Copy link
Złóż skargę
Działka budowlana z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona w planie symbolem 11ZP/3. Działka o powierzchni 3479 m2 pod zabudowę : Rozdział 3 Ustalenia dla terenów w MPZP § 24 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 11ZP łamane przez numery porządkowe od 1 do 11 ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe: a) zieleń, b) łąki, c) terenowe urządzenia sportowe, d) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, e) lasy, f) uprawy polowe i sady, g) wody powierzchniowe; 2) uzupełniające: a) gastronomia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 i 4, b) telekomunikacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 5, c) infrastruktura drogowa, d) urządzenia infrastruktury technicznej. 2. Ustala się następujące warunki i zasady lokalizacji obiektów: 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się wyłącznie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 11ZP/4 w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na rysunku planu symbolem (MN); 2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące; 3) gastronomię dopuszcza się wyłącznie na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 11ZP/7, 11ZP/8 i 11ZP/9 jako funkcję towarzyszącą przeznaczeniu terenowe urządzenia sportowe; 4) w ramach przeznaczenia gastronomia nie dopuszcza się stołówek i obiektów służących działalności kateringowej; 5) w ramach przeznaczenia telekomunikacja nie dopuszcza się centrali telefonicznych i radiokomunikacyjnych; 6) obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie jako parkingi terenowe otwarte, z zastrzeżeniem pkt 7; 7) parkingi samodzielne jednopoziomowe i parkingi wbudowane dopuszcza się wyłącznie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 11ZP/4 w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na rysunku planu symbolem (MN). 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 1) wysokość budynków nie może być większa niż 10 m; 2) wysokość budowli nie może być większa niż 25 m; 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż dwie, z zastrzeżeniem pkt 3; 4) drugą kondygnację dopuszcza się wyłącznie w formie poddasza z dachem stromym; 5) wielkość widowni w obiektach o przeznaczeniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, nie może być większa niż 200 miejsc; 6) udział obszaru zabudowanego w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 30%; 7) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie może być mniejszy niż 60%; 8) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 11ZP/5 i 11ZP/6 obowiązują szpalery drzew na odcinkach wskazanych na rysunku planu. 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje ustalenie dotyczące systemu transportowego - dojazd do terenu 11ZP/4 dopuszcza się wyłącznie od terenów 5KDZ i 23KDW/7. KONTAKT :tel. +48... pokaż numer od poniedziałku do soboty w godz. 9.00- 19.00. Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości. Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Wrocław , Leśnica , dolnośląskie
173 950 zł
Więcej
Wrocław , Leśnica , dolnośląskie
Działka budowlana z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona w planie symbolem 11ZP/3. Działka o powierzchni 3479 m2 pod zabudowę : Rozdział 3 Ustalenia dla terenów w MPZP § 24 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 11ZP łamane przez numery porządkowe od 1 do 11 ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe: a) zieleń, b) łąki, c) terenowe urządzenia sportowe, d) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, e) lasy, f) uprawy polowe i sady, g) wody powierzchniowe; 2) uzupełniające: a) gastronomia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 i 4, b) telekomunikacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 5, c) infrastruktura drogowa, d) urządzenia infrastruktury technicznej. 2. Ustala się następujące warunki i zasady lokalizacji obiektów: 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się wyłącznie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 11ZP/4 w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na rysunku planu symbolem (MN); 2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące; 3) gastronomię dopuszcza się wyłącznie na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 11ZP/7, 11ZP/8 i 11ZP/9 jako funkcję towarzyszącą przeznaczeniu terenowe urządzenia sportowe; 4) w ramach przeznaczenia gastronomia nie dopuszcza się stołówek i obiektów służących działalności kateringowej; 5) w ramach przeznaczenia telekomunikacja nie dopuszcza się centrali telefonicznych i radiokomunikacyjnych; 6) obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie jako parkingi terenowe otwarte, z zastrzeżeniem pkt 7; 7) parkingi samodzielne jednopoziomowe i parkingi wbudowane dopuszcza się wyłącznie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 11ZP/4 w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na rysunku planu symbolem (MN). 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 1) wysokość budynków nie może być większa niż 10 m; 2) wysokość budowli nie może być większa niż 25 m; 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż dwie, z zastrzeżeniem pkt 3; 4) drugą kondygnację dopuszcza się wyłącznie w formie poddasza z dachem stromym; 5) wielkość widowni w obiektach o przeznaczeniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, nie może być większa niż 200 miejsc; 6) udział obszaru zabudowanego w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 30%; 7) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie może być mniejszy niż 60%; 8) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 11ZP/5 i 11ZP/6 obowiązują szpalery drzew na odcinkach wskazanych na rysunku planu. 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje ustalenie dotyczące systemu transportowego - dojazd do terenu 11ZP/4 dopuszcza się wyłącznie od terenów 5KDZ i 23KDW/7. KONTAKT :tel. +48... pokaż numer od poniedziałku do soboty w godz. 9.00- 19.00. Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości. Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Copy link
Złóż skargę
Na terenie Wrocławia Krzyki przy ulicy Opolskiej ( trasa wylotowa w kierunku na Oławę, Brzeg, Opole), działka z MPZP - AG 4, przeznaczona pod usługi medyczne, handlowe, nieuciążliwą produkcję przemysłową. Działka bezpośrednio granicząca z ulicą Opolską. Teren nieogrodzony, płaski, bez istniejącej na gruncie zabudowy. Przyłącza przebiegają równolegle do działki w ulicy Opolskiej. Szerokość boku krótszego wynosi 30 metrów, długość działki 130 metrów. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4AG ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: a) usługi 1, b) aktywność gospodarcza, c) obrona cywilna, d) policja i służby ochrony, e) straż pożarna, f) kryte urządzenia sportowe; 2) uzupełniające: a) usługi 2, b) mieszkania towarzyszące, c) skwery, d) wody powierzchniowe, e) infrastruktura drogowa, f) urządzenia infrastruktury technicznej, g) wytwarzanie energii cieplnej, h) główne punkty zasilania w energię elektryczną. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od średniego poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 20 m; 2) co najmniej 15 % powierzchni działki budowlanej lub terenu należy przeznaczyć na zieleń; 3) obowiązuje osłonięcie otwartych placów składowych od strony terenu 5KDZ. 3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenów 5KDZ, 7KDD oraz 10KDT/A poprzez teren wydzielenia wewnętrznego A, wyznaczony na rysunku planu. Kontakt BN Novena s.c. tel +48... pokaż numer . Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości. Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Wrocław , Księże Wielkie , dolnośląskie
2 029 500 zł
Więcej
Wrocław , Księże Wielkie , dolnośląskie
