon.pl
Complain
BIELSKO BIAŁA, CYGAŃSKI LAS DOM DO REMONTU Z DZIAŁKĄ 0,5 HA Mam do zaoferowania dom do zamieszkania/remontu położony w Bielsku Białej w dzielnicy Cygański Las. Dom wybudowany metodą tradycyjną w 1975 roku z rozbudową w 1998roku z cegły oraz pustaka. Powierzchnia całkowita ok 230 m2, 9 pokoi, 3 kuchnie, 4 łazienki. Dwa niezależne wejścia do oddzielnych mieszkań. Nieruchomość posadowiona na dużej, nasłonecznionej, ogrodzonej, płaskiej działce z widokiem na Szyndzielnię oraz Magórkę. W rozbudowanej części domu okna PCV oraz drewniane. W starszej części okna drewniane- do wymiany. Teren o powierzchni 4758 mkw, z niesamowitym widokiem jest niewątpliwym atutem nieruchomości. Dla terenu uchwalony jest MPZP o symbolu MN-10 Media : woda, prąd, gaz, kanalizacja- miejskie. Dojazd drogą asfaltową - gminną, a następnie utwardzoną- służebność drogi. Osoba do kontaktu: Barbara Jelec tel: ( pokaż numer ) , e-mail: ::DODATKOWE INFORMACJE Prąd: tak Gaz: tak - miejski Woda: tak - miejska Dojazd: asfalt Otoczenie: działki zabudowane Ogrzewanie: własne dla budynku Kanalizacja: miejska Komunikacja publ.: autobus miejski, bus Okna: drewniane Instalacje: nie wymienione Balkon: jest Tarasy: taras duży Zagosp. działki: zagospodarowana Ukształtowanie działki: płaska Kształt działki: prostokat Rodzaj domu: wolnostojący Podst. materiał budowlany: cegła Pozwolenie na użytkowanie: tak Powierzchnia użytkowa [m2]: 230 Stan budynku: do remontu Podpiwniczenie: tak Garaż: w budynku Ogrodzenie działki: siatka Rok budowy: 1975 Liczba pokoi: 9 Typ kuchni: oddzielna Liczba łazienek: 4 ::LINK DO STRONY ::KONTAKT DO AGENTA Barbara Jelec BBN EFEKT Nieruchomości ( pokaż numer ) ( pokaż numer ) ::DANE BIURA Bielskie Biuro Nieruchomości EFEKT- Krzysztof Filipek Cieszyńska 132 43-300 Bielsko-Biała ( pokaż numer ) Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Paweł Walaszek (licencja nr: 14352) Mieszko.my Cena 3 500 000 zł 15 217 zł/m² Powierzchnia 230 m² Powierzchnia działki 4 758 m² Liczba pięter parterowy Rynek: wtórny Liczba pokoi: 9 Rodzaj zabudowy: wolnostojący Materiał budynku: cegła Rok budowy: 1975 Stan wykończenia: do remontu Okna: drewniane siatka prąd gaz kanalizacja woda asfaltowy garaż
Bielsko-Biała, Cygański Las,Bielsko-Biała,Cygański Las
230 m²
3 500 000 zł
16.10.2018
Więcejotodom.pl
Complain
BIELSKO-BIAŁA - STRACONKA 345 TYŚ ZŁ !!!!! NOWA CENA O 10 000,00 ZŁ MNIEJ !!!!! Do sprzedania dwu piętrowy dom z 1984 roku, położony w Bielsku-Białej w dzielnicy Straconka. Pierwsza kondygnacja składa się : - z dużego garażu w bryle budynku na dwa samochody ( z kanałem ), spiżarki, pralni z wyjściem na działkę, toalety, oraz schowka. Druga kondygnacja to : - dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, balkon. Trzecią kondygnację stanowią : - trzy pokoje z możliwością wydzielenia kuchni, łazienka, WC, taras. Pokoje nie przechodnie . Na podłogach w pokojach - parkiet, ściany malowane lub tapetowane. Dwie łazienki : jedna z wanną a druga z kabiną – dwa osobne WC . Kuchnia z zabudową, na podłodze płytki. Dom zbudowany w tradycyjnej technologii, cegła i pustak. Dach – blacha trapezowa. Ogrzewanie gazowe oraz opcjonalnie piec węglowy. Działka o powierzchni 423 m2 jest ogrodzona i zagospodarowana z murowanym pomieszczeniem gospodarczym. Nieruchomości, znajduje się zacisznym miejscu, niedaleko od przystanku, sklepu, przedszkola i szkoły - blisko bulwarów – wszystko dostępne w promieniu ok. 500 do 800m. Cena 345 000zł . POLECAM I ZAPRASZAM DO PREZENTACJI! Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane zawarte w opisie mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Wiesław Kuder (licencja nr: 3026) Mieszko.my Cena 345 000 zł 2 156 zł/m² Powierzchnia 160 m² Powierzchnia działki 423 m² Liczba pięter parterowy Rynek: wtórny Liczba pokoi: 5 Rodzaj zabudowy: wolnostojący Pokrycie dachu: blacha Okna: plastikowe garaż
Bielsko-Biała, Straconka,Bielsko-Biała,Straconka
160 m²
345 000 zł
9.10.2018
Więcejotodom.pl
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more