Złóż skargę
Działka budowlana położona w miejscowości Szczecin, dzielnica Kijewko.
zachodniopomorskie,Szczecin,Kijewko
2000 m²
259 000 zł
2000 m²
Więcejczaszamieszkac.pl
zachodniopomorskie,Szczecin,Kijewko
Działka budowlana położona w miejscowości Szczecin, dzielnica Kijewko.
Złóż skargę
Działki pod zabudowę przemysłową z miejscowym planem zagospodarowania przy strefie przemysłowej Dunikowo w Szczecinie. Trzy działki sąsiadujące o powierzchniach 5211/2298/5216m2 razem 12725m2 oraz osobno działka o powierzchni 3878m2 wszystkie po 250zł/m2. Miejscowy plan przewiduje zabudowę pod produkcję, usługi, handel, składy. W sąsiedztwie działki użytkowane pod składy i usługi, droga dojazdowa utwardzona, nowy wjazd na autostradę z dobrym dojazdem do przejścia w Kołbaskowie jak i w stronę Świnoujścia i Gdańska. Przy działkach prąd, woda, kanalizacja w realizacji. Polecamy działki z uwagi na dogodne położenie i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie oferty na nieruchomosci-online Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zachodniopomorskie,Szczecin
3878 m²
969 500 zł
3878 m²
Więcejhomeportal.pl
zachodniopomorskie,Szczecin
Działki pod zabudowę przemysłową z miejscowym planem zagospodarowania przy strefie przemysłowej Dunikowo w Szczecinie. Trzy działki sąsiadujące o powierzchniach 5211/2298/5216m2 razem 12725m2 oraz osobno działka o powierzchni 3878m2 wszystkie po 250zł/m2. Miejscowy plan przewiduje zabudowę pod produkcję, usługi, handel, składy. W sąsiedztwie działki użytkowane pod składy i usługi, droga dojazdowa utwardzona, nowy wjazd na autostradę z dobrym dojazdem do przejścia w Kołbaskowie jak i w stronę Świnoujścia i Gdańska. Przy działkach prąd, woda, kanalizacja w realizacji. Polecamy działki z uwagi na dogodne położenie i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie oferty na nieruchomosci-online Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Złóż skargę
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie j.n. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20.02.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 w sali 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro przy Biurze Strategii). Nieruchomości wolne są od obciążeń. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Tczewskiej. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy od podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504. Termin wniesienia wadium upływa dnia 14.02.2019r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Informacje dotyczące ww. nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji: 1. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo” w Szczecinie (Obwieszczenie Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo” w Szczecinie (opubl. w Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. poz. 4534), działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 objęte są terenem elementarnym o symbolu graficznym: D.W.1035.P,U,MN, o przeznaczeniu terenu: zabudowa produkcyjna i usługowa; w granicach działki budowlanej dopuszcza się wprowadzenie jednego lokalu mieszkalnego, dopuszcza się wyłącznie: obiekty rzemieślnicze i magazyny, z wyłączeniem warsztatów naprawczych pojazdów mechanicznych, handel detaliczny i hurtowy w obiektach o powierzchni użytkowej do 400 m2, obsługa firm i klientów. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ogólne i szczegółowe oraz wskazania załącznika graficznego ww. planu. 2. Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z dalszą perspektywą do 2023 r. nie przewiduje przedsięwzięć inwestycyjnych ani modernizacji infrastruktury technicznej w rejonie zbywanych nieruchomości. 3. Najbliższa sieć wodociągowa (w110PE) i sieć kanalizacji deszczowej (kd400) zlokalizowane są w ul. Tczewskiej. Natomiast sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się w ul. Długiej (ks200). 4. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. planuje rozbudowę sieci gazowej na terenie przyległym do przedmiotowych nieruchomości. 5. Na terenie dz. nr 137/4, 137/5, 137/6 z obrębu 4209 znajduje się infrastruktura energetyczna, która stanowi własność ENEA Operator Sp. zo.o.: odcinek linii napowietrznej 15kV nr 181 (3x(AFL-6 1x70mm2), przy realizacji inwestycji należy uwzględnić konieczność zachowania minimalnych odległości ww. linii napowietrznej od najdalej wysuniętych części planowanych budynków określone w Polskiej Normie PN-75/E-05100. 6. W przypadku występowania w granicach ww. nieruchomości sieci uzbrojenia technicznego nabywca nieruchomości winien zapewnić właścicielom sieci swobodny do nich dostęp, w celu ich konserwacji, remontu, modernizacji i wymiany, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci we własnym zakresie i na własny koszt w porozumieniu z ich właścicielami. 7. Niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie i na własny koszt. 8. Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Tczewskiej, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Rumiankowej stanowiących działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209), zostanie ustanowiona służebność gruntowa w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, przebiegającą przez nieruchomość gminną oznaczoną numerem działki 137/7, z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209). Służebność będzie miała charakter tymczasowy do czasu urządzenia na działce gruntu nr 137/7 drogi i nadania jej kategorii drogi publicznej. Prawo służebności gruntowej opisane w niniejszym punkcie zostanie wpisane do ksiąg wieczystych. 9. W celu bezpośredniego dostępu do drogi publicznej (ul. Tczewska) należy przebudować zjazd do działki nr 137/7 z obrębu ewidencyjnego nr 4209. Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych zezwolenie na przebudowę zjazdu należy uzyskać od zarządcy drogi. 10. W przypadku występowania w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości. 11. Działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 są gruntem o symbolu klasoużytku ŁIVb podlegającym ochronie i jego wyłączenie z produkcji rolniczej związane jest z naliczeniem jednorazowej należności i opłat rocznych płatnych przez 10 lat. 12. Działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 nie są objęte uproszonym planem urządzania lasu, ani nie została wydana dla tych działek decyzja z zakresu gospodarki leśnej. 13. Nabywca nieruchomości realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 14. Nabywca nieruchomości przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt. 15. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanych nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt. 16. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami – Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pok. 241, tel. (091) 435 11 96, fax (091) 435 12 89, www.bip.um.szczecin.pl ; www.szczecin.pl; www.miastooferuje.szczecin.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”. Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Florczak Marta tel: +48... pokaż numer *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Szczecin , zachodniopomorskie
224 000 zł
Więcejgratka.pl
Szczecin , zachodniopomorskie
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie j.n. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20.02.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 w sali 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro przy Biurze Strategii). Nieruchomości wolne są od obciążeń. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Tczewskiej. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy od podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504. Termin wniesienia wadium upływa dnia 14.02.2019r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Informacje dotyczące ww. nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji: 1. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo” w Szczecinie (Obwieszczenie Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo” w Szczecinie (opubl. w Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. poz. 4534), działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 objęte są terenem elementarnym o symbolu graficznym: D.W.1035.P,U,MN, o przeznaczeniu terenu: zabudowa produkcyjna i usługowa; w granicach działki budowlanej dopuszcza się wprowadzenie jednego lokalu mieszkalnego, dopuszcza się wyłącznie: obiekty rzemieślnicze i magazyny, z wyłączeniem warsztatów naprawczych pojazdów mechanicznych, handel detaliczny i hurtowy w obiektach o powierzchni użytkowej do 400 m2, obsługa firm i klientów. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ogólne i szczegółowe oraz wskazania załącznika graficznego ww. planu. 2. Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z dalszą perspektywą do 2023 r. nie przewiduje przedsięwzięć inwestycyjnych ani modernizacji infrastruktury technicznej w rejonie zbywanych nieruchomości. 3. Najbliższa sieć wodociągowa (w110PE) i sieć kanalizacji deszczowej (kd400) zlokalizowane są w ul. Tczewskiej. Natomiast sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się w ul. Długiej (ks200). 4. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. planuje rozbudowę sieci gazowej na terenie przyległym do przedmiotowych nieruchomości. 5. Na terenie dz. nr 137/4, 137/5, 137/6 z obrębu 4209 znajduje się infrastruktura energetyczna, która stanowi własność ENEA Operator Sp. zo.o.: odcinek linii napowietrznej 15kV nr 181 (3x(AFL-6 1x70mm2), przy realizacji inwestycji należy uwzględnić konieczność zachowania minimalnych odległości ww. linii napowietrznej od najdalej wysuniętych części planowanych budynków określone w Polskiej Normie PN-75/E-05100. 6. W przypadku występowania w granicach ww. nieruchomości sieci uzbrojenia technicznego nabywca nieruchomości winien zapewnić właścicielom sieci swobodny do nich dostęp, w celu ich konserwacji, remontu, modernizacji i wymiany, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci we własnym zakresie i na własny koszt w porozumieniu z ich właścicielami. 7. Niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie i na własny koszt. 8. Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Tczewskiej, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Rumiankowej stanowiących działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209), zostanie ustanowiona służebność gruntowa w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, przebiegającą przez nieruchomość gminną oznaczoną numerem działki 137/7, z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209). Służebność będzie miała charakter tymczasowy do czasu urządzenia na działce gruntu nr 137/7 drogi i nadania jej kategorii drogi publicznej. Prawo służebności gruntowej opisane w niniejszym punkcie zostanie wpisane do ksiąg wieczystych. 9. W celu bezpośredniego dostępu do drogi publicznej (ul. Tczewska) należy przebudować zjazd do działki nr 137/7 z obrębu ewidencyjnego nr 4209. Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych zezwolenie na przebudowę zjazdu należy uzyskać od zarządcy drogi. 10. W przypadku występowania w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości. 11. Działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 są gruntem o symbolu klasoużytku ŁIVb podlegającym ochronie i jego wyłączenie z produkcji rolniczej związane jest z naliczeniem jednorazowej należności i opłat rocznych płatnych przez 10 lat. 12. Działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 nie są objęte uproszonym planem urządzania lasu, ani nie została wydana dla tych działek decyzja z zakresu gospodarki leśnej. 13. Nabywca nieruchomości realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 14. Nabywca nieruchomości przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt. 15. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanych nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt. 16. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami – Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pok. 241, tel. (091) 435 11 96, fax (091) 435 12 89, www.bip.um.szczecin.pl ; www.szczecin.pl; www.miastooferuje.szczecin.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”. Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Florczak Marta tel: +48... pokaż numer *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Złóż skargę
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12.03.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, w sali 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro). Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Miasto Szczecin – Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504. Termin wniesienia wadium upływa dnia 05.03.2019r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI ORAZ WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI: 1. Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Łączna” w Szczecinie – uchwalony Uchwałą Nr XXI/560/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008r. (Dz.Urz.Woj.Zacho. z dnia 27 maja 2008r. Nr 52, poz.1148). Działka 172 z obrębu 3036 znajduje się w granicach terenu elementarnego o symbolu P.Z.3030.MW,U o następujących ustaleniach funkcjonalnych: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług w budynkach mieszkalnych lub w obiektach dobudowanych do budynków mieszkalnych. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu. 2. Zgodnie z treścią w/w planu na terenie elementarnym P.Z.3030.MW,U tj. działki 172 z obrębu 3036 został ustalony dojazd z ulicy Kruczej (teren elementarny P.Z.3075.KD.L do garażu na działce położonej przy ul. Kruczej 1. 3. Działka nr 172 z obrębu 3036 jest obciążona służebnością przesyłu na czas nieokreślony, na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., właściciela urządzeń służących do doprowadzania i odprowadzania płynów i jego następców prawnych, polegającą na prawie swobodnego dostępu do pasa technicznego, pasa gruntu obejmującego trasę przebiegu sieci kanalizacyjnej ks 200 i ks 160 wraz z urządzeniami, o łącznej powierzchni 71m2 (pas gruntu o szer. 1m – po 0,5 m od osi urządzenia w każdą stronę) w celu właściwej eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, rozbudowy i wymiany. Zakres terenowy służebności został oznaczony na mapie sytuacyjno-wysokościowej stanowiącej załącznik do aktu notarialnego Repertorium A nr 2845/2018r. z dnia 07.12.2018r. 4. Na przedmiotowej nieruchomości, przy granicy działki usytuowane jest złącze kablowe ZK-3a wraz z zasilającą to złącze linią kablową 0,4 kV typu YAKY 4x150mm2 będące własnością ENEA Operator Sp. z o. o. W przypadku wystąpienia kolizji nowoprojektowanych obiektów z istniejącą siecią elektroenergetyczną nabywca własny kosztem i staraniem dokona przebudowy kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej. 5. Nabywca nieruchomości gruntowej: a/ niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę wykona we własnym zakresie i na własny koszt, b/ zapewni służbom specjalistycznym dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży je na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci, c/ przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników - we własnym zakresie i na własny koszt, d/ realizując inwestycję na przedmiotowym terenie, zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 6. Na działce występuje rozproszony drzewostan pochodzący z sukcesji naturalnej, w wieku od kilkunastu do kilkudziesięciu lat, w zróżnicowanym stanie zdrowotnym. Występują gatunki rodzime takie jak: topola osika, robinia akacjowa, brzoza brodawkowata, klon jesionolistny, klon jawor, klon zwyczajny etc, oraz drzewa i krzewy owocowe. W przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu przedmiotowe drzewa będą mogły być usunięte po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej oraz wniesieniu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości. Na usunięcie drzew i krzewów owocowych nie jest wymagane zezwolenie. 7. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. 8.Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. 9. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www. bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pok. 240, tel. +48... pokaż numer www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Fiszer Maria tel: +48... pokaż numer *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Szczecin , zachodniopomorskie
1 600 000 zł
Więcejgratka.pl
Szczecin , zachodniopomorskie
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12.03.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, w sali 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro). Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Miasto Szczecin – Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504. Termin wniesienia wadium upływa dnia 05.03.2019r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI ORAZ WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI: 1. Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Łączna” w Szczecinie – uchwalony Uchwałą Nr XXI/560/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008r. (Dz.Urz.Woj.Zacho. z dnia 27 maja 2008r. Nr 52, poz.1148). Działka 172 z obrębu 3036 znajduje się w granicach terenu elementarnego o symbolu P.Z.3030.MW,U o następujących ustaleniach funkcjonalnych: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług w budynkach mieszkalnych lub w obiektach dobudowanych do budynków mieszkalnych. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu. 2. Zgodnie z treścią w/w planu na terenie elementarnym P.Z.3030.MW,U tj. działki 172 z obrębu 3036 został ustalony dojazd z ulicy Kruczej (teren elementarny P.Z.3075.KD.L do garażu na działce położonej przy ul. Kruczej 1. 3. Działka nr 172 z obrębu 3036 jest obciążona służebnością przesyłu na czas nieokreślony, na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., właściciela urządzeń służących do doprowadzania i odprowadzania płynów i jego następców prawnych, polegającą na prawie swobodnego dostępu do pasa technicznego, pasa gruntu obejmującego trasę przebiegu sieci kanalizacyjnej ks 200 i ks 160 wraz z urządzeniami, o łącznej powierzchni 71m2 (pas gruntu o szer. 1m – po 0,5 m od osi urządzenia w każdą stronę) w celu właściwej eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, rozbudowy i wymiany. Zakres terenowy służebności został oznaczony na mapie sytuacyjno-wysokościowej stanowiącej załącznik do aktu notarialnego Repertorium A nr 2845/2018r. z dnia 07.12.2018r. 4. Na przedmiotowej nieruchomości, przy granicy działki usytuowane jest złącze kablowe ZK-3a wraz z zasilającą to złącze linią kablową 0,4 kV typu YAKY 4x150mm2 będące własnością ENEA Operator Sp. z o. o. W przypadku wystąpienia kolizji nowoprojektowanych obiektów z istniejącą siecią elektroenergetyczną nabywca własny kosztem i staraniem dokona przebudowy kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej. 5. Nabywca nieruchomości gruntowej: a/ niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę wykona we własnym zakresie i na własny koszt, b/ zapewni służbom specjalistycznym dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży je na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci, c/ przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników - we własnym zakresie i na własny koszt, d/ realizując inwestycję na przedmiotowym terenie, zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 6. Na działce występuje rozproszony drzewostan pochodzący z sukcesji naturalnej, w wieku od kilkunastu do kilkudziesięciu lat, w zróżnicowanym stanie zdrowotnym. Występują gatunki rodzime takie jak: topola osika, robinia akacjowa, brzoza brodawkowata, klon jesionolistny, klon jawor, klon zwyczajny etc, oraz drzewa i krzewy owocowe. W przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu przedmiotowe drzewa będą mogły być usunięte po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej oraz wniesieniu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości. Na usunięcie drzew i krzewów owocowych nie jest wymagane zezwolenie. 7. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. 8.Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. 9. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www. bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pok. 240, tel. +48... pokaż numer www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Fiszer Maria tel: +48... pokaż numer *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Złóż skargę
Działka gruntowa położona w miejscowości Szczecin - Płonia.
zachodniopomorskie,Szczecin,Płonia
59714 m²
2 700 000 zł
59714 m²
Więcejczaszamieszkac.pl
zachodniopomorskie,Szczecin,Płonia
Działka gruntowa położona w miejscowości Szczecin - Płonia.
