Copy link
Złóż skargę
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy ul. Sportowej 1/1B Informacje o nieruchomości Samodzielny lokal użytkowy nr 1B, położony na parterze budynku przy ul. Sportowej 1 w Mieroszowie. Lokal składa się z sześciu pomieszczeń o łącznej pow. 110,80 m² p.u., wyposażony w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną. Stolarka okienna okienna z PCV, drzwi wewnętrznych brak, tylko metalowe drzwi wejściowe, podłogi − w trzech pomieszczeniach wylana posadzka cementowa, w pozostałych pomieszczeniach brak posadzki, wyprawy wewnętrzne − tynki cementowo-wapienne, w niektórych pomieszczeniach brak otynkowania. Lokal przeznaczony jest do kompleksowego remontu kapitalnego. Lokal mieszkalny nie posiada pomieszczeń przynależnych. Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 120/1 o pow. 1621 m², ul. Sportowa 1, obręb Mieroszów 2; Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00076564/3. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 823/10000. Budynek składa się z 20 lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego. Budynek przy ul. Sportowej 1 w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22.05.2019 r. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MW/U – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi komercyjne i niekomercyjne. Informacje o przetargu Cena wywoławcza 39.900 zł Wadium w wysokości 4.000 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się 03.07.2019 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 26.06.2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium; dowodu tożsamości; właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. +48... pokaż numer . Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. +48... pokaż numer . Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: +48... pokaż numer *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Mieroszów , wałbrzyski , dolnośląskie
110.8 m²
39 900 zł
110.8 m²
Więcej
Mieroszów , wałbrzyski , dolnośląskie
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy ul. Sportowej 1/1B Informacje o nieruchomości Samodzielny lokal użytkowy nr 1B, położony na parterze budynku przy ul. Sportowej 1 w Mieroszowie. Lokal składa się z sześciu pomieszczeń o łącznej pow. 110,80 m² p.u., wyposażony w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną. Stolarka okienna okienna z PCV, drzwi wewnętrznych brak, tylko metalowe drzwi wejściowe, podłogi − w trzech pomieszczeniach wylana posadzka cementowa, w pozostałych pomieszczeniach brak posadzki, wyprawy wewnętrzne − tynki cementowo-wapienne, w niektórych pomieszczeniach brak otynkowania. Lokal przeznaczony jest do kompleksowego remontu kapitalnego. Lokal mieszkalny nie posiada pomieszczeń przynależnych. Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 120/1 o pow. 1621 m², ul. Sportowa 1, obręb Mieroszów 2; Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00076564/3. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 823/10000. Budynek składa się z 20 lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego. Budynek przy ul. Sportowej 1 w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22.05.2019 r. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MW/U – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi komercyjne i niekomercyjne. Informacje o przetargu Cena wywoławcza 39.900 zł Wadium w wysokości 4.000 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się 03.07.2019 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 26.06.2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium; dowodu tożsamości; właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. +48... pokaż numer . Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. +48... pokaż numer . Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: +48... pokaż numer *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Copy link
Złóż skargę
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy ul. Sportowej 1/1B Informacje o nieruchomości Samodzielny lokal użytkowy nr 1B, położony na parterze budynku przy ul. Sportowej 1 w Mieroszowie. Lokal składa się z sześciu pomieszczeń o łącznej pow. 110,80 m² p.u., wyposażony w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną. Stolarka okienna okienna z PCV, drzwi wewnętrznych brak, tylko metalowe drzwi wejściowe, podłogi − w trzech pomieszczeniach wylana posadzka cementowa, w pozostałych pomieszczeniach brak posadzki, wyprawy wewnętrzne − tynki cementowo-wapienne, w niektórych pomieszczeniach brak otynkowania. Lokal przeznaczony jest do kompleksowego remontu kapitalnego. Lokal mieszkalny nie posiada pomieszczeń przynależnych. Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 120/1 o pow. 1621 m², ul. Sportowa 1, obręb Mieroszów 2; Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00076564/3. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 823/10000. Budynek składa się z 20 lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego. Budynek przy ul. Sportowej 1 w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22.05.2019 r. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MW/U – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi komercyjne i niekomercyjne. Informacje o przetargu Cena wywoławcza 39.900 zł Wadium w wysokości 4.000 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się 03.07.2019 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 26.06.2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium; dowodu tożsamości; właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. +48... pokaż numer . Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. +48... pokaż numer . Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: +48... pokaż numer *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Mieroszów , wałbrzyski , dolnośląskie
110.8 m²
39 900 zł
110.8 m²
Więcej
Mieroszów , wałbrzyski , dolnośląskie
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy ul. Sportowej 1/1B Informacje o nieruchomości Samodzielny lokal użytkowy nr 1B, położony na parterze budynku przy ul. Sportowej 1 w Mieroszowie. Lokal składa się z sześciu pomieszczeń o łącznej pow. 110,80 m² p.u., wyposażony w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną. Stolarka okienna okienna z PCV, drzwi wewnętrznych brak, tylko metalowe drzwi wejściowe, podłogi − w trzech pomieszczeniach wylana posadzka cementowa, w pozostałych pomieszczeniach brak posadzki, wyprawy wewnętrzne − tynki cementowo-wapienne, w niektórych pomieszczeniach brak otynkowania. Lokal przeznaczony jest do kompleksowego remontu kapitalnego. Lokal mieszkalny nie posiada pomieszczeń przynależnych. Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 120/1 o pow. 1621 m², ul. Sportowa 1, obręb Mieroszów 2; Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00076564/3. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 823/10000. Budynek składa się z 20 lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego. Budynek przy ul. Sportowej 1 w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22.05.2019 r. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MW/U – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi komercyjne i niekomercyjne. Informacje o przetargu Cena wywoławcza 39.900 zł Wadium w wysokości 4.000 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się 03.07.2019 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 26.06.2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium; dowodu tożsamości; właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. +48... pokaż numer . Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. +48... pokaż numer . Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: +48... pokaż numer *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Copy link
Złóż skargę
Mieszkanie na I piętrze w pełni rozkładowe: 3 pokoje (16, 22 i 25m2), łazienka z wc (8m2), kuchnia ze spiżarnią (15m2), przedpokój (17m2), loggia z widokiem na ogródki. Do mieszkania przynależą 2 komórki w piwnicy budynku. Ogrzewanie centralne węglowe. Nowe grzejniki, nowe okna. W pobliżu szkoła, sklepy, przystanek autobusowy. Kontakt do własciciela 538477128.
Mieroszów, wałbrzyski, Dolnośląskie
3 pokoje
101 m²
140 000 zł
3 pokoje101 m²
Więcej
Mieroszów, wałbrzyski, Dolnośląskie
Mieszkanie na I piętrze w pełni rozkładowe: 3 pokoje (16, 22 i 25m2), łazienka z wc (8m2), kuchnia ze spiżarnią (15m2), przedpokój (17m2), loggia z widokiem na ogródki. Do mieszkania przynależą 2 komórki w piwnicy budynku. Ogrzewanie centralne węglowe. Nowe grzejniki, nowe okna. W pobliżu szkoła, sklepy, przystanek autobusowy. Kontakt do własciciela 538477128.
Copy link
Złóż skargę
Działka na sprzedaż !!! Na sprzedaż słoneczna, bardzo ładnie usytuowana działka o powierzchni 2167m2 zlokalizowana w miejscowości Kowalowa. W okół piękne tereny rekreacyjne. Bardzo blisko do granicy czeskiej. Serdecznie polecam i zapraszam na bezpłatną prezentację nieruchomości. Więcej informacji Justyna Waśko Zamieszczone powyżej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianom.
Wałbrzyski, Mieroszów, Kowalowa,Mieroszów
2167 m²
83 000 zł
2167 m²
Więcej
Wałbrzyski, Mieroszów, Kowalowa,Mieroszów
Działka na sprzedaż !!! Na sprzedaż słoneczna, bardzo ładnie usytuowana działka o powierzchni 2167m2 zlokalizowana w miejscowości Kowalowa. W okół piękne tereny rekreacyjne. Bardzo blisko do granicy czeskiej. Serdecznie polecam i zapraszam na bezpłatną prezentację nieruchomości. Więcej informacji Justyna Waśko Zamieszczone powyżej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianom.
Copy link
Złóż skargę
Na sprzedaż mieszkanie w centrum przy ulicy Dolnej.Składa się z jednego pokoju i małej kuchni(można również odebrać część z korytarza na łazienkę).Ogrzewane piecem kaflowym.Czynsz z funduszem remontowym to 84 zł miesięcznie. Do remontu i własnej aranżacji. Zapraszam do kontaktu.