Na terenie Wrocławia Krzyki przy ulicy Opolskiej ( trasa wylotowa w kierunku na Oławę, Brzeg, Opole), działka z MPZP - AG 4, przeznaczona pod usługi medyczne, handlowe, nieuciążliwą produkcję przemysłową. Działka bezpośrednio granicząca z ulicą Opolską. Teren nieogrodzony, płaski, bez istniejącej na gruncie zabudowy. Przyłącza przebiegają równolegle do działki w ulicy Opolskiej. Szerokość boku krótszego wynosi 30 metrów, długość działki 130 metrów. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4AG ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: a) usługi 1, b) aktywność gospodarcza, c) obrona cywilna, d) policja i służby ochrony, e) straż pożarna, f) kryte urządzenia sportowe; 2) uzupełniające: a) usługi 2, b) mieszkania towarzyszące, c) skwery, d) wody powierzchniowe, e) infrastruktura drogowa, f) urządzenia infrastruktury technicznej, g) wytwarzanie energii cieplnej, h) główne punkty zasilania w energię elektryczną. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od średniego poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 20 m; 2) co najmniej 15 % powierzchni działki budowlanej lub terenu należy przeznaczyć na zieleń; 3) obowiązuje osłonięcie otwartych placów składowych od strony terenu 5KDZ. 3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenów 5KDZ, 7KDD oraz 10KDT/A poprzez teren wydzielenia wewnętrznego A, wyznaczony na rysunku planu. Kontakt BN Novena s.c. tel +48... pokaż numer . Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości. Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Copy link
Złóż skargę
Polecam działkę budowlaną położoną na świetnie rozwijającym się osiedlu Lipa Piotrowska. Teren o pow. 9460m2 w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 143mx67m. Dostępne media: woda, prąd, gaz, kanalizacja w ulicy Kminkowej. Działka objeta obowiązującym MPZP i oznaczona symbolami 7MN, 8MN, 9KDW, 8KDW. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MN, 8MN ustala się przeznaczenie: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) usługi towarzyszące, z zastrzeżeniem ust. 2; 3) obiekty do parkowania; 4) obiekty infrastruktury technicznej. 2. W grupie kategorii przeznaczenia usługi towarzyszące, w ramach przeznaczenia poradnie medyczne, dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie i gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) usługi towarzyszące dopuszcza się wyłącznie jako lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 2) w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza się wyłącznie usługi towarzyszące; 3) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące; 4) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 9 m; 5) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 2; 6) budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 700 m2; 7) w wydzieleniu wewnętrznym (A) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie z sieci wodociągowej; 8) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może przekroczyć wartości 0,6; 9) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 30%; 10) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej; 11) obowiązuje szpaler drzew na odcinkach wskazanych na rysunku planu W sąsiedztwie nowa zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna (wille miejskie). Dobry dojazd do centrum i do obwodnic miasta. Okolica z dobrze rozwiniętą infrastrukturą handlowo - usługową. Polecam i zapraszam na prezentację.
Wrocław, Lipa Piotrowska,Wrocław
9460 m²
2 554 200 zł
9460 m²
Więcej
Wrocław, Lipa Piotrowska,Wrocław
Polecam działkę budowlaną położoną na świetnie rozwijającym się osiedlu Lipa Piotrowska. Teren o pow. 9460m2 w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 143mx67m. Dostępne media: woda, prąd, gaz, kanalizacja w ulicy Kminkowej. Działka objeta obowiązującym MPZP i oznaczona symbolami 7MN, 8MN, 9KDW, 8KDW. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MN, 8MN ustala się przeznaczenie: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) usługi towarzyszące, z zastrzeżeniem ust. 2; 3) obiekty do parkowania; 4) obiekty infrastruktury technicznej. 2. W grupie kategorii przeznaczenia usługi towarzyszące, w ramach przeznaczenia poradnie medyczne, dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie i gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) usługi towarzyszące dopuszcza się wyłącznie jako lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 2) w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza się wyłącznie usługi towarzyszące; 3) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące; 4) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 9 m; 5) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 2; 6) budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 700 m2; 7) w wydzieleniu wewnętrznym (A) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie z sieci wodociągowej; 8) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może przekroczyć wartości 0,6; 9) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 30%; 10) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej; 11) obowiązuje szpaler drzew na odcinkach wskazanych na rysunku planu W sąsiedztwie nowa zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna (wille miejskie). Dobry dojazd do centrum i do obwodnic miasta. Okolica z dobrze rozwiniętą infrastrukturą handlowo - usługową. Polecam i zapraszam na prezentację.
Copy link
Złóż skargę
GRUNT DLA DEWELOPERA/ UL.ZAGONY /ZABUDOWA JEDNORODZINNA Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 1338m2 ,położona przy ul.Zagony . Kształt regularny,zbliżony do prostokąta. Otoczenie działki stanowią istniejące tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej . Działka płaska o dobrej infrastrukturze -ul.Zagony jest nowo urządzoną ulicą gminną o o nawierzchni z kostki betonowej. Przeznaczenie w MPZP -teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. Grunt nieuzbrojony. Istnieje możliwość doprowadzenia przyłączy do istniejących sieci: energetycznej, wodociągowej,kanalizacyjnej,gazowej,telefonicznej.Niewątpliw ym atutem jest położenie , świetna infrastruktura . Polecam i zapraszam na prezentację . 524052 Zamieszczona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
Wrocław, Fabryczna, Muchobór Wielki,Wrocław
1338 m²
769 000 zł
1338 m²
Więcej
Wrocław, Fabryczna, Muchobór Wielki,Wrocław
GRUNT DLA DEWELOPERA/ UL.ZAGONY /ZABUDOWA JEDNORODZINNA Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 1338m2 ,położona przy ul.Zagony . Kształt regularny,zbliżony do prostokąta. Otoczenie działki stanowią istniejące tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej . Działka płaska o dobrej infrastrukturze -ul.Zagony jest nowo urządzoną ulicą gminną o o nawierzchni z kostki betonowej. Przeznaczenie w MPZP -teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. Grunt nieuzbrojony. Istnieje możliwość doprowadzenia przyłączy do istniejących sieci: energetycznej, wodociągowej,kanalizacyjnej,gazowej,telefonicznej.Niewątpliw ym atutem jest położenie , świetna infrastruktura . Polecam i zapraszam na prezentację . 524052 Zamieszczona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
Copy link
Złóż skargę
Działka położona na terenie Wrocławia, osiedle Muchobór Wielki, obszar zabudowy usługowej i przemysłowej. Teren na którym znajduje się działka nie posiada uchwalonego MPZP. Działka ma dostęp do przyłączy : - energetycznego, - wodno-kanalizacyjnego. Podana cena za m2 działki jest cenną brutto. Działka o płaskiej powierzchni gruntu, teren niezalewowy, właściciel nie przeprowadzał badań gruntu na działce. Kontakt BN Novena s.c. tel. 519 186 406 . Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 1 Kodeksu Cywilnego.
woj. dolnośląskie,Wrocław,Fabryczna
4949 m²
1 484 700 zł
4949 m²
Więcej
woj. dolnośląskie,Wrocław,Fabryczna
Działka położona na terenie Wrocławia, osiedle Muchobór Wielki, obszar zabudowy usługowej i przemysłowej. Teren na którym znajduje się działka nie posiada uchwalonego MPZP. Działka ma dostęp do przyłączy : - energetycznego, - wodno-kanalizacyjnego. Podana cena za m2 działki jest cenną brutto. Działka o płaskiej powierzchni gruntu, teren niezalewowy, właściciel nie przeprowadzał badań gruntu na działce. Kontakt BN Novena s.c. tel. 519 186 406 . Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 1 Kodeksu Cywilnego.