Złóż skargę
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie j.n. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20.02.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 w sali 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro przy Biurze Strategii). Nieruchomości wolne są od obciążeń. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Tczewskiej. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy od podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504. Termin wniesienia wadium upływa dnia 14.02.2019r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Informacje dotyczące ww. nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji: 1. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo” w Szczecinie (Obwieszczenie Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo” w Szczecinie (opubl. w Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. poz. 4534), działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 objęte są terenem elementarnym o symbolu graficznym: D.W.1035.P,U,MN, o przeznaczeniu terenu: zabudowa produkcyjna i usługowa; w granicach działki budowlanej dopuszcza się wprowadzenie jednego lokalu mieszkalnego, dopuszcza się wyłącznie: obiekty rzemieślnicze i magazyny, z wyłączeniem warsztatów naprawczych pojazdów mechanicznych, handel detaliczny i hurtowy w obiektach o powierzchni użytkowej do 400 m2, obsługa firm i klientów. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ogólne i szczegółowe oraz wskazania załącznika graficznego ww. planu. 2. Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z dalszą perspektywą do 2023 r. nie przewiduje przedsięwzięć inwestycyjnych ani modernizacji infrastruktury technicznej w rejonie zbywanych nieruchomości. 3. Najbliższa sieć wodociągowa (w110PE) i sieć kanalizacji deszczowej (kd400) zlokalizowane są w ul. Tczewskiej. Natomiast sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się w ul. Długiej (ks200). 4. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. planuje rozbudowę sieci gazowej na terenie przyległym do przedmiotowych nieruchomości. 5. Na terenie dz. nr 137/4, 137/5, 137/6 z obrębu 4209 znajduje się infrastruktura energetyczna, która stanowi własność ENEA Operator Sp. zo.o.: odcinek linii napowietrznej 15kV nr 181 (3x(AFL-6 1x70mm2), przy realizacji inwestycji należy uwzględnić konieczność zachowania minimalnych odległości ww. linii napowietrznej od najdalej wysuniętych części planowanych budynków określone w Polskiej Normie PN-75/E-05100. 6. W przypadku występowania w granicach ww. nieruchomości sieci uzbrojenia technicznego nabywca nieruchomości winien zapewnić właścicielom sieci swobodny do nich dostęp, w celu ich konserwacji, remontu, modernizacji i wymiany, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci we własnym zakresie i na własny koszt w porozumieniu z ich właścicielami. 7. Niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie i na własny koszt. 8. Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Tczewskiej, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Rumiankowej stanowiących działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209), zostanie ustanowiona służebność gruntowa w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, przebiegającą przez nieruchomość gminną oznaczoną numerem działki 137/7, z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209). Służebność będzie miała charakter tymczasowy do czasu urządzenia na działce gruntu nr 137/7 drogi i nadania jej kategorii drogi publicznej. Prawo służebności gruntowej opisane w niniejszym punkcie zostanie wpisane do ksiąg wieczystych. 9. W celu bezpośredniego dostępu do drogi publicznej (ul. Tczewska) należy przebudować zjazd do działki nr 137/7 z obrębu ewidencyjnego nr 4209. Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych zezwolenie na przebudowę zjazdu należy uzyskać od zarządcy drogi. 10. W przypadku występowania w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości. 11. Działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 są gruntem o symbolu klasoużytku ŁIVb podlegającym ochronie i jego wyłączenie z produkcji rolniczej związane jest z naliczeniem jednorazowej należności i opłat rocznych płatnych przez 10 lat. 12. Działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 nie są objęte uproszonym planem urządzania lasu, ani nie została wydana dla tych działek decyzja z zakresu gospodarki leśnej. 13. Nabywca nieruchomości realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 14. Nabywca nieruchomości przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt. 15. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanych nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt. 16. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami – Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pok. 241, tel. (091) 435 11 96, fax (091) 435 12 89, www.bip.um.szczecin.pl ; www.szczecin.pl; www.miastooferuje.szczecin.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”. Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Florczak Marta tel: +48... pokaż numer *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Szczecin , zachodniopomorskie
205 000 zł
Więcejgratka.pl
Szczecin , zachodniopomorskie
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie j.n. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20.02.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 w sali 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro przy Biurze Strategii). Nieruchomości wolne są od obciążeń. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Tczewskiej. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy od podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504. Termin wniesienia wadium upływa dnia 14.02.2019r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Informacje dotyczące ww. nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji: 1. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo” w Szczecinie (Obwieszczenie Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo” w Szczecinie (opubl. w Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. poz. 4534), działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 objęte są terenem elementarnym o symbolu graficznym: D.W.1035.P,U,MN, o przeznaczeniu terenu: zabudowa produkcyjna i usługowa; w granicach działki budowlanej dopuszcza się wprowadzenie jednego lokalu mieszkalnego, dopuszcza się wyłącznie: obiekty rzemieślnicze i magazyny, z wyłączeniem warsztatów naprawczych pojazdów mechanicznych, handel detaliczny i hurtowy w obiektach o powierzchni użytkowej do 400 m2, obsługa firm i klientów. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ogólne i szczegółowe oraz wskazania załącznika graficznego ww. planu. 2. Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z dalszą perspektywą do 2023 r. nie przewiduje przedsięwzięć inwestycyjnych ani modernizacji infrastruktury technicznej w rejonie zbywanych nieruchomości. 3. Najbliższa sieć wodociągowa (w110PE) i sieć kanalizacji deszczowej (kd400) zlokalizowane są w ul. Tczewskiej. Natomiast sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się w ul. Długiej (ks200). 4. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. planuje rozbudowę sieci gazowej na terenie przyległym do przedmiotowych nieruchomości. 5. Na terenie dz. nr 137/4, 137/5, 137/6 z obrębu 4209 znajduje się infrastruktura energetyczna, która stanowi własność ENEA Operator Sp. zo.o.: odcinek linii napowietrznej 15kV nr 181 (3x(AFL-6 1x70mm2), przy realizacji inwestycji należy uwzględnić konieczność zachowania minimalnych odległości ww. linii napowietrznej od najdalej wysuniętych części planowanych budynków określone w Polskiej Normie PN-75/E-05100. 6. W przypadku występowania w granicach ww. nieruchomości sieci uzbrojenia technicznego nabywca nieruchomości winien zapewnić właścicielom sieci swobodny do nich dostęp, w celu ich konserwacji, remontu, modernizacji i wymiany, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci we własnym zakresie i na własny koszt w porozumieniu z ich właścicielami. 7. Niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie i na własny koszt. 8. Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Tczewskiej, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Rumiankowej stanowiących działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209), zostanie ustanowiona służebność gruntowa w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, przebiegającą przez nieruchomość gminną oznaczoną numerem działki 137/7, z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209). Służebność będzie miała charakter tymczasowy do czasu urządzenia na działce gruntu nr 137/7 drogi i nadania jej kategorii drogi publicznej. Prawo służebności gruntowej opisane w niniejszym punkcie zostanie wpisane do ksiąg wieczystych. 9. W celu bezpośredniego dostępu do drogi publicznej (ul. Tczewska) należy przebudować zjazd do działki nr 137/7 z obrębu ewidencyjnego nr 4209. Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych zezwolenie na przebudowę zjazdu należy uzyskać od zarządcy drogi. 10. W przypadku występowania w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości. 11. Działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 są gruntem o symbolu klasoużytku ŁIVb podlegającym ochronie i jego wyłączenie z produkcji rolniczej związane jest z naliczeniem jednorazowej należności i opłat rocznych płatnych przez 10 lat. 12. Działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 nie są objęte uproszonym planem urządzania lasu, ani nie została wydana dla tych działek decyzja z zakresu gospodarki leśnej. 13. Nabywca nieruchomości realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 14. Nabywca nieruchomości przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt. 15. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanych nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt. 16. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami – Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pok. 241, tel. (091) 435 11 96, fax (091) 435 12 89, www.bip.um.szczecin.pl ; www.szczecin.pl; www.miastooferuje.szczecin.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”. Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Florczak Marta tel: +48... pokaż numer *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Złóż skargę
Na sprzedaż działka inwestycyjna położona w Szczecinie na Pomorzanach na terenach przemysłowych z przeznaczeniem na produkcję, magazyny, składowanie. Teren o powierzchni 18804 m2 w pełni uzbrojony, składa się z trzech działek o pow. 12590 m2, 2481m2 i 3683 m2. Nieruchomość znajduje się bezpośrednio przy ulicy z bezkolizyjnym wjazdem i wyjazdem. Aktualnie na terenie nieruchomości znajdują się budynki magazynowo usługowe o pow. 1500 m2 i 400 m2. Uzbrojenie: - energia i woda na działce - kanalizacja i gaz w ulicy. Istnieje plan zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja pozwala na szybki dojazd do centrum miasta oraz do przejścia granicznego 4km i do S3 6km. Cena sprzedaży działek wynosi 4.900.000 zł netto. Tylko dla naszych klientów: *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oferta specjalna w Gaspol Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!!!!
Szczecin, Pomorzany,Szczecin
18754 m²
4 900 000 zł
18754 m²
Więcejmorizon.pl
Szczecin, Pomorzany,Szczecin
Na sprzedaż działka inwestycyjna położona w Szczecinie na Pomorzanach na terenach przemysłowych z przeznaczeniem na produkcję, magazyny, składowanie. Teren o powierzchni 18804 m2 w pełni uzbrojony, składa się z trzech działek o pow. 12590 m2, 2481m2 i 3683 m2. Nieruchomość znajduje się bezpośrednio przy ulicy z bezkolizyjnym wjazdem i wyjazdem. Aktualnie na terenie nieruchomości znajdują się budynki magazynowo usługowe o pow. 1500 m2 i 400 m2. Uzbrojenie: - energia i woda na działce - kanalizacja i gaz w ulicy. Istnieje plan zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja pozwala na szybki dojazd do centrum miasta oraz do przejścia granicznego 4km i do S3 6km. Cena sprzedaży działek wynosi 4.900.000 zł netto. Tylko dla naszych klientów: *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oferta specjalna w Gaspol Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!!!!
Złóż skargę
Atrakcyjny teren inwestycyjny o pow. 1,88 ha przeznaczony pod działalność usługową, położony bezpośrednio przy drodze krajowej nr 15 Toruń - Olsztyn w odległości 30 km od Torunia w miejscowości Karczewo gmina Golub - Dobrzyń, powiat Golub - Dobrzyń. Działka z dwóch stron otoczona jest drogami asfaltowymi ( krajową nr 15 oraz gminną ), co umożliwia wykonanie dogodnego wjazdu na działkę. Dla tego obszaru nie uchwalono Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ale jest możliwość uzyskania warunków zabudowy na dowolne obiekty takie jak stacja benzynowa , park magazynowy, hotel restauracja typu Mc Donalds i inne. Uzgodniono z energetyką możliwość dostarczenia prądu o mocy 250 KW. W okolicy jest kilka średniej wielkości miast stanowiących możliwość pozyskania lokalnych pracowników. Golub-Dobrzyń 14 km, Kowalewo Pomorskie 17 km, Brodnica 18 km, Wąbrzeźno 18 km. Zapraszam do prezentacji!
