Wynajmę Wynajmę

Trzebiel, żarski, Lubuskie
1,000
2017-9-27
Wynajmę plac w Trzebielu przy rądzie, droga nr.12 Dobra lokalizacja.
Więcejolx.pl
Otrzymuj powiadomienia na e-mail dla wyszukiwania:
Trzebiel, Pow. handlowa wynajem
86
2017-12-9
Uchwała Nr 676/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1868), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) § 24 uchwały Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. 2011.82.1647), pkt. 3 załącznika nr 3 i pkt. 5 załącznika nr 1 uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego oraz uchwala się co następuje: § 1. 1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat (budynek nr 32 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 200 m2). położonej w obrębie Olszyna gmina Trzebiel, stanowiącej część działki nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha. 2. Wykaz, o którym mowa w pkt.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej *** § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Żarskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Członkowie Zarządu: /-/ Janusz Dudojć: Przewodniczący /-/ Małgorzata Issel: Wiceprzewodnicząca /-/ Marek Femlak: Członek Zarządu /-/ Józef Radzion: Członek Zarządu /-/ Edward Skobelski: Członek Zarządu Załącznik nr 1 do uchwały nr 676/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 listopada 2017 roku WYKAZ nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.) 1. Położenie nieruchomości: obręb Olszyna gmina Trzebiel (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta południowa). 2. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość zabudowana, stanowiąca część działki nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha, zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/ 000 pokaż telefon prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych. 3. Opis nieruchomości: Część nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 32, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej - 17,10 m2 (powierzchni zabudowy 23,49 m2) wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 200 m2 położonym na części działki nr 223/6, wg załączonej mapy sytuacyjnej. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 223/6 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000 r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność handlowo-usługową. 4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: Minimalna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji – 5,00 zł netto miesięcznie/m2 + VAT - zgodnie z uchwałą nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego. 5. Forma i tryb oddania nieruchomości w dzierżawę: Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.). 6. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 01 grudnia 2017 r. do dnia 21 grudnia 2017 r. oraz na stronie *** Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 pokaż telefon , 68 pokaż telefon Kontakt: Starostwo Powiatowe w Żarach tel: 68 pokaż telefon poczta@ skontaktuj się
Więcejdomiporta.pl
160.5 m²
3,210
2017-11-11
Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego 1. (...) Pokaż więcej Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego 1. Położenie nieruchomości: obręb Olszyna, gmina Trzebiel (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie - płyta południowa) 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 222/5 o powierzchni 0,4076 ha, położonej w obrębie Olszyna, gmina Trzebiel. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00052432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych. 3. Opis nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej - grunt o powierzchni 160,5 m2 stanowiący część działki nr 222/5 wg mapy sytuacyjnej, znajdujący się na terenie byłego drogowego przejścia granicznego w Olszynie. Na nieruchomości znajduje się wzniesiona przez Spółkę Orange Polska s.a. z siedzibą w Warszawie stacja bazowa telefonii komórkowej będącą własnością Spółki tj. wieża kratowa H-40m wraz z urządzeniami (kontener technologiczny). Teren ogrodzony. Nieruchomość obciążona prawami osób trzecich do dnia 30-11-2017 r. (umowa dzierżawy nr 4344 z dnia 25 listopada 2002 roku). Dzierżawca będzie zobowiązany do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Orange Polska s.a. z siedzibą w Warszawie, obejmującej prawo do niezakłóconego przesyłu i używania oraz dostępie do urządzeń znajdujących się na ww działce. Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1108F, nr 1432F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18. 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 222/5 brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000 r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień m.in. z parkingową funkcją użytkowania. 5. Nieruchomość do dnia 30.11.2017 r. jest obciążona prawem dzierżawy na rzecz Orange Polska s.a. 6. Cena wywoławcza: 20,00 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy miesięcznie. 7. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża Dzierżawcę. 8. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. 9. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt.8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. 10. Wadium 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 11. Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 roku w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 10.00. 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 13 listopada 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr . 13. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem. 14. Wpłacone wadium podlega: a. zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego - w przypadku wygrania przetargu, b. przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie, c. przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, d. zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. 15. Podpisanie umowy z wyłonionym w wyniku przetargu podmiotem nastąpi, w wyznaczonym przez organizującego przetarg terminie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium. 16. Wyłoniony w wyniku przetargu podmiot zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu dzierżawnego celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Nie dochowanie terminu skutkuje odstąpieniem od podpisania umowy. 17. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, pokój nr 14 (parter). 18. Okres płatności czynszu, podatków i opłat rozpoczyna się z dniem 1 grudnia 2017 roku. 19. Czynsz dzierżawy, płatny będzie z góry bez uprzedniego wezwania w terminie do 10 ego każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność, na konto Powiatu Żarskiego PKO BP . 20. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 21. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel. . Żary, 31.10.2017 r. Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Kontakt: Starostwo Powiatowe w Żarach tel: Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Więcejnieruchomosci-online.pl