Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej - działki gruntu nr 85/41, o powierzchni 18,5236 ha, położonej w Bolesławowie, w obrębie ewidencyjnym Skarszewy, powiat starogardzki, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1A/00043461/9. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55), w biurze syndyka przy ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk oraz w aktach sprawy o sygnaturze VI GUp 100/16, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Cena wywoławcza: 611.300,00 zł (słownie: sześćset jedenaście tysięcy trzysta złotych). Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 17 lipca 2018 roku, w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś data nadania). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego Sądu, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VI GUp 100/16” oraz wyraźnym dopiskiem w kolorze czerwonym „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA KW Nr GD1A/00043461/9” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Pełna treść regulaminu przetargu, zawierająca między innymi szczegółowe wymogi formalne, które musi spełniać oferta, zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl , w zakładce licytacje oraz dostępna w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55) i biurze syndyka przy ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk. Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 62.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) przelewem na rachunek bankowy: Sopocki Klub Tenisowy w upadłości ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/51 08-110 Siedlce Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 80 1600 1462 1836 4508 7000 0001 najpóźniej do dnia 17 lipca 2018 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w 17 lipca 2018 roku. W tytule przelewu winno być wpisane: „Wadium na zakup nieruchomości KW nr GD1A/00043461/9”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2018 r., w gmachu Sądu, w sali nr B 65 o godz. 10.30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-komisarza i oferentów. 8a. Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki regulaminu, w tym zawierająca propozycję cenową równą cenie wywoławczej. W przypadku, gdy zostaną złożone równorzędne oferty, które będą najwyższymi ofertami syndyk przeprowadzi dodatkową aukcję z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Za oferty równorzędne uznaje się oferty, których różnica w zaoferowanej cenie jest mniejsza lub równa kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wówczas syndyk przeprowadza aukcję na warunkach wskazanych w regulaminie. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego - Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta, zawrzeć umowę sprzedaży, a rachunek masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek masy upadłości wskazany w niniejszym regulaminie. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy: wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 10 lub wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 10. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu przetargu, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt 11. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Skarszewy, Bolesławowo,Bolesławowo
611 300
29.06.2018
Więcejtabelaofert.pl
Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej - działki gruntu nr 85/41, o powierzchni 18,5236 ha, położonej w Bolesławowie, w obrębie ewidencyjnym Skarszewy, powiat starogardzki, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1A/00043461/9. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. ), w biurze syndyka przy ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk oraz w aktach sprawy o sygnaturze VI GUp 100/16, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Cena wywoławcza: 611.300,00 zł (słownie: sześćset jedenaście tysięcy trzysta złotych). Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 17 lipca 2018 roku, w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś data nadania). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego Sądu, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VI GUp 100/16” oraz wyraźnym dopiskiem w kolorze czerwonym „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA KW Nr GD1A/00043461/9” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Pełna treść regulaminu przetargu, zawierająca między innymi szczegółowe wymogi formalne, które musi spełniać oferta, zamieszczona jest na stronie internetowej , w zakładce licytacje oraz dostępna w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. ) i biurze syndyka przy ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk. Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 62.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) przelewem na rachunek bankowy: Sopocki Klub Tenisowy w upadłości ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/51 08-110 Siedlce Bank BGŻ BNP Paribas S.A. najpóźniej do dnia 17 lipca 2018 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w 17 lipca 2018 roku. W tytule przelewu winno być wpisane: „Wadium na zakup nieruchomości KW nr GD1A/00043461/9”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2018 r., w gmachu Sądu, w sali nr B 65 o godz. 10.30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-komisarza i oferentów. 