Copy link
Złóż skargę
Przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu, trzy działki budowlane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działki o łącznej powierzchni 10656 m2 pod zabudowę mieszkaniową : Ustalenia dla terenów w MPZP 14 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN łamane przez numery porządkowe od 1 do 38 ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) uzupełniające: a) pracownie artystyczne, b) biura, c) place zabaw, d) terenowe urządzenia sportowe, e) wody powierzchniowe, f) drogi wewnętrzne, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, g) obiekty do parkowania, h) urządzenia infrastruktury technicznej. 2. Ustala się następujące warunki i zasady lokalizacji obiektów: 1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące; 2) drogi wewnętrzne dopuszcza się wyłącznie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN/28; 3) obiekty o przeznaczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, dopuszcza się wyłącznie w formie obiektu wbudowanego w budynek mieszkalny jednorodzinny; 4) powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniach, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, nie może być większa niż 100 m2; 5) obiekty o przeznaczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c- h dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszące zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej; 6) wydzielenia wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolem (Z) należy zagospodarować zielenią. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 1) wysokość budynków nie może być większa niż 12 m; 2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż dwie, z zastrzeżeniem pkt 3; 3) dodatkową kondygnację dopuszcza się wyłącznie w formie poddasza z dachem stromym; 4) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1000 m2, z zastrzeżeniem pkt 5, 6 i 11; W rejonie zabudowy mieszkaniowej przy ul. Trzmielowickiej, znajdują się przyłącza: - elektryczne, - kanalizacyjne, - wodne, - gazowe. KONTAKT :tel. 519 186 406 od poniedziałku do soboty w godz. 9.00- 19.00. Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości. Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 1 Kodeksu Cywilnego.
woj. dolnośląskie,Wrocław,Fabryczna
10656 m²
2 131 200 zł
10656 m²
Więcej
woj. dolnośląskie,Wrocław,Fabryczna
Przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu, trzy działki budowlane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działki o łącznej powierzchni 10656 m2 pod zabudowę mieszkaniową : Ustalenia dla terenów w MPZP 14 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN łamane przez numery porządkowe od 1 do 38 ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) uzupełniające: a) pracownie artystyczne, b) biura, c) place zabaw, d) terenowe urządzenia sportowe, e) wody powierzchniowe, f) drogi wewnętrzne, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, g) obiekty do parkowania, h) urządzenia infrastruktury technicznej. 2. Ustala się następujące warunki i zasady lokalizacji obiektów: 1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące; 2) drogi wewnętrzne dopuszcza się wyłącznie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN/28; 3) obiekty o przeznaczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, dopuszcza się wyłącznie w formie obiektu wbudowanego w budynek mieszkalny jednorodzinny; 4) powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniach, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, nie może być większa niż 100 m2; 5) obiekty o przeznaczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c- h dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszące zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej; 6) wydzielenia wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolem (Z) należy zagospodarować zielenią. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 1) wysokość budynków nie może być większa niż 12 m; 2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż dwie, z zastrzeżeniem pkt 3; 3) dodatkową kondygnację dopuszcza się wyłącznie w formie poddasza z dachem stromym; 4) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1000 m2, z zastrzeżeniem pkt 5, 6 i 11; W rejonie zabudowy mieszkaniowej przy ul. Trzmielowickiej, znajdują się przyłącza: - elektryczne, - kanalizacyjne, - wodne, - gazowe. KONTAKT :tel. 519 186 406 od poniedziałku do soboty w godz. 9.00- 19.00. Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości. Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 1 Kodeksu Cywilnego.
Copy link
Złóż skargę
Sprzedam atrakcyjnie położoną działkę budowlaną o powierzchni 1200 m2. Działka nr 60/9 położona w Wilczym Lesie objęta miejscowy planem zagospodarowania jako MN/7. Teren położony jest bezpośrednio przy drodze asfaltowej w nie dalekiej odległości od zjazdu na A4 i trasy do Bolesławca. Cechy działki : Ustalone warunki zabudowy - MN/7. Zabudowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza. Powierzchnia działki 1200 m2. Media na działce – prąd, woda, kanalizacja. Kompletna dokumentacja, uzyskane pozwolenie na budowę domu w zabudowie bliźniaczej lub wolno stojącej. Dodatkowe informacje udzielę telefonicznie. Zapraszam.
Wrocław, Dolnośląskie, Krzyki
4 900 zł
Więcej
Wrocław, Dolnośląskie, Krzyki
Sprzedam atrakcyjnie położoną działkę budowlaną o powierzchni 1200 m2. Działka nr 60/9 położona w Wilczym Lesie objęta miejscowy planem zagospodarowania jako MN/7. Teren położony jest bezpośrednio przy drodze asfaltowej w nie dalekiej odległości od zjazdu na A4 i trasy do Bolesławca. Cechy działki : Ustalone warunki zabudowy - MN/7. Zabudowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza. Powierzchnia działki 1200 m2. Media na działce – prąd, woda, kanalizacja. Kompletna dokumentacja, uzyskane pozwolenie na budowę domu w zabudowie bliźniaczej lub wolno stojącej. Dodatkowe informacje udzielę telefonicznie. Zapraszam.
Copy link
Złóż skargę
Kontakt telefoniczny: 729970111 Kontakt: Kontakt telefoniczny tel: 786123102 *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomoś
dolnośląskie,WROCŁAW
4 pokoje
118 m²
777 000 zł
4 pokoje118 m²
Więcej
dolnośląskie,WROCŁAW
Kontakt telefoniczny: 729970111 Kontakt: Kontakt telefoniczny tel: 786123102 *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomoś
Copy link
Złóż skargę