Szczecin , Zachodniopomorskie
1 000 000 zł
Więcejgumtree.pl
Szczecin , Zachodniopomorskie
Atrakcyjny teren inwestycyjny o pow. 1,88 ha przeznaczony pod działalność usługową, położony bezpośrednio przy drodze krajowej nr 15 Toruń - Olsztyn w odległości 30 km od Torunia w miejscowości Karczewo gmina Golub - Dobrzyń, powiat Golub - Dobrzyń. Działka z dwóch stron otoczona jest drogami asfaltowymi ( krajową nr 15 oraz gminną ), co umożliwia wykonanie dogodnego wjazdu na działkę. Dla tego obszaru nie uchwalono Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ale jest możliwość uzyskania warunków zabudowy na dowolne obiekty takie jak stacja benzynowa , park magazynowy, hotel restauracja typu Mc Donalds i inne. Uzgodniono z energetyką możliwość dostarczenia prądu o mocy 250 KW. W okolicy jest kilka średniej wielkości miast stanowiących możliwość pozyskania lokalnych pracowników. Golub-Dobrzyń 14 km, Kowalewo Pomorskie 17 km, Brodnica 18 km, Wąbrzeźno 18 km. Zapraszam do prezentacji!
Złóż skargę
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie j.n. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20.02.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 w sali 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro przy Biurze Strategii). Nieruchomości wolne są od obciążeń. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Tczewskiej. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy od podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504. Termin wniesienia wadium upływa dnia 14.02.2019r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Informacje dotyczące ww. nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji: 1. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo” w Szczecinie (Obwieszczenie Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo” w Szczecinie (opubl. w Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. poz. 4534), działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 objęte są terenem elementarnym o symbolu graficznym: D.W.1035.P,U,MN, o przeznaczeniu terenu: zabudowa produkcyjna i usługowa; w granicach działki budowlanej dopuszcza się wprowadzenie jednego lokalu mieszkalnego, dopuszcza się wyłącznie: obiekty rzemieślnicze i magazyny, z wyłączeniem warsztatów naprawczych pojazdów mechanicznych, handel detaliczny i hurtowy w obiektach o powierzchni użytkowej do 400 m2, obsługa firm i klientów. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ogólne i szczegółowe oraz wskazania załącznika graficznego ww. planu. 2. Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z dalszą perspektywą do 2023 r. nie przewiduje przedsięwzięć inwestycyjnych ani modernizacji infrastruktury technicznej w rejonie zbywanych nieruchomości. 3. Najbliższa sieć wodociągowa (w110PE) i sieć kanalizacji deszczowej (kd400) zlokalizowane są w ul. Tczewskiej. Natomiast sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się w ul. Długiej (ks200). 4. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. planuje rozbudowę sieci gazowej na terenie przyległym do przedmiotowych nieruchomości. 5. Na terenie dz. nr 137/4, 137/5, 137/6 z obrębu 4209 znajduje się infrastruktura energetyczna, która stanowi własność ENEA Operator Sp. zo.o.: odcinek linii napowietrznej 15kV nr 181 (3x(AFL-6 1x70mm2), przy realizacji inwestycji należy uwzględnić konieczność zachowania minimalnych odległości ww. linii napowietrznej od najdalej wysuniętych części planowanych budynków określone w Polskiej Normie PN-75/E-05100. 6. W przypadku występowania w granicach ww. nieruchomości sieci uzbrojenia technicznego nabywca nieruchomości winien zapewnić właścicielom sieci swobodny do nich dostęp, w celu ich konserwacji, remontu, modernizacji i wymiany, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci we własnym zakresie i na własny koszt w porozumieniu z ich właścicielami. 7. Niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie i na własny koszt. 8. Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Tczewskiej, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Rumiankowej stanowiących działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209), zostanie ustanowiona służebność gruntowa w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, przebiegającą przez nieruchomość gminną oznaczoną numerem działki 137/7, z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209). Służebność będzie miała charakter tymczasowy do czasu urządzenia na działce gruntu nr 137/7 drogi i nadania jej kategorii drogi publicznej. Prawo służebności gruntowej opisane w niniejszym punkcie zostanie wpisane do ksiąg wieczystych. 9. W celu bezpośredniego dostępu do drogi publicznej (ul. Tczewska) należy przebudować zjazd do działki nr 137/7 z obrębu ewidencyjnego nr 4209. Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych zezwolenie na przebudowę zjazdu należy uzyskać od zarządcy drogi. 10. W przypadku występowania w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości. 11. Działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 są gruntem o symbolu klasoużytku ŁIVb podlegającym ochronie i jego wyłączenie z produkcji rolniczej związane jest z naliczeniem jednorazowej należności i opłat rocznych płatnych przez 10 lat. 12. Działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 nie są objęte uproszonym planem urządzania lasu, ani nie została wydana dla tych działek decyzja z zakresu gospodarki leśnej. 13. Nabywca nieruchomości realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 14. Nabywca nieruchomości przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt. 15. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanych nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt. 16. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami – Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pok. 241, tel. (091) 435 11 96, fax (091) 435 12 89, www.bip.um.szczecin.pl ; www.szczecin.pl; www.miastooferuje.szczecin.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”. Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Florczak Marta tel: +48... pokaż numer *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Szczecin , zachodniopomorskie
215 000 zł
Więcejgratka.pl
Szczecin , zachodniopomorskie
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie j.n. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20.02.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 w sali 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro przy Biurze Strategii). Nieruchomości wolne są od obciążeń. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Tczewskiej. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy od podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504. Termin wniesienia wadium upływa dnia 14.02.2019r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Informacje dotyczące ww. nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji: 1. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo” w Szczecinie (Obwieszczenie Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo” w Szczecinie (opubl. w Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. poz. 4534), działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 objęte są terenem elementarnym o symbolu graficznym: D.W.1035.P,U,MN, o przeznaczeniu terenu: zabudowa produkcyjna i usługowa; w granicach działki budowlanej dopuszcza się wprowadzenie jednego lokalu mieszkalnego, dopuszcza się wyłącznie: obiekty rzemieślnicze i magazyny, z wyłączeniem warsztatów naprawczych pojazdów mechanicznych, handel detaliczny i hurtowy w obiektach o powierzchni użytkowej do 400 m2, obsługa firm i klientów. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ogólne i szczegółowe oraz wskazania załącznika graficznego ww. planu. 2. Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z dalszą perspektywą do 2023 r. nie przewiduje przedsięwzięć inwestycyjnych ani modernizacji infrastruktury technicznej w rejonie zbywanych nieruchomości. 3. Najbliższa sieć wodociągowa (w110PE) i sieć kanalizacji deszczowej (kd400) zlokalizowane są w ul. Tczewskiej. Natomiast sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się w ul. Długiej (ks200). 4. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. planuje rozbudowę sieci gazowej na terenie przyległym do przedmiotowych nieruchomości. 5. Na terenie dz. nr 137/4, 137/5, 137/6 z obrębu 4209 znajduje się infrastruktura energetyczna, która stanowi własność ENEA Operator Sp. zo.o.: odcinek linii napowietrznej 15kV nr 181 (3x(AFL-6 1x70mm2), przy realizacji inwestycji należy uwzględnić konieczność zachowania minimalnych odległości ww. linii napowietrznej od najdalej wysuniętych części planowanych budynków określone w Polskiej Normie PN-75/E-05100. 6. W przypadku występowania w granicach ww. nieruchomości sieci uzbrojenia technicznego nabywca nieruchomości winien zapewnić właścicielom sieci swobodny do nich dostęp, w celu ich konserwacji, remontu, modernizacji i wymiany, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci we własnym zakresie i na własny koszt w porozumieniu z ich właścicielami. 7. Niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie i na własny koszt. 8. Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Tczewskiej, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Rumiankowej stanowiących działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209), zostanie ustanowiona służebność gruntowa w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, przebiegającą przez nieruchomość gminną oznaczoną numerem działki 137/7, z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209). Służebność będzie miała charakter tymczasowy do czasu urządzenia na działce gruntu nr 137/7 drogi i nadania jej kategorii drogi publicznej. Prawo służebności gruntowej opisane w niniejszym punkcie zostanie wpisane do ksiąg wieczystych. 9. W celu bezpośredniego dostępu do drogi publicznej (ul. Tczewska) należy przebudować zjazd do działki nr 137/7 z obrębu ewidencyjnego nr 4209. Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych zezwolenie na przebudowę zjazdu należy uzyskać od zarządcy drogi. 10. W przypadku występowania w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości. 11. Działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 są gruntem o symbolu klasoużytku ŁIVb podlegającym ochronie i jego wyłączenie z produkcji rolniczej związane jest z naliczeniem jednorazowej należności i opłat rocznych płatnych przez 10 lat. 12. Działki nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 nie są objęte uproszonym planem urządzania lasu, ani nie została wydana dla tych działek decyzja z zakresu gospodarki leśnej. 13. Nabywca nieruchomości realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 14. Nabywca nieruchomości przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt. 15. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanych nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt. 16. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami – Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pok. 241, tel. (091) 435 11 96, fax (091) 435 12 89, www.bip.um.szczecin.pl ; www.szczecin.pl; www.miastooferuje.szczecin.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”. Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Florczak Marta tel: +48... pokaż numer *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Złóż skargę
Witam . Sprzedam działkę w Lubczynie gm. Goleniów o powierzchni 13 004 m² . Działka jest uzbrojona w prąd , do wody i kanalizy około 200 m . ( koszt podłączenia około 60 tysięcy - jak na pół z sąsiadem to po 30 tys , jest zainteresowany ) . Działka przylega do drogi gminnej utwardzonej na długości 100 m . Działkę można podzielić na mniejsze , po około 1550 m² każda . Mogę również wydzielić mniejszy kawałek ( np. połowę ) . Cena za 1m² to około 60 zł . W razie pytań proszę dzwonić ; 782 232 348 .