Mieroszów, wałbrzyski, Dolnośląskie
1 pokój
28 m²
29 000 zł
1 pokój28 m²
Więcej
Mieroszów, wałbrzyski, Dolnośląskie
Na sprzedaż mieszkanie w centrum przy ulicy Dolnej.Składa się z jednego pokoju i małej kuchni(można również odebrać część z korytarza na łazienkę).Ogrzewane piecem kaflowym.Czynsz z funduszem remontowym to 84 zł miesięcznie. Do remontu i własnej aranżacji. Zapraszam do kontaktu.
Copy link
Złóż skargę
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie, Stefana Żeromskiego 10A/1 Informacje o nieruchomości Samodzielny lokal mieszkalny nr 1, położony na parterze, I i II piętrze budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 10A w Mieroszowie. Mieszkanie składające się z następujących pomieszczeń, położonych na parterze: komunikacji, komórki i kotłowni; położonych na pierwszym piętrze: pokoju, kuchni, łazienki, wc i dwóch pomieszczeń komunikacyjnych oraz położonych na II piętrze (poddaszu): trzech pokoi i pomieszczenia komunikacyjnego o pow. 136,10 m² p.u., wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne na paliwo stałe. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, podłogi − deski, parkiet, płyty wiórowe lub pilśniowe, w łazience, WC i pomieszczeniu komunikacji na I piętrze płytki ceramiczne, wyprawy wewnętrzne − tynki cementowo-wapienne, częściowo płyty gipsowo-kartonowe, malowanie emulsyjne, w kuchni ściany częściowo wyłożone płytami ceramicznymi, w łazience i WC ściany w całości wyłożone płytkami ceramicznymi, sufity w pojedynczych pomieszczeniach kasetony i panele MDF, na II piętrze sufity z płyt gipsowo-kartonowych. Lokal do kompleksowego remontu kapitalnego. Lokal mieszkalny nie posiada pomieszczeń przynależnych. Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 55 o pow. 98 m², ul. Stefana Żeromskiego 10A, obręb Mieroszów 1; Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/0009027/7. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 7773/10000. Budynek składa się z 1 lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego. Budynek przy ul. Żeromskiego 10A w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MUC - jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usług komercyjnych i niekomercyjnych tworzących centrum ośrodka miejskiego. Informacje o przetargu Cena wywoławcza 99.900 zł Wadium w wysokości 10.000 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się 26.06.2019 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 21.06.2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: - dowodu wniesienia wadium; - dowodu tożsamości; - właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 845 82 87 . Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 315 . Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: 74 84 94 315 ***
woj. dolnośląskie,Mieroszów,Stefana Żeromskiego
136 m²
99 900 zł
136 m²
Więcej
woj. dolnośląskie,Mieroszów,Stefana Żeromskiego
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie, Stefana Żeromskiego 10A/1 Informacje o nieruchomości Samodzielny lokal mieszkalny nr 1, położony na parterze, I i II piętrze budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 10A w Mieroszowie. Mieszkanie składające się z następujących pomieszczeń, położonych na parterze: komunikacji, komórki i kotłowni; położonych na pierwszym piętrze: pokoju, kuchni, łazienki, wc i dwóch pomieszczeń komunikacyjnych oraz położonych na II piętrze (poddaszu): trzech pokoi i pomieszczenia komunikacyjnego o pow. 136,10 m² p.u., wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne na paliwo stałe. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, podłogi − deski, parkiet, płyty wiórowe lub pilśniowe, w łazience, WC i pomieszczeniu komunikacji na I piętrze płytki ceramiczne, wyprawy wewnętrzne − tynki cementowo-wapienne, częściowo płyty gipsowo-kartonowe, malowanie emulsyjne, w kuchni ściany częściowo wyłożone płytami ceramicznymi, w łazience i WC ściany w całości wyłożone płytkami ceramicznymi, sufity w pojedynczych pomieszczeniach kasetony i panele MDF, na II piętrze sufity z płyt gipsowo-kartonowych. Lokal do kompleksowego remontu kapitalnego. Lokal mieszkalny nie posiada pomieszczeń przynależnych. Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 55 o pow. 98 m², ul. Stefana Żeromskiego 10A, obręb Mieroszów 1; Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/0009027/7. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 7773/10000. Budynek składa się z 1 lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego. Budynek przy ul. Żeromskiego 10A w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MUC - jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usług komercyjnych i niekomercyjnych tworzących centrum ośrodka miejskiego. Informacje o przetargu Cena wywoławcza 99.900 zł Wadium w wysokości 10.000 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się 26.06.2019 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 21.06.2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: - dowodu wniesienia wadium; - dowodu tożsamości; - właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 845 82 87 . Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 315 . Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: 74 84 94 315 ***
Copy link
Złóż skargę
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie, Stefana Żeromskiego 10A/1 Informacje o nieruchomości Samodzielny lokal mieszkalny nr 1, położony na parterze, I i II piętrze budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 10A w Mieroszowie. Mieszkanie składające się z następujących pomieszczeń, położonych na parterze: komunikacji, komórki i kotłowni; położonych na pierwszym piętrze: pokoju, kuchni, łazienki, wc i dwóch pomieszczeń komunikacyjnych oraz położonych na II piętrze (poddaszu): trzech pokoi i pomieszczenia komunikacyjnego o pow. 136,10 m² p.u., wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne na paliwo stałe. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, podłogi − deski, parkiet, płyty wiórowe lub pilśniowe, w łazience, WC i pomieszczeniu komunikacji na I piętrze płytki ceramiczne, wyprawy wewnętrzne − tynki cementowo-wapienne, częściowo płyty gipsowo-kartonowe, malowanie emulsyjne, w kuchni ściany częściowo wyłożone płytami ceramicznymi, w łazience i WC ściany w całości wyłożone płytkami ceramicznymi, sufity w pojedynczych pomieszczeniach kasetony i panele MDF, na II piętrze sufity z płyt gipsowo-kartonowych. Lokal do kompleksowego remontu kapitalnego. Lokal mieszkalny nie posiada pomieszczeń przynależnych. Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 55 o pow. 98 m², ul. Stefana Żeromskiego 10A, obręb Mieroszów 1; Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/0009027/7. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 7773/10000. Budynek składa się z 1 lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego. Budynek przy ul. Żeromskiego 10A w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MUC – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usług komercyjnych i niekomercyjnych tworzących centrum ośrodka miejskiego. Informacje o przetargu Cena wywoławcza 99.900 zł Wadium w wysokości 10.000 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się 26.06.2019 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 21.06.2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: - dowodu wniesienia wadium; - dowodu tożsamości; - właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 845 82 87. Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 315. Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: 74 84 94 315 *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Mieroszów, Stefana Żeromskiego
4 pokoje
136.1 m²
99 900 zł
4 pokoje136.1 m²
Więcej
Mieroszów, Stefana Żeromskiego