Bardzo atrakcyjnie usytuowana działka o powierzchni 5945 m 2 z wydanymi warunkami zabudowy na budowę hotelu z częścią gastronomiczną, zapleczem odnowy biologicznej oraz podziemnym parkingiem wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu . Lokalizacja w otoczeniu terenów zielonych oraz sportowych. Zapewniony dostęp do drogi publicznej, aktualne uzbrojenie terenu ( e.e. + trafostacja, studnia głębinowa, szambo bezodpływowe ). W sąsiedztwie przyłącze wody oraz kanalizacja ). Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren nie jest objęty formą ochrony zabytków. Opracowana koncepcja architektoniczna zabudowy, która przewiduje budynek hotelowy wraz z zagospodarowaniem terenu i organizacją miejsc postojowych. Wskaźnik powierzchni zabudowy do 0,24. Dach płaski, tarasy. Możliwa wysokość zabudowy: do 13,5 ale dopuszcza się zwiększenie wysokości budynku do 20 m na powierzchni 50% obrysu nadziemnej części budynku. W podziemiu budynku przewidziano parking podziemny, basen, siłownie, spa. Koncepcyjny podział powierzchni hotelu: Parter: 8 sal konferencyjnych, salki biurowe, kuchnia, restauracja, sklep hotelowy I piętro: 30 pokoi ( dwójki ) II piętro: 32 pokoje ( dwójki ) III piętro: 32 pokoje ( dwójki ) IV piętro: taras widokowy, 14 pokoi ( dwójki ) V piętro: 14 pokoi ( dwójki ) Liczba łóżek : 244 Cena 5,5 mln+ VAT Numer oferty w biurze OFN-GS-13213 Niniejsza oferta, nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego OFFICIUM-NIERUCHOMOŚCI, Pośrednik prowadzący Dorota Kamecka tel. 502 504 710 więcej ofert www.officium-nieruchomosci.pl Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, publikowanie, publiczne rozpowszechnianie czy powielanie wszelkich materiałów - w tym zdjęć, grafik, tekstów bez pisemnej zgody Officium Nieruchomości jest zabronione. zapewniamy bezpłatne wsparcie kredytowe, wyceniamy nieruchomości Officium Nieruchomości jest na Facebooku. POLUB NAS! *** Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Dorota Kamecka (licencja nr: 10411)
woj. dolnośląskie,Wrocław,Fabryczna
5900 m²
5 500 000 zł
5900 m²
Więcej
woj. dolnośląskie,Wrocław,Fabryczna
Bardzo atrakcyjnie usytuowana działka o powierzchni 5945 m 2 z wydanymi warunkami zabudowy na budowę hotelu z częścią gastronomiczną, zapleczem odnowy biologicznej oraz podziemnym parkingiem wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu . Lokalizacja w otoczeniu terenów zielonych oraz sportowych. Zapewniony dostęp do drogi publicznej, aktualne uzbrojenie terenu ( e.e. + trafostacja, studnia głębinowa, szambo bezodpływowe ). W sąsiedztwie przyłącze wody oraz kanalizacja ). Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren nie jest objęty formą ochrony zabytków. Opracowana koncepcja architektoniczna zabudowy, która przewiduje budynek hotelowy wraz z zagospodarowaniem terenu i organizacją miejsc postojowych. Wskaźnik powierzchni zabudowy do 0,24. Dach płaski, tarasy. Możliwa wysokość zabudowy: do 13,5 ale dopuszcza się zwiększenie wysokości budynku do 20 m na powierzchni 50% obrysu nadziemnej części budynku. W podziemiu budynku przewidziano parking podziemny, basen, siłownie, spa. Koncepcyjny podział powierzchni hotelu: Parter: 8 sal konferencyjnych, salki biurowe, kuchnia, restauracja, sklep hotelowy I piętro: 30 pokoi ( dwójki ) II piętro: 32 pokoje ( dwójki ) III piętro: 32 pokoje ( dwójki ) IV piętro: taras widokowy, 14 pokoi ( dwójki ) V piętro: 14 pokoi ( dwójki ) Liczba łóżek : 244 Cena 5,5 mln+ VAT Numer oferty w biurze OFN-GS-13213 Niniejsza oferta, nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego OFFICIUM-NIERUCHOMOŚCI, Pośrednik prowadzący Dorota Kamecka tel. 502 504 710 więcej ofert www.officium-nieruchomosci.pl Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, publikowanie, publiczne rozpowszechnianie czy powielanie wszelkich materiałów - w tym zdjęć, grafik, tekstów bez pisemnej zgody Officium Nieruchomości jest zabronione. zapewniamy bezpłatne wsparcie kredytowe, wyceniamy nieruchomości Officium Nieruchomości jest na Facebooku. POLUB NAS! *** Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Dorota Kamecka (licencja nr: 10411)
Copy link
Złóż skargę
Na sprzedaż działka przemysłowo/usługowa (ok 9200 m2), przy AOW!!! Doskonałe połączenia komunikacyjne. Działka w bliskim sąsiedztwie (500m) od Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (Wrocław Zachód) Działka znajduje się także w bliskiej odległości (4km) od wrocławskiego lotniska. Media - woda, prąd, kanalizacja oraz gaz (ok 100m od działki) Bezpośredni wjazdz ulicy asfaltowej. Wymiary: szerokość ok 60 m, długość ok 350m. Idealna na hale, magazyny itp. Powierzchnia działki: 9320 m2 (0,932 ha) CENA: 2.150.000 PLN - do małych negocjacji Więcej informacji: Mateusz Jaskólski nr licencji 22835 www.aidanieruchomosci.pl Biuro Nieruchomości "AIDA" oferuje: w pełni profesjonalną, indywidualną obsługę każdego Klienta bezpieczne przeprowadzenie przez wszystkie etapy zakupu nieruchomości pomoc w uzyskaniu najatrakcyjniejszego kredytowania wynegocjowanie najlepszej ceny zakupu szybkie i bezproblemowe finalizowanie transakcji Zamieszczone oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny. Pośrednik odpowiedzialny za realizacje oferty Urszula Miszczyszyn nr licencji 1741.
Wrocław, Fabryczna, Nowość Okolice Mokronoskiej,Wrocław
9238 m²
2 150 000 zł
9238 m²
Więcej
Wrocław, Fabryczna, Nowość Okolice Mokronoskiej,Wrocław
Na sprzedaż działka przemysłowo/usługowa (ok 9200 m2), przy AOW!!! Doskonałe połączenia komunikacyjne. Działka w bliskim sąsiedztwie (500m) od Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (Wrocław Zachód) Działka znajduje się także w bliskiej odległości (4km) od wrocławskiego lotniska. Media - woda, prąd, kanalizacja oraz gaz (ok 100m od działki) Bezpośredni wjazdz ulicy asfaltowej. Wymiary: szerokość ok 60 m, długość ok 350m. Idealna na hale, magazyny itp. Powierzchnia działki: 9320 m2 (0,932 ha) CENA: 2.150.000 PLN - do małych negocjacji Więcej informacji: Mateusz Jaskólski nr licencji 22835 www.aidanieruchomosci.pl Biuro Nieruchomości "AIDA" oferuje: w pełni profesjonalną, indywidualną obsługę każdego Klienta bezpieczne przeprowadzenie przez wszystkie etapy zakupu nieruchomości pomoc w uzyskaniu najatrakcyjniejszego kredytowania wynegocjowanie najlepszej ceny zakupu szybkie i bezproblemowe finalizowanie transakcji Zamieszczone oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny. Pośrednik odpowiedzialny za realizacje oferty Urszula Miszczyszyn nr licencji 1741.
Copy link
Złóż skargę
Do sprzedania używany garaż blaszany o wym. 2x3m. Drzwi posiadają zamek.
Wrocław, Dolnośląskie, Krzyki
6 m²
1 000 zł
6 m²
Więcej
Wrocław, Dolnośląskie, Krzyki
Do sprzedania używany garaż blaszany o wym. 2x3m. Drzwi posiadają zamek.
Copy link
Złóż skargę
Mam do sprzedam dwie działki budowlane po 1047 m2 w miejscowości Iwiny na południu Wrocławia. ( 7 km od Dworca Głównego). Wymiary ok: 20m x 50m. Dojazd od ulicy Kościuszki drogą utwardzoną. Media: prąd w drodze, gaz w trakcie realizacji, woda w fazie uzgodnień projektowych. Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje na tych działkach zabudowę jednorodzinną i bliźniaczą. Okolica bardzo cicha i spokojna. Działki usytuowane na końcu miejscowości bez przelotowej ulicy. W związku z tym jest bardzo ograniczony ruch samochodowy. Miejscowość dobrze skomunikowane z Wrocławiem ( przystanek MPK, blisko wjazd na WOW – wschodnią obwodnicę Wrocławia). Do granic miasta jest około 1 kilometra. Na sąsiednich działkach rozpoczęte są już budowy domów jednorodzinnych.