Szczecin, Zachodniopomorskie, Bukowe
780 000 zł
Więcejolx.pl
Szczecin, Zachodniopomorskie, Bukowe
Witam . Sprzedam działkę w Lubczynie gm. Goleniów o powierzchni 13 004 m² . Działka jest uzbrojona w prąd , do wody i kanalizy około 200 m . ( koszt podłączenia około 60 tysięcy - jak na pół z sąsiadem to po 30 tys , jest zainteresowany ) . Działka przylega do drogi gminnej utwardzonej na długości 100 m . Działkę można podzielić na mniejsze , po około 1550 m² każda . Mogę również wydzielić mniejszy kawałek ( np. połowę ) . Cena za 1m² to około 60 zł . W razie pytań proszę dzwonić ; 782 232 348 .
Złóż skargę
Oferuję na sprzedaż grunt o przeznaczeniu typowo usługowym, w centrum Szczecina. Położona przy ruchliwej drodze. W otoczeniu innych firm usługowych, sklepów znanych marek. Powierzchnia 1000m2. Są możliwości na jej zwiększenie. Obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego: - maksymalna powierzchnia zabudowy 40%; - min. powierzchnia biologicznie czynna 25%; Polecam i zapraszam do kontaktu.
Szczecin M., Szczecin, Centrum,Szczecin
1000 m²
4 000 000 zł
1000 m²
Więcejmorizon.pl
Szczecin M., Szczecin, Centrum,Szczecin
Oferuję na sprzedaż grunt o przeznaczeniu typowo usługowym, w centrum Szczecina. Położona przy ruchliwej drodze. W otoczeniu innych firm usługowych, sklepów znanych marek. Powierzchnia 1000m2. Są możliwości na jej zwiększenie. Obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego: - maksymalna powierzchnia zabudowy 40%; - min. powierzchnia biologicznie czynna 25%; Polecam i zapraszam do kontaktu.
Złóż skargę
Do sprzedania dwie działki budowlane położone w bardzo korzystnej lokalizacji, w Szczecinie na Gumieńcach.
zachodniopomorskie,Szczecin,Gumieńce
7808 m²
2 537 600 zł
7808 m²
Więcejczaszamieszkac.pl
zachodniopomorskie,Szczecin,Gumieńce
Do sprzedania dwie działki budowlane położone w bardzo korzystnej lokalizacji, w Szczecinie na Gumieńcach.
Złóż skargę
Sprzedam działkę budowlaną na Wołczkowie. Ul. Mandarynkowa. Działka jest w kształcie prostokąta i jest ogrodzona. Są już domy mieszkalne w bliskiej okolicy. Skrzynka na licznik enea na działce, woda i gaz w drodze. Ładny widok. Oferta prywatna.
Szczecin, Zachodniopomorskie, Krzekowo
180 000 zł
Więcejolx.pl
Szczecin, Zachodniopomorskie, Krzekowo
Sprzedam działkę budowlaną na Wołczkowie. Ul. Mandarynkowa. Działka jest w kształcie prostokąta i jest ogrodzona. Są już domy mieszkalne w bliskiej okolicy. Skrzynka na licznik enea na działce, woda i gaz w drodze. Ładny widok. Oferta prywatna.
Złóż skargę
Lokal - 2 gabinety o powierzchni 47,24 m2 Nieruchomość idealna pod gabinet lekarski. Lokalizacja w CENTRUM miasta - bardzo dobrze skomunikowana. I piętro, bardzo słoneczne, tanie w utrzymaniu. Na całkowitą powierzchnię lokalu składają się: - gabinet ok. 16 m2 - gabinet ok. 16 m2 - poczekalnia - toaleta - przedpokój Zapraszam na prezentacje - klucze w biurze. Więcej atrakcyjnych oferty prezentujemy na stronie Świat Nieruchomości. Świat Nieruchomości Szczecin - mieszkania, domy i działki. Licencjonowane Biuro Nieruchomości. **** SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI ZA GOTÓWKĘ *** - jeżeli zależy Państwu na szybkiej sprzedaży, - przy postępowaniu spadkowym - problemy z windykacją lub zadłużeniem nieruchomości - obsługa prawna gratis Posiadamy ubezpieczenie OC do kwoty 500.000 Euro, gwarantujące bezpieczeństwo transakcji. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB Numer oferty: SWN27294 Nr licencji zawodowej: 1830
Zachodniopomorskie,Szczecin,Centrum
47.24 m²
350 000 zł
47.24 m²
Więcejdomiporta.pl
Zachodniopomorskie,Szczecin,Centrum
Lokal - 2 gabinety o powierzchni 47,24 m2 Nieruchomość idealna pod gabinet lekarski. Lokalizacja w CENTRUM miasta - bardzo dobrze skomunikowana. I piętro, bardzo słoneczne, tanie w utrzymaniu. Na całkowitą powierzchnię lokalu składają się: - gabinet ok. 16 m2 - gabinet ok. 16 m2 - poczekalnia - toaleta - przedpokój Zapraszam na prezentacje - klucze w biurze. Więcej atrakcyjnych oferty prezentujemy na stronie Świat Nieruchomości. Świat Nieruchomości Szczecin - mieszkania, domy i działki. Licencjonowane Biuro Nieruchomości. **** SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI ZA GOTÓWKĘ *** - jeżeli zależy Państwu na szybkiej sprzedaży, - przy postępowaniu spadkowym - problemy z windykacją lub zadłużeniem nieruchomości - obsługa prawna gratis Posiadamy ubezpieczenie OC do kwoty 500.000 Euro, gwarantujące bezpieczeństwo transakcji. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB Numer oferty: SWN27294 Nr licencji zawodowej: 1830
Złóż skargę
Piękna działka budowlana w Szczecinie - Podjuchy ul. Zapiecek. Pod zabudowę Twojego domu marzeń! Powierzchnia 1332m2, foremny prostokąt - 28x47 metrów. Wjazd na działkę od strony północnej gwarantuje idealne nasłonecznienie przez cały dzień! Atrakcyjnie położona na tle Puszczy Bukowej, na lekkim wzniesieniu z nieograniczoną możliwością aranżacyjną przestrzeni. Wspaniałe sąsiedztwo wśród pięknych domów jedno i wielorodzinnych. Łatwy dojazd do centrum Szczecina. W pobliżu przystanek autobusowy linii 55, 61, 64, 66, 85, 533 oraz wjazd na autostradę A6. Z działki roztacza się zapierający dech w piersiach malowniczy widok na panoramę Szczecina! Działka o pow. 1332m2. Wszystkie media w granicy działki - prąd, woda, kanalizacja, gaz. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dla zdecydowanych klientów cena do negocjacji. Zapraszam na prezentację. WARTO! Tylko dla naszych klientów: *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oferta specjalna w Gaspol Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!!!!
Szczecin, Podjuchy,Szczecin
1332 m²
329 000 zł
1332 m²
Więcejmorizon.pl
Szczecin, Podjuchy,Szczecin
Piękna działka budowlana w Szczecinie - Podjuchy ul. Zapiecek. Pod zabudowę Twojego domu marzeń! Powierzchnia 1332m2, foremny prostokąt - 28x47 metrów. Wjazd na działkę od strony północnej gwarantuje idealne nasłonecznienie przez cały dzień! Atrakcyjnie położona na tle Puszczy Bukowej, na lekkim wzniesieniu z nieograniczoną możliwością aranżacyjną przestrzeni. Wspaniałe sąsiedztwo wśród pięknych domów jedno i wielorodzinnych. Łatwy dojazd do centrum Szczecina. W pobliżu przystanek autobusowy linii 55, 61, 64, 66, 85, 533 oraz wjazd na autostradę A6. Z działki roztacza się zapierający dech w piersiach malowniczy widok na panoramę Szczecina! Działka o pow. 1332m2. Wszystkie media w granicy działki - prąd, woda, kanalizacja, gaz. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dla zdecydowanych klientów cena do negocjacji. Zapraszam na prezentację. WARTO! Tylko dla naszych klientów: *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oferta specjalna w Gaspol Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!!!!