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie, Stefana Żeromskiego 10A/1 Informacje o nieruchomości Samodzielny lokal mieszkalny nr 1, położony na parterze, I i II piętrze budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 10A w Mieroszowie. Mieszkanie składające się z następujących pomieszczeń, położonych na parterze: komunikacji, komórki i kotłowni; położonych na pierwszym piętrze: pokoju, kuchni, łazienki, wc i dwóch pomieszczeń komunikacyjnych oraz położonych na II piętrze (poddaszu): trzech pokoi i pomieszczenia komunikacyjnego o pow. 136,10 m² p.u., wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne na paliwo stałe. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, podłogi − deski, parkiet, płyty wiórowe lub pilśniowe, w łazience, WC i pomieszczeniu komunikacji na I piętrze płytki ceramiczne, wyprawy wewnętrzne − tynki cementowo-wapienne, częściowo płyty gipsowo-kartonowe, malowanie emulsyjne, w kuchni ściany częściowo wyłożone płytami ceramicznymi, w łazience i WC ściany w całości wyłożone płytkami ceramicznymi, sufity w pojedynczych pomieszczeniach kasetony i panele MDF, na II piętrze sufity z płyt gipsowo-kartonowych. Lokal do kompleksowego remontu kapitalnego. Lokal mieszkalny nie posiada pomieszczeń przynależnych. Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 55 o pow. 98 m², ul. Stefana Żeromskiego 10A, obręb Mieroszów 1; Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/0009027/7. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 7773/10000. Budynek składa się z 1 lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego. Budynek przy ul. Żeromskiego 10A w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MUC – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usług komercyjnych i niekomercyjnych tworzących centrum ośrodka miejskiego. Informacje o przetargu Cena wywoławcza 99.900 zł Wadium w wysokości 10.000 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się 26.06.2019 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 21.06.2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: - dowodu wniesienia wadium; - dowodu tożsamości; - właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 845 82 87. Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 315. Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: 74 84 94 315 *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Copy link
Złóż skargę
OFERTA DOSTĘPNA TYLKO U NAS !!! Mieszkanie na weekendy!!! Lubisz rower, góry? Ta oferta skierowana jest dla Ciebie !!! Na sprzedaż oferuję państwu ciekawie położoną kawalerkę w Mieroszowie. Mieszkanie bardzo ciepłe i słoneczne, z fajnymi widokami. Kawalerka w pełnym rozkładzie, łącznej powierzchni użytkowej 37,30 m2 na którą składają się: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc oraz przedpokój. Nieruchomość z ogrzewaniem miejskim (własna kotłownia), niewielkie koszty utrzymania nieruchomości ok. 200 zł (koszty zarządu, woda, śmieci, ogrzewanie). Media dostępne: woda, kanalizacja, prąd oraz butla gazowa. Prężnie działająca wspólnota w tej chwili kończy się termomodernizacja budynku. Miejsce parkingowe pod blokiem. Więcej informacji udzielę telefonicznie. Zapraszam na bezpłatną prezentację. ::DODATKOWE INFORMACJE Rodzaj budynku: blok Głośność: ciche Widok: panorama miasta Gaz: własna butla Woda: tak Dojazd: asfalt Ogrzewanie: własne dla budynku Rozkład: dwustronne rozkładowe Usytuowanie: szczytowe Opłaty w czynszu: Woda, CO, wywóz smieci, koszty zarządu Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe Piwnica [m2]: 1,8000 Piwnica: TAK Stan lokalu: Do remontu Okna: nowe PCV Instalacje: nie wymienione Balkon: loggia Powierzchnia użytkowa [m2]: 37,3000 Liczba pokoi: 2 ::LINK DO STRONY *** ::KONTAKT DO AGENTA Dawid Jaworski , ###phone='748421284 519121102'###phone ::DANE BIURA KAN s.c. Katarzyna Dryś Mirosław Dryś Słowackiego 5/2 58-300 Wałbrzych , www.walbrzych.nieruchomosci.pl Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: MS-21058
dolnośląskie,Mieroszów
2 pokoje
55 000 zł
2 pokoje
Więcej
dolnośląskie,Mieroszów
OFERTA DOSTĘPNA TYLKO U NAS !!! Mieszkanie na weekendy!!! Lubisz rower, góry? Ta oferta skierowana jest dla Ciebie !!! Na sprzedaż oferuję państwu ciekawie położoną kawalerkę w Mieroszowie. Mieszkanie bardzo ciepłe i słoneczne, z fajnymi widokami. Kawalerka w pełnym rozkładzie, łącznej powierzchni użytkowej 37,30 m2 na którą składają się: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc oraz przedpokój. Nieruchomość z ogrzewaniem miejskim (własna kotłownia), niewielkie koszty utrzymania nieruchomości ok. 200 zł (koszty zarządu, woda, śmieci, ogrzewanie). Media dostępne: woda, kanalizacja, prąd oraz butla gazowa. Prężnie działająca wspólnota w tej chwili kończy się termomodernizacja budynku. Miejsce parkingowe pod blokiem. Więcej informacji udzielę telefonicznie. Zapraszam na bezpłatną prezentację. ::DODATKOWE INFORMACJE Rodzaj budynku: blok Głośność: ciche Widok: panorama miasta Gaz: własna butla Woda: tak Dojazd: asfalt Ogrzewanie: własne dla budynku Rozkład: dwustronne rozkładowe Usytuowanie: szczytowe Opłaty w czynszu: Woda, CO, wywóz smieci, koszty zarządu Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe Piwnica [m2]: 1,8000 Piwnica: TAK Stan lokalu: Do remontu Okna: nowe PCV Instalacje: nie wymienione Balkon: loggia Powierzchnia użytkowa [m2]: 37,3000 Liczba pokoi: 2 ::LINK DO STRONY *** ::KONTAKT DO AGENTA Dawid Jaworski , ###phone='748421284 519121102'###phone ::DANE BIURA KAN s.c. Katarzyna Dryś Mirosław Dryś Słowackiego 5/2 58-300 Wałbrzych , www.walbrzych.nieruchomosci.pl Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: MS-21058
Copy link
Złóż skargę
Do sprzedania działka w Unisławiu Śląskim o powierzchni 3000 m2. Działka ma kształt regularny, teren płaski, nieogrodzony dostęp do drogi asfaltowej. Do działki doprowadzono przyłącza : wodę i prąd. Nieruchomość objęta MPZP, idealna dla osób szukających ciszy, spokoju, kontaktu z naturą. Serdecznie polecam i zapraszam na bezpłatną prezentację nieruchomości. Więcej informacji Iwona Suliborska Zamieszczone powyżej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianom.
Wałbrzyski, Mieroszów, Unisław Śląski,Mieroszów
3000 m²
112 000 zł
3000 m²
Więcej
Wałbrzyski, Mieroszów, Unisław Śląski,Mieroszów
Do sprzedania działka w Unisławiu Śląskim o powierzchni 3000 m2. Działka ma kształt regularny, teren płaski, nieogrodzony dostęp do drogi asfaltowej. Do działki doprowadzono przyłącza : wodę i prąd. Nieruchomość objęta MPZP, idealna dla osób szukających ciszy, spokoju, kontaktu z naturą. Serdecznie polecam i zapraszam na bezpłatną prezentację nieruchomości. Więcej informacji Iwona Suliborska Zamieszczone powyżej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianom.
Copy link
Złóż skargę
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie, Stefana Żeromskiego 10A/1 Informacje o nieruchomości Samodzielny lokal mieszkalny nr 1, położony na parterze, I i II piętrze budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 10A w Mieroszowie. Mieszkanie składające się z następujących pomieszczeń, położonych na parterze: komunikacji, komórki i kotłowni; położonych na pierwszym piętrze: pokoju, kuchni, łazienki, wc i dwóch pomieszczeń komunikacyjnych oraz położonych na II piętrze (poddaszu): trzech pokoi i pomieszczenia komunikacyjnego o pow. 136,10 m? p.u., wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne na paliwo stałe. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, podłogi ? deski, parkiet, płyty wiórowe lub pilśniowe, w łazience, WC i pomieszczeniu komunikacji na I piętrze płytki ceramiczne, wyprawy wewnętrzne ? tynki cementowo-wapienne, częściowo płyty gipsowo-kartonowe, malowanie emulsyjne, w kuchni ściany częściowo wyłożone płytami ceramicznymi, w łazience i WC ściany w całości wyłożone płytkami ceramicznymi, sufity w pojedynczych pomieszczeniach kasetony i panele MDF, na II piętrze sufity z płyt gipsowo-kartonowych. Lokal do kompleksowego remontu kapitalnego. Lokal mieszkalny nie posiada pomieszczeń przynależnych. Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 55 o pow. 98 m?, ul. Stefana Żeromskiego 10A, obręb Mieroszów 1; Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/0009027/7. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: . Budynek składa się z 1 lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego. Budynek przy ul. Żeromskiego 10A w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MUC – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usług komercyjnych i niekomercyjnych tworzących centrum ośrodka miejskiego. Informacje o przetargu Cena wywoławcza 99.900 zł Wadium w wysokości 10.000 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się 26.06.2019 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr do dnia 21.06.2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: - dowodu wniesienia wadium; - dowodu tożsamości; - właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. . Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. . Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: Numer oferty: 5351/3186/OMS
Dolnośląskie,Mieroszów,Stefana Żeromskiego
4 pokoje
99 900 zł
4 pokoje
Więcej
Dolnośląskie,Mieroszów,Stefana Żeromskiego
