Zaproszenie do składania ofert Syndyk Masy Upadłości Cynkmet Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej informuje że posiada do sprzedaży lub dzierżawy w całości nieruchomość (będącą w użytkowaniu wieczystym) zabudowaną, o powierzchni 1.9 ha, znajdującą się w Chorzowie przy ul. Legnickiej 94. W skład nieruchomości wchodzą m.in. dwie hale (1.120 m² i 682 m²), dwa kontenery biurowe, waga samochodowa 60 T. (...) Pokaż więcej Zaproszenie do składania ofert Syndyk Masy Upadłości Cynkmet Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej informuje że posiada do sprzedaży lub dzierżawy w całości nieruchomość (będącą w użytkowaniu wieczystym) zabudowaną, o powierzchni 1.9 ha, znajdującą się w Chorzowie przy ul. Legnickiej 94. W skład nieruchomości wchodzą m.in. dwie hale (1.120 m² i 682 m²), dwa kontenery biurowe, waga samochodowa 60 T. Zainteresowanych prosimy o złożenie listu intencyjnego zawierającego podstawowe dane zainteresowanego oraz proponowane warunki kupna lub dzierżawy (oferowana cena zakupu lub czynsz, rodzaj planowanej na terenie nieruchomości działalności, okres dzierżawy itp.) w terminie do 27.03.2018 r. na adres Biura Syndyka: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 pok.111. Prosimy o wcześniejsze umawianie ewentualnych spotkań i oględzin pod tel. lub . Biuro Syndyka jest czynne w dni robocze oprócz piątków, w godzinach od 8.00 do 13.00. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru zainteresowanych do dalszych negocjacji oraz odstąpienia od dalszych negocjacji na każdym ich etapie. Podana cena jest wyłącznie ceną określoną jako cena minimalna i nie stanowi ceny ostatecznej nieruchomości ani oferty handlowej w rozumieniu art. 66 1 kodeksu cywilnego (kwota została podana jedynie po to, aby spełnić wymogi techniczne portalu, który ze względu na swoją budowę wymaga wypełnienia pola cena . Kontakt: Cynkmet Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej tel: Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Legnicka, Chorzów, śląskie
811 200
14.03.2018
Więcejnieruchomosci-online.pl
Otrzymuj powiadomienia na e-mail dla wyszukiwania:
Chorzów, Legnicka, Dom sprzedaż
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Cynkmet Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej, 41-503 Chorzów, ul. Legnicka 94, ogłasza przetarg pisemny ofertowy na wybór nabywcy prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki nr 2256/84, 2260/69, 2264/36, 2258/74, 2266/57, 2274/36, 2276/36, 2268/52, 2270/52, 2859/64 i 2860/64 (o łącznej powierzchni według księgi wieczystej: 1,9394 ha) oraz własności budynków zlokalizowanych w Chorzowie przy ul. (...) Pokaż więcej SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Cynkmet Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej, 41-503 Chorzów, ul. Legnicka 94, ogłasza przetarg pisemny ofertowy na wybór nabywcy prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki nr 2256/84, 2260/69, 2264/36, 2258/74, 2266/57, 2274/36, 2276/36, 2268/52, 2270/52, 2859/64 i 2860/64 (o łącznej powierzchni według księgi wieczystej: 1,9394 ha) oraz własności budynków zlokalizowanych w Chorzowie przy ul. Legnickiej, objętych księgą wieczystą nr KA1C/00013409/5 Sądu Rejonowego w Chorzowie wraz z urządzeniami z nimi związanymi, określonymi w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków Przetargu. Cena wywoławcza: 811 200,00 zł netto (osiemset jedenaście tysięcy dwieście złotych netto) Przetarg odbywa się zgodnie z Warunkami Przetargu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy Syndyka Masy Upadłości Cynkmet Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej w ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. o numerze: wadium w wysokości 81.120,00 zł najpóźniej do dnia 22.05.2018 r. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na w/w rachunku Syndyka. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w Biurze Syndyka Masy Upadłości: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21/111 w terminie do 22.05.2018 r. do godz. 13.00. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z czytelnym napisem: OFERTA NA PRZETARG zaadresowanej na adres Biura Syndyka. Oferta musi zawierać oferowaną cenę kupna (netto) przedmiotu przetargu w złotych wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w ogłoszeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne zawarte w Warunkach Przetargu, tj. m.in. zawierać dane oferenta firmę lub imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oferenta, nr telefonu kontaktowego, dokumenty dotyczące podstawy prawnej działalności gospodarczej, dokumenty potwierdzające REGON, NIP. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium lub kserokopia dowodu wpłaty wadium potwierdzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta oraz oświadczenia oferenta wymagane w Warunkach Przetargu (wzór oświadczeń do pobrania w Biurze Syndyka). Ponadto należy podać nr rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24.05.2018 r. o godz. 12.00 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, sala nr 12 na posiedzeniu z udziałem Sędzi-Komisarz. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od przetargu (odwołania przetargu) lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku przetargu bez podania przyczyny lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny (dopuszcza się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania oferty). Ogłoszenie, a także warunki przetargu (Warunki Przetargu) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie przetargu bez podania przyczyny. Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży wyznacza Syndyk, z tym że zawarcie tej umowy musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego-Komisarza. Wadia wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlegają zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego-Komisarza. Wszelkie opłaty i koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona. Pozostałe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w Warunkach Przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. lub . Z Warunkami Przetargu, operatem szacunkowym oraz pozostałą dokumentacją przetargu, można zapoznać się, jak również uzyskać wzór oświadczeń, w Biurze Syndyka w dni robocze oprócz piątków, w godz. 900-1200. Oględziny przedmiotu sprzedaży będą organizowane na prośbę zainteresowanych, w terminach uzgodnionych co najmniej 3 dni wcześniej pod numerem telefonu . Kontakt: Cynkmet Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej tel: Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Chorzów, śląskie
811 200
10.05.2018
Więcejnieruchomosci-online.pl