Wrocław, Dolnośląskie, Stare Miasto
299 000 zł
Więcej
Wrocław, Dolnośląskie, Stare Miasto
Mam do sprzedam dwie działki budowlane po 1047 m2 w miejscowości Iwiny na południu Wrocławia. ( 7 km od Dworca Głównego). Wymiary ok: 20m x 50m. Dojazd od ulicy Kościuszki drogą utwardzoną. Media: prąd w drodze, gaz w trakcie realizacji, woda w fazie uzgodnień projektowych. Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje na tych działkach zabudowę jednorodzinną i bliźniaczą. Okolica bardzo cicha i spokojna. Działki usytuowane na końcu miejscowości bez przelotowej ulicy. W związku z tym jest bardzo ograniczony ruch samochodowy. Miejscowość dobrze skomunikowane z Wrocławiem ( przystanek MPK, blisko wjazd na WOW – wschodnią obwodnicę Wrocławia). Do granic miasta jest około 1 kilometra. Na sąsiednich działkach rozpoczęte są już budowy domów jednorodzinnych.
Copy link
Złóż skargę
Oferta tylko w naszym biurze nieruchomości, tel: 665-5... 665-554-585 Pokaż Dwa oddzielne mieszkania po ok. 45m2 na ul. Św. Antoniego wraz z miejscem postojowym. W samym centrum miasta. BUDYNEK: Mieszkanie mieści się na 1 piętrze w trzypiętrowej kamienicy. Kamienica po generalnym remoncie, wszystko zostało wymienione i odrestaurowane. Fundusz remontowy to tylko 32zł/miesięcznie za mieszkanie Kamienica w pełni odnowiona. UKŁAD FUNKCJONALNY: Mieszkanie o powierzchni ok.90m2 zostało podzielone na dwa mieszkania ( na jednej księdze wieczystej ), z osobnymi pod licznikami na gaz i energię. Każde z nich składa się z 2 pokoi, łazienki, kuchni oraz przedpokoju. WYKOŃCZENIE: Mieszkanie po remoncie parę lat temu, wymienione wszystkie instalacje, okna nowe drewniane, na podłodze panele, na ścianach gładź. Ogrzewanie elektryczne oraz węglowe. CZYNSZ: Czynsz: 320zł za przy 2 osobach ( razem z funduszem remontowym. ) Do mieszkania przynależy piwnica oraz miejsce postojowe na zamykanym podwórku. LOKALIZACJA: Doskonała lokalizacja w centrum miasta, blisko przystanków tramwajowych, obok sklepy, restauracje. Cena mieszkania to 799.000 zł Wybierz ofertę kredytową przygotowaną przez naszego przedstawiciela i skorzystaj z pakietu benefitów Zadzwoń i zapytaj o szczegóły Opiekun oferty: Izabela tel: 665-5... 665-554-585 Pokaż Zamieszczone oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny. Wybierz ofertę kredytową przygotowaną przez naszego przedstawiciela i skorzystaj z pakietu benefitów Zadzwoń i zapytaj o szczegóły Zamieszczone oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny. Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości Oferta Biura Nieruchomości
dolnośląskie,Wrocław,Wrocław - Stare Miasto,św. Antoniego
90 m²
799 000 zł
90 m²
Więcej
dolnośląskie,Wrocław,Wrocław - Stare Miasto,św. Antoniego
Oferta tylko w naszym biurze nieruchomości, tel: 665-5... 665-554-585 Pokaż Dwa oddzielne mieszkania po ok. 45m2 na ul. Św. Antoniego wraz z miejscem postojowym. W samym centrum miasta. BUDYNEK: Mieszkanie mieści się na 1 piętrze w trzypiętrowej kamienicy. Kamienica po generalnym remoncie, wszystko zostało wymienione i odrestaurowane. Fundusz remontowy to tylko 32zł/miesięcznie za mieszkanie Kamienica w pełni odnowiona. UKŁAD FUNKCJONALNY: Mieszkanie o powierzchni ok.90m2 zostało podzielone na dwa mieszkania ( na jednej księdze wieczystej ), z osobnymi pod licznikami na gaz i energię. Każde z nich składa się z 2 pokoi, łazienki, kuchni oraz przedpokoju. WYKOŃCZENIE: Mieszkanie po remoncie parę lat temu, wymienione wszystkie instalacje, okna nowe drewniane, na podłodze panele, na ścianach gładź. Ogrzewanie elektryczne oraz węglowe. CZYNSZ: Czynsz: 320zł za przy 2 osobach ( razem z funduszem remontowym. ) Do mieszkania przynależy piwnica oraz miejsce postojowe na zamykanym podwórku. LOKALIZACJA: Doskonała lokalizacja w centrum miasta, blisko przystanków tramwajowych, obok sklepy, restauracje. Cena mieszkania to 799.000 zł Wybierz ofertę kredytową przygotowaną przez naszego przedstawiciela i skorzystaj z pakietu benefitów Zadzwoń i zapytaj o szczegóły Opiekun oferty: Izabela tel: 665-5... 665-554-585 Pokaż Zamieszczone oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny. Wybierz ofertę kredytową przygotowaną przez naszego przedstawiciela i skorzystaj z pakietu benefitów Zadzwoń i zapytaj o szczegóły Zamieszczone oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny. Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości Oferta Biura Nieruchomości
Copy link
Złóż skargę
Do sprzedania mieszkanie 2 pokojowe w samym Centrum Wrocławia, okolice ul. Piłsudskiego i Dworca Głównego. Mieszkanie położone jest na parterze w kamienicy, pow. ok 40 m2 - dwa oddzielne pokoje, - osobna kuchnia, - łazienka z wc, - przedpokój Mieszkanie do remontu! Na podłogach glazura i panele. MEDIA MIEJSKIE Okna od strony podwórza. Parking na ulicy przed kamienicą. Lokalizacja okolice Piłsudskiego - blisko Dworzec PKP, liczne sklepy, galerie itd. Zapraszamy na prezentację KOLOSEUM NIERUCHOMOŚCI - tel: 883-714-222 nr oferty 378288 więcej ofert na www.koloseum-nieruchomości.pl Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu jednak na fakt, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i nie zawsze dają się zweryfikować, firma KOLOSEUM NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność oraz aktualność. Numer licencji pośrednika odpowiedzialnego za ofertę: 19837
Wrocław
2 pokoje
40 m²
280 000 zł
2 pokoje40 m²
Więcej
Wrocław
Do sprzedania mieszkanie 2 pokojowe w samym Centrum Wrocławia, okolice ul. Piłsudskiego i Dworca Głównego. Mieszkanie położone jest na parterze w kamienicy, pow. ok 40 m2 - dwa oddzielne pokoje, - osobna kuchnia, - łazienka z wc, - przedpokój Mieszkanie do remontu! Na podłogach glazura i panele. MEDIA MIEJSKIE Okna od strony podwórza. Parking na ulicy przed kamienicą. Lokalizacja okolice Piłsudskiego - blisko Dworzec PKP, liczne sklepy, galerie itd. Zapraszamy na prezentację KOLOSEUM NIERUCHOMOŚCI - tel: 883-714-222 nr oferty 378288 więcej ofert na www.koloseum-nieruchomości.pl Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu jednak na fakt, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i nie zawsze dają się zweryfikować, firma KOLOSEUM NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność oraz aktualność. Numer licencji pośrednika odpowiedzialnego za ofertę: 19837
Copy link
Złóż skargę
Działka w Psarach przy ul. Parkowej. Przy granicy Wrocławia! Urocza! Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Media: woda, prąd, gaz, kanalizacja w drodze przed działką. Wjazd z drogi gminnej - asfaltowej. Działka częściowo zadrzewiona - starodrzew - dęby. Teren lekko nachylony. Stok południowy. Z panoramicznym widokiem na zieleń. Sąsiednie działki z atrakcyjną zabudową. W pobliżu Park Popałacowy, przystanek autobusowy. Teren częściowo ogrodzony. Działka niezabudowana. Na zdjęciach przykładowa propozycja zabudowy. Możliwość zakupu także dwóch sąsiednich działek. Więcej informacji 502 523 487 ***