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie, Stefana Żeromskiego 10A/1 Informacje o nieruchomości Samodzielny lokal mieszkalny nr 1, położony na parterze, I i II piętrze budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 10A w Mieroszowie. Mieszkanie składające się z następujących pomieszczeń, położonych na parterze: komunikacji, komórki i kotłowni; położonych na pierwszym piętrze: pokoju, kuchni, łazienki, wc i dwóch pomieszczeń komunikacyjnych oraz położonych na II piętrze (poddaszu): trzech pokoi i pomieszczenia komunikacyjnego o pow. 136,10 m? p.u., wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne na paliwo stałe. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, podłogi ? deski, parkiet, płyty wiórowe lub pilśniowe, w łazience, WC i pomieszczeniu komunikacji na I piętrze płytki ceramiczne, wyprawy wewnętrzne ? tynki cementowo-wapienne, częściowo płyty gipsowo-kartonowe, malowanie emulsyjne, w kuchni ściany częściowo wyłożone płytami ceramicznymi, w łazience i WC ściany w całości wyłożone płytkami ceramicznymi, sufity w pojedynczych pomieszczeniach kasetony i panele MDF, na II piętrze sufity z płyt gipsowo-kartonowych. Lokal do kompleksowego remontu kapitalnego. Lokal mieszkalny nie posiada pomieszczeń przynależnych. Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 55 o pow. 98 m?, ul. Stefana Żeromskiego 10A, obręb Mieroszów 1; Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/0009027/7. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: . Budynek składa się z 1 lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego. Budynek przy ul. Żeromskiego 10A w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MUC – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usług komercyjnych i niekomercyjnych tworzących centrum ośrodka miejskiego. Informacje o przetargu Cena wywoławcza 99.900 zł Wadium w wysokości 10.000 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się 26.06.2019 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr do dnia 21.06.2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: - dowodu wniesienia wadium; - dowodu tożsamości; - właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. . Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. . Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: Numer oferty: 5351/3186/OMS
Copy link
Złóż skargę
Na sprzedaż oferujemy lokal handlowo- usługowy zlokalizowany w ścisłym centrum Mieroszowa. Lokal o powierzchni 32 m2 składa się z głównej sali sprzedaży, zaplecza oraz WC. Nieruchomość również nadaje się na biuro. ATUTY: lokal usytuowany przy ruchliwej ulicy z licznymi lokalami usługowymi. Bardzo niskie koszty utrzymania, czynsz jedyne 42 zł/m-c. Lokal po remoncie. Oferta godna polecenia, serdecznie zapraszamy na bezpłatne prezentacje. (...) Pokaż więcej Na sprzedaż oferujemy lokal handlowo- usługowy zlokalizowany w ścisłym centrum Mieroszowa. Lokal o powierzchni 32 m2 składa się z głównej sali sprzedaży, zaplecza oraz WC. Nieruchomość również nadaje się na biuro. ATUTY: lokal usytuowany przy ruchliwej ulicy z licznymi lokalami usługowymi. Bardzo niskie koszty utrzymania, czynsz jedyne 42 zł/m-c. Lokal po remoncie. Oferta godna polecenia, serdecznie zapraszamy na bezpłatne prezentacje. CENA 49 000 zł Wszystkich dodatkowych informacji udzieli agent prowadzący Ewelina Popławska Tel. email : Nasze biuro pomaga bezpiecznie przejść przez proces zakupu mieszkania, sprawdzamy stan prawny nieruchomości, kompletujemy wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego oraz uczestniczymy w przekazaniu nieruchomości. W przypadku korzystania z naszej pomocy w uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu hipotecznego, proponujemy transakcje na szczególnych warunkach finansowych. Nie martw się o formalności - wspólnie osiągniemy SUKCES. Zmieszczona powyżej oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a zawarte w niej dane mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Mieroszów, dolnośląskie
3 pokoje
32 m²
42 000 zł
3 pokoje32 m²
Więcej
Mieroszów, dolnośląskie
Na sprzedaż oferujemy lokal handlowo- usługowy zlokalizowany w ścisłym centrum Mieroszowa. Lokal o powierzchni 32 m2 składa się z głównej sali sprzedaży, zaplecza oraz WC. Nieruchomość również nadaje się na biuro. ATUTY: lokal usytuowany przy ruchliwej ulicy z licznymi lokalami usługowymi. Bardzo niskie koszty utrzymania, czynsz jedyne 42 zł/m-c. Lokal po remoncie. Oferta godna polecenia, serdecznie zapraszamy na bezpłatne prezentacje. (...) Pokaż więcej Na sprzedaż oferujemy lokal handlowo- usługowy zlokalizowany w ścisłym centrum Mieroszowa. Lokal o powierzchni 32 m2 składa się z głównej sali sprzedaży, zaplecza oraz WC. Nieruchomość również nadaje się na biuro. ATUTY: lokal usytuowany przy ruchliwej ulicy z licznymi lokalami usługowymi. Bardzo niskie koszty utrzymania, czynsz jedyne 42 zł/m-c. Lokal po remoncie. Oferta godna polecenia, serdecznie zapraszamy na bezpłatne prezentacje. CENA 49 000 zł Wszystkich dodatkowych informacji udzieli agent prowadzący Ewelina Popławska Tel. email : Nasze biuro pomaga bezpiecznie przejść przez proces zakupu mieszkania, sprawdzamy stan prawny nieruchomości, kompletujemy wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego oraz uczestniczymy w przekazaniu nieruchomości. W przypadku korzystania z naszej pomocy w uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu hipotecznego, proponujemy transakcje na szczególnych warunkach finansowych. Nie martw się o formalności - wspólnie osiągniemy SUKCES. Zmieszczona powyżej oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a zawarte w niej dane mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Copy link
Złóż skargę
Sprzedam atrakcyjnie położone pod lasem pół domu - parter + taras na I kondygnacji w Mieroszowie, bardzo spokojna okolica, duży taras z przepięknym widokiem na panoramę miasta oraz ogródek. Dom składa się z: - trzech pokoi, - kuchni, - łazienki, Do mieszkania przynależy duży garaż z pomieszczeniami gospodarczymi. W domu wymieniono instalację; wodno-kanalizacyjną, elektryczną , wykonano ogrzewanie c.o., okna PCV, regipsy na ścianach, nowe drzwi wejściowe. Pomieszczenia wymagają jeszcze wkładu finansowego. Podłogi, gładzie, malowanie, armatura sanitarna. Zadzwoń, by umówić się na oglądanie i dowiedzieć się więcej. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: (licencja nr: 15832) -------------------------- NAJNIŻSZA CENA - pomagamy uzyskać najniższą cenę nieruchomości, KORZYSTNY KREDYT - bezpłatnie porównujemy oferty wszystkich banków, - pomagamy dobrać najkorzystniejszy kredyt na zakup nieruchomości, a także remont, NOTARIUSZ - zapewniamy atrakcyjne stawki u notariusza, PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI - przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty i uczestniczymy w przekazaniu nieruchomości. ABC Nieruchomości Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Mieroszów, dolnośląskie
3 pokoje
105 m²
119 000 zł
3 pokoje105 m²
Więcej
Mieroszów, dolnośląskie
Sprzedam atrakcyjnie położone pod lasem pół domu - parter + taras na I kondygnacji w Mieroszowie, bardzo spokojna okolica, duży taras z przepięknym widokiem na panoramę miasta oraz ogródek. Dom składa się z: - trzech pokoi, - kuchni, - łazienki, Do mieszkania przynależy duży garaż z pomieszczeniami gospodarczymi. W domu wymieniono instalację; wodno-kanalizacyjną, elektryczną , wykonano ogrzewanie c.o., okna PCV, regipsy na ścianach, nowe drzwi wejściowe. Pomieszczenia wymagają jeszcze wkładu finansowego. Podłogi, gładzie, malowanie, armatura sanitarna. Zadzwoń, by umówić się na oglądanie i dowiedzieć się więcej. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: (licencja nr: 15832) -------------------------- NAJNIŻSZA CENA - pomagamy uzyskać najniższą cenę nieruchomości, KORZYSTNY KREDYT - bezpłatnie porównujemy oferty wszystkich banków, - pomagamy dobrać najkorzystniejszy kredyt na zakup nieruchomości, a także remont, NOTARIUSZ - zapewniamy atrakcyjne stawki u notariusza, PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI - przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty i uczestniczymy w przekazaniu nieruchomości. ABC Nieruchomości Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Copy link
Złóż skargę
Prezentowana oferta to przestronne mieszkanie w centrum Mieroszowa . Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze w kamienicy . Nieruchomość składa się z przedpokoju, trzech dużych pokoi, kuchni, łazienki z wc . W lokalu na podłogach panele, wykładzina pcv oraz płytki ceramiczne. Okna PCV. Ogrzewanie elektryczne. Klatka schodowa zadbana. Do mieszkania przynależy piwnica i komórka. Mieszkanie wymaga odświeżenia. Ofertę prowadzi Sonia Pacan tel. (...) Pokaż więcej Prezentowana oferta to przestronne mieszkanie w centrum Mieroszowa . Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze w kamienicy . Nieruchomość składa się z przedpokoju, trzech dużych pokoi, kuchni, łazienki z wc . W lokalu na podłogach panele, wykładzina pcv oraz płytki ceramiczne. Okna PCV. Ogrzewanie elektryczne. Klatka schodowa zadbana. Do mieszkania przynależy piwnica i komórka. Mieszkanie wymaga odświeżenia. Ofertę prowadzi Sonia Pacan tel. Serdecznie polecam i zapraszam na bezpłatną prezentacje. Niniejsza prezentacja oferty nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Mieroszów, dolnośląskie