8a. Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki regulaminu, w tym zawierająca propozycję cenową równą cenie wywoławczej. W przypadku, gdy zostaną złożone równorzędne oferty, które będą najwyższymi ofertami syndyk przeprowadzi dodatkową aukcję z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Za oferty równorzędne uznaje się oferty, których różnica w zaoferowanej cenie jest mniejsza lub równa kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wówczas syndyk przeprowadza aukcję na warunkach wskazanych w regulaminie. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego - Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta, zawrzeć umowę sprzedaży, a rachunek masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek masy upadłości wskazany w niniejszym regulaminie. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy: wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 10 lub wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 10. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu przetargu, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt 11. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
woj. pomorskie,Bolesławowo
611 300
30.06.2018
Więcejszybko.pl
Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej - działki gruntu nr 85/41, o powierzchni 18,5236 ha, położonej w Bolesławowie, w obrębie ewidencyjnym Skarszewy, powiat starogardzki, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1A/00043461/9. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55 ), w biurze syndyka przy ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk oraz w aktach sprawy o sygnaturze VI GUp 100/16, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Cena wywoławcza: 611.300,00 zł (słownie: sześćset jedenaście tysięcy trzysta złotych). Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 17 lipca 2018 roku, w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś data nadania). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego Sądu, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VI GUp 100/16” oraz wyraźnym dopiskiem w kolorze czerwonym „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA KW Nr GD1A/00043461/9” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Pełna treść regulaminu przetargu, zawierająca między innymi szczegółowe wymogi formalne, które musi spełniać oferta, zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl , w zakładce licytacje oraz dostępna w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55 ) i biurze syndyka przy ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk. Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 62.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) przelewem na rachunek bankowy: Sopocki Klub Tenisowy w upadłości ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/51 08-110 Siedlce Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 80 1600 1462 1836 4508 7000 0001 najpóźniej do dnia 17 lipca 2018 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w 17 lipca 2018 roku. W tytule przelewu winno być wpisane: „Wadium na zakup nieruchomości KW nr GD1A/00043461/9”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2018 r., w gmachu Sądu, w sali nr B 65 o godz. 10.30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-komisarza i oferentów. 8a. Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki regulaminu, w tym zawierająca propozycję cenową równą cenie wywoławczej. W przypadku, gdy zostaną złożone równorzędne oferty, które będą najwyższymi ofertami syndyk przeprowadzi dodatkową aukcję z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Za oferty równorzędne uznaje się oferty, których różnica w zaoferowanej cenie jest mniejsza lub równa kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wówczas syndyk przeprowadza aukcję na warunkach wskazanych w regulaminie. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego - Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta, zawrzeć umowę sprzedaży, a rachunek masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek masy upadłości wskazany w niniejszym regulaminie. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy: wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 10 lub wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 10. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu przetargu, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt 11. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
pomorskie • Bolesławowo
185236 m²
611 300
29.06.2018
Więcejnieruchomosci-pomorskie-24.pl
Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej - działki gruntu nr 85/41, o powierzchni 18,5236 ha, położonej w Bolesławowie, w obrębie ewidencyjnym Skarszewy, powiat starogardzki, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1A/ 000 pokaż telefon . Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 6 pokaż telefon ), w biurze syndyka przy ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk oraz w aktach sprawy o sygnaturze VI GUp 100/16, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Cena wywoławcza: 611.300,00 zł (słownie: sześćset jedenaście tysięcy trzysta złotych). Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 17 lipca 2018 roku, w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś data nadania). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego Sądu, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VI GUp 100/16” oraz wyraźnym dopiskiem w kolorze czerwonym „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA KW Nr GD1A/ 000 pokaż telefon ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Pełna treść regulaminu przetargu, zawierająca między innymi szczegółowe wymogi formalne, które musi spełniać oferta, zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl , w zakładce licytacje oraz dostępna w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 6 pokaż telefon ) i biurze syndyka przy ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk. Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 62.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) przelewem na rachunek bankowy: Sopocki Klub Tenisowy w upadłości ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/51 08-110 Siedlce Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 80 1600 14 pokaż telefon najpóźniej do dnia 17 lipca 2018 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w 17 lipca 2018 roku. W tytule przelewu winno być wpisane: „Wadium na zakup nieruchomości KW nr GD1A/ 000 pokaż telefon ”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2018 r., w gmachu Sądu, w sali nr B 65 o godz. 10.30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-komisarza i oferentów. 8a. Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki regulaminu, w tym zawierająca propozycję cenową równą cenie wywoławczej. W przypadku, gdy zostaną złożone równorzędne oferty, które będą najwyższymi ofertami syndyk przeprowadzi dodatkową aukcję z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Za oferty równorzędne uznaje się oferty, których różnica w zaoferowanej cenie jest mniejsza lub równa kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wówczas syndyk przeprowadza aukcję na warunkach wskazanych w regulaminie. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego - Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta, zawrzeć umowę sprzedaży, a rachunek masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek masy upadłości wskazany w niniejszym regulaminie. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy: wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 10 lub wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 10. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu przetargu, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt 11. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
pomorskie,Bolesławowo,-
611 300
29.06.2018
Więcejdomiporta.pl
Ogrodzpna działka budowlana o pow. 1000 m2. Na terenie znajduje się ocieplony domek letniskowy oraz blaszany.Dojazd do działki gminną drogą utwardzoną (100m od drogi asfaltowej), przybliżony wymiar działki to 23 szerokości x 47m długości. Dostępne media : prąd i wodociąg. Teren objęty jest miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. (...) Pokaż więcej Ogrodzpna działka budowlana o pow. 1000 m2. Na terenie znajduje się ocieplony domek letniskowy oraz blaszany.Dojazd do działki gminną drogą utwardzoną (100m od drogi asfaltowej), przybliżony wymiar działki to 23 szerokości x 47m długości. Dostępne media : prąd i wodociąg. Teren objęty jest miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Piękna i cicha okolica, w pobliżu lasu i 2 km od Zalewu Zegrzyńskiego. W otoczeniu zabudowa letniskowa, całoroczne domy jednorodzinne i siedliska. Nie Współpracujemy z Klientami i Właścicielami Nieruchomości, którym obca jest zasada płacenia Agencji Prowizji za Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami i nie chcą podpisać umowy pośrednictwa. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Bolesławowo, mazowieckie
98 000
30.05.2018
Więcejnieruchomosci-online.pl
Witam. Posiadam na sprzedaż działke budowlana o powierzchni 800 m. Cena za metr 80 zł . W obrębie 4 km znajduje się szkoła i Kościół. Do supermarketow w Serocku 10 km. Do Legionowa ok 15 km. W razie zainteresowania kontakt pod numerem telefonu
Bolesławowo, legionowski, Mazowieckie
800 m²
64 000
28.04.2018
Więcejolx.pl
Opis Sprzedam działke budowlana o pow ok 1100 m2,dzialka posiada dostep do kanalizy oraz podłączenie do pradu. Dojazd do dzialki jest asfaltowy. Dzialka znajduje sie blisko drogi 224 miejscowosc Boleslawowo. Wiecej informacji pod num tel. Ogłoszenie dodane ponad tydzień temu
Bolesławowo
1100 m²
55 000
13.03.2018
Więcejadresowo.pl
Sprzedam działkę budowlaną Skarszewy/Bolesławowo na osiedlu domów jednorodzinnych. Jest położona jeden kilometr od Biedronki. Na działce znajdują się media. Położona koło oświetlonej, asfaltowej drogi.