Wrocław, Psie Pole, ul. Parkowa,Wrocław
900 m²
220 000 zł
900 m²
Więcej
Wrocław, Psie Pole, ul. Parkowa,Wrocław
Działka w Psarach przy ul. Parkowej. Przy granicy Wrocławia! Urocza! Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Media: woda, prąd, gaz, kanalizacja w drodze przed działką. Wjazd z drogi gminnej - asfaltowej. Działka częściowo zadrzewiona - starodrzew - dęby. Teren lekko nachylony. Stok południowy. Z panoramicznym widokiem na zieleń. Sąsiednie działki z atrakcyjną zabudową. W pobliżu Park Popałacowy, przystanek autobusowy. Teren częściowo ogrodzony. Działka niezabudowana. Na zdjęciach przykładowa propozycja zabudowy. Możliwość zakupu także dwóch sąsiednich działek. Więcej informacji 502 523 487 ***
Copy link
Złóż skargę
Na terenie Wrocławia Krzyki przy ulicy Opolskiej ( trasa wylotowa w kierunku na Oławę, Brzeg, Opole), działka z MPZP - AG 4, przeznaczona pod usługi medyczne, handlowe, nieuciążliwą produkcję przemysłową. Działka bezpośrednio granicząca z ulicą Opolską. Teren nieogrodzony, płaski, bez istniejącej na gruncie zabudowy. Przyłącza przebiegają równolegle do działki w ulicy Opolskiej. Szerokość boku krótszego wynosi 30 metrów, długość działki 130 metrów. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4AG ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: a) usługi 1, b) aktywność gospodarcza, c) obrona cywilna, d) policja i służby ochrony, e) straż pożarna, f) kryte urządzenia sportowe; 2) uzupełniające: a) usługi 2, b) mieszkania towarzyszące, c) skwery, d) wody powierzchniowe, e) infrastruktura drogowa, f) urządzenia infrastruktury technicznej, g) wytwarzanie energii cieplnej, h) główne punkty zasilania w energię elektryczną. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od średniego poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 20 m; 2) co najmniej 15 % powierzchni działki budowlanej lub terenu należy przeznaczyć na zieleń; 3) obowiązuje osłonięcie otwartych placów składowych od strony terenu 5KDZ. 3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenów 5KDZ, 7KDD oraz 10KDT/A poprzez teren wydzielenia wewnętrznego A, wyznaczony na rysunku planu. Kontakt BN Novena s.c. 519 186 406 . Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości. Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 1 Kodeksu Cywilnego.
Wrocław, Krzyki, Księże Wielkie, Opolska,Wrocław
4100 m²
2 029 500 zł
4100 m²
Więcej
Wrocław, Krzyki, Księże Wielkie, Opolska,Wrocław
Na terenie Wrocławia Krzyki przy ulicy Opolskiej ( trasa wylotowa w kierunku na Oławę, Brzeg, Opole), działka z MPZP - AG 4, przeznaczona pod usługi medyczne, handlowe, nieuciążliwą produkcję przemysłową. Działka bezpośrednio granicząca z ulicą Opolską. Teren nieogrodzony, płaski, bez istniejącej na gruncie zabudowy. Przyłącza przebiegają równolegle do działki w ulicy Opolskiej. Szerokość boku krótszego wynosi 30 metrów, długość działki 130 metrów. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4AG ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: a) usługi 1, b) aktywność gospodarcza, c) obrona cywilna, d) policja i służby ochrony, e) straż pożarna, f) kryte urządzenia sportowe; 2) uzupełniające: a) usługi 2, b) mieszkania towarzyszące, c) skwery, d) wody powierzchniowe, e) infrastruktura drogowa, f) urządzenia infrastruktury technicznej, g) wytwarzanie energii cieplnej, h) główne punkty zasilania w energię elektryczną. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od średniego poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 20 m; 2) co najmniej 15 % powierzchni działki budowlanej lub terenu należy przeznaczyć na zieleń; 3) obowiązuje osłonięcie otwartych placów składowych od strony terenu 5KDZ. 3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenów 5KDZ, 7KDD oraz 10KDT/A poprzez teren wydzielenia wewnętrznego A, wyznaczony na rysunku planu. Kontakt BN Novena s.c. 519 186 406 . Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości. Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 1 Kodeksu Cywilnego.
Copy link
Złóż skargę
Działka w Psarach przy ul. Parkowej. Przy granicy Wrocławia! Urocza! Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Media: woda, prąd, gaz, kanalizacja w drodze przed działką. Wjazd z drogi gminnej - asfaltowej. Działka częściowo zadrzewiona - starodrzew - dęby. Teren lekko nachylony. Stok południowy. Z panoramicznym widokiem na zieleń. Sąsiednie działki z atrakcyjną zabudową. W pobliżu Park Popałacowy, przystanek autobusowy. Teren częściowo ogrodzony. Działka niezabudowana. Na zdjęciach przykładowa propozycja zabudowy. Możliwość zakupu także dwóch sąsiednich działek. Więcej informacji tel. 502 523 487 ***
woj. dolnośląskie,Wrocław,Psie Pole
900 m²
220 000 zł
900 m²
Więcej
woj. dolnośląskie,Wrocław,Psie Pole
Działka w Psarach przy ul. Parkowej. Przy granicy Wrocławia! Urocza! Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Media: woda, prąd, gaz, kanalizacja w drodze przed działką. Wjazd z drogi gminnej - asfaltowej. Działka częściowo zadrzewiona - starodrzew - dęby. Teren lekko nachylony. Stok południowy. Z panoramicznym widokiem na zieleń. Sąsiednie działki z atrakcyjną zabudową. W pobliżu Park Popałacowy, przystanek autobusowy. Teren częściowo ogrodzony. Działka niezabudowana. Na zdjęciach przykładowa propozycja zabudowy. Możliwość zakupu także dwóch sąsiednich działek. Więcej informacji tel. 502 523 487 ***
Copy link
Złóż skargę
Polecamy do sprzedaży działkę o powierzchni 1250 mkw usytuowaną we Wrocławiu w obrębie Żar (tuż za Leśnicą). Działka usytuowana jest w drugiej linii zabudowy, w sąsiedztwie nowej zabudowy jednorodzinnej oraz innej nieruchomości niezabudowanej z nasadzeniami drzew. Dojazd do działki zapewniony jest drogą gminną. W odległości około 50 m znajdują się przyłącza wody oraz energii elektrycznej. Dla działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynku jednorodzinnego o wysokości do 10 m n.p.t., dachu dwu lub wielospadowego o kącie nachylenia 30 -50 stopni. Na działce znajduje się studnia. Nieruchomość nabywa się z udziałem w drodze wewnętrznej.Przez działkę przebiega linia energetyczna, która zostanie usunięta na koszt właściciela. Cena działki: 260 000 zł Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na prezentację. Kontakt do osoby prowadzącej ofertę: Leszek Juszczak tel: +48... pokaż numer lub +48... pokaż numer e-mail: *** POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PROGRAMIE Z KREDYTem ZA PAN BRAT Prezentowana oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają charakter jedynie informacyjny i mogą ulec zmianie. Ofertę poleca ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI oraz Centrum Kredytowe - z KREDYTem ZA PAN BRAT. CENTRUM NOWYCH MIESZKAŃ zaprasza - Wrocław, ul. Oławska 28. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wrocław , Leśnica , dolnośląskie