3 pokoje
67 m²
85 000 zł
3 pokoje67 m²
Więcej
Mieroszów, dolnośląskie
Prezentowana oferta to przestronne mieszkanie w centrum Mieroszowa . Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze w kamienicy . Nieruchomość składa się z przedpokoju, trzech dużych pokoi, kuchni, łazienki z wc . W lokalu na podłogach panele, wykładzina pcv oraz płytki ceramiczne. Okna PCV. Ogrzewanie elektryczne. Klatka schodowa zadbana. Do mieszkania przynależy piwnica i komórka. Mieszkanie wymaga odświeżenia. Ofertę prowadzi Sonia Pacan tel. (...) Pokaż więcej Prezentowana oferta to przestronne mieszkanie w centrum Mieroszowa . Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze w kamienicy . Nieruchomość składa się z przedpokoju, trzech dużych pokoi, kuchni, łazienki z wc . W lokalu na podłogach panele, wykładzina pcv oraz płytki ceramiczne. Okna PCV. Ogrzewanie elektryczne. Klatka schodowa zadbana. Do mieszkania przynależy piwnica i komórka. Mieszkanie wymaga odświeżenia. Ofertę prowadzi Sonia Pacan tel. Serdecznie polecam i zapraszam na bezpłatną prezentacje. Niniejsza prezentacja oferty nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Copy link
Złóż skargę
Słoneczne, z dużym potencjałem mieszkanie w bocznej ulicy, na obrzeżach Mieroszowa. W mieszkaniu kilka lat temu został rozpoczęty remont, zainstalowano łazienkę, doprowadzono nową instalację elektryczną do termy podgrzewającej wodę, wymieniono okna, reszta mieszkania pozostała do remontu,ale układ ścian i okien w mieszkaniu pozwala na wiele możliwości aranżacyjnych i stworzenie niebanalnego wnętrza. Bezpośrednio pod mieszkaniem jest duża piwnica, gdzie można zainstalować ogrzewanie. (...) Pokaż więcej Słoneczne, z dużym potencjałem mieszkanie w bocznej ulicy, na obrzeżach Mieroszowa. W mieszkaniu kilka lat temu został rozpoczęty remont, zainstalowano łazienkę, doprowadzono nową instalację elektryczną do termy podgrzewającej wodę, wymieniono okna, reszta mieszkania pozostała do remontu,ale układ ścian i okien w mieszkaniu pozwala na wiele możliwości aranżacyjnych i stworzenie niebanalnego wnętrza. Bezpośrednio pod mieszkaniem jest duża piwnica, gdzie można zainstalować ogrzewanie. DO mieszkania należy też komórka przy domu i ogródek. Spokojne sąsiedztwo, w pobliżu sklep, blisko do drogi wyjazdowej w kierunku Wałbrzycha i granicy. Cena do negocjacji! :DODATKOWE INFORMACJE Rodzaj budynku: kamienica Ogrzewanie: piecowe Piwnica [m2]: 8,4000 Piwnica: TAK Stan lokalu: Do remontu Okna: częściowo wymienione Instalacje: częściowo wymienione Powierzchnia ogródka [m2]: 214 Powierzchnia użytkowa [m2]: 60,2000 Liczba pokoi: 3 :LINK DO STRONY =offer&id=21717&lng=1045 :KONTAKT DO AGENTA Ela Dolecka :DANE BIURA KAN s.c. Katarzyna Dryś Mirosław Dryś Słowackiego 5/2 58-300 Wałbrzych Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Mieroszów, dolnośląskie
3 pokoje
60.2 m²
59 000 zł
3 pokoje60.2 m²
Więcej
Mieroszów, dolnośląskie
Słoneczne, z dużym potencjałem mieszkanie w bocznej ulicy, na obrzeżach Mieroszowa. W mieszkaniu kilka lat temu został rozpoczęty remont, zainstalowano łazienkę, doprowadzono nową instalację elektryczną do termy podgrzewającej wodę, wymieniono okna, reszta mieszkania pozostała do remontu,ale układ ścian i okien w mieszkaniu pozwala na wiele możliwości aranżacyjnych i stworzenie niebanalnego wnętrza. Bezpośrednio pod mieszkaniem jest duża piwnica, gdzie można zainstalować ogrzewanie. (...) Pokaż więcej Słoneczne, z dużym potencjałem mieszkanie w bocznej ulicy, na obrzeżach Mieroszowa. W mieszkaniu kilka lat temu został rozpoczęty remont, zainstalowano łazienkę, doprowadzono nową instalację elektryczną do termy podgrzewającej wodę, wymieniono okna, reszta mieszkania pozostała do remontu,ale układ ścian i okien w mieszkaniu pozwala na wiele możliwości aranżacyjnych i stworzenie niebanalnego wnętrza. Bezpośrednio pod mieszkaniem jest duża piwnica, gdzie można zainstalować ogrzewanie. DO mieszkania należy też komórka przy domu i ogródek. Spokojne sąsiedztwo, w pobliżu sklep, blisko do drogi wyjazdowej w kierunku Wałbrzycha i granicy. Cena do negocjacji! :DODATKOWE INFORMACJE Rodzaj budynku: kamienica Ogrzewanie: piecowe Piwnica [m2]: 8,4000 Piwnica: TAK Stan lokalu: Do remontu Okna: częściowo wymienione Instalacje: częściowo wymienione Powierzchnia ogródka [m2]: 214 Powierzchnia użytkowa [m2]: 60,2000 Liczba pokoi: 3 :LINK DO STRONY =offer&id=21717&lng=1045 :KONTAKT DO AGENTA Ela Dolecka :DANE BIURA KAN s.c. Katarzyna Dryś Mirosław Dryś Słowackiego 5/2 58-300 Wałbrzych Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Copy link
Złóż skargę
Słoneczne, z dużym potencjałem mieszkanie w bocznej ulicy, na obrzeżach Mieroszowa. W mieszkaniu kilka lat temu został rozpoczęty remont, zainstalowano łazienkę, doprowadzono nową instalację elektryczną do termy podgrzewającej wodę, wymieniono okna, reszta mieszkania pozostała do remontu,ale układ ścian i okien w mieszkaniu pozwala na wiele możliwości aranżacyjnych i stworzenie niebanalnego wnętrza. Bezpośrednio pod mieszkaniem jest duża piwnica, gdzie można zainstalować ogrzewanie. DO mieszkania należy też komórka przy domu i ogródek. Spokojne sąsiedztwo, w pobliżu sklep, blisko do drogi wyjazdowej w kierunku Wałbrzycha i granicy. Cena do negocjacji! ::DODATKOWE INFORMACJE Rodzaj budynku: kamienica Ogrzewanie: piecowe Piwnica [m2]: 8,4000 Piwnica: TAK Stan lokalu: Do remontu Okna: częściowo wymienione Instalacje: częściowo wymienione Powierzchnia ogródka [m2]: 214 Powierzchnia użytkowa [m2]: 60,2000 Liczba pokoi: 3 ::LINK DO STRONY *** ::KONTAKT DO AGENTA Ela Dolecka , ###phone='502657353 502657353'###phone ::DANE BIURA KAN s.c. Katarzyna Dryś Mirosław Dryś Słowackiego 5/2 58-300 Wałbrzych , www.walbrzych.nieruchomosci.pl Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Katarzyna Dryś (licencja nr: 2410) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: MS-21044
dolnośląskie,Mieroszów
3 pokoje
59 000 zł
3 pokoje
Więcej
dolnośląskie,Mieroszów
Słoneczne, z dużym potencjałem mieszkanie w bocznej ulicy, na obrzeżach Mieroszowa. W mieszkaniu kilka lat temu został rozpoczęty remont, zainstalowano łazienkę, doprowadzono nową instalację elektryczną do termy podgrzewającej wodę, wymieniono okna, reszta mieszkania pozostała do remontu,ale układ ścian i okien w mieszkaniu pozwala na wiele możliwości aranżacyjnych i stworzenie niebanalnego wnętrza. Bezpośrednio pod mieszkaniem jest duża piwnica, gdzie można zainstalować ogrzewanie. DO mieszkania należy też komórka przy domu i ogródek. Spokojne sąsiedztwo, w pobliżu sklep, blisko do drogi wyjazdowej w kierunku Wałbrzycha i granicy. Cena do negocjacji! ::DODATKOWE INFORMACJE Rodzaj budynku: kamienica Ogrzewanie: piecowe Piwnica [m2]: 8,4000 Piwnica: TAK Stan lokalu: Do remontu Okna: częściowo wymienione Instalacje: częściowo wymienione Powierzchnia ogródka [m2]: 214 Powierzchnia użytkowa [m2]: 60,2000 Liczba pokoi: 3 ::LINK DO STRONY *** ::KONTAKT DO AGENTA Ela Dolecka , ###phone='502657353 502657353'###phone ::DANE BIURA KAN s.c. Katarzyna Dryś Mirosław Dryś Słowackiego 5/2 58-300 Wałbrzych , www.walbrzych.nieruchomosci.pl Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Katarzyna Dryś (licencja nr: 2410) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: MS-21044
Copy link
Złóż skargę
Sprzedam pół domu - parter w Mieroszowie, bardzo spokojna okolica, duży taras z przepięknym widokiem na panoramę miasta oraz ogródek. Dom składa się z: - trzech pokoi, - kuchni, - łazienki, Do domu przynależy duży garaż z pomieszczeniami gospodarczymi. W domu wymieniono instalację; wodno-kanalizacyjną, elektryczną , wykonano ogrzewanie c.o., okna PCV, regipsy na ścianach, nowe drzwi wejściowe. (...) Pokaż więcej Sprzedam pół domu - parter w Mieroszowie, bardzo spokojna okolica, duży taras z przepięknym widokiem na panoramę miasta oraz ogródek. Dom składa się z: - trzech pokoi, - kuchni, - łazienki, Do domu przynależy duży garaż z pomieszczeniami gospodarczymi. W domu wymieniono instalację; wodno-kanalizacyjną, elektryczną , wykonano ogrzewanie c.o., okna PCV, regipsy na ścianach, nowe drzwi wejściowe. Pomieszczenia wymagają jeszcze wkładu finansowego. Podłogi, gładzie, malowanie, armatura sanitarna. Zadzwoń, by umówić się na oglądanie i dowiedzieć się więcej. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo NAJNIŻSZA CENA - pomagamy uzyskać najniższą cenę nieruchomości, KORZYSTNY KREDYT - bezpłatnie porównujemy oferty wszystkich banków, - pomagamy dobrać najkorzystniejszy kredyt na zakup nieruchomości, a także remont, NOTARIUSZ - zapewniamy atrakcyjne stawki u notariusza, PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI - przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty i uczestniczymy w przekazaniu nieruchomości. ABC Nieruchomości