Złóż skargę
Działka budowlana położona w miejscowości Mierzyn. Dojazd do
zachodniopomorskie,Szczecin,Mierzyn
898 m²
179 600 zł
898 m²
Więcejczaszamieszkac.pl
zachodniopomorskie,Szczecin,Mierzyn
Działka budowlana położona w miejscowości Mierzyn. Dojazd do
Złóż skargę
Pięknie położona działka objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną. Zlokalizowana jest w otoczeniu domów jednorodzinnych, ktore ostatecznie mają tworzyć zamnkięte osiedle. Działka ma kształt prostokąta.Media: woda i kanalizacja na działce, prąd, gaz. Teren płaski i suchy.Dojazd do działki drogami utwardzonymi.Polecamy ze względu na świetną lokalizację, cichą i spokojną okolicę, a zarazem blisko do centrum miasta. Informacje zawarte w ofercie sporządzone zostały na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one charakter jedynie informacyjny. Zalecamy ich osobistą weryfikację. Polecam Małgosia Pośrednik odpowiedzialny zawodowo: Bożena Jaszczyńska licencja nr 2257 Informacje zawarte w ofercie sporządzone zostały na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one charakter jedynie informacyjny. Zalecamy ich osobistą weryfikację. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo: Bożena Jaszczyńska licencja nr 2257
Szczecin, Gumieńce,Szczecin
1022 m²
565 000 zł
1022 m²
Więcejmorizon.pl
Szczecin, Gumieńce,Szczecin
Pięknie położona działka objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną. Zlokalizowana jest w otoczeniu domów jednorodzinnych, ktore ostatecznie mają tworzyć zamnkięte osiedle. Działka ma kształt prostokąta.Media: woda i kanalizacja na działce, prąd, gaz. Teren płaski i suchy.Dojazd do działki drogami utwardzonymi.Polecamy ze względu na świetną lokalizację, cichą i spokojną okolicę, a zarazem blisko do centrum miasta. Informacje zawarte w ofercie sporządzone zostały na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one charakter jedynie informacyjny. Zalecamy ich osobistą weryfikację. Polecam Małgosia Pośrednik odpowiedzialny zawodowo: Bożena Jaszczyńska licencja nr 2257 Informacje zawarte w ofercie sporządzone zostały na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one charakter jedynie informacyjny. Zalecamy ich osobistą weryfikację. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo: Bożena Jaszczyńska licencja nr 2257
Złóż skargę
PRESTIŻOWA LOKALIZACJA DLA TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI W SAMYM SERCU SZCZECINA Oferta obejmuje możliwość kupna nowoczesnego lokalu biurowego o wysokim standardzie, w pełni wykończonego i umeblowanego, położonego w samym centrum Szczecina, przy ul. Jagiellońskiej. W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: sekretariat, łazienka, kuchnia, 4 pokoje (35, 35, 15, 10) m2. Dodatkowo do użytkowania część wspólna nieruchomości: *hol z sekretariatem, *szatnia, *kuchnia *toaleta. Powierzchnia lokalu 124,74 metrów kwadratowych: Media: * ogrzewanie gazowe, * woda, * prąd, * kanalizacja. Biuro znajduje się w kamienicy po renowacji, w budynku z windą, na 4 piętrze. Do podanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT(23%) CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ !!! Oferta ma charakter informacyjny. Opis i cena nieruchomości nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Informujemy, że administratorem danych osobowych, które pozyskane mają zostać na potrzeby nawiązania kontaktu/udzielenia odpowiedzi w związku ze zgłoszonym zapytaniem o ofertę nieruchomości będzie CON. Za Nami już ponad 3500 pomyślnie zrealizowanych transakcji. Działamy na rynku nieruchomości 18 lat. Załatwiamy kompleksowo we współpracy z doradcami kredytowymi formalności kredytowe proponując ofertę 25 banków. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 200 000 EURO. Nasze oferty są dostępne na ponad 50 portalach polskich oraz dodatkowo na ponad 25 portalach na całym świecie. Uczestniczymy w Zachodniopomorskim Systemie Wymiany Ofert z ponad 80 biurami. Zajrzyj na . Znajdziesz tam: domy w Goleniowie, mieszkania w Goleniowie, działki w Goleniowie, lokale w Goleniowie, obiekty w Goleniowie, zachodniopomorskie nieruchomości. SPECJALIZUJEMY SIĘ W INWESTOWANIU I ZABEZPIECZANIU MAJĄTKU W NIERUCHOMOŚCIACH ORAZ W METALACH SZLACHETNYCH I STRATEGICZNYCH W SZWAJCARII. POMAGAMY W ODZYSKANIU UTRACONYCH ŚRODKÓW Z POLIS KAPITAŁOWYCH I POLISOLOKAT. JESTEŚMY CZŁONKIEM "POLSKIEGO INSTYTUTU PRAWDZIWYCH WARTOŚCI".
Szczecin, Centrum, Jagiellońska,Szczecin
7 pokoi
124.74 m²
599 000 zł
7 pokoi124.74 m²
Więcejmorizon.pl
Szczecin, Centrum, Jagiellońska,Szczecin
PRESTIŻOWA LOKALIZACJA DLA TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI W SAMYM SERCU SZCZECINA Oferta obejmuje możliwość kupna nowoczesnego lokalu biurowego o wysokim standardzie, w pełni wykończonego i umeblowanego, położonego w samym centrum Szczecina, przy ul. Jagiellońskiej. W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: sekretariat, łazienka, kuchnia, 4 pokoje (35, 35, 15, 10) m2. Dodatkowo do użytkowania część wspólna nieruchomości: *hol z sekretariatem, *szatnia, *kuchnia *toaleta. Powierzchnia lokalu 124,74 metrów kwadratowych: Media: * ogrzewanie gazowe, * woda, * prąd, * kanalizacja. Biuro znajduje się w kamienicy po renowacji, w budynku z windą, na 4 piętrze. Do podanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT(23%) CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ !!! Oferta ma charakter informacyjny. Opis i cena nieruchomości nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Informujemy, że administratorem danych osobowych, które pozyskane mają zostać na potrzeby nawiązania kontaktu/udzielenia odpowiedzi w związku ze zgłoszonym zapytaniem o ofertę nieruchomości będzie CON. Za Nami już ponad 3500 pomyślnie zrealizowanych transakcji. Działamy na rynku nieruchomości 18 lat. Załatwiamy kompleksowo we współpracy z doradcami kredytowymi formalności kredytowe proponując ofertę 25 banków. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 200 000 EURO. Nasze oferty są dostępne na ponad 50 portalach polskich oraz dodatkowo na ponad 25 portalach na całym świecie. Uczestniczymy w Zachodniopomorskim Systemie Wymiany Ofert z ponad 80 biurami. Zajrzyj na . Znajdziesz tam: domy w Goleniowie, mieszkania w Goleniowie, działki w Goleniowie, lokale w Goleniowie, obiekty w Goleniowie, zachodniopomorskie nieruchomości. SPECJALIZUJEMY SIĘ W INWESTOWANIU I ZABEZPIECZANIU MAJĄTKU W NIERUCHOMOŚCIACH ORAZ W METALACH SZLACHETNYCH I STRATEGICZNYCH W SZWAJCARII. POMAGAMY W ODZYSKANIU UTRACONYCH ŚRODKÓW Z POLIS KAPITAŁOWYCH I POLISOLOKAT. JESTEŚMY CZŁONKIEM "POLSKIEGO INSTYTUTU PRAWDZIWYCH WARTOŚCI".
Złóż skargę
Na sprzedaż hala produkcyjno- magazynowa . Całość hali to powierzchnia 706 m2 z czego sama hala 516 m2 podzielona na na 9 momieszczeń z czego dwa to chłodnie o pow. 12,19 m2 (23,16m3) i 13,78m2 (23,77m3) , i pomieszczeń socjalnych w całości o pow.190m2 . Wysokośc hali 5m w niższym punkcie 4 m . Są dwie bramy wjazdowe jedna o wysokości 3,5 m druga 2,2m . Całość położona na działce ponad 6 000m2 . Przed halą plac manewrowy , hala nie posiada rampy wjazd bezpośrednio z placu. Ogrzewanie gazowe ( butla na propan-butan). Na tą chwile jest szambo ale jest możliwość podłączenia do sieci miejskiej. Istnieje możliwość wynajmu. Cena NETTO. OGÓLNE WARUNKI: Cena: 846000 PLN; Powierzchnia: 706; Powierzchnia działki: 6200; Cena za m2: 1639.53 PLN; Czynsz administracyjny: 0 PLN; Rynek: Wtórny; Przeznaczenie (obiekt): Przemysłowo/Produkcyjne; Liczba pokoi: 15; Pow. grunt.: 6200; Pow. magazynowa: 516; BEZPIECZEŃSTWO: Teren ogrodzony; MEDIA: Woda; Prąd; Gaz; Ogrzewanie; OPIS BUDYNKU: Typ hali: Murowana; Dojazd dla TIRów; Stan budynku: Dobry; Rok budowy: 1978; Rodzaj budynku: Hala produkcyjna; Droga dojazdowa: Żwirowa; PARKING: Parking naziemny; Plac manewrowy; Więcej atrakcyjnych oferty prezentujemy na stronie Świat Nieruchomości. Świat Nieruchomości Szczecin - mieszkania, domy i działki. Licencjonowane Biuro Nieruchomości. **** SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI ZA GOTÓWKĘ *** - jeżeli zależy Państwu na szybkiej sprzedaży, - przy postępowaniu spadkowym - problemy z windykacją lub zadłużeniem nieruchomości - obsługa prawna gratis Posiadamy ubezpieczenie OC do kwoty 500.000 Euro, gwarantujące bezpieczeństwo transakcji.