Bolesławowo-Nygut, starogardzki, Pomorskie
65 000
5.06.2018
Więcejolx.pl
Witam zainteresowanych Okazyjna cena sprzedajemy z powodu zmiany planów. Lokalizacja Obozin koło Skarszew Sprzedam duży dopiero co ogrodzony plac o pow. 2000 m/kw Od strony frontowej droga asfaltowa powiatowa ,drugi bok to droga gminna utwardzona plac jest całkowicie ob-jezdny W 70% ogrodzony ogrodzeniem betonowym ,pozostała część od strony ulicy tzw. frontowa pozostawiona otwarta na bramę przesuwną i panel ogrodzeniowy - na placu konstrukcja stalowa pod budynek magazynowy o pow 150 m/kw konstrukcja stalowa przewidziana pod termika ścian płyta warstwowa . Droga dojazdowa asfaltowa-powiatowa ( zawsze idealnie odśnieżona i posypana ) żadnych zakazów tonażowych Obiekt w 80 % oświetlony przez lampy oświetlenia publicznego ( czyli nic nie kosztuje ) Media (prąd, woda szambo,idealny zasięg ,+ LTE ) Idealne miejsce na działalność wszelakiego rodzaju : -plac firmowy, -baza transportowa, -warsztat samochodowy, -skład materiałów budowlanych, -produkcja, -magazyn, -sortownia, -i.t.p. Położenie miejsca - placu 14 km do zjazdu na autostradę A1 4 km do Skarszewy 2 km do Bolesławowo 2 km do Trzcińska 10 km do Starogard Gdański -nowe ogrodzenie -działka wyrównana - oczyszczona -konstrukcja stalowa budynku Całość na ukończeniu Przyjmę mieszkanie w rozliczeniu w Skarszewach Kontakt pod nr tel. Nie odpowiadam na sms-y oraz e.mail Zainteresowanych zapraszam Cena 153 000 zł 77 zł/m² Powierzchnia 2 000 m² Rynek: wtórny Umiejscowienie lokalu: oddzielny obiekt Piętro: parter Stan wykończenia: do wykończenia Rok budowy: 2018 Przeznaczenie lokalu: przemysłowy, biurowy, handlowy, usługowy teren zamknięty szambo prąd internet telefon woda dojazd asfaltowy
Skarszewy, pomorskie, Obozin
153 000
18.03.2018
Więcejotodom.pl
Witam zainteresowanych Okazyjna cena sprzedajemy z powodu zmiany planów. Lokalizacja Obozin koło Skarszew Sprzedam duży dopiero co ogrodzony plac o pow. 2000 m/kw Od strony frontowej droga asfaltowa powiatowa ,drugi bok to droga gminna utwardzona plac jest całkowicie ob-jezdny W 70% ogrodzony ogrodzeniem betonowym ,pozostała część od strony ulicy tzw. frontowa pozostawiona otwarta na bramę przesuwną i panel ogrodzeniowy - na placu konstrukcja stalowa pod budynek magazynowy o pow 150 m/kw konstrukcja stalowa przewidziana pod termika ścian płyta warstwowa . Droga dojazdowa asfaltowa-powiatowa ( zawsze idealnie odśnieżona i posypana ) żadnych zakazów tonażowych Obiekt w 80 % oświetlony przez lampy oświetlenia publicznego ( czyli nic nie kosztuje ) Media (prąd, woda szambo,idealny zasięg ,+ LTE ) Idealne miejsce na działalność wszelakiego rodzaju : -plac firmowy, -baza transportowa, -warsztat samochodowy, -skład materiałów budowlanych, -produkcja, -magazyn, -sortownia, -i.t.p. Położenie miejsca - placu 14 km do zjazdu na autostradę A1 4 km do Skarszewy 2 km do Bolesławowo 2 km do Trzcińska 10 km do Starogard Gdański -nowe ogrodzenie -działka wyrównana - oczyszczona -konstrukcja stalowa budynku Całość na ukończeniu Przyjmę mieszkanie w rozliczeniu w Skarszewach Kontakt pod nr tel. Nie odpowiadam na sms-y oraz e.mail Zainteresowanych zapraszam Cena 153 000 zł 77 zł/m² Powierzchnia 2 000 m² Rynek: wtórny Umiejscowienie lokalu: oddzielny obiekt Piętro: parter Stan wykończenia: do wykończenia Rok budowy: 2018 Przeznaczenie lokalu: przemysłowy, biurowy, handlowy, usługowy teren zamknięty szambo prąd internet telefon woda dojazd asfaltowy
Skarszewy, pomorskie, Obozin
153 000
18.03.2018
Więcejotodom.pl
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more