Mieroszów, dolnośląskie
3 pokoje
105 m²
119 000 zł
3 pokoje105 m²
Więcej
Mieroszów, dolnośląskie
Sprzedam pół domu - parter w Mieroszowie, bardzo spokojna okolica, duży taras z przepięknym widokiem na panoramę miasta oraz ogródek. Dom składa się z: - trzech pokoi, - kuchni, - łazienki, Do domu przynależy duży garaż z pomieszczeniami gospodarczymi. W domu wymieniono instalację; wodno-kanalizacyjną, elektryczną , wykonano ogrzewanie c.o., okna PCV, regipsy na ścianach, nowe drzwi wejściowe. (...) Pokaż więcej Sprzedam pół domu - parter w Mieroszowie, bardzo spokojna okolica, duży taras z przepięknym widokiem na panoramę miasta oraz ogródek. Dom składa się z: - trzech pokoi, - kuchni, - łazienki, Do domu przynależy duży garaż z pomieszczeniami gospodarczymi. W domu wymieniono instalację; wodno-kanalizacyjną, elektryczną , wykonano ogrzewanie c.o., okna PCV, regipsy na ścianach, nowe drzwi wejściowe. Pomieszczenia wymagają jeszcze wkładu finansowego. Podłogi, gładzie, malowanie, armatura sanitarna. Zadzwoń, by umówić się na oglądanie i dowiedzieć się więcej. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo NAJNIŻSZA CENA - pomagamy uzyskać najniższą cenę nieruchomości, KORZYSTNY KREDYT - bezpłatnie porównujemy oferty wszystkich banków, - pomagamy dobrać najkorzystniejszy kredyt na zakup nieruchomości, a także remont, NOTARIUSZ - zapewniamy atrakcyjne stawki u notariusza, PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI - przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty i uczestniczymy w przekazaniu nieruchomości. ABC Nieruchomości
Copy link
Złóż skargę
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy ul. Sportowej 1/1B Informacje o nieruchomości Samodzielny lokal użytkowy nr 1B, położony na parterze budynku przy ul. Sportowej 1 w Mieroszowie. Lokal składa się z sześciu pomieszczeń o łącznej pow. 110,80 m² p.u., wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Stolarka okienna okienna z PCV, drzwi wewnętrznych brak, tylko metalowe drzwi wejściowe, podłogi − w trzech pomieszczeniach wylana posadzka cementowa, w pozostałych pomieszczeniach brak posadzki, wyprawy wewnętrzne − tynki cementowo-wapienne, w niektórych pomieszczeniach brak otynkowania. Lokal przeznaczony jest do kompleksowego remontu kapitalnego. Lokal mieszkalny nie posiada pomieszczeń przynależnych. Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 120/1 o pow. 1621 m², ul. Sportowa 1, obręb Mieroszów 2; Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00076564/3. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 823/10000. Budynek składa się z 20 lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego. Budynek przy ul. Sportowej 1 w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MW/U - jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi komercyjne i niekomercyjne. Informacje o przetargu Cena wywoławcza 55.500 zł Wadium w wysokości 6.000 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się 22.05.2019 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 15.05.2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: - dowodu wniesienia wadium; - dowodu tożsamości; - właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 845 82 87 . Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 315 . Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: 74 84 94 315 ***
woj. dolnośląskie,Mieroszów,Sportowa
110 m²
55 500 zł
110 m²
Więcej
woj. dolnośląskie,Mieroszów,Sportowa
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy ul. Sportowej 1/1B Informacje o nieruchomości Samodzielny lokal użytkowy nr 1B, położony na parterze budynku przy ul. Sportowej 1 w Mieroszowie. Lokal składa się z sześciu pomieszczeń o łącznej pow. 110,80 m² p.u., wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Stolarka okienna okienna z PCV, drzwi wewnętrznych brak, tylko metalowe drzwi wejściowe, podłogi − w trzech pomieszczeniach wylana posadzka cementowa, w pozostałych pomieszczeniach brak posadzki, wyprawy wewnętrzne − tynki cementowo-wapienne, w niektórych pomieszczeniach brak otynkowania. Lokal przeznaczony jest do kompleksowego remontu kapitalnego. Lokal mieszkalny nie posiada pomieszczeń przynależnych. Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 120/1 o pow. 1621 m², ul. Sportowa 1, obręb Mieroszów 2; Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00076564/3. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 823/10000. Budynek składa się z 20 lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego. Budynek przy ul. Sportowej 1 w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MW/U - jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi komercyjne i niekomercyjne. Informacje o przetargu Cena wywoławcza 55.500 zł Wadium w wysokości 6.000 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się 22.05.2019 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 15.05.2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: - dowodu wniesienia wadium; - dowodu tożsamości; - właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 845 82 87 . Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 315 . Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: 74 84 94 315 ***
Copy link
Złóż skargę
Piękna, rozległa działka, położona na obrzeżach Mieroszowa, obok nielicznej zabudowy jednorodzinnej. Działka nadaje się również do podziału, szerszym bokiem przylega do drogi. ::DODATKOWE INFORMACJE Prąd: na działce Gaz: brak Dojazd: asfalt Otoczenie: nieliczna zabudowa Położenie: obrzeża miasta Ukształtowanie działki: płaska Kształt działki: zbliżony do prostokąta ::LINK DO STRONY *** ::KONTAKT DO AGENTA Ela Dolecka , ###phone='502657353 502657353'###phone ::DANE BIURA KAN s.c. Katarzyna Dryś Mirosław Dryś Słowackiego 5/2 58-300 Wałbrzych , www.walbrzych.nieruchomosci.pl Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Katarzyna Dryś (licencja nr: 2410) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: GS-21021
dolnośląskie,Mieroszów
80 000 zł
Więcej
dolnośląskie,Mieroszów
Piękna, rozległa działka, położona na obrzeżach Mieroszowa, obok nielicznej zabudowy jednorodzinnej. Działka nadaje się również do podziału, szerszym bokiem przylega do drogi. ::DODATKOWE INFORMACJE Prąd: na działce Gaz: brak Dojazd: asfalt Otoczenie: nieliczna zabudowa Położenie: obrzeża miasta Ukształtowanie działki: płaska Kształt działki: zbliżony do prostokąta ::LINK DO STRONY *** ::KONTAKT DO AGENTA Ela Dolecka , ###phone='502657353 502657353'###phone ::DANE BIURA KAN s.c. Katarzyna Dryś Mirosław Dryś Słowackiego 5/2 58-300 Wałbrzych , www.walbrzych.nieruchomosci.pl Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Katarzyna Dryś (licencja nr: 2410) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: GS-21021
Copy link
Złóż skargę
Piękna, rozległa działka, położona na obrzeżach Mieroszowa, obok nielicznej zabudowy jednorodzinnej. Działka nadaje się również do podziału, szerszym bokiem przylega do drogi. :DODATKOWE INFORMACJE Prąd: na działce Gaz: brak Dojazd: asfalt Otoczenie: nieliczna zabudowa Położenie: obrzeża miasta Ukształtowanie działki: płaska Kształt działki: zbliżony do prostokąta :LINK DO STRONY (...) Pokaż więcej Piękna, rozległa działka, położona na obrzeżach Mieroszowa, obok nielicznej zabudowy jednorodzinnej. Działka nadaje się również do podziału, szerszym bokiem przylega do drogi. :DODATKOWE INFORMACJE Prąd: na działce Gaz: brak Dojazd: asfalt Otoczenie: nieliczna zabudowa Położenie: obrzeża miasta Ukształtowanie działki: płaska Kształt działki: zbliżony do prostokąta :LINK DO STRONY =offer&id=21694&lng=1045 :KONTAKT DO AGENTA Ela Dolecka :DANE BIURA KAN s.c. Katarzyna Dryś Mirosław Dryś Słowackiego 5/2 58-300 Wałbrzych Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Mieroszów, dolnośląskie
2505 m²
80 000 zł
2505 m²
Więcej
Mieroszów, dolnośląskie
Piękna, rozległa działka, położona na obrzeżach Mieroszowa, obok nielicznej zabudowy jednorodzinnej. Działka nadaje się również do podziału, szerszym bokiem przylega do drogi. :DODATKOWE INFORMACJE Prąd: na działce Gaz: brak Dojazd: asfalt Otoczenie: nieliczna zabudowa Położenie: obrzeża miasta Ukształtowanie działki: płaska Kształt działki: zbliżony do prostokąta :LINK DO STRONY (...) Pokaż więcej Piękna, rozległa działka, położona na obrzeżach Mieroszowa, obok nielicznej zabudowy jednorodzinnej. Działka nadaje się również do podziału, szerszym bokiem przylega do drogi. :DODATKOWE INFORMACJE Prąd: na działce Gaz: brak Dojazd: asfalt Otoczenie: nieliczna zabudowa Położenie: obrzeża miasta Ukształtowanie działki: płaska Kształt działki: zbliżony do prostokąta :LINK DO STRONY =offer&id=21694&lng=1045 :KONTAKT DO AGENTA Ela Dolecka :DANE BIURA KAN s.c. Katarzyna Dryś Mirosław Dryś Słowackiego 5/2 58-300 Wałbrzych Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Copy link