woj. zachodniopomorskie,Szczecin,Gumieńce
12 pokoi
706 m²
846 000 zł
12 pokoi706 m²
Więcejszybko.pl
woj. zachodniopomorskie,Szczecin,Gumieńce
Na sprzedaż hala produkcyjno- magazynowa . Całość hali to powierzchnia 706 m2 z czego sama hala 516 m2 podzielona na na 9 momieszczeń z czego dwa to chłodnie o pow. 12,19 m2 (23,16m3) i 13,78m2 (23,77m3) , i pomieszczeń socjalnych w całości o pow.190m2 . Wysokośc hali 5m w niższym punkcie 4 m . Są dwie bramy wjazdowe jedna o wysokości 3,5 m druga 2,2m . Całość położona na działce ponad 6 000m2 . Przed halą plac manewrowy , hala nie posiada rampy wjazd bezpośrednio z placu. Ogrzewanie gazowe ( butla na propan-butan). Na tą chwile jest szambo ale jest możliwość podłączenia do sieci miejskiej. Istnieje możliwość wynajmu. Cena NETTO. OGÓLNE WARUNKI: Cena: 846000 PLN; Powierzchnia: 706; Powierzchnia działki: 6200; Cena za m2: 1639.53 PLN; Czynsz administracyjny: 0 PLN; Rynek: Wtórny; Przeznaczenie (obiekt): Przemysłowo/Produkcyjne; Liczba pokoi: 15; Pow. grunt.: 6200; Pow. magazynowa: 516; BEZPIECZEŃSTWO: Teren ogrodzony; MEDIA: Woda; Prąd; Gaz; Ogrzewanie; OPIS BUDYNKU: Typ hali: Murowana; Dojazd dla TIRów; Stan budynku: Dobry; Rok budowy: 1978; Rodzaj budynku: Hala produkcyjna; Droga dojazdowa: Żwirowa; PARKING: Parking naziemny; Plac manewrowy; Więcej atrakcyjnych oferty prezentujemy na stronie Świat Nieruchomości. Świat Nieruchomości Szczecin - mieszkania, domy i działki. Licencjonowane Biuro Nieruchomości. **** SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI ZA GOTÓWKĘ *** - jeżeli zależy Państwu na szybkiej sprzedaży, - przy postępowaniu spadkowym - problemy z windykacją lub zadłużeniem nieruchomości - obsługa prawna gratis Posiadamy ubezpieczenie OC do kwoty 500.000 Euro, gwarantujące bezpieczeństwo transakcji.
Złóż skargę
Na sprzedaż działka o powierzchni 773 m2 mieszcząca się w Szczecinie dzielnica Żydowce-Klucz. Działka ma wydane aktulne warunki zabudowy, media w drodze. Nieruchomość położona w cichej i spokojnej okolicy Idealne miejsce pod budowę domu jednorodzinnego Dojazd drogą asfaltową. Do centrum Szczecina jest tylko 15km, do szybkiej trasy S3 850m. Podana cena jest do negocjacji. Możliwość zakupu działek o innych powierzchniach. Zapraszam na prezentację.
Szczecin, Prawobrzeże,Szczecin
773 m²
131 000 zł
773 m²
Więcejmorizon.pl
Szczecin, Prawobrzeże,Szczecin
Na sprzedaż działka o powierzchni 773 m2 mieszcząca się w Szczecinie dzielnica Żydowce-Klucz. Działka ma wydane aktulne warunki zabudowy, media w drodze. Nieruchomość położona w cichej i spokojnej okolicy Idealne miejsce pod budowę domu jednorodzinnego Dojazd drogą asfaltową. Do centrum Szczecina jest tylko 15km, do szybkiej trasy S3 850m. Podana cena jest do negocjacji. Możliwość zakupu działek o innych powierzchniach. Zapraszam na prezentację.
Złóż skargę
Szczecin Wielgowo, Działki, Las, komercja, inwestycja, Sprzedaż Świetnie położone nieruchomości gruntowe w Szczecin Wielgowo. W ofercie proponujemy dwie działki o powierzchni 2284 m2 i druga o pow. 2379 m2. Prezentowana to ciekawa nieruchomość gruntowa, położona przy bardzo atrakcyjnej zacisznej ulicy. Świetna lokalizacja dla osób ceniących sobie ciszę, przyrodę, a jednocześnie bliskość węzłów komunikacyjnych. Fantastyczna infrastruktura komunikacyjna przez 3 rodzaje dróg w tym szybką S3 ( 10 minut do CH Helios Prawobrzeże, przez Dąbie i mijając Szpital w Zdunowie. Świetna infrastruktura społeczna. Jest dosłownie wszystko, co potrzebne do funkcjonowania. Przeznaczenie w MPZP Usługi ( komercja). Obecnie właściciel podjął działania związane z zmianą przeznaczenia na MN budownictwo jednorodzinne i U usługi. Powierzchnia 2284 m2 Cena 205 560,00 pln Cena 1m2/90,00 pln Media: energia elektryczna, woda, gaz w drodze Działka znajduje się w otoczeniu domków jednorodzinnych z ekspozycją na zadrzewione przestrzenie i zachody słońca. Blisko infrastruktury społecznej. Media w drodze: energia ,woda i gaz. Kanalizacja w trakcie realizacji dla dzielnicy Wielgowo. Do działek prowadzi droga asfaltowa. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem zabudowy usługowej. Uzbrojenie w drodze. W niedalekiej odległości szkoła,sklepy ( mn. Biedronka), poczta, przychodnia, restauracja/pizzeria, szpital w Zdunowie itp. Znakomity, bezkolizyjny S3 dojazd do centrum Szczecina 15-20 minut autem, na Osiedle Słoneczne 10-15 min autem. Drugi wariant poprzez DK 10. Trzy linie autobusowe, stacja kolejowa. Dla osób ceniących przyrodę, spokój po pracy idealna. Zapraszam do prezentacji.W razie wszelkich pytań (nieruchomość, kredyt na zakup) zadzwoń, zapytaj i umów się ze mną na wizytę. Wielu naszych klientów pochodzi z polecenia. Zapraszamy do współpracy. Ewa Syrenicz-Tryburska WGN Szczecin Prawobrzeże tel. ( pokaż numer ) , ( pokaż numer ) e-mail: Ul.Rrydla 50 CH Helios (10) Przy transakcji zakupu zapewniam obsługę notarialną oraz dzięki współpracy z 22 Bankami, pomagam w negocjowaniu jak najniższej raty oraz uzyskaniu bankowego kredytu na zakup, budowę lub remont nieruchomości. Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację. Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim WGN Szczecin Prawobrzeże, ul.Rydla 50 CH HELIOS. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone. \"/Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny zalecamy jej weryfikację.\"/ Cena 205 560 zł 90 zł/m² Powierzchnia 2 284 m² Typ działki pod inwestycję Ogrodzenie: nie Położenie: miasto prąd gaz telefon woda asfaltowy las otwarty teren
Szczecin, Wielgowo,Wielgowo
2284 m²
205 560 zł
2284 m²
Więcejotodom.pl
Szczecin, Wielgowo,Wielgowo
Szczecin Wielgowo, Działki, Las, komercja, inwestycja, Sprzedaż Świetnie położone nieruchomości gruntowe w Szczecin Wielgowo. W ofercie proponujemy dwie działki o powierzchni 2284 m2 i druga o pow. 2379 m2. Prezentowana to ciekawa nieruchomość gruntowa, położona przy bardzo atrakcyjnej zacisznej ulicy. Świetna lokalizacja dla osób ceniących sobie ciszę, przyrodę, a jednocześnie bliskość węzłów komunikacyjnych. Fantastyczna infrastruktura komunikacyjna przez 3 rodzaje dróg w tym szybką S3 ( 10 minut do CH Helios Prawobrzeże, przez Dąbie i mijając Szpital w Zdunowie. Świetna infrastruktura społeczna. Jest dosłownie wszystko, co potrzebne do funkcjonowania. Przeznaczenie w MPZP Usługi ( komercja). Obecnie właściciel podjął działania związane z zmianą przeznaczenia na MN budownictwo jednorodzinne i U usługi. Powierzchnia 2284 m2 Cena 205 560,00 pln Cena 1m2/90,00 pln Media: energia elektryczna, woda, gaz w drodze Działka znajduje się w otoczeniu domków jednorodzinnych z ekspozycją na zadrzewione przestrzenie i zachody słońca. Blisko infrastruktury społecznej. Media w drodze: energia ,woda i gaz. Kanalizacja w trakcie realizacji dla dzielnicy Wielgowo. Do działek prowadzi droga asfaltowa. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem zabudowy usługowej. Uzbrojenie w drodze. W niedalekiej odległości szkoła,sklepy ( mn. Biedronka), poczta, przychodnia, restauracja/pizzeria, szpital w Zdunowie itp. Znakomity, bezkolizyjny S3 dojazd do centrum Szczecina 15-20 minut autem, na Osiedle Słoneczne 10-15 min autem. Drugi wariant poprzez DK 10. Trzy linie autobusowe, stacja kolejowa. Dla osób ceniących przyrodę, spokój po pracy idealna. Zapraszam do prezentacji.W razie wszelkich pytań (nieruchomość, kredyt na zakup) zadzwoń, zapytaj i umów się ze mną na wizytę. Wielu naszych klientów pochodzi z polecenia. Zapraszamy do współpracy. Ewa Syrenicz-Tryburska WGN Szczecin Prawobrzeże tel. ( pokaż numer ) , ( pokaż numer ) e-mail: Ul.Rrydla 50 CH Helios (10) Przy transakcji zakupu zapewniam obsługę notarialną oraz dzięki współpracy z 22 Bankami, pomagam w negocjowaniu jak najniższej raty oraz uzyskaniu bankowego kredytu na zakup, budowę lub remont nieruchomości. Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację. Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim WGN Szczecin Prawobrzeże, ul.Rydla 50 CH HELIOS. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone. \"/Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny zalecamy jej weryfikację.\"/ Cena 205 560 zł 90 zł/m² Powierzchnia 2 284 m² Typ działki pod inwestycję Ogrodzenie: nie Położenie: miasto prąd gaz telefon woda asfaltowy las otwarty teren
Złóż skargę
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin. Położenie nieruchomości: ul. Urodzajna Nr działki Obręb Nr KW: nr dz.: 9/5, 11/1 Obr. 4088 KW SZ1S/ ( pokaż numer ) Powierzchnia (m2): 2989 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza z dopuszczeniem usług zgodny z charakterem użytkowania Cena wywoławcza netto (zł): 269 000,00 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) Wadium (zł): 26 900,00 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych) PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.02.2019r. O GODZ. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro). Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości, w tym cenę służebności gruntowej prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504 Termin wniesienia wadium upływa dnia 21.02.2019. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji: 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24.04.2006 r. zmieniony: - Uchwałą Nr XVI/421/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20.12.2007r., - Uchwałą Nr XX/541/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 07.04.2008r., - Uchwałą Nr LI/1316/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27.09.2010r., którego tekst jednolity ogłoszony został obwieszczeniem Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r., poz. 4534). W/w działki znajdują się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem D.W.1022.MN,U, dla którego plan ustala przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza, z dopuszczeniem usług. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w planu. 2. Nabywca nieruchomości gruntowej: a) Zapewni właścicielom oraz służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. b) W przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci. c) Niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę, wykona we własnym zakresie i na własny koszt. d) Przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt. e) Realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. f) W przypadku wystąpienia w jej granicach drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcie istniejącego drzewostanu – zgodnie z art. 83f ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) – wymaga wystąpienia o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów do właściwego organu administracyjnego. W przypadku realizacji inwestycji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów wskazuje na konieczność naliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wykonania nasadzeń zastępczych. 3. Działki numer 9/5 i 11/1 z obrębu ewidencyjnego 4088 nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu ani nie została wydana dla tych działek decyzja z zakresu gospodarki leśnej. 4. Ulica Urodzajna (działka numer 1 z obrębu 4088) ma nadaną kategorię drogi gminnej. W celu obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Urodzajnej należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenie zarządcy drogi – zgodnie z art. 20 pkt. 8 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 2068 z późń. zm.). 5. Celem zapewnienia zbywanej nieruchomości dostępu do drogi publicznej w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4088 stanowiącej działki numer 9/5 i 11/1, polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez działkę numer 11/2 z obrębu 4088. Służebność ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym – do czasu nadania działce numer 11/2 z obrębu 4088 kategorii drogi publicznej. 6. Przez teren w/w nieruchomości nie przebiegają sieci wodociągowo – kanalizacyjne będące w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., sieci gazowe będące w eksploatacji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz infrastruktura elektroenergetyczna Enea Operator Sp. z o.o. Najbliższe czynne sieci (wodociągowa – w110PE, gazowa – gazociąg średniego ciśnienia dn 125 PE, elektroenergetyczna) znajdują się w ul. Urodzajnej na wysokości w/w nieruchomości. 7. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. 8. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. 9. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami- Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 244, tel. ( pokaż numer ) , , .miastooferuje.szczecin.eu Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”. Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Adamowski Dariusz tel: ( pokaż numer ) Cena 269 000 zł Powierzchnia 2 989 m² Typ działki budowlana
Szczecin, zachodniopomorskie,Szczecin
269 000 zł
Więcejotodom.pl
Szczecin, zachodniopomorskie,Szczecin
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin. Położenie nieruchomości: ul. Urodzajna Nr działki Obręb Nr KW: nr dz.: 9/5, 11/1 Obr. 4088 KW SZ1S/ ( pokaż numer ) Powierzchnia (m2): 2989 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza z dopuszczeniem usług zgodny z charakterem użytkowania Cena wywoławcza netto (zł): 269 000,00 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) Wadium (zł): 26 900,00 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych) PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.02.2019r. O GODZ. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro). Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości, w tym cenę służebności gruntowej prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504 Termin wniesienia wadium upływa dnia 21.02.2019. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji: 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24.04.2006 r. zmieniony: - Uchwałą Nr XVI/421/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20.12.2007r., - Uchwałą Nr XX/541/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 07.04.2008r., - Uchwałą Nr LI/1316/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27.09.2010r., którego tekst jednolity ogłoszony został obwieszczeniem Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r., poz. 4534). W/w działki znajdują się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem D.W.1022.MN,U, dla którego plan ustala przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza, z dopuszczeniem usług. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w planu. 2. Nabywca nieruchomości gruntowej: a) Zapewni właścicielom oraz służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. b) W przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci. c) Niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę, wykona we własnym zakresie i na własny koszt. d) Przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt. e) Realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. f) W przypadku wystąpienia w jej granicach drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcie istniejącego drzewostanu – zgodnie z art. 83f ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) – wymaga wystąpienia o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów do właściwego organu administracyjnego. W przypadku realizacji inwestycji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów wskazuje na konieczność naliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wykonania nasadzeń zastępczych. 3. Działki numer 9/5 i 11/1 z obrębu ewidencyjnego 4088 nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu ani nie została wydana dla tych działek decyzja z zakresu gospodarki leśnej. 4. Ulica Urodzajna (działka numer 1 z obrębu 4088) ma nadaną kategorię drogi gminnej. W celu obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Urodzajnej należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenie zarządcy drogi – zgodnie z art. 20 pkt. 8 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 2068 z późń. zm.). 5. Celem zapewnienia zbywanej nieruchomości dostępu do drogi publicznej w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4088 stanowiącej działki numer 9/5 i 11/1, polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez działkę numer 11/2 z obrębu 4088. Służebność ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym – do czasu nadania działce numer 11/2 z obrębu 4088 kategorii drogi publicznej. 6. Przez teren w/w nieruchomości nie przebiegają sieci wodociągowo – kanalizacyjne będące w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., sieci gazowe będące w eksploatacji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz infrastruktura elektroenergetyczna Enea Operator Sp. z o.o. Najbliższe czynne sieci (wodociągowa – w110PE, gazowa – gazociąg średniego ciśnienia dn 125 PE, elektroenergetyczna) znajdują się w ul. Urodzajnej na wysokości w/w nieruchomości. 7. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. 8. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. 9. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami- Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 244, tel. ( pokaż numer ) , , .miastooferuje.szczecin.eu Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”. Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Adamowski Dariusz tel: ( pokaż numer ) Cena 269 000 zł Powierzchnia 2 989 m² Typ działki budowlana
Złóż skargę
Działka budowlana w okolicy osiedli Bukowe-Kijewo. Działka w kształcie prostokąta, o regularnym kształcie, ogrodzona, z licznymi nasadzeniami. Na działce znajduje sie prąd, woda miejska do końca 2017 r, przewidziany jest szczelny zbiornik bezodpływowy. Gaz w drodze głównej. Możliwość podziału na dwie działki po 1000 mkw. Działka w użytkowaniu wieczystym do 2080 roku. Wydane pozwolenie na budowę domu parterowego z użytkowym poddaszem. Zapraszam do oglądania!
Szczecin, Prawobrzeże,Szczecin
2000 m²
335 000 zł
2000 m²
Więcejmorizon.pl
Szczecin, Prawobrzeże,Szczecin
Działka budowlana w okolicy osiedli Bukowe-Kijewo. Działka w kształcie prostokąta, o regularnym kształcie, ogrodzona, z licznymi nasadzeniami. Na działce znajduje sie prąd, woda miejska do końca 2017 r, przewidziany jest szczelny zbiornik bezodpływowy. Gaz w drodze głównej. Możliwość podziału na dwie działki po 1000 mkw. Działka w użytkowaniu wieczystym do 2080 roku. Wydane pozwolenie na budowę domu parterowego z użytkowym poddaszem. Zapraszam do oglądania!
Złóż skargę
Na sprzedaż 2 działki reolne o łącznej powierzchni 9397 mkw położone w Sławocieszu. Nieruchomość mają nieregularny kształt i mieści się w ładnej i spokojnej okolicy. Nie są położone obok siebie. Sąsiedztwo lasów daje możliwości długich spacerów i aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Zachęcam do oglądania!!! Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB Numer oferty: 1559/7376/OGS
Zachodniopomorskie,Szczecin,Prawobrzeże
9397 m²
49 000 zł
9397 m²
Więcejdomiporta.pl
Zachodniopomorskie,Szczecin,Prawobrzeże
Na sprzedaż 2 działki reolne o łącznej powierzchni 9397 mkw położone w Sławocieszu. Nieruchomość mają nieregularny kształt i mieści się w ładnej i spokojnej okolicy. Nie są położone obok siebie. Sąsiedztwo lasów daje możliwości długich spacerów i aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Zachęcam do oglądania!!! Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB Numer oferty: 1559/7376/OGS
Popular queries
Otrzymuj powiadomienia na e-mail dla wyszukiwania:
Szczecin, Pow. handlowa sprzedaż
We Flatfy używamy plików cookie, aby poprawić jakość                  ogólnych wrażeń z przeglądania.                  Korzystając z naszych usług, zgadzasz się                  nasze wykorzystanie plików cookie.Dowiedz się więcej