Złóż skargę
BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14, obręb 2 zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00023420/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. (...) Pokaż więcej BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14, obręb 2 zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00023420/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 119/14, o powierzchni 0,0741 ha, sklasyfikowana jest jako inne tereny zabudowane Bi. Zlokalizowana jest w strefie konserwatorskiej B . Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo-usługowym o powierzchni zabudowy 178 m2, ujętym w kujawsko-pomorskiej ewidencji zabytków. Budynek wyposażony jest we wszystkie podstawowe instalacje. Nieruchomość ta nie jest obciążona. Nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci uzbrojenia podziemnego przebiegających przez nieruchomość. Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania obiektu oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona na własny koszt w porozumieniu z właścicielami sieci. 2. Dla działki numer 119/14 położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14, obręb 2, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. w/w działka zlokalizowana w m. Kruszwica, przy ul. Niepodległości, położona jest w strefie miejskiej, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej oraz w granicach obszaru śródmiejskiego, mieszkaniowo-usługowego, zabudowanego wskazanego do przekształceń i kontynuacji zabudowy. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji usługowej i mieszkaniowej. Przy działce biegnie Szlak Piastowski i rowerowy. Działka nr 119/14 położona w m. Kruszwica przy ul. Niepodległości nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzją o warunkach zabudowy powodującą zmianę sposobu zagospodarowania terenu. 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 673.000,00 zł brutto (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.). 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, które wynosi 67.300,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr Bank Spółdzielczy w Kruszwicy, najpóźniej do dnia 15 marca 2019 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy. 5. Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2019 roku o godz. 9:30 w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój Nr 111. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. 6. Gmina Kruszwica zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, tj. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Kruszwicy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7. Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana. 9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwego pełnomocnictwa oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. 10. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu. 11. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Nabywca. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, telefon wew.32. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz publikuje na stronie internetowej urzędu ( ) i w Biuletynie Informacji Publicznej ( ) a także w internetowym serwisie prasowym ( ) . Kontakt: Urząd Miasta Kruszwica tel: wew. 32 Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Niepodległości, Kruszwica, kujawsko-pomorskie
178 m²
673 000 zł
178 m²
Więcejnieruchomosci-online.pl
Niepodległości, Kruszwica, kujawsko-pomorskie
BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14, obręb 2 zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00023420/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. (...) Pokaż więcej BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14, obręb 2 zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00023420/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 119/14, o powierzchni 0,0741 ha, sklasyfikowana jest jako inne tereny zabudowane Bi. Zlokalizowana jest w strefie konserwatorskiej B . Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo-usługowym o powierzchni zabudowy 178 m2, ujętym w kujawsko-pomorskiej ewidencji zabytków. Budynek wyposażony jest we wszystkie podstawowe instalacje. Nieruchomość ta nie jest obciążona. Nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci uzbrojenia podziemnego przebiegających przez nieruchomość. Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania obiektu oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona na własny koszt w porozumieniu z właścicielami sieci. 2. Dla działki numer 119/14 położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14, obręb 2, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. w/w działka zlokalizowana w m. Kruszwica, przy ul. Niepodległości, położona jest w strefie miejskiej, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej oraz w granicach obszaru śródmiejskiego, mieszkaniowo-usługowego, zabudowanego wskazanego do przekształceń i kontynuacji zabudowy. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji usługowej i mieszkaniowej. Przy działce biegnie Szlak Piastowski i rowerowy. Działka nr 119/14 położona w m. Kruszwica przy ul. Niepodległości nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzją o warunkach zabudowy powodującą zmianę sposobu zagospodarowania terenu. 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 673.000,00 zł brutto (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.). 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, które wynosi 67.300,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr Bank Spółdzielczy w Kruszwicy, najpóźniej do dnia 15 marca 2019 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy. 5. Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2019 roku o godz. 9:30 w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój Nr 111. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. 6. Gmina Kruszwica zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, tj. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Kruszwicy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7. Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana. 9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwego pełnomocnictwa oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. 10. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu. 11. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Nabywca. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, telefon wew.32. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz publikuje na stronie internetowej urzędu ( ) i w Biuletynie Informacji Publicznej ( ) a także w internetowym serwisie prasowym ( ) . Kontakt: Urząd Miasta Kruszwica tel: wew. 32 Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Otrzymuj powiadomienia na e-mail dla wyszukiwania:
Kruszwica, Niepodległości, Dom sprzedaż
We Flatfy używamy plików cookie, aby poprawić jakość                  ogólnych wrażeń z przeglądania.                  Korzystając z naszych usług, zgadzasz się                  nasze wykorzystanie plików cookie.Dowiedz się więcej