Złóż skargę
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego numer 3, położonego w Mieroszowie przy ulicy Kopernika 28 Informacje o nieruchomości Samodzielny lokal mieszkalny nr 3, położony na II piętrze budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 28 w Mieroszowie. Mieszkanie składające się z pokoju, kuchni i przedpokoju o pow. 41,7 m? p.u., wyposaż one w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne na paliwo stałe. Stolarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa drewniana, płytowa, drzwi wejściowe matalowe, podłogi ? w pokoju i kuchni panele podłogowe, w przedpokoju wykładzina PCV. Wyprawy wewnętrzne ? tynki cementowo-wapienne, gładzie, malowanie emulsyjne. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie WC usytuowane na półpiętrze budynku o powierzchni użytkowej 1,6 m2. Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 398/5 o pow. 145 m? ul. Kopernika 28, obręb Mieroszów 1; Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/ Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: . Budynek składa się z 4 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego. Budynek przy ul. Kopernika 28 w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MUC – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi komercyjne i niekomercyjne, tworzące centrum ośrodka miejskiego. Informacje o przetargu Cena wywoławcza 49.100 zł Wadium w wysokości 5.000 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się 22.05.2019 r. o godzinie 13.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr do dnia 15.05.2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: - dowodu wniesienia wadium; - dowodu tożsamości; - właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. . Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. . Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: Numer oferty: 5270/3186/OMS
Dolnośląskie,Mieroszów
1 pokój
49 100 zł
1 pokój
Więcej
Dolnośląskie,Mieroszów
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego numer 3, położonego w Mieroszowie przy ulicy Kopernika 28 Informacje o nieruchomości Samodzielny lokal mieszkalny nr 3, położony na II piętrze budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 28 w Mieroszowie. Mieszkanie składające się z pokoju, kuchni i przedpokoju o pow. 41,7 m? p.u., wyposaż one w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne na paliwo stałe. Stolarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa drewniana, płytowa, drzwi wejściowe matalowe, podłogi ? w pokoju i kuchni panele podłogowe, w przedpokoju wykładzina PCV. Wyprawy wewnętrzne ? tynki cementowo-wapienne, gładzie, malowanie emulsyjne. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie WC usytuowane na półpiętrze budynku o powierzchni użytkowej 1,6 m2. Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 398/5 o pow. 145 m? ul. Kopernika 28, obręb Mieroszów 1; Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/ Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: . Budynek składa się z 4 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego. Budynek przy ul. Kopernika 28 w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MUC – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi komercyjne i niekomercyjne, tworzące centrum ośrodka miejskiego. Informacje o przetargu Cena wywoławcza 49.100 zł Wadium w wysokości 5.000 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się 22.05.2019 r. o godzinie 13.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr do dnia 15.05.2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: - dowodu wniesienia wadium; - dowodu tożsamości; - właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. . Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. . Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: Numer oferty: 5270/3186/OMS
Copy link
Złóż skargę
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy ul. Sportowej 1/1B Informacje o nieruchomości Samodzielny lokal użytkowy nr 1B, położony na parterze budynku przy ul. Sportowej 1 w Mieroszowie. Lokal składa się z sześciu pomieszczeń o łącznej pow. 110,80 m? p.u., wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Stolarka okienna okienna z PCV, drzwi wewnętrznych brak, tylko metalowe drzwi wejściowe, podłogi ? w trzech pomieszczeniach wylana posadzka cementowa, w pozostałych pomieszczeniach brak posadzki, wyprawy wewnętrzne ? tynki cementowo-wapienne, w niektórych pomieszczeniach brak otynkowania. Lokal przeznaczony jest do kompleksowego remontu kapitalnego. Lokal mieszkalny nie posiada pomieszczeń przynależnych. Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 120/1 o pow. 1621 m?, ul. Sportowa 1, obręb Mieroszów 2; Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/ . Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 823/10000. Budynek składa się z 20 lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego. Budynek przy ul. Sportowej 1 w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MW/U – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi komercyjne i niekomercyjne. Informacje o przetargu Cena wywoławcza 55.500 zł Wadium w wysokości 6.000 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się 22.05.2019 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr do dnia 15.05.2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: - dowodu wniesienia wadium; - dowodu tożsamości; - właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. . Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. . Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: Numer oferty: 1566/3186/OLS
Dolnośląskie,Mieroszów,Sportowa
55 500 zł
Więcej
Dolnośląskie,Mieroszów,Sportowa
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy ul. Sportowej 1/1B Informacje o nieruchomości Samodzielny lokal użytkowy nr 1B, położony na parterze budynku przy ul. Sportowej 1 w Mieroszowie. Lokal składa się z sześciu pomieszczeń o łącznej pow. 110,80 m? p.u., wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Stolarka okienna okienna z PCV, drzwi wewnętrznych brak, tylko metalowe drzwi wejściowe, podłogi ? w trzech pomieszczeniach wylana posadzka cementowa, w pozostałych pomieszczeniach brak posadzki, wyprawy wewnętrzne ? tynki cementowo-wapienne, w niektórych pomieszczeniach brak otynkowania. Lokal przeznaczony jest do kompleksowego remontu kapitalnego. Lokal mieszkalny nie posiada pomieszczeń przynależnych. Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 120/1 o pow. 1621 m?, ul. Sportowa 1, obręb Mieroszów 2; Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/ . Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 823/10000. Budynek składa się z 20 lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego. Budynek przy ul. Sportowej 1 w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MW/U – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi komercyjne i niekomercyjne. Informacje o przetargu Cena wywoławcza 55.500 zł Wadium w wysokości 6.000 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się 22.05.2019 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr do dnia 15.05.2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: - dowodu wniesienia wadium; - dowodu tożsamości; - właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. . Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. . Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: Numer oferty: 1566/3186/OLS
Copy link
Złóż skargę
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1 ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 2, składającej się z działki nr 426/29 o powierzchni 0,2365 ha. Opis nieruchomości: działka bez uzbrojenia, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej ulicy Łąkowej. Wzdłuż granicy działki przebiega kolektor sanitarny ks 200, deszczowy kd 300, sieć wodociągowa wB 150, telefoniczna, oraz napowietrzna linia energetyczna. Działka gruntu niezabudowana, porośnięta trawami, chwastami i nielicznymi krzewami (samosiejkami), teren lekko podmokły. Działka o kształcie wielokąta z zachowana proporcją długości boków, teren o bardzo lekkim spadku, wypłaszczony. Nieruchomość położona w sąsiedztwie drogi krajowej nr 35. Użytek gruntowy: Bp. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MU - przeznaczony dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług (komercyjnych i niekomercyjnych). Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/ . Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. I przetarg przeprowadzono w dniu 04.01.2019 r., II przetarg przeprowadzono w dniu 22.03.2019 r. Informacje o przetargu • Cena wywoławcza 60.000 zł w tym 23% VAT w kwocie 11.219,51 zł • Wadium w wysokości 6.000 zł • Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr do dnia 09 maja 2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: • dowodu wniesienia wadium; • dowodu tożsamości; • właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; • zgody współmałżonka na uczestnictwo w przetargu, w przypadku przystąpienia do przetargu jednego współmałżonka; • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawiający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami,Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. lub (w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: , Numer oferty: 22784/3186/OGS