260 000 zł
Więcej
Wrocław , Leśnica , dolnośląskie
Polecamy do sprzedaży działkę o powierzchni 1250 mkw usytuowaną we Wrocławiu w obrębie Żar (tuż za Leśnicą). Działka usytuowana jest w drugiej linii zabudowy, w sąsiedztwie nowej zabudowy jednorodzinnej oraz innej nieruchomości niezabudowanej z nasadzeniami drzew. Dojazd do działki zapewniony jest drogą gminną. W odległości około 50 m znajdują się przyłącza wody oraz energii elektrycznej. Dla działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynku jednorodzinnego o wysokości do 10 m n.p.t., dachu dwu lub wielospadowego o kącie nachylenia 30 -50 stopni. Na działce znajduje się studnia. Nieruchomość nabywa się z udziałem w drodze wewnętrznej.Przez działkę przebiega linia energetyczna, która zostanie usunięta na koszt właściciela. Cena działki: 260 000 zł Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na prezentację. Kontakt do osoby prowadzącej ofertę: Leszek Juszczak tel: +48... pokaż numer lub +48... pokaż numer e-mail: *** POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PROGRAMIE Z KREDYTem ZA PAN BRAT Prezentowana oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają charakter jedynie informacyjny i mogą ulec zmianie. Ofertę poleca ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI oraz Centrum Kredytowe - z KREDYTem ZA PAN BRAT. CENTRUM NOWYCH MIESZKAŃ zaprasza - Wrocław, ul. Oławska 28. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Copy link
Złóż skargę
Przedmiotem oferty jest bardzo ładny, dwupoziomowy lokal handlowo-usługowy z dużymi witrynami w prestiżowej lokalizacji, w samym centrum miasta, przy głównej ruchliwej ulicy, w intensywnym ciągu pieszym. W najbliższej okolicy Rynek, Dworzec Główny PKP, Capitol, Teatr Polski. W sąsiedztwie inne lokale handlowo-usługowe: banki, sklepy, biura, hotele i inne. Lokal położony jest na parterze kamienicy, o powierzchni ok. 115 m2, dodatkowo powierzchnia antresoli 65m2, ponadto do lokalu przynależy piwnica na poziomie -1 o powierzchni 69,49m2. Dostępne są wszystkie media. Miejsce idealne na wszelkiego rodzaju działalnośc: sklepy, kawiarnię, gastronomię, lodziarnię, banki, biura, czy inne. Istnieje możliwośc otwarcia przed lokalem "ogródka" w okresie letnim. Ogrzewanie i woda miejskie. Cena sprzedaży jest wartością netto. Polecam i zapraszam na prezentację. _________ Ofertę prowadzi agentka Julita Żabierek tel. 783 341 041 , email: *** __________ *****Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie*****
woj. dolnośląskie,Wrocław,Stare Miasto
115 m²
3 900 000 zł
115 m²
Więcej
woj. dolnośląskie,Wrocław,Stare Miasto
Przedmiotem oferty jest bardzo ładny, dwupoziomowy lokal handlowo-usługowy z dużymi witrynami w prestiżowej lokalizacji, w samym centrum miasta, przy głównej ruchliwej ulicy, w intensywnym ciągu pieszym. W najbliższej okolicy Rynek, Dworzec Główny PKP, Capitol, Teatr Polski. W sąsiedztwie inne lokale handlowo-usługowe: banki, sklepy, biura, hotele i inne. Lokal położony jest na parterze kamienicy, o powierzchni ok. 115 m2, dodatkowo powierzchnia antresoli 65m2, ponadto do lokalu przynależy piwnica na poziomie -1 o powierzchni 69,49m2. Dostępne są wszystkie media. Miejsce idealne na wszelkiego rodzaju działalnośc: sklepy, kawiarnię, gastronomię, lodziarnię, banki, biura, czy inne. Istnieje możliwośc otwarcia przed lokalem "ogródka" w okresie letnim. Ogrzewanie i woda miejskie. Cena sprzedaży jest wartością netto. Polecam i zapraszam na prezentację. _________ Ofertę prowadzi agentka Julita Żabierek tel. 783 341 041 , email: *** __________ *****Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie*****
Copy link
Złóż skargę
Na terenie Wrocławia Krzyki przy ulicy Opolskiej ( trasa wylotowa w kierunku na Oławę, Brzeg, Opole), działka z MPZP - AG 4, przeznaczona pod usługi medyczne, handlowe, nieuciążliwą produkcję przemysłową. Działka bezpośrednio granicząca z ulicą Opolską. Teren nieogrodzony, płaski, bez istniejącej na gruncie zabudowy. Przyłącza przebiegają równolegle do działki w ulicy Opolskiej. Szerokość boku krótszego wynosi 30 metrów, długość działki 130 metrów. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4AG ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: a) usługi 1, b) aktywność gospodarcza, c) obrona cywilna, d) policja i służby ochrony, e) straż pożarna, f) kryte urządzenia sportowe; 2) uzupełniające: a) usługi 2, b) mieszkania towarzyszące, c) skwery, d) wody powierzchniowe, e) infrastruktura drogowa, f) urządzenia infrastruktury technicznej, g) wytwarzanie energii cieplnej, h) główne punkty zasilania w energię elektryczną. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od średniego poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 20 m; 2) co najmniej 15 % powierzchni działki budowlanej lub terenu należy przeznaczyć na zieleń; 3) obowiązuje osłonięcie otwartych placów składowych od strony terenu 5KDZ. 3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenów 5KDZ, 7KDD oraz 10KDT/A poprzez teren wydzielenia wewnętrznego A, wyznaczony na rysunku planu. Kontakt BN Novena s.c. tel 519 186 406 . Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości. Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 1 Kodeksu Cywilnego.
woj. dolnośląskie,Wrocław,Krzyki
4100 m²
2 029 500 zł
4100 m²
Więcej
woj. dolnośląskie,Wrocław,Krzyki
Na terenie Wrocławia Krzyki przy ulicy Opolskiej ( trasa wylotowa w kierunku na Oławę, Brzeg, Opole), działka z MPZP - AG 4, przeznaczona pod usługi medyczne, handlowe, nieuciążliwą produkcję przemysłową. Działka bezpośrednio granicząca z ulicą Opolską. Teren nieogrodzony, płaski, bez istniejącej na gruncie zabudowy. Przyłącza przebiegają równolegle do działki w ulicy Opolskiej. Szerokość boku krótszego wynosi 30 metrów, długość działki 130 metrów. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4AG ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: a) usługi 1, b) aktywność gospodarcza, c) obrona cywilna, d) policja i służby ochrony, e) straż pożarna, f) kryte urządzenia sportowe; 2) uzupełniające: a) usługi 2, b) mieszkania towarzyszące, c) skwery, d) wody powierzchniowe, e) infrastruktura drogowa, f) urządzenia infrastruktury technicznej, g) wytwarzanie energii cieplnej, h) główne punkty zasilania w energię elektryczną. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od średniego poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 20 m; 2) co najmniej 15 % powierzchni działki budowlanej lub terenu należy przeznaczyć na zieleń; 3) obowiązuje osłonięcie otwartych placów składowych od strony terenu 5KDZ. 3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenów 5KDZ, 7KDD oraz 10KDT/A poprzez teren wydzielenia wewnętrznego A, wyznaczony na rysunku planu. Kontakt BN Novena s.c. tel 519 186 406 . Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości. Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 1 Kodeksu Cywilnego.