Dolnośląskie,Mieroszów
60 000 zł
Więcej
Dolnośląskie,Mieroszów
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1 ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 2, składającej się z działki nr 426/29 o powierzchni 0,2365 ha. Opis nieruchomości: działka bez uzbrojenia, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej ulicy Łąkowej. Wzdłuż granicy działki przebiega kolektor sanitarny ks 200, deszczowy kd 300, sieć wodociągowa wB 150, telefoniczna, oraz napowietrzna linia energetyczna. Działka gruntu niezabudowana, porośnięta trawami, chwastami i nielicznymi krzewami (samosiejkami), teren lekko podmokły. Działka o kształcie wielokąta z zachowana proporcją długości boków, teren o bardzo lekkim spadku, wypłaszczony. Nieruchomość położona w sąsiedztwie drogi krajowej nr 35. Użytek gruntowy: Bp. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MU - przeznaczony dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług (komercyjnych i niekomercyjnych). Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/ . Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. I przetarg przeprowadzono w dniu 04.01.2019 r., II przetarg przeprowadzono w dniu 22.03.2019 r. Informacje o przetargu • Cena wywoławcza 60.000 zł w tym 23% VAT w kwocie 11.219,51 zł • Wadium w wysokości 6.000 zł • Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr do dnia 09 maja 2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: • dowodu wniesienia wadium; • dowodu tożsamości; • właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; • zgody współmałżonka na uczestnictwo w przetargu, w przypadku przystąpienia do przetargu jednego współmałżonka; • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawiający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami,Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. lub (w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: , Numer oferty: 22784/3186/OGS
Copy link
Złóż skargę
Do sprzedania przestronne dwupoziomowe mieszkanie o łącznej powierzchni 75mkw. Usytuowane jest na drugim piętrze w zabytkowej kamiennicy w Rynku przy Pl. Niepodległości. Posiada własne ogrzewanie C.O, nowe okna PCV, po generalnym remoncie tzn. instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i wentylacyjna, ściany karton-gips i gładzie. Łazienka wymaga drobnego wykończenia, podobnie kuchnia i pokój na dole. Na piętro prowadzą schody drewniane - znajduje się tam sypialnia i mały gabinet. Obszerna klatka schodowa z drugim wyjściem na podwórze, gdzie znajdują się dwie komórki np. na węgiel, drewno itp. Domofon. Własna kotłownia. Lokalizacja bardzo dobra i wygodna, na miejscu Urząd Miejski, bank, sklepy, kościół, szkoła, przedszkole, żłobek. Bardzo dobra komunikacja miejska do pobliskiego Wałbrzycha, oddalonego o ok. 20km. Mieszkanie jest dobra propozycją dla rodziny z dziećmi. Mieroszów leży w pobliżu przejścia granicznego z Czechami (4km). Otoczony jest pięknym krajobrazem z możliwością spokojnego lub aktywnego wypoczynku. Polecam i zapraszam do obejrzenia. Więcej informacji udzielę telefonicznie pod numerem 500 514 347.
Mieroszów, wałbrzyski, Dolnośląskie
3 pokoje
75 m²
200 000 zł
3 pokoje75 m²
Więcej
Mieroszów, wałbrzyski, Dolnośląskie
Do sprzedania przestronne dwupoziomowe mieszkanie o łącznej powierzchni 75mkw. Usytuowane jest na drugim piętrze w zabytkowej kamiennicy w Rynku przy Pl. Niepodległości. Posiada własne ogrzewanie C.O, nowe okna PCV, po generalnym remoncie tzn. instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i wentylacyjna, ściany karton-gips i gładzie. Łazienka wymaga drobnego wykończenia, podobnie kuchnia i pokój na dole. Na piętro prowadzą schody drewniane - znajduje się tam sypialnia i mały gabinet. Obszerna klatka schodowa z drugim wyjściem na podwórze, gdzie znajdują się dwie komórki np. na węgiel, drewno itp. Domofon. Własna kotłownia. Lokalizacja bardzo dobra i wygodna, na miejscu Urząd Miejski, bank, sklepy, kościół, szkoła, przedszkole, żłobek. Bardzo dobra komunikacja miejska do pobliskiego Wałbrzycha, oddalonego o ok. 20km. Mieszkanie jest dobra propozycją dla rodziny z dziećmi. Mieroszów leży w pobliżu przejścia granicznego z Czechami (4km). Otoczony jest pięknym krajobrazem z możliwością spokojnego lub aktywnego wypoczynku. Polecam i zapraszam do obejrzenia. Więcej informacji udzielę telefonicznie pod numerem 500 514 347.
Copy link
Złóż skargę
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 2 przy al. Armii Krajowej, składającej się z działki nr 84/14 o powierzchni 0,0753 ha. Opis: nieruchomość niezabudowana, stanowiąca niezagospodarowany teren. Działka ma kształt wieloboku w formie litery „L” z zachowaną proporcją długości boków, teren wypłaszczony. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna z dwoma pojedynczymi betonowymi słupami. Powyższa linia energetyczna nie koliduje z potencjalną zabudową. Działka położona na obszarze uzbrojonym w sieć energetyczna i wodno-kanalizacyjną. Dojazd, dostęp działkami drogowymi nr 87 i 84/11. Użytek gruntowy: Bp – 0,0753 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MW, U - przeznaczony dla wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług (komercyjnych i niekomercyjnych). Działka nr 84/14 znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/ . Nieruchomość jest wolna od roszczeń i praw osób trzecich. Informacje o przetargu • Cena wywoławcza 51.200 zł w tym 23% VAT w kwocie 9.573,98 zł • Wadium w wysokości 6.000 zł • Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr do dnia 09 maja 2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: • dowodu wniesienia wadium; • dowodu tożsamości; • właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; • zgoda współmałżonka na uczestnictwo w przetargu, w przypadku przystąpienia do przetargu jednego współmałżonka; • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawiający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. lub (w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: , Numer oferty: 22783/3186/OGS
Dolnośląskie,Mieroszów
51 200 zł
Więcej
Dolnośląskie,Mieroszów
BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 2 przy al. Armii Krajowej, składającej się z działki nr 84/14 o powierzchni 0,0753 ha. Opis: nieruchomość niezabudowana, stanowiąca niezagospodarowany teren. Działka ma kształt wieloboku w formie litery „L” z zachowaną proporcją długości boków, teren wypłaszczony. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna z dwoma pojedynczymi betonowymi słupami. Powyższa linia energetyczna nie koliduje z potencjalną zabudową. Działka położona na obszarze uzbrojonym w sieć energetyczna i wodno-kanalizacyjną. Dojazd, dostęp działkami drogowymi nr 87 i 84/11. Użytek gruntowy: Bp – 0,0753 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MW, U - przeznaczony dla wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług (komercyjnych i niekomercyjnych). Działka nr 84/14 znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/ . Nieruchomość jest wolna od roszczeń i praw osób trzecich. Informacje o przetargu • Cena wywoławcza 51.200 zł w tym 23% VAT w kwocie 9.573,98 zł • Wadium w wysokości 6.000 zł • Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr do dnia 09 maja 2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: • dowodu wniesienia wadium; • dowodu tożsamości; • właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; • zgoda współmałżonka na uczestnictwo w przetargu, w przypadku przystąpienia do przetargu jednego współmałżonka; • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawiający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. lub (w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: , Numer oferty: 22783/3186/OGS
Popularne zapytania
Otrzymuj powiadomienia na e-mail dla wyszukiwania:
Mieroszów
This site uses cookies to improve user experience. By using our services you agree to our use of cookies. + Info
No problem!