Copy link
Złóż skargę
Polecam nieruchomość położona w zachodniej części Wrocławia w dzielnicy Fabryczna osiedle Leśnica. 100 metrów od wjazdu na obwodnicę Leśnicy, komunikacja publiczną tramwajową i autobusową spacerkiem 10 minut. Media miejskie, woda, gaz, kanalizacja, prąd. Otoczenie nieuciążliwe po sąsiedzku niskie bloki. Działka budowlana o powierzchni ok. 4300 m2 przeznaczone jest pod zabudowę mieszkaniową., objęta planem numer 279. Wjazd na działkę bezpośrednio od ul. Miodowej, polecam Anna Rybczyńska +48... pokaż numer
Wrocław , Fabryczna , dolnośląskie
1 500 000 zł
Więcej
Wrocław , Fabryczna , dolnośląskie
Polecam nieruchomość położona w zachodniej części Wrocławia w dzielnicy Fabryczna osiedle Leśnica. 100 metrów od wjazdu na obwodnicę Leśnicy, komunikacja publiczną tramwajową i autobusową spacerkiem 10 minut. Media miejskie, woda, gaz, kanalizacja, prąd. Otoczenie nieuciążliwe po sąsiedzku niskie bloki. Działka budowlana o powierzchni ok. 4300 m2 przeznaczone jest pod zabudowę mieszkaniową., objęta planem numer 279. Wjazd na działkę bezpośrednio od ul. Miodowej, polecam Anna Rybczyńska +48... pokaż numer
Copy link
Złóż skargę
Telefon kontaktowy: :: 669607408
dolnośląskie,Wrocław
1101 m²
28 000 zł
1101 m²
Więcej
dolnośląskie,Wrocław
Telefon kontaktowy: :: 669607408
Copy link
Złóż skargę
Polecam działkę budowlaną położoną na świetnie rozwijającym się osiedlu Lipa Piotrowska. Teren o pow. 9460m2 w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 143mx67m. Dostępne media: woda, prąd, gaz, kanalizacja w ulicy Kminkowej. Działka objeta obowiązującym MPZP i oznaczona symbolami 7MN, 8MN, 9KDW, 8KDW. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MN, 8MN ustala się przeznaczenie: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) usługi towarzyszące, z zastrzeżeniem ust. 2; 3) obiekty do parkowania; 4) obiekty infrastruktury technicznej. 2. W grupie kategorii przeznaczenia usługi towarzyszące, w ramach przeznaczenia poradnie medyczne, dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie i gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) usługi towarzyszące dopuszcza się wyłącznie jako lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 2) w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza się wyłącznie usługi towarzyszące; 3) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące; 4) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 9 m; 5) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 2; 6) budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 700 m2; 7) w wydzieleniu wewnętrznym (A) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie z sieci wodociągowej; 8) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może przekroczyć wartości 0,6; 9) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 30%; 10) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej; 11) obowiązuje szpaler drzew na odcinkach wskazanych na rysunku planu W sąsiedztwie nowa zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna (wille miejskie). Dobry dojazd do centrum i do obwodnic miasta. Okolica z dobrze rozwiniętą infrastrukturą handlowo - usługową. Polecam i zapraszam na prezentację. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB Okolica: FITNES, BANK, RESTAURACJA, CENTRUM HANDLOWE, PRZEDSZKOLE, PLAC ZABAW, KOŚCIÓŁ, BAR
Wrocław , Lipa Piotrowska , dolnośląskie
2 554 200 zł
Więcej
Wrocław , Lipa Piotrowska , dolnośląskie
Polecam działkę budowlaną położoną na świetnie rozwijającym się osiedlu Lipa Piotrowska. Teren o pow. 9460m2 w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 143mx67m. Dostępne media: woda, prąd, gaz, kanalizacja w ulicy Kminkowej. Działka objeta obowiązującym MPZP i oznaczona symbolami 7MN, 8MN, 9KDW, 8KDW. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MN, 8MN ustala się przeznaczenie: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) usługi towarzyszące, z zastrzeżeniem ust. 2; 3) obiekty do parkowania; 4) obiekty infrastruktury technicznej. 2. W grupie kategorii przeznaczenia usługi towarzyszące, w ramach przeznaczenia poradnie medyczne, dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie i gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) usługi towarzyszące dopuszcza się wyłącznie jako lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 2) w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza się wyłącznie usługi towarzyszące; 3) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące; 4) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 9 m; 5) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 2; 6) budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 700 m2; 7) w wydzieleniu wewnętrznym (A) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie z sieci wodociągowej; 8) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może przekroczyć wartości 0,6; 9) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 30%; 10) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej; 11) obowiązuje szpaler drzew na odcinkach wskazanych na rysunku planu W sąsiedztwie nowa zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna (wille miejskie). Dobry dojazd do centrum i do obwodnic miasta. Okolica z dobrze rozwiniętą infrastrukturą handlowo - usługową. Polecam i zapraszam na prezentację. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB Okolica: FITNES, BANK, RESTAURACJA, CENTRUM HANDLOWE, PRZEDSZKOLE, PLAC ZABAW, KOŚCIÓŁ, BAR
Copy link
Złóż skargę
Polecam nieruchomość położona w zachodniej części Wrocławia w dzielnicy Fabryczna osiedle Leśnica. 100 metrów od wjazdu na obwodnicę Leśnicy, komunikacja publiczną tramwajową i autobusową spacerkiem 10 minut. Media miejskie, woda, gaz, kanalizacja, prąd. Otoczenie nieuciążliwe po sąsiedzku niskie bloki. Działka budowlana o powierzchni ok. 4300 m2 przeznaczone jest pod zabudowę mieszkaniową., objęta planem numer 279. Wjazd na działkę bezpośrednio od ul. Miodowej, polecam Anna Rybczyńska-
Fabryczna, dolnośląskie, Wrocław, ul. Miodowa
1 500 000 zł
Więcej
Fabryczna, dolnośląskie, Wrocław, ul. Miodowa
Polecam nieruchomość położona w zachodniej części Wrocławia w dzielnicy Fabryczna osiedle Leśnica. 100 metrów od wjazdu na obwodnicę Leśnicy, komunikacja publiczną tramwajową i autobusową spacerkiem 10 minut. Media miejskie, woda, gaz, kanalizacja, prąd. Otoczenie nieuciążliwe po sąsiedzku niskie bloki. Działka budowlana o powierzchni ok. 4300 m2 przeznaczone jest pod zabudowę mieszkaniową., objęta planem numer 279. Wjazd na działkę bezpośrednio od ul. Miodowej, polecam Anna Rybczyńska-
Popularne zapytania
Otrzymuj powiadomienia na e-mail dla wyszukiwania:
Wrocław, Pow. handlowa sprzedaż
This site uses cookies to improve user experience. By using our services you agree to our use of cookies. + Info